Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2005                               Τεύχος 308

Ποιoς φοβάται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;
Στόχος η ομαλή μετάβαση
Αν και χαμηλότερος, ο ρυθμός αύξησης των κερδών των εισηγμένων εταιριών από την τάση που είχε δημιουργηθεί κατά τα προηγούμενα τρίμηνα, η χρήση του 2004 άφησε υποσχέσεις για θετικότερη συνέχεια. Η προσπάθεια των εισηγμένων εταιριών επικεντρώθηκε στο να έχουν μία όσο το δυνατόν ομαλή μετάβαση στα νέα λογιστικά πρότυπα, αποφεύγοντας κάποιες έντονες αποκλίσεις σε σχέση με την αμέσως επόμενη λογιστική χρήση. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες διοικήσεις, ενώ αύξησαν τις προβλέψεις και τις αποσβέσεις ή κάποια έκτακτα έξοδα της χρήσης στη λογική της ομαλής υιοθέτησης των νέων λογιστικών αρχών, προσπάθησαν παράλληλα να διατηρήσουν την κερδοφορία τους σε αυξητική τροχιά, ώστε να διανείμουν καλύτερο μέρισμα και να μη χαλάσουν την εικόνα ανάπτυξης που έχουν οι τελευταίοι ισολογισμοί τους. Οι τράπεζες αποτέλεσαν και φέτος τον βασικό πυρήνα κερδών του συνόλου των εταιριών, δικαιολογώντας 100% την έως τώρα επενδυτική «αγάπη» των θεσμικών κεφαλαίων του εξωτερικού. Η κεκτημένη ταχύτητα της Ολυμπιακής Δαπάνης ήταν το κύριο συστατικό της ενίσχυσης των καλών μεσαίων εταιριών, όπως επισημάνθηκε στο εξάμηνο και το εννεάμηνο. Οι αναδιαρθρώσεις κράτησαν τα κέρδη χαμηλά ή οδήγησαν σε μεγάλες ζημιές σε σημαντικές εταιρίες, αυξάνοντας την απόδοση του στοιχήματος, αλλά και το ρίσκο της τοποθέτησης. Στη θάλασσα οι προσπάθειες έφεραν καρπούς, ενώ η συρρίκνωση στις κατασκευές συνεχίστηκε με εντονότερο τρόπο, γεγονός που αποτυπώθηκε στον τζίρο. Τέλος, οι αδύναμοι της ελληνικής αγοράς έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ανασφάλεια για την παρουσία τους στον χρηματιστηριακό πίνακα, καθώς με την εφαρμογή των ΔΛΠ τα ψέματα φαίνεται ότι τελείωσαν.


Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Η προσαρμογή στα νέα λογιστικά πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αναμένεται να απασχολήσει την αγορά άμεσα, καθώς είναι εμφανής η προσπάθεια από την πλειοψηφία των εταιριών να μην υπάρξουν προβλήματα προσαρμογής κατά την πρώτη περίοδο της εφαρμογής τους. Κλάδος - κλειδί για την αγορά είναι φυσικά ο τραπεζικός, για τον οποίο η επίλυση του ασφαλιστικού συνδέεται άμεσα με την προσαρμογή των λογιστικών καταστάσεων. Έτσι, από τις τράπεζες, η Πειραιώς και η Eurobank δηλώνουν πιο έτοιμες (70 και 20 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), η Alpha Bank έχει στον ισολογισμό εννεαμήνου σημείωση για ασφαλιστική εκκρεμότητα 160 εκατ. ευρώ, στην Εθνική οι εκτιμήσεις του κόστους προσδιορίζονται στα 250 εκατ. ευρώ, ενώ στην Εμπορική Τράπεζα το ύψος υπολογίζεται σε 1,2 δις ευρώ. Τα μεγέθη αυτά δεν θα καλυφθούν, από ό,τι φαίνεται, αποκλειστικά από τις τράπεζες οι οποίες προχώρησαν σε προβλέψεις και αναπροσαρμογές μεγεθών, προκειμένου να μην τεθούν αντιμέτωπες με απότομες μεταβολές στους βασικούς τους λογαριασμούς. Aπό τις εταιρίες μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις κερδών, η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. θα προκαλέσει (ή προκάλεσε) τις εξής μεταβολές:
Πετρόπουλος: Η αναμενόμενη αναπροσαρμογή των αξιών των ακινήτων της εταιρίας, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, θα ενισχύσει κατά 10 εκατ. ευρώ την καθαρή θέση της εταιρίας, στο επίπεδο των 30 εκατ. ευρώ.
