Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2007                               Τεύχος 335

Leasing:
Θεσμός ώριμος μεν,
αλλά αναγκαίος


Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) αποτελούσε
πρωτοποριακό προϊόν για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Πρώτα η Alpha Bank, και αμέσως μετά
η Citibank, η ETBA και ABN Amro Bank προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για να ακολουθήσουν
αργότερα και οι άλλοι τραπεζικοί Όμιλοι.Σχετικά σύντομα είχαμε τις πρώτες εισαγωγές στο χρηματιστήριο, ωστόσο σήμερα μόλις μία εταιρία του κλάδου παραμένει εισηγμένη.
Το αρχικό θεσμικό πλαίσιο δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, αφήνοντας «κενά» τόσο στο θέμα της λογιστικής διαχείρισης των αποσβέσεων, όσο και μην επιτρέποντας πολλές μορφές leasing να έρθουν και στην Ελλάδα.
Η ελληνική αγορά αγκάλιασε το θεσμό που από χρόνο σε χρόνο αναπτυσσόταν με ταχύτατους ρυθμούς, παρά το μεγάλο ύψος των επιτοκίων της εποχής εκείνης.
Η εκτίναξη βέβαια των χρηματοδοτικών μισθώσεων έλαβε χώρα όταν στη «φαρέτρα» του θεσμού προστέθηκε και η δυνατότητα του sale and lease back ακινήτων.
Είκοσι χρόνια μετά, το leasing δεν αποτελεί πλέον έναν πρωτοπόρο τομέα, αλλά έναν κλασικό τομέα δραστηριοτήτων που προσφέρεται από το σύνολο των τραπεζικών ομίλων.
Στο σημερινό τεύχος του ΧΡΗΜΑ, εξηγούμε μερικά βασικά -και χρήσιμα πιστεύουμε- πράγματα για το θεσμό, χρησιμοποιώντας κείμενα των εταιριών του κλάδου.
Επίσης, ενδεικτικά και μόνο, αναφερόμαστε στα προϊόντα leasing ορισμένων τραπεζικών ομίλων.


Ορισμός
Το Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) είναι ένας σύγχρονος τρόπος χρηματοδότησης, που  επιτρέπει σε μια επιχείρηση ή σε έναν ελεύθερο επαγγελματία να αποκτήσει την χρήση (και τελικά την κυριότητα) κινητών και ακινήτων επενδυτικών αγαθών. Ο επενδυτής υποδεικνύει στην εταιρία Leasing το επενδυτικό αγαθό της επιλογής του. Η εταιρία leasing αγοράζει τον εξοπλισμό από τον προμηθευτή και το εκμισθώνει για συγκεκριμένη διάρκεια (τουλάχιστον 3 χρόνια για κινητό και 10 για ακίνητο εξοπλισμό) στον επενδυτή που της πληρώνει μισθώματα σε τακτά διαστήματα. Στη λήξη της χρονικής περιόδου, ο μισθωτής μπορεί να αγοράσει τον εξοπλισμό αντί προσυμφωνημένου τιμήματος.


Χρηματοδοτούμενος εξοπλισμός
Κάθε πάγιος εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για τον επαγγελματικό σκοπό της επιχείρησης. Συγκεκριμένα:
- Μηχανήματα  παραγωγής, έργου ή γραφείου
- Ιατρικά και διαγνωστικά μηχανήματα
- Οχήματα και αυτοκίνητα κάθε είδους
- Εξοπλισμός γραφείου, ξενοδοχείων, εκπαίδευσης, μηχανολογικός εξοπλισμός εργοστασίων, αποθηκών, ηλεκτρονικοί υπολογιστές
- Κτίρια για επιχειρηματική/επαγγελματική δραστηριότητα
- Αεροσκάφη κάθε είδους ή οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό αγαθό


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LEASING
- Τα μισθώματα αναγνωρίζονταΤΟΥ LEASING
ι ως λειτουργικές δαπάνες κι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του Μισθωτή.
- Τα μισθώματα προσαρμόζονται στο cash-flow της εταιρίας του.
- Ο πελάτης δεν καταβάλλει αμέσως το Φ.Π.Α., αλλά κατά τη διάρκεια της σύμβασης leasing, διατηρεί ή βελτιώνει τη ρευστότητα της εταιρίας του.
- Δεν απαιτούνται, κατά κανόνα, εμπράγματες εξασφαλίσεις.
- Μπορεί να χρηματοδοτήσει μέχρι και το 100% της αξίας του εξοπλισμού του, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς και εγκατάστασης.
- Διευκολύνεται στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και των ταμειακών προγραμμάτων του.
- Προκειμένου για ακίνητα, δεν υφίσταται ο κίνδυνος της αναπροσαρμογής του ενοικίου από τον ιδιοκτήτη, καθώς και της ιδιόχρησης ή της καταβολής «αέρα».
- Διατηρεί τα κίνητρα των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, όπως και των Προγραμμάτων της Ε.Ε.


