Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2005                               Τεύχος 307

Η θεωρητική  καμπύλη των spot επιτοκίων


Τα θεωρητικά spot επιτόκια κατασκευάζονται με βάση τις αποδόσεις των εντόκων γραμματίων του δημοσίου και της καμπύλης αποδόσεων. Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πώς κατασκευάζεται μια θεωρητική καμπύλη spot επιτοκίων, με βάση πραγματικά δεδομένα.
Παράδειγμα 1. Ο κρατικός φορέας εκδίδει μόνο ένα τύπο μηδενικού κουπονιού, το μονοετές έντοκο γραμμάτιο, το οποίο έχει απόδοση στη λήξη s1=2%. Τα υπόλοιπα κρατικά ομόλογα έχουν ετήσιο κουπόνι και οι λήξεις τους ποικίλλουν από 2 έτη μέχρι και 30 έτη. Η καμπύλη αποδόσεων μέχρι το δέκατο έτος λήξης, μαζί με τις τρέχουσες τιμές διαπραγμάτευσης των κρατικών ομολόγων αναφοράς και τα κουπόνια τους, απεικονίζονται στον πίνακα 1. Η καμπύλη αποδόσεων έχει ανοδική κατεύθυνση και ζητείται να εξαχθεί η θεωρητική καμπύλη των spot επιτοκίων, με βάση τα δεδομένα που παρέχονται.
Η πρώτη τιμή spot επιτοκίου είναι η απόδοση του εντόκου γραμματίου του δημοσίου, άρα το μονοετές spot επιτόκιο είναι ίσο με s1=2%. Ζητείται το διετές spot επιτόκιο (εκφρασμένο σε ετήσια βάση), s2. Το διετές κρατικό ομόλογο αναφοράς περιέχει δύο ταμειακές ροές. Το πρώτο κουπόνι του προεξοφλείται με το s1 και το δεύτερο κουπόνι που προεξοφλείται με το s2. Η τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης του διετούς κρατικού ομολόγου είναι 99,61 ευρώ και συνεπώς πρέπει να ισχύει η σχέση:
Τιμή = παρούσα αξία ταμειακών ροών =>


 


Λύνουμε τη σχέση ως προς το άγνωστο επιτόκιο s2 και έχουμε:
s2 = 0,021 ή s2 = 2,1%.
Για την εύρεση του τριετούς spot επιτοκίου, s3, θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία για το τριετές κρατικό ομόλογο. Η τρέχουσα τιμή του τριετούς κρατικού ομολόγου πρέπει να ισούται με την παρούσα αξία των ταμειακών του ροών:
Τιμή = παρούσα αξία ταμειακών ροών =>


 


 


 Λύνουμε τη σχέση ως προς το άγνωστο επιτόκιο s3 και έχουμε:
s3 = 0,0225 ή s3 = 2,25%.
Η διαδικασία υπολογισμού των spot επιτοκίων επαναλαμβάνεται για τις υπόλοιπες λήξεις και καταλήγουμε στη θεωρητική καμπύλη spot επιτοκίων του πίνακα 2.


Παρατηρούμε ότι όσο διευρύνεται ο χρονικός ορίζοντας λήξης, τόσο απομακρύνονται τα θεωρητικά spot επιτόκια από τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αναφοράς. Τα πραγματικά επιτόκια των κρατικών ομολόγων μηδενικού κουπονιού (όταν αυτά υπάρχουν) δεν μπορούν να διαφέρουν από το αντίστοιχο θεωρητικό spot επιτόκιο, για να μην εμφανίζεται περιθώριο arbitrage εκμεταλλεύσιμο από τους dealers.
Ας δούμε την απόδειξη αυτής της παρατήρησης με τη συνέχιση του παραδείγματος 1, υποθέτοντας ότι τα πραγματικά επιτόκια των ομολόγων μηδενικού κουπονιού είναι μικρότερα από τις θεωρητικές τιμές των spot επιτοκίων και ίσα με τις τιμές της καμπύλης αποδόσεων. Αυτό σημαίνει ότι ένας dealer κρατικών ομολόγων μπορεί, για παράδειγμα, να αγοράσει 1.000.000 ευρώ ονομαστικής αξίας του δεκαετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς, διαχωρίζοντας τις δέκα ταμειακές του ροές και πουλώντας τις ως ομόλογα μηδενικού κουπονιού στα τρέχοντα επιτόκια των ομολόγων μηδενικού κουπονιού. Το αποτέλεσμα απεικονίζεται στον πίνακα 3.