Βιοσώλ: Τα αποτελέσματα της χρήσης 2004 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις δαπανών πολυετούς απόσβεσης και ασωμάτων ακινητοποιήσεων κατά 460.000 ευρώ. Το ποσό αυτό στο μέγιστο μέρος του δεν θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα που θα συνταχθούν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Κανάκης: Από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτηρίων προέκυψε υπεραξία ύψους ευρώ 1,956 εκατ., η οποία καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια. Αποτέλεσμα αυτής της αναπροσαρμογής ήταν η σημαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 28,55%. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε ευρώ 10,455 εκατ. έναντι ευρώ 8,133 εκατ. το 2003.
Τράπεζα Αττικής: Οι προβλέψεις της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 54,2% στο 2004, όπως εντάσσεται στην πολιτική της νέας διοίκησης για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ως αποτέλεσμα των εφαρμογής των ΔΛΠ.
Μπήτρος: Κατά το 2004, η εταιρία πραγματοποίησε πρόσθετες αποσβέσεις και διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ύψους 3,87 εκατ. ευρώ.
Λάμψα: Οι ζημίες παρελθουσών χρήσεων καλύφθηκαν ολοσχερώς από την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων βάσει του Ν. 2065/92.
Τεχνικές Εκδόσεις: Στο πλαίσιο εναρμόνισης των εταιρικών μεγεθών με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η εταιρία θα προχωρήσει στην αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας, από την οποία θα προκύψει σημαντική υπεραξία, που θα βελτιώσει περαιτέρω το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων.
Ελτράκ: Στη χρήση του 2004, έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, από την οποία προέκυψε διαφορά της αξίας κτήσης οικοπέδων, ύψους 545.945,06 ευρώ. Η υπεραξία εμφανίζεται στον ισολογισμό στα ίδια κεφάλαια του παθητικού.
Yalco: Η εταιρία, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, θα μπορούσε να προχωρήσει σε αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων (οικόπεδα, κτήρια), στην εύλογη αξία και να καταγράψει σημαντικές υπεραξίες, αναβάλλει αυτή την αποτίμηση σε ευθετότερο χρόνο.
Μπήτρος: Ο όμιλος πραγματοποίησε κατά το 2004 πρόσθετες αποσβέσεις και διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ύψους 3,87 εκατ. ευρώ.
Σάνυο: Το αποτέλεσμα χρήσεως 2004 διαμορφώνεται αρνητικό, στο ποσό των 27,4 εκατ. ευρώ και αυτό οφείλεται εξ ολοκλήρου στα αρνητικά έκτακτα αποτελέσματα 12,1 εκατ. ευρώ και τις αποσβέσεις 15,3 εκατ. ευρώ.
ΕΥΔΑΠ: Στη χρήση αυτή, τα γήπεδα και τα κτήρια της εταιρίας εμφάνισαν αύξηση 156,33 εκατ. ευρώ, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας τους, με αντίστοιχη αύξηση της καθαρής της θέσης. Με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από 1.1.2005 θα προκύψει αναπροσαρμογή αξίας και στα υπόλοιπα πάγια στοιχεία της εταιρίας.
Informatics: H εταιρία, στα πλαίσια της προετοιμασίας για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χ.Π., προχώρησε σε υποτίμηση της αξίας των συμμετοχών της με αντίστοιχη μείωση των ιδίων κεφαλαίων της. Συνεπώς, εκτιμάται ότι μετά από το γεγονός αυτό, η υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π., σε συνδυασμό με την υπεραξία που θα προκύψει από την εκτίμηση των παγίων της, δεν θα έχει περαιτέρω επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.
Νηρέας: Η εταιρία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προέβη σε εκτίμηση της αξίας των ακινήτων. Από την εκτίμηση προέκυψαν υπεραξίες οι οποίες συμψηφίσθηκαν με υποαξίες που προέκυψαν από την αποτίμηση συμμετοχών, σε μη εισηγμένες εταιρίες, στην καθαρή τους θέση.
Μυτιληναίος: Eνόψει της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), αλλά και για λόγους ορθής απεικόνισης των στοιχείων και της διάρθρωσης του ισολογισμού, ο Όμιλος Μυτιληναίου εμφανίζει τις χρεωστικές διαφορές ενοποίησης (goodwill), ύψους 173,403 εκατ. ευρώ, στο ενεργητικό του ενοποιημένου ισολογισμού, καταγράφοντας ταυτόχρονα τις αναλογούσες αποσβέσεις ποσού 8,670 εκατ. ευρώ περίπου, που βάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου. Για λόγους συγκρισιμότητας έγινε αναμόρφωση των αντίστοιχων κονδυλίων της προηγούμενης περιόδου, περιλαμβάνοντας τις αντίστοιχες αποσβέσεις για τη χρήση 2003, ύψους 8,155 εκατ. ευρώ.