Παράδειγμα Χρηματοδότησης μέσω Sale & Lease Back:
Η επιχείρηση ΄΄ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΕ΄΄ έχει ιδιόκτητο ακίνητο στο οποίο στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές και παραγωγικές της εγκαταστάσεις. Η αναπόσβεστη αξία του ακινήτου ανέρχεται σε €100.000 ενώ η εμπορική του αξία ανέρχεται σε €2.000.000. Η επιχείρηση αποφάσισε να προβεί σε νέες επενδύσεις και χρειάζεται χρηματοδότηση.
Εάν προχωρήσει σε Sale and Lease Back του επιχειρηματικού της ακινήτου, η επιχείρηση  από τη μία πλευρά, θα εισπράξει την εμπορική του αξία ύψους €2.000.000 για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών της σχεδίων, από την άλλη, θα δημιουργήσει έκτακτα κέρδη από την πώληση στοιχείου παγίου ενεργητικού τα οποία ισούνται με [Τιμή Πώλησης] μείον [Aναπόσβεστη Αξία] ή στο παράδειγμα €2.000.000 - €100.000= €1.900.000. Για τα έκτακτα αυτά κέρδη των €1.900.000, ο φόρος που θα προέκυπτε θα ήταν περίπου ψ665.000.
Μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου (ΦΕΚ 15/28.01.2004), η επιχείρηση απαλλάσσεται οποιασδήποτε καταβολής φόρου τόσο για τα έκτακτα κέρδη από την πώληση του ακινήτου όσο και για τη μεταβίβασή του. Το ποσό των €2.000.000 χρησιμοποιείται κατά βούληση (χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, κεφάλαιο κίνησης), η υπεραξία των ψ1.900.000 εμφανίζεται απλώς σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, ενώ ταυτόχρονα η επιχείρηση κάνει χρήση των φορολογικών ελαφρύνσεων που προκύπτουν από τη χρηματοδοτική μίσθωση.


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Πώς αντιμετωπίζονται φορολογικά τα μισθώματα των χρηματοδοτικών μισθώσεων;
Τα μισθώματα από το leasing επιβαρύνονται με ΦΠΑ, λόγω παροχής υπηρεσίας. Το καθαρό ποσό εκπίπτει καταρχήν 100% ως έξοδο στην περίπτωση του εξοπλισμού και ο ΦΠΑ συμψηφίζεται. Στην περίπτωση του leasing ακινήτων δεν υπάρχει επιβάρυνση των μισθωμάτων με ΦΠΑ, εκτός αν πρόκειται για βιομηχανοστάσιο, και ως έξοδο εκπίπτει το ποσό του μισθώματος που αναλογεί στο κτίσμα.


Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούριος ή μπορεί να είναι και μεταχειρισμένος;
Μπορεί να είναι και μεταχειρισμένος, ωστόσο εξετάζεται η τιμή πώλησής του.


Τι γίνεται με την κυριότητα του εξοπλισμού
ή του ακινήτου;
Το πάγιο στοιχείο, τόσο κινητός εξοπλισμός όσο και ακίνητα, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης παραμένουν στην ιδιοκτησία της εταιρίας leasing. Στην λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξαγοράζονται υποχρεωτικά και η κυριότητα μεταβιβάζεται στον μισθωτή έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος.


Μπορεί ο μισθωτής να αποκτήσει την κυριότητα του παγίου νωρίτερα από την προκαθορισμένη διάρκεια;
Ναι, με την προεξόφληση της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 
Όταν συνάπτεται σύμβαση για leasing ακινήτων καταβάλλεται φόρος μεταβίβασης;
Στην περίπτωση direct leasing καταβάλλεται φόρος μεταβίβασης, όπως και σε κάθε αγοραπωλησία ακινήτου. Στην περίπτωση sale & lease back ο μισθωτής απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου μεταβίβασης τόσο κατά την υπογραφή όσο και κατά τη λήξη της σύμβασης.