Ας δούμε πιο προσεκτικά τη γραμμή στο έτος 5, για παράδειγμα, όπου ο dealer έχει πληρώσει για τη συγκεκριμένη ταμειακή ροή 29.101,69 ευρώ (υπολογισμένη με το προεξοφλητικό επιτόκιο του 3,76% του δεκαετούς ομολόγου αναφοράς), ενώ έχει τη δυνατότητα να την πουλήσει με τη μορφή ενός πενταετούς ομολόγου μηδενικού κουπονιού στην τιμή των 30.709,54 ευρώ (διότι η απόδοση στη λήξη των πενταετών ομολόγων μηδενικού κουπονιού είναι 2,65% εξ υποθέσεως). Είναι φανερό ότι από τη διαδικασία διαχωρισμού όλων των κουπονιών του δεκαετούς κρατικού ομολόγου και μεταπώλησής τους με τιμή που υπολογίζεται πάνω στην καμπύλη αποδόσεων, ο dealer μπορεί να εξάγει ένα άμεσο και βέβαιο κέρδος 10.813,19 ευρώ. Αυτή η ευκαιρία θα ωθήσει όλους τους dealers να στραφούν στην αγορά του δεκαετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς και παράλληλα θα δημιουργήσει υπερβάλλουσα προσφορά νέων ομολόγων μηδενικού κουπονιού από το διαχωρισμό των κουπονιών, πιέζοντας την τιμή όλων των ομολόγων μηδενικού κουπονιού. Η πίεση στην τιμή τους θα αυξήσει τις αποδόσεις τους μέχρι το σημείο που οι αποδόσεις αυτές θα εξισωθούν με τα θεωρητικά spot επιτόκια και εκεί, όπως ήδη αποδείξαμε στην αρχή του παραδείγματος, θα χαθεί κάθε ευκαιρία για arbitrage. ’ρα, αποδείξαμε ότι τα πραγματικά επιτόκια των κρατικών ομολόγων μηδενικού κουπονιού δεν μπορούν να είναι μικρότερα από τα θεωρητικά spot επιτόκια. Θα εξεταστεί τώρα η περίπτωση όπου οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μηδενικού κουπονιού είναι μεγαλύτερες από τα θεωρητικά spot επιτόκια. Εάν ένας επενδυτής μπορεί να συγκεντρώσει εκείνες τις ποσότητες και τις λήξεις κρατικών ομολόγων μηδενικού κουπονιού που να προσομοιώνουν επακριβώς τις ταμειακές ροές του δεκαετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς της καμπύλης αποδόσεων, τότε αυτή η δεσμίδα των κρατικών ομολόγων μηδενικού κουπονιού θα αποδίδει μεγαλύτερη απόδοση στη λήξη από το αντίστοιχο κρατικό ομόλογο αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα στραφούν στην αγορά κρατικών ομολόγων μηδενικού κουπονιού, για να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και θα ωθήσουν τις τιμές τους στα ύψη λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης. Η αύξηση των τιμών θα επαναφέρει τις αποδόσεις των ομολόγων μηδενικού κουπονιού πίσω στο επίπεδο των θεωρητικών spot επιτοκίων. ’ρα, η διαδικασία διαχωρισμού και πώλησης των ταμειακών ροών των κρατικών ομολόγων αναφοράς, αλλά και η προσομοίωση των ταμειακών ροών τους με τη βοήθεια δέσμης ομολόγων μηδενικού κουπονιού συγκρατεί διαρκώς τα πραγματικά επιτόκια των ομολόγων μηδενικού κουπονιού πάνω στη θεωρητική καμπύλη των spot επιτοκίων. Λόγω αυτού του μηχανισμού, η θεωρητική καμπύλη spot επιτοκίων αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη διαχρονική δομή των επιτοκίων από ό,τι η καμπύλη αποδόσεων.