Έκτακτα αποτελέσματα: Και φέτος υπήρξαν έκτακτες λογιστικές εγγραφές που επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα στην κερδοφορία. Μέρος των εκτάκτων αποτελεσμάτων οφείλεται στη μελλοντική υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σημαντικές μεταβολές σε λογαριασμούς προβλέψεων, αποσβέσεων ή αναπροσαρμογές παγίων. Επισημαίνονται πάντως και κάποιες διαφοροποιήσεις σχετικά με την περυσινή επίδοση κάποιων εταιριών που είχαν ως αποτέλεσμα η φετινή χρονιά να ξεκινήσει είτε από χαμηλή βάση είτε να εμφανίζεται μείωση στα κέρδη προ φόρων.
ΟΤΕ: Τα έκτακτα έξοδα διαμορφώθηκαν στα 249,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 151,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
ΔΕΗ: Τα αποτελέσματα του 2004 επηρεάστηκαν αρνητικά από τις έκτακτες δαπάνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ, περίπου.
ΕΧΑΕ: Στα κέρδη του 2004 περιλαμβάνονται κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων ύψους 40,6 εκατ. ευρώ.
Forthnet: Η εταιρία διενήργησε αυξημένες προβλέψεις ύψους 1 εκατ. ευρώ.
ΕΛ.ΠΕ.: Τα αποτελέσματα του 2003 είχαν έκτακτα έσοδα 80 εκατ. ευρώ, που δεν επαναλήφθηκαν το 2004.
ΟΠΑΠ: Τα αποτελέσματα του 2003 είχαν έκτακτες προβλέψεις 50 εκατ. ευρώ, που προστέθηκαν το 2004.
ΕΥΔΑΠ: Στα αποτελέσματα του 2004 εμφανίζονται υψηλά ανόργανα έξοδα 24,5 εκατ. ευρώ.
Blue Star: Έκτακτα έσοδα 4,6 εκατ. ευρώ από την πώληση πλοίου.
Attica Συμμετοχών: Αύξηση των εκτάκτων εσόδων κατά 4,8 εκατ. ευρώ, στα 11,7 εκατ. ευρώ.
Τηλέτυπος: Η πώληση της Multichoice ενίσχυσε την κερδοφορία κατά 5,8 εκατ. ευρώ.
ΚΑΕ: Η πώληση συμμετοχής ενίσχυσε την κερδοφορία κατά 4,4 εκατ. ευρώ.
Φουρλής: Η πώληση της Fourlis trade ενίσχυσε τα αποτελέσματα κατά 16,8 εκατ. ευρώ.
Sprider: Έκτακτες ζημιές ύψους 3,2 εκατ. ευρώ από ασφαλιστικές διαφορές.
Ιατρικό Αθηνών: Έκτακτα έσοδα 3 εκατ. ευρώ από Sale and lease back.
Marfin Fin. Group: Κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων ύψους 26,1 εκατ. ευρώ.
Εμπορική Τράπεζα: Έκτακτα αποτελέσματα ύψους 101,1 εκατ. ευρώ από αναπροσαρμογές και προβλέψεις.
Φοίνιξ: Εμφάνιση έκτακτων ζημιών 75 εκατ. ευρώ από προηγούμενες χρήσεις.
Εθνική Τράπεζα: Το κόστος της εθελουσίας εξόδου ανήλθε στα 106 εκατ. ευρώ και ενεγράφη στη χρήση 2004.
Εθνική Ασφαλιστική: Από τα κέρδη προ φόρων έχουν αφαιρεθεί 14.6 εκατ. ευρώ, λόγω ενίσχυσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 7,4 εκατ. ευρώ. και των αυξημένων αποσβέσεων κατά 5,5 εκατ. ευρώ, λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των κτηρίων την 31.12.2003.
Εθνική Ακινήτων: Στα αποτελέσματα του Ομίλου, περιλαμβάνονταν, εκτός των εκτάκτων κερδών από την πώληση του ακινήτου (4,6 εκατ. ευρώ) και έκτακτα έσοδα ευρώ 8,2 εκατ., που προέκυψαν από απαλλοτρίωση τμήματος εδαφικής έκτασης της Προτύπου Κτηματικής Τουριστικής.
Alpha Bank: Έκτακτα αποτελέσματα από την πώληση των θυγατρικών της Delta Singular.
Delta Singular: Από την πώληση θυγατρικής προέκυψε κέρδος 160 εκατ. ευρώ.
Τιτάν: Οι αυξημένες αποσβέσεις ύψους 41 εκατ. ευρώ (έναντι 27 εκατ. ευρώ το 2003), μαζί με την αύξηση της πρόβλεψης για αποχώρηση προσωπικού οδήγησαν σε μείωση των καθαρών κερδών κατά 15%, στα 95 εκατ. ευρώ.
Γενική Τράπεζα: Αυξημένες προβλέψεις ύψους 156 εκατ. ευρώ.