Υπάρχει καταβολή φόρου υπεραξίας στο sale & lease back ακινήτων;
Όχι. Σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις η υπεραξία που προκύπτει στην περίπτωση του lease back καταχωρείται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και δεν φορολογείται.


Ποιο είναι το ποσοστό της αξίας που χρηματοδοτείται στο leasing ακινήτων;
Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι και του 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και των εξόδων μεταβίβασης.


EUROBANK
Με τα χρηματοδοτικά προϊόντα Leasing που προσφέρει η Τράπεζα μέσω των θυγατρικών εταιριών EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ (Leasing) & EFG Eurobank Fin & Rent ΑΕΤΕ, η επιχείρηση αποκτά ευέλικτα εργαλεία χρηματοδότησης και επιτυγχάνει μείωση του κόστους, βελτίωση των χρηματικών της ροών και αύξηση των πωλήσεών της.Τα προσφερόμενα προϊόντα  Leasing παρέχουν σημαντικά οφέλη για την επιχείρησή σας:


Leasing One For All
Το νέο πρόγραμμα Eurobank Leasing One For All σας προσφέρει τη δυνατότητα να μεταφέρετε όλες τις οφειλές leasing ακινήτων ή εξοπλισμού της επιχείρησής σας σε μία οφειλή ενώ ταυτόχρονα, μπορείτε να απολαμβάνετε:
- Χαμηλότερη δόση, τόσο μέσω προνομιακού επιτοκίου ειδικά για την επιχείρησή σας, όσο και μέσω παράτασης της διάρκειας της σύμβασης leasing
- Προσαρμογή των εκροών μέσω των μισθωμάτων στις ταμειακές ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας
- Αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση, λόγω της συγκέντρωσης και ενιαίας παρακολούθησης των συμβάσεων


Direct Leasing Εξοπλισμού
Για την αγορά εξοπλισμού κάθε είδους & επαγγελματικών μεταφορικών μέσων (ακόμη και μεταχειρισμένων).
- Αμεση επένδυση σε νέα πάγια
- Μεγιστοποίηση του φορολογικού οφέλους
- Συνδυασμό με αναπτυξιακούς νόμους και χρήση αφορολόγητων αποθεματικών


Direct Leasing Ακινήτων
Για την αγορά επιχειρηματικών ακινήτων κάθε είδους, με δυνατότητα σύμβασης διάρκειας έως και 25 χρόνια.
- Αντικατάσταση ενοικίου
- Απόκτηση νέων ακινήτων για παραγωγικούς σκοπούς
- Απόκτηση ακινήτων που αποφέρουν εισόδημα από ενοίκια (αυτοχρηματοδοτούμενα)
- Ανέγερση ακινήτων
- Δυνατότητα αναχρηματοδότησης (Releasing) για ήδη υπάρχουσες συμβάσεις Leasing Ακινήτων
- Δυνατότητα διασφάλισης σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης


Sale and Lease - Βack Εξοπλισμού
Για την πώληση και επαναμίσθωση κάθε είδους εξοπλισμού. 
- Απόκτηση ρευστότητας
- Ορθολογικοποίηση δανεισμού
- Ευεργετήματα αναπτυξιακού νόμου 2601/98 (για εξοπλισμό)
- Προγραμματισμό και επιτάχυνση της φορολογικής απόσβεσης του παγίου


Sale and Lease–Βack Ακινήτων
Για την πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων, με δυνατότητα σύμβασης διάρκειας έως και 25 χρόνια.
- Πώληση ακινήτων χωρίς την καταβολή φόρου μεταβίβασης
- Πώληση ακινήτων χωρίς την καταβολή φόρου επί της υπεραξίας
- Δημιουργία ρευστότητας και βελτίωση των οικονομικών δεικτών
- Δυνατότητα αναχρηματοδότησης (Releasing) για ήδη υπάρχουσες συμβάσεις Leasing Ακινήτων
- Δυνατότητα διασφάλισης σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης


Vendor Leasing
Για την προώθηση των προϊόντων (εξοπλισμού) προς τους πελάτες σας, μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων χρηματοδότησης.
- Αποτελεσματική υλοποίηση της χρηματοδότησης (μέσω leasing) προς τους πελάτες σας
- Δυνατότητα επαναγοράς εξοπλισμού
- Υπομίσθωση εξοπλισμού
- Αύξηση πωλήσεων, αποφυγή ρίσκου
- Αύξηση περιθωρίου κέρδους, ενδυνάμωση της πιστότητας (loyalty) και ικανοποίησης των πελατών σας


Λειτουργικές Μισθώσεις Αυτοκινήτων
Για την μακροχρόνια μίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων.
- Αμεση κάλυψη μεταφορικών αναγκών
- Φορολογικά οφέλη (Έκπτωση κατά 100% του ποσού του μισθώματος)


Stock Finance εμπόρων αυτοκινήτου
- Χρηματοδότηση εμπόρων αυτοκινήτου για αγορά καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (stock finance)
- Άμεση και χωρίς μεταβιβάσεις προώθηση καταναλωτικών δανείων από τους εμπόρους σύμφωνα με προγράμματα και διαδικασίες της Τράπεζας,
- Απόδοση προμηθειών στους συνεργάτες εμπόρους.


Πλεονεκτήματα  χρήσης προϊόντος
- Πρόσβαση σε κεφάλαιο κινήσεως άνευ εξασφαλίσεων
- Ανταγωνιστική τιμολόγηση και συνέργειες με άλλες υπηρεσίες του ομίλου Eurobank
- Φορολογικά κίνητρα


ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING
Το leasing αποτελεί την πιο σύγχρονη και αποτελεσματική λύση απόκτησης παγίων περιουσιακών στοιχείων. Απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις πάσης φύσεως και νομικής μορφής, που επιθυμούν την απόκτηση ακινήτων και λοιπού εξοπλισμού, χωρίς τη δέσμευση των κεφαλαίων τους. Μέσω του leasing, ο ελεύθερος επαγγελματίας και η επιχείρηση οδηγείται από την ενοικίαση στην ιδιοκτησία.


Το leasing είναι μία σύμβαση μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών:
- Της εταιρίας leasing,
- Του μισθωτή.
Με την υπογραφή της σύμβασης ο μισθωτής έχει άμεσα στην διάθεσή του το ακίνητο ή τον κινητό εξοπλισμό που επιθυμεί.


Αντικείμενο
Ακίνητα, οχήματα και πάσης φύσεως εξοπλισμός εκτός από πλωτά μέσα.


Κατάσταση εξοπλισμού
Καινούριος ή μεταχειρισμένος


Μορφές Leasing
- Leasing Επαγγελματικών Οχημάτων
- Leasing Επιβατηγών Αυτοκινήτων
- Χρονομίσθωση Επιβατηγών Αυτοκινήτων
- Leasing Επαγγελματικών Ακινήτων
- Leasing Εξοπλισμού
- Vendor Leasing
- Sale & Lease Back
- Lease Back Ακινήτου Περιουσίας
- Χρεωλυτικό Leasing Ακινήτου (Lease Down)


ΕθνικH ΤρAπεζα
Εάν σχεδιάζετε να αποκτήσετε:
- επαγγελματική στέγη
- μηχανήματα παραγωγής
- αυτοκίνητα (φορτηγά, επιβατηγά)
- εξοπλισμό γραφείου
- ηλεκτρονικούς υπολογιστές
ή και άλλο εξοπλισμό για την επιχείρησή σας, η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με τη θυγατρική της εταιρία ΕΘΝΙΚΗ – LEASING Α.Ε., σας προσφέρουν λύσεις που εξυπηρετούν τα επενδυτικά σας σχέδια, σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας:
- 100% χρηματοδότηση με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς
- 100% φορολογική απαλλαγή
Εσείς, επιλέξτε τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που εκτιμάτε ότι είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας και η Εθνική Leasing το αγοράζει μετρητοίς και στη συνέχεια σας το εκμισθώνει έναντι συμφωνηθέντος «ενοικίου», χωρίς να δεσμεύετε τα κεφάλαιά σας.
Μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης:
- Χρηματοδοτική μίσθωση κινητού εξοπλισμού, για αγορά κάθε είδους καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα, έπιπλα, PC, κ.ά.)
- Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων για αγορά επαγγελματικής στέγης ή ιδιόκτητης έδρας για την επιχείρησή σας ή τη δραστηριότητά σας.
- Πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back). Η Εθνική Leasing αγοράζει τον ήδη ιδιόκτητο κινητό εξοπλισμό ή το ακίνητο από εσάς και σας τα επαναμισθώνει με προσυμφωνημένους όρους.