Καμπύλη τεκμαρτών μελλοντικών επιτοκίων
Η καμπύλη τεκμαρτών μελλοντικών επιτοκίων (implied forward rates curve) δείχνει την προσδοκία που έχουν οι παράγοντες των αγορών για το μελλοντικό επίπεδο βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Αυτή η προσδοκία θεωρείται ως «αντικειμενική», διότι προκύπτει από τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης χρήματος της συνολικής οικονομίας, αν και στην πράξη δεν εξαιρείται αδυναμιών πρόβλεψης. Είναι όμως ένας αντικειμενικός τρόπος να υπολογίσουμε τη συνολική απόδοση των ομολόγων, προεξοφλώντας κάθε ταμειακή ροή τους ξεχωριστά, με το μελλοντικό επιτόκιο που θα επικρατεί σε κάθε χρονική περίοδο ανατοκισμού των κουπονιών. Ας εξετάσουμε πώς διαμορφώνεται το ετήσιο forward επιτόκιο σε ένα έτος από σήμερα, με βάση τα δεδομένα του πίνακα 2 του παραδείγματος 1. Το ετήσιο forward επιτόκιο του επομένου έτους είναι το επιτόκιο που εξισώνει την επανεπένδυση ενός ποσού που τοποθετήθηκε στο μονοετές έντοκο γραμμάτιο του δημοσίου για ένα ακόμα έτος, με την απόδοση του διετούς ομολόγου μηδενικού κουπονιού. Με άλλα λόγια, το ετήσιο forward επιτόκιο καθιστά τον επενδυτή αδιάφορο ανάμεσα στο να επιλέξει μια διετή επένδυση ή εναλλακτικά τη μονοετή επανεπένδυση τη φετινής ετήσιας επένδυσής του. Η διετής επένδυση ενός ποσού Α γίνεται με βάση το διετές spot επιτόκιο και αποδίδει στο τέλος της διετίας:
Α(1+s2)2
Η εναλλακτική λύση που έχει ο επενδυτής είναι να επιλέξει ένα μονοετές έντοκο γραμμάτιο και να επανεπενδύσει το ποσό που θα προκύψει για άλλο ένα έτος στο μονοετές επιτόκιο που θα ισχύει στην αρχή του επομένου έτους, f2:
Α(1+s1)(1+f2)
Για να είναι αδιάφορος ο επενδυτής μεταξύ αυτών των δύο λύσεων πρέπει να ισχύει:
Α(1+s2)2 = Α(1+s1)(1+f2) => (1+0,021)2 = (1+0,02)(1+f2)=> f2 = 0,02
’ρα, το μονοετές επιτόκιο που θα προκύψει το επόμενο έτος, είναι ίσο με 2%. Εάν οι αποδόσεις που έδιναν οι δύο αυτές λύσεις ήταν διαφορετικές, ο επενδυτής θα στρεφόταν στην επένδυση με τη μεγαλύτερη απόδοση, εξισώνοντας με τον τρόπο αυτό τις δύο αποδόσεις. Συνεπώς, η σχέση καθορισμού των τεκμαρτών forward επιτοκίων είναι πάντα σταθερή. Με την ίδια λογική διαδικασία καθορίζονται όλα τα forward επιτόκια για οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον. Μάλιστα, μπορούμε να υπολογίσουμε με αντίστοιχο τρόπο ακόμα μεγαλύτερου ορίζοντα forward επιτόκια, όπως τα διετή επιτόκια που θα προκύψουν σε τρία έτη από σήμερα ή τα πενταετή επιτόκια που θα προκύψουν σε δύο έτη από σήμερα κ.λπ. Ο γενικός τύπος υπολογισμού των τεκμαρτών μελλοντικών επιτοκίων για οποιοδήποτε χρονικό ορίζοντα επένδυσης είναι ο ακόλουθος:


όπου,  fi,t = τεκμαρτό forward επιτόκιο i περιόδων που θα προκύψει μετά από t περιόδους και st = spot επιτόκιο t περιόδων. Το διετές forward επιτόκιο f2,5  που θα προκύψει μετά από πέντε έτη, για παράδειγμα, υπολογίζεται ως εξής:


όπου s2+5 = επταετές spot επιτόκιο, s5 = πενταετές spot επιτόκιο.