Everest: Στην περυσινή περίοδο τα προ φόρων αποτελέσματα της χρήσης είχαν ενισχυθεί κατά το ποσό των 614 χιλ. ευρώ, με κέρδη από πώληση συμμετοχών & χρεογράφων, με αποτέλεσμα η προ φόρων κερδοφορία της τρέχουσας περιόδου, συνολικού ύψους 789 χιλ. ευρώ, να μην είναι απόλυτα συγκρίσιμη με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, όπου είχε ανέλθει στο ποσό των 900 χιλ. ευρώ.
Μπενρουμπής: 5,4 εκατ. ευρώ είναι τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις.
Lavipharm: Έκτακτα αποτελέσματα 13,6 εκατ. ευρώ από πώληση συμμετοχής. Τα κέρδη προέκυψαν από την πώληση του 49%, ποσοστού που κατείχε η Lavipharm στην κοινοπρακτική εταιρία Lavicosmetica και τα οποία είχαν επιμερισθεί αναλογικά στα τέσσερα τρίμηνα του έτους.
ΔΟΛ: Έκτακτες ζημιές επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης με 2,3 εκατ. ευρώ.
Καθημερινή: Έκτακτα αποτελέσματα ύψους 8,4 εκατ. ευρώ.
Sexform: Έκτακτα αποτελέσματα ύψους 8,3 εκατ. ευρώ.
Intracom: Στη χρήση του 2004 η εταιρία σχημάτισε προβλέψεις 6,4 εκατ. ευρώ.
Βογιατζόγλου: Έκτακτο κέρδος ποσού 2.593 χιλ. ευρώ προέκυψε από την πώληση αποθηκευτικών χώρων της εταιρίας, λόγω μεταφοράς τους στο νέο υπερσύγχρονο κέντρο logistics στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
Σημειώνεται ότι εταιρίες με εξαγωγική δραστηριότητα και συμμετοχές σε χώρες του εξωτερικού (Τιτάν, Folli Follie, Chipita, Μαΐλλης, Coca Cola) εμφανίζονται περισσότερο έτοιμοι και σχεδόν χωρίς αποκλίσεις στην επόμενη ημέρα δημοσίευσης των διεθνών λογιστικών προτύπων.


Νικητές - Χαμένοι
Η εξέλιξη της φετινής χρήσης, μετά το δεύτερο τρίμηνο, επηρεάστηκε από τη λήξη ουσιαστικά της «Ολυμπιακής δραστηριότητας», την επιλογή της Κυβέρνησης να εμφανίσει πιο καθαρούς ισολογισμούς σε τράπεζες και ΔΕΚΟ, τη σχετικά καλύτερη επίδοση των εταιριών στο περυσινό δεύτερο εξάμηνο και φυσικά από την προσπάθεια προσαρμογής που έγινε στο τελευταίο τρίμηνο για ομαλή μετάβαση στα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Όσον αφορά στη δραστηριότητα των εισηγμένων, η αύξηση 10% σε ενοποιημένα και απλά αποτελέσματα δεν δείχνει ιδιαίτερη ένταση, ούτε κάποια ισχυρή μεταβολή σε παραγόμενες μονάδες και απλά προσαρμόστηκε τιμολογιακά στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Το τέταρτο τρίμηνο είχε υψηλή βάση σύγκρισης με το 2004, ενώ και μια σειρά έκτακτων συνθηκών δεν ευνόησαν ιδιαίτερα την κατανάλωση. Η κακοκαιρία κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων αποθάρρυνε πολλά νοικοκυριά από αγορές και μετακινήσεις, οι περιορισμοί που επεβλήθησαν στη δόμηση στο νομό Αττικής προς το τέλος του έτους είχαν ως αποτέλεσμα να μην ανακτηθεί μέρος του κατασκευαστικού έργου που ολοκληρώθηκε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ επηρεάζονται και συμπληρωματικοί κλάδοι που συνδέονται με την οικοδομή, η είσοδος στην αγορά κινέζικων προϊόντων δημιούργησε «ρεύμα» αγορών προς κινέζικα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που σχετίζονται με την ένδυση και τον «ελαφρύ» οικιακό εξοπλισμό. Η μικρή κεφαλαιοποίηση αποδείχθηκε περισσότερο ευάλωτη στους παράγοντες που αφορούν στη λογιστική προσαρμογή και στη στασιμότητα στην ένταση της παραγωγής, αφού η μείωση που παρατηρήθηκε σε εταιρικό επίπεδο προσέγγισε το 25%.