ΠειραιΩΣ Best Leasing
Η Χρονομίσθωση είναι η πιο σύγχρονη και αποτελεσματική λύση διαχείρισης επιβατηγών αυτοκινήτων. Ο πελάτης – μισθωτής έχει άμεσα στα χέρια του το αυτοκίνητο που επιθυμεί, συνοδευόμενο από ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών όπως συντήρηση, ασφάλιση αντικατάσταση, οδική βοήθεια κ.λ.π. Ως σύγχρονη και αποτελεσματική λύση είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών κάθε πελάτη ξεχωριστά με σταθερό & γνωστό εκ των προτέρων κόστος.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες ακόμη και σε ιδιώτες που επιθυμούν την χρήση ή την απόκτηση αυτοκινήτων χωρίς να δεσμεύουν τα απαιτούμενα κεφάλαια.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Προγράμματα Leasing Κινητού Εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο
Με βάση το euribor για όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων
- Ιατρικό πρόγραμμα
Προνομιακό πρόγραμμα της Κύπρου Leasing, που απευθύνεται στους ιατρούς και εταιρίες του ιατρικού κλάδου για απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
   • 1ος χρόνος: σταθερό επιτόκιο
   • 2ος μέχρι τη λήξη: κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το euribor
- Σταθερό επιτόκιο
Τελικό σταθερό επιτόκιο για όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων
- Προγράμματα Leasing Ακινήτων
   • Κυμαινόμενο επιτόκιο
   • Τα μισθώματα διαμορφώνονται με βάση το euribor για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
   • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης μέσω Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Εμπορική Leasing προσφέρει στην επιχείρησή σας μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη που συνοψίζονται στα εξής:
- Μπορείτε να χρηματοδοτήσετε έως και το 100% της αξίας της επένδυσής σας, χωρίς να απαιτούνται κατά κανόνα, η δική σας συμμετοχή ή περαιτέρω εξασφαλίσεις
- Διατηρείτε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας, έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμά σας για κάλυψη άλλων δαπανών ή να τα τοποθετήσετε σε άλλες, πιο αποδοτικές επενδύσεις
- Εξοικονομείτε φόρους, λόγω της αναγνώρισης των μισθωμάτων ως λειτουργικών δαπανών και της έκπτωσής τους από το φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησής σας
- Εκταμιεύετε σταδιακά, και όχι άμεσα το ΦΠΑ στην αρχική φάση αγοράς του εξοπλισμού
- Προστατεύεστε από την τεχνολογική απαξίωση. Με βάση τη γρήγορη απόσβεση, σας παρέχεται η δυνατότητα να αντικαταστήσετε ευκολότερα τον εξοπλισμό σας
- Μειώνετε το κόστος και το χρόνο πραγματοποίησης της επένδυσής σας. Τα αιτήματα χρηματοδότησης διεκπεραιώνονται με ευελιξία, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες για το μισθωτή, ειδικότερα σε περιπτώσεις εισαγωγής του εξοπλισμού
- Βελτιώνετε την εικόνα του Ισολογισμού της επιχείρησής σας, αφού το leasing δεν επηρεάζει τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού
- Διευκολύνεστε στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ταμειακού σας προγράμματος, αφού οι καταβολές των μισθωμάτων μπορούν να προγραμματιστούν, σύμφωνα με το ταμειακό πρόγραμμα που έχετε καταστρώσει ή σύμφωνα με τις φορολογικές ανάγκες της επιχείρησής σας, προκειμένου να μεγεθύνετε τα φορολογικά οφέλη της.
- Διατηρείτε τα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων (Ν. 2601/98, κ.λπ.)
- Οι διαδικασίες χρηματοδότησης είναι σύντομες και απλές, ενώ παράλληλα σας παρέχεται νομική και τεχνική υποστήριξη
- Απολαμβάνετε τα οφέλη που σας παρέχει η συνεργασία