Πτωτική καμπύλη επιτοκίων
Η πτωτική καμπύλη επιτοκίων είτε στην αμιγή της μορφή (γράφημα 3) είτε στην πιο συνηθισμένη της μορφή (γράφημα 5) είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, ιδιαίτερης όμως σημασίας για τους συμμετέχοντες στην αγορά σταθερού εισοδήματος. Φαίνεται, αρχικά, παράδοξο οι επενδυτές να αρκούνται σε όλο και χαμηλότερα επιτόκια, προκειμένου να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους σε πιο μακροχρόνιους ορίζοντες, όπου η χρονική αβεβαιότητα αυξάνεται. Τι θα μπορούσε να τους ωθήσει σε αυτή τη συμπεριφορά και τι πρόγνωση μάς παρέχει μια πτωτική καμπύλη αποδόσεων; Τις απαντήσεις θα τις λάβουμε στα ακόλουθα case studies.
Case study 1. Η κυβέρνηση μιας αναδυόμενης οικονομίας βρίσκεται στο στάδιο διαπραγματεύσεων για την ένταξή της σε μια μεγάλη οικονομική ένωση κρατών. Η αναδυόμενη οικονομία θα πρέπει να ικανοποιήσει το κριτήριο πληθωρισμού της τάξεως του 5% ετησίως, αλλά και να περιορίσει δραστικά το δημοσιονομικό της έλλειμμα. Κατά την τρέχουσα περίοδο, ο ετήσιος πληθωρισμός βρίσκεται στο 10,4% και το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι τριπλάσιο από το απαιτούμενο κριτήριο ένταξης. Το Α.Ε.Π. της χώρας, κατά τα τελευταία πέντε έτη, αναπτύσσεται με ρυθμό 4,9% ετησίως, ενώ κατά το τρέχον έτος η ανάπτυξη εκτιμάται στο 5,63%. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η συγκεκριμένη οικονομία διανύει ένα έτος υψηλής ανάπτυξης και πληθωρισμού με το ετήσιο επιτόκιο του εντόκου γραμματίου του δημοσίου να βρίσκεται στο 11,6% και επομένως έχει να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο και αμφισβητούμενο «δρόμο» σύγκλισης προς τα συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης.
Η καμπύλη επιτοκίων, σε ολόκληρο το φάσμα της, από τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια μέχρι και τα δεκαετή κρατικά ομόλογα, έχει πτωτική μορφή, όπως φαίνεται στο γράφημα 7. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη οικονομία δείχνει να αναπτύσσεται με γοργό ρυθμό και πολύ υψηλό πληθωρισμό, λόγω ισχυρής καταναλωτικής ζήτησης, η αγορά, μέσω της καμπύλης αποδόσεων, αποτυπώνει μια αποκλιμάκωση των επιτοκίων στο εγγύς, αλλά και απώτερο μέλλον. Πώς είναι δυνατόν η αγορά να προεξοφλεί μειώσεις επιτοκίων, την ώρα που οι αναλυτές εκτιμούν ότι η οικονομία εισήλθε σε έντονα ανοδικό οικονομικό κύκλο, ο οποίος μπορεί να «πυροδοτήσει» πληθωριστικές πιέσεις και άρα να αναγκάσει την κεντρική τράπεζα να αυξήσει ενδεχομένως τα επιτόκια; Η μελέτη της πορείας της κατά τα επόμενα δύο έτη θα μας δείξει τι πρόβλεψη «αντανακλούσε» η καμπύλη επιτοκίων και τι θα μπορούσε να πράξει ο επενδυτής. Κατά τα επόμενα δύο έτη, λοιπόν, ο ρυθμός ανάπτυξης άρχισε να ακολουθεί «περιέργως» πτωτική πορεία, διαψεύδοντας τους αναλυτές και αγγίζοντας το 2,9% από το αρχικό μέσο όρο του 4,9% της προηγούμενης «χρυσής» πενταετίας. Παράλληλα, ο πληθωρισμός ακολουθεί εξίσου φθίνουσα πορεία, φθάνοντας το 4,8% μετά από δύο ακριβώς έτη και η απόδοση στη λήξη του μονοετούς εντόκου γραμματίου το 6,5% (από το αρχικό 11,6%). Η οικονομία κατάφερε τελικά να ικανοποιήσει τα κριτήρια ένταξής της στην προαναφερθείσα οικονομική ένωση κρατών, καθώς κατάφερε να ελέγξει και το αρχικό υψηλό δημοσιονομικό της έλλειμμα. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η αρχική πτωτική καμπύλη επιτοκίων του παραδείγματός μας προεξόφλησε την επιτυχή σύγκλιση των βασικών μακροοικονομικών δεικτών της αναδυόμενης οικονομίας και την τελική της ένταξη στην οικονομική ένωση κρατών, αλλά και την καθοδική τάση των αποδόσεων στη λήξη των κρατικών ομολόγων. Αυτή η διετής περίοδος αποκλιμάκωσης των επιτοκίων επέφερε σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη στους κατόχους κρατικών ομολόγων όλων των χρονικών λήξεων, οι οποίοι «πόνταραν» στο στοίχημα της σύγκλισης, αδιαφορώντας, εν πολλοίς, για τις προβλέψεις «πληθωριστικής ανάπτυξης» εκ μέρους των αναλυτών.