Η συρρίκνωση του τελικού αποτελέσματος στα κέρδη ήταν κυρίως αποτέλεσμα της προσπάθειας εξυγίανσης που επιχειρείται αυτή την περίοδο σε μια σειρά εταιριών. Το κόστος αυτής της διαδικασίας εμφάνισε μια απόκλιση της τάξεως του ενός δις ευρώ σε σχέση με το 2003, χωρίς σε αυτό να συνυπολογισθούν οι αυξημένες προβλέψεις και άλλων εταιριών (τραπεζών, ασφαλιστικών, συμμετοχών κ.λπ.), οι οποίες διατηρήθηκαν σε αυξητική τροχιά σε σχέση με την περυσινή χρήση. Αν και είναι κάπως πρόωρο να υποστηριχθεί, η χρήση του 2005 θα ωφεληθεί από την «εξοικονόμηση κερδών του 2004», καθώς το πλεονέκτημα της χαμηλής βάσης θα είναι καθολικό για το σύνολο της χρήσης και όχι για ένα ή δύο τρίμηνα. Επιπλέον, οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές αναμένεται να ευνοήσουν τις εισροές με τη μορφή μερισμάτων από τις θυγατρικές, στοιχείο το οποίο φάνηκε και στην τρέχουσα χρήση, αφού εταιρίες με σχεδόν ίδια κερδοφορία προβαίνουν σε μεγαλύτερες διανομές μερισμάτων.
Κλαδικά οι τράπεζες (+16%) αν και παρουσιάζουν έντονες αποκλίσεις στα μεταξύ τους αποτελέσματα, αύξησαν σε ενοποιημένο επίπεδο τη συνεισφορά τους κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Καταλυτικά επέδρασαν η επέκταση της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και η αύξηση των εσόδων από προμήθειες και από χρηματοοικονομικές πράξεις. Παρόλα αυτά, ο κλάδος εσωκλείει και νέα δυναμική, καθώς μεγάλο μέρος των κερδών «θυσιάστηκε» σε προγράμματα αναδιάρθρωσης και προβλέψεις προσαρμογής, ενώ ακόμα η βαλκανική επέκταση έχει σημαντικά περιθώρια απόδοσης νέων κερδών. Σε θετική τροχιά και ο κλάδος των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (+170%), ιδιαίτερα ευνοημένος από τα χαμηλά επιτόκια και την επέκταση των δραστηριοτήτων στην αγορά ακινήτων. Σε ανάλογο μοτίβο κινήθηκαν τα κέρδη των επενδυτικών εταιριών (+137%), με τις εταιρίες που βρίσκονται πιο κοντά στα τραπεζικά ιδρύματα να έχουν ισχυρή κερδοφορία και καλύτερη προσαρμογή στην κίνηση της αγοράς.
Οι Συμμετοχές (+31%) βοηθήθηκαν σημαντικά από τις θετικές επιδόσεις των ΕΧΑΕ, Τεχνική Ολυμπιακή, Δέλτα συμμετοχών, Μπήτρος, εμφάνισαν όμως και σημαντικές επιμέρους αποκλίσεις κερδών (Σάνυο, ΚΛΩΝΑΤΕΞ). Τα ξενοδοχεία επέστρεψαν στα κέρδη ως όφειλαν, μετά από μια πλήρη χρήση λειτουργίας έχοντας την κληρονομιά της ανακαίνισης και των νέων υπηρεσιών που μπορούν πλέον να παρέχουν.
Μια «ομάδα μόνες τους» θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν οι εταιρίες Σφακιανάκης, Folli - Follie, Γερμανός, Καρέλιας και Πετρόπουλος, καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις στον επιχειρηματικό τους τομέα, παρά την περιθωριακή (πλην της Folli-Follie και του Γερμανού) συμπεριφορά τους στον χρηματιστηριακό πίνακα. Αμυντική μπορεί να χαρακτηρισθεί και η συμπεριφορά του κλάδου τροφίμων, με τα μεγέθη να διαμορφώνονται σε επίπεδα ίδια με τα περυσινά, ενώ εξαιρετική είναι η συνολική κερδοφορία των ιχθυοκαλλιεργειών (+60%), η οποία συνοδεύεται και από αύξηση της δραστηριότητας.
Η αναδιάρθρωση έφερε αποτελέσματα στην ακτοπλοΐα. Οι τρεις από τις τέσσερις εταιρίες του κλάδου είναι κερδοφόρες (+376%), θα δώσουν μέρισμα και λειτουργούν με πιο ορθολογικό τρόπο, όσον αφορά στη χρήση των αδειών σκοπιμότητας. Επιτυχές ήταν και το εγχείρημα αναδιάρθρωσης στον κλάδο των εστιατορίων (+63%), χωρίς όμως να απουσιάζουν σημαντικές σημειώσεις των ορκωτών. Ισχυρά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα έσοδα και η πορεία του ΟΠΑΠ και της Hyatt, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 835 εκατ. ευρώ. Στη Hyatt η ενοποιημένη χρήση συμπεριέλαβε τα έσοδα των Λάμψα και του καζίνο της Πάρνηθας, επενδύσεις που το 2005 αναμένεται να έχουν καλύτερες αποδόσεις, αφού έχουν μπει σε φάση πλήρους λειτουργικής οργάνωσης και άρα μικρότερου κόστους λειτουργίας. Ευνοημένες από την συγκυρία του σκληρού ευρώ και των προσιτών τιμών των νέων τεχνολογιών (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα), οι εταιρίες λύσεων πληροφορικής πέτυχαν μία από τις καλύτερες κλαδικές επιδόσεις κερδών (+84%), με την εταιρία Πλαίσιο να αναδεικνύεται ο ισχυρός παίκτης του κλάδου. Αντίστοιχα ευνοημένες από τη θετική συγκυρία καλύτερων τιμών στα μέταλλα, οι εταιρίες μετάλλου βοηθήθηκαν από την απορρόφηση της παραγωγής τους σε υψηλές τιμές. Σε ελαφρώς καλύτερα επίπεδα κινήθηκε η κερδοφορία των εκδοτικών εταιριών, βοηθούμενη αφενός από την αύξηση της κυκλοφορίας του ημερήσιου Τύπου (επίσημα στοιχεία της ΕΣΗΕ αναφέρουν αύξηση +15% σε σχέση με το 2003) και την αύξηση των διαφημιστικών εσόδων. Αντίστοιχα βελτιωμένη είναι και η εικόνα των κερδών των μέσων ενημέρωσης (12,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,4 εκατ. ευρώ). Οι εταιρίες του κλάδου πληροφορικής φαίνεται να έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους, καθώς ο ανταγωνισμός παραμένει ισχυρός, τα μεγάλα έργα είναι περιορισμένα και τα κέρδη στάσιμα (αν εξαιρεθεί η έκτακτη επίδοση της Delta – Singular). Η μεγάλη μείωση των κερδών του ΟΤΕ επηρέασε καταλυτικά τα κέρδη των τηλεπικοινωνιών, στις οποίες, από ό,τι φαίνεται, τα έσοδα της πίτας παραμένουν σχεδόν σταθερά (8%) και με τις εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας να κερδίζουν (Forthnet, Lannet, Space) διαρκώς έδαφος έναντι του ΟΤΕ. Στον κατασκευαστικό κλάδο, η κρίση φαίνεται να έρχεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Μόλις έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Έργων και ο ρυθμός μείωσης των κερδών έχει σχεδόν προσεγγίσει διψήφιο ποσοστό πτώσης όσο και η δραστηριότητα, τέσσερις εταιρίες (Ευρωπαϊκή Τεχνική, Έμπεδος, Θεμελιοδομή, Μπαλάφας) έχουν πλέον δηλώσει επίσημα ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας και 40.000 απασχολούμενοι στον κλάδο έχουν αλλάξει εργασία ή έχουν απολυθεί από τις εταιρίες τους. Η εικόνα πάντως δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καθολική, καθώς οι εξαιρέσεις είναι υπαρκτές και το discount αποτίμησης σε όρους πολλαπλασιαστών κερδών (Ρ/Ε) ακόμα και με νέα μείωση κερδών 25% σε πολλές περιπτώσεις παραμένει δυσανάλογα χαμηλό σε σχέση με το μέσο όρο της αγοράς.
Στην κλωστοϋφαντουργία, η εικόνα της χρήσης δεν αντέχει σε κρίσεις, καθώς είναι προφανές το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει στον κλάδο. Εξαιρέσεις αποτελούν η Ελληνική Υφαντουργία και τα Πλαστικά Θράκης, οι οποίες εμφάνισαν αύξηση στα κέρδη και τις πωλήσεις.
Τέλος, επισημαίνεται μια σειρά εταιριών, οι οποίες, αν και εμφανίζουν κερδοφορία, έχουν σημαντικό αριθμό παρατηρήσεων στις λογιστικές τους καταστάσεις και, ως εκ τούτου, απαιτείται προσεκτική εξέταση των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π., είτε στην κερδοφορία τους είτε στην καθαρή τους θέση. Ενδεικτικά  αναφέρονται:
Γρηγόρης, Forthnet, Info Quest, ΔΟΛ, Imako, Τσουκαρίδης, Αττικάτ, Alfa – Alfa Energy, Ντιονίκ, Εμπορικός Δεσμός.


Επιτήρηση
Υπενθυμίζονται τα κριτήρια υπαγωγής σε καθεστώς επιτήρησης, τα οποία ισχύουν μόνο με βάση τους ισολογισμούς δωδεκαμήνου: α) Τρεις ζημιογόνες χρήσεις, β) Ζημίες μεγαλύτερες του 20% του κύκλου εργασιών, ανεξαρτήτως από το αν την προηγούμενη χρονιά υπήρχαν κέρδη, γ) Κύκλος εργασιών μικρότερος των 3 εκατ. ευρώ. Και τέλος η μετοχή πάει σε αναστολή, όταν τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται αρνητικά. Από τις εταιρίες που εμπλέκονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες παρατηρήθηκαν τα εξής:
Λανακάμ: Η εταιρία εμφάνισε κέρδη και τζίρο άνω των 3 εκατ. ευρώ, ώστε να πληροί τα κριτήρια 3ωρης διαπραγμάτευσης.