Case study 2. Μια ώριμη οικονομία βρίσκεται σε μια φάση υψηλής ανάπτυξης και πληθωριστικών πιέσεων. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του τρέχοντος έτους εκτιμάται από τους αναλυτές ότι θα φθάσει το 3,5% μέσα σε ένα ευρύτερο κύκλο ανόδου που ξεκίνησε πριν από τρία έτη. Ο πληθωρισμός «τρέχει» με 3,1% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αυξάνει το ρυθμό ανάπτυξής της και στα επόμενα έτη ξεπερνώντας το 4%, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις θα αυξηθούν. Το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας βρίσκεται στο 6%, μετά από ένα ετήσιο κύκλο αύξησης, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα ακολουθήσουν και νέες κινήσεις αυξήσεως επιτοκίων για την πάταξη του πληθωρισμού. Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά ακολουθεί μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση διαρκείας και αυτό έχει δημιουργήσει μια διευρυμένη ευφορία μεταξύ επενδυτών και αναλυτών. Παρά όμως το γενικότερο κλίμα χρηματιστηριακής και μακροοικονομικής αισιοδοξίας της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας, η καμπύλη επιτοκίων παρουσιάζει μια περίεργη αρνητική κλίση (γράφημα 8), ξεκινώντας από το 5,87% των τριμηνιαίων εντόκων γραμματίων και φθάνοντας στο 4,58% του τριακονταετούς κρατικού ομολόγου! Ενώ η υπάρχουσα τάση των αποδόσεων στη λήξη των κρατικών ομολόγων είναι ανοδική, η πορεία του πληθωρισμού εξίσου αυξητική και οι προβλέψεις των αναλυτών ακόμα πιο αισιόδοξες, η καμπύλη αποδόσεων αντανακλά μια ανεξήγητη πορεία αποκλιμάκωσης των μελλοντικών αποδόσεων στη λήξη. Γιατί οι επενδυτές ικανοποιούνται με το να κλειδώσουν τα κεφάλαιά τους σε χαμηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια, σε σχέση με την τρέχουσα υψηλή απόδοση του 5,87% των τριμηνιαίων εντόκων γραμματίων του δημοσίου; Η απάντηση θα δοθεί από την εξελικτική πορεία αυτής της οικονομίας μέσα στα επόμενα δυο έτη.
Πράγματι, η πορεία του οικονομικού κύκλου άλλαξε κατεύθυνση κατά το επόμενο έτος, με μείωση της ανάπτυξης στο 1,9%, ενώ ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε στο 0,7%, όπως «περιέργως» προεξοφλούσε η αγορά! Η οικονομία εισήλθε σταδιακά σε καθεστώς ύφεσης και η κεντρική τράπεζα άρχισε να μειώνει το βασικό της επιτόκιο. Οι αποδόσεις στη λήξη των κρατικών ομολόγων άρχισαν να ακολουθούν καθοδική πορεία, σχεδόν αμέσως μετά τη μορφοποίηση της αρχικής αρνητικής καμπύλης αποδόσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η δεκαετής απόδοση στη λήξη ακολούθησε μια συνεχή πτωτική πορεία, καταλήγοντας στο 4,2%, δυο χρόνια μετά το αρχικό 5,16% της πτωτικής καμπύλης αποδόσεων του γραφήματος 8. Σε αυτό το διετές χρονικό διάστημα, η καμπύλη αποδόσεων υπέστη μια πτωτική μετατόπιση, με παράλληλη αλλαγή της κλίσης της σε ανοδική. Φυσικά, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα εκδήλωσης της ύφεσης, οι κάτοχοι κρατικών ομολόγων καρπώθηκαν σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη. Συμπερασματικά, λοιπόν, βλέπουμε, πως η πτωτική καμπύλη επιτοκίων λειτούργησε ως προεξοφλητικός μηχανισμός ενός καινούργιου καθοδικού κύκλου επιτοκίων και στις δύο οικονομίες, με τη διαφορά όμως ότι στο case study της αναδυόμενης οικονομίας προεξοφλήθηκε η σύγκλιση των μακροοικονομικών δεικτών της προς τα αυστηρά κριτήρια ένταξης στην οικονομική ένωση κρατών και όχι μια «φυσική» ύφεση, ενώ στην ώριμη οικονομία προεξοφλήθηκε ξεκάθαρα η επερχόμενη είσοδος σε ένα μεγάλο κύκλο ύφεσης.