Μουριάδης: Στον ενοποιημένο ισολογισμό εμφανίζονται αρνητικά ίδια κεφάλαια.
Ιντεάλ: Η εταιρία κατέγραψε 5η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Σωληνουργία Κορίνθου: Η εταιρία κατέγραψε 3η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Fanco: Η εταιρία κατέγραψε 3η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Elephant: Η εταιρία κατέγραψε 3η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Microland: Η εταιρία κατέγραψε 4η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Κεραμεία Αλλατίνη: Η εταιρία κατέγραψε 3η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Ελλατέξ: Η εταιρία κατέγραψε 3η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Plias: Η εταιρία κατέγραψε 3η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Intersonic: Η εταιρία κατέγραψε 3η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Εικόνα - Ήχος: Η εταιρία κατέγραψε 3η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Ξιφίας: Η εταιρία κατέγραψε 3η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Ιονική Ξενοδοχείων: Η εταιρία κατέγραψε 4η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Κεράνης: Η εταιρία κατέγραψε 4η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Κλωστήρια Κορίνθου: Η εταιρία κατέγραψε 4η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Βιοσώλ: Η εταιρία κατέγραψε 3η συνεχόμενη αρνητική χρήση.
Γκάλης: Η εταιρία έχει τζίρο κάτω από 3 εκατ. ευρώ.
Χαλυβδόφυλλα: Οι ζημιές ξεπερνούν σε απόλυτη τιμή το 20% του κύκλου εργασιών.
Βαλκάν Εξπόρτ: Οι ζημιές ξεπερνούν σε απόλυτη τιμή το 20% του κύκλου εργασιών.


Μερίσματα
Οι μερισματικές αποδόσεις αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που θα προσδιορίσουν μέρος από τις εισροές στους μετοχικούς τίτλους το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, εταιρίες από τον κατασκευαστικό κλάδο ή κερδοφόροι όμιλοι δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τη μερισματική πολιτική που θα ακολουθήσουν. Οι έως τώρα μερισματικές αποδόσεις, που ξεπερνούν την απόδοση του ταμιευτηρίου, είναι:


Συμπεράσματα
Αν η αγορά βρισκόταν στα επίπεδα της αρχής του έτους, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Ωστόσο, η αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά 12,8%, από την αρχή του έτους, δημιουργεί απαιτήσεις ως προς τη συνέχεια. Το P/E προ φόρων της αγοράς διαμορφώνεται στο 13,7 και μετά από φόρους στο 17,8, επίπεδο όχι ιδιαίτερα ευκαταφρόνητο για να συνεχίσει η αγορά να αποδίδει με την ίδια ένταση, έστω και σε επίπεδο Γενικού Δείκτη ή FTSE-20. Η χρήση που έληξε, είχε και προληπτικό χαρακτήρα για την επόμενη που έρχεται, γεγονός που δικαιολογεί μια στάση αναμονής από την αγορά. Η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π., παρότι θεωρήθηκε ότι αποτελεί ένα ρίσκο για όλες τις εισηγμένες, εν τέλει θα λειτουργήσει εξυγιαντικά. Η εμφάνιση καθαρών ισολογισμών αποτελεί στοιχείο διαφάνειας και εμπιστοσύνης, ενώ πλέον τα περιθώρια για όσες εταιρίες έχουν σημαντικά θέματα προσαρμογής, μάλλον δεν υπάρχουν. Αυτό ίσως θα είναι και το μεγαλύτερο κέρδος της επόμενης μέρας των Δ.Π.Χ.Π.: Η αυτοκάθαρση της αγοράς από τις εταιρίες που επί μακρόν επιμένουν στη δημοσίευση μακρόσυρτων σημειωμάτων των ορκωτών ελεγκτών. Πέρα από τους κλάδους που από λίγο ως πολύ τα κατάφεραν το 2004, επισημαίνουμε δύο κλάδους όπου η Ελληνική Οικονομία είχε επενδύσει σε δυναμικό και πόρους και οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση. Η επισήμανση γίνεται διότι πέρα από τη βιωσιμότητα ή μη των εταιριών, η σύνδεσή τους με την αγορά ή με μέρος του πιστωτικού συστήματος αποτελεί στοιχείο κινδύνου με ευρύτερες συνέπειες. Η κλωστοϋφαντουργία δύσκολα θα μπορέσει να αντέξει τον ανταγωνισμό που προέρχεται από την Άπω Ανατολή, μετά και την άρση των συνοριακών δασμών από 1/1/2005. Το παράδειγμα της Ελληνικής Υφαντουργίας ίσως πρέπει να αποτελέσει το case study του κλάδου, προκειμένου να διασωθεί το δυναμικό που υπάρχει και να επιστρέψει σε φάση ανάπτυξης. Οι κατασκευές φαίνεται να έχουν εισέλθει για τα καλά στην περίοδο των «ισχνών αγελάδων». Ακόμα δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο κλάδος εξέρχεται από την κρίση, ωστόσο η μείωση του αριθμού των εταιριών θα βοηθήσει την εξομάλυνση του ανταγωνισμού και της βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους που έχουν συμπιεστεί ακόμα περισσότερο, μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου ανάθεσης έργων. Τα stories των αναδιαρθρώσεων αποτελούν μια σημαντική εφεδρεία συγκράτησης των αποτελεσμάτων του 2005, με τα κυριότερα να αφορούν την Εμπορική Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, την Intracom, τον ΟΤΕ, και από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση την Τράπεζα Αττικής, τη Γενική Τράπεζα, την Ασπίδα Ασφαλιστική και την Chipita. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Η αγορά αναμένει νέα αύξηση της κερδοφορίας και παράλληλα δικαιολογεί premium αποτιμήσεων, λόγω επιχειρηματικών κινήσεων. Οποιαδήποτε αστοχία στην επίλυση του ασφαλιστικού των τραπεζών θα έχει άμεση επίπτωση στην επιστροφή των αποτιμήσεων σε επίπεδα που θα ενσωματώνουν το ρίσκο εγγραφής ζημιών και μείωσης ιδίων κεφαλαίων κατά ανάλογο μέγεθος για κάθε μία περίπτωση που έχει ασφαλιστικές εκκρεμότητες. Σε αυτό το κλίμα είναι εξαιρετικά απίθανο να υπάρξουν διαφοροποιήσεις και το ρίσκο τοποθετήσεων θα είναι αυξημένο. Από την άλλη πλευρά, μια επιτυχής έκβαση θα άνοιγε το δρόμο για στρατηγικές κινήσεις και προσεγγίσεις στη βάση καθαρών αριθμών. Το σενάριο αυτό προεξοφλείται τώρα από την αγορά και, από ό,τι φαίνεται, είναι ικανό να επισκιάσει οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη, προερχόμενη είτε εντός είτε εκτός των ελληνικών συνόρων. Η κόπωση στα μεγέθη των κερδών δεν είναι μόνο προϊόν της αυξομείωσης της ζήτησης ή των λογιστικών χειρισμών ενόψει ενός γεγονότος. Από την κλαδική διάρθρωση των κερδών δε φαίνεται να υπάρχει κάποιος νέος κλάδος πλην μεμονωμένων περιπτώσεων, ο οποίος να μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να δημιουργήσει μια νέα αγορά. Η ενέργεια θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός κλάδος αιχμής, χωρίς ωστόσο να υπάρχει το ηγετικό γκρουπ εταιριών που θα δημιουργήσει την κρίσιμη μάζα των πόρων, των μεγεθών και της τεχνογνωσίας που θα διαμόρφωνε την καινούρια αγορά. Η εμφάνιση μιας νέας αγοράς, όπως πριν από χρόνια συνέβη με την κινητή τηλεφωνία ή πρόσφατα με τις κατασκευές, ίσως κρίνεται επιτακτική για την αύξηση της κερδοφορίας μιας αγοράς, η οποία θα πρέπει να αναζητήσει ουσία και νέο περιεχόμενο, αν θέλει να συνεχίσει να είναι ελκυστική.

  Περιεχόμενα
¶ρθρο: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
¶ρθρο: Η παντοδυναμία των χορηγών
Αφιέρωμα: Αμοιβαία Κεφάλαια
Αφιέρωμα: Ασφαλιστικός κλάδος: Τα δυσκολότερα ανήκουν στο παρελθόν
Αφιέρωμα: Φαρμακοβιομηχανίες: Θετική πορεία σε μια δύσκολη αγορά
Editorial: Να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος
Επενδύσεις: Η αγορά της ζάχαρης
Επενδύσεις: Σοφοκλέους:΄Oλοι οι «Μεγάλοι» θέλουν την άνοδο. Θα την έχουν όμως;
Επενδύσεις: Αγοραστικό κύμα υπεράνω... υποψίας!
Επενδύσεις: H τεχνική εικόνα των αγορών
Επενδύσεις: Ποιoς φοβάται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;
Επενδύσεις: Πώς «διαλέγουμε» και διαχειριζόμαστε Ομόλογα
Συνέντευξη: Αναστάσιος Λάππας
Παρουσιάσεις: Customer Care 2005 Conference + Expo

 Όροι και προϋποθέσεις του site