Ανοδική καμπύλη επιτοκίων
Η ανοδική καμπύλη επιτοκίων μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικές μορφές: α) κανονική μορφή και β) καθετοποιημένη μορφή (steep curve). Η κλίση της καμπύλης επιτοκίων μετράται με τις μονάδες βάσης που χωρίζουν τις αποδόσεις των τριμηνιαίων εντόκων γραμματίων από τα τριακονταετή ομόλογα (ή τα πιο μακροπρόθεσμα διαθέσιμα ομόλογα), οι οποίες ονομάζονται «περιθώριο καθετοποίησης». Το περιθώριο καθετοποίησης είναι η διαφορά της απόδοσης των τριακονταετών ομολόγων από τα τριμηνιαία έντοκα γραμμάτια. Όσο μικρότερο περιθώριο καθετοποίησης έχει μια καμπύλη επιτοκίων, τόσο πιο ήπιας ανοδικής μορφής είναι. Όταν η καμπύλη επιτοκίων έχει περιθώριο καθετοποίησης μικρότερο των 300 μονάδων βάσης, τότε θεωρείται κανονικής μορφής. Η κανονική καμπύλη επιτοκίων εμφανίζεται συνήθως σε περιόδους όπου οι παράγοντες της αγοράς προσδοκούν τη συνέχιση του τρέχοντος ανοδικού οικονομικού κύκλου ή την εκκίνηση ενός νέου κύκλου ανάπτυξης. Η καθετοποιημένη ανοδική καμπύλη επιτοκίων συνήθως σχηματίζεται κοντά στον πυθμένα ενός κύκλου ύφεσης και κατά τη φάση «προετοιμασίας» μιας νέας δυναμικής μακροοικονομικής ανάκαμψης.Τα όρια προβλεψιμότητας της καμπύλης επιτοκίων
Είναι σαφές από την ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου ότι η καμπύλη επιτοκίων είναι ένα εργαλείο περιορισμένων δυνατοτήτων προβλεψιμότητας. Επειδή αποτελεί τη βάση υπολογισμού, τόσο της θεωρητικής καμπύλης spot επιτοκίων όσο και των τεκμαρτών μελλοντικών επιτοκίων, η καλύτερη πρόβλεψη που μπορεί να δώσει η ίδια η αγορά δεν είναι αμερόληπτη και υπόκειται σε πολλαπλές αδυναμίες. Υπάρχουν, όμως, αρκετές παράλληλες τεχνικές, όπως είναι η τεχνική ανάλυση των περιθωρίων swap, που μπορούν να αποτυπώσουν τις πεποιθήσεις της αγοράς για τη μελλοντική πορεία των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και κατ' επέκταση των αποδόσεων όλων των τύπων ομολόγων, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η καμπύλη επιτοκίων δεν προσφέρει προβλεψιμότητα, όπως κατά την κανονική ή οριζόντια μορφή της. Το επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζει συνοπτικά τις μεθόδους που μπορεί να ακολουθήσει ο επενδυτής για να εκτιμήσει τη μελλοντική διακύμανση των επιτοκίων και των αποδόσεων στη λήξη των ίδιων των ομολόγων του, ώστε να διαμορφώσει την πιο κατάλληλη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του και να αποφύγει τις «κακοτοπιές» και τις πάσης φύσεως παγίδες των διεθνών αγορών.

  Περιεχόμενα
Άποψη: Ο συντελεστής «beta» μιας μετοχής. Η ερμηνεία του συντελεστή
Άρθρο: ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Η ώρα των μονοσήμαντων τοποθετήσεων
Άρθρο: ΟFFSHORING: Η νέα τάση στους μεγαλύτερους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
Άρθρο: Επενδύσεις σε θέματα τέχνης
Αφιέρωμα: Επιχειρήσεις Δημοσίου: Στόχος η μεγιστοποίηση της αξίας τους
Αφιέρωμα: Call Centers Ένας θεσμός που κερδίζει συνεχώς μερίδια
Editorial: Λείπει το όνειρο, το φως και το δοξάρι...
Επενδύσεις: Συνεχίζεται η συσσώρευση
Επενδύσεις: Η Σοφοκλέους μετά το front running
Ευρωπαΐκή Πίστη: Κερδίζει δίκτυα και μερίδια αγοράς
Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα των κερδοσκόπων
Επενδύσεις: Αναζητούνται νέα επίπεδα στήριξης
Επενδύσεις: Η θεωρητική καμπύλη των spot επιτοκίων

 Όροι και προϋποθέσεις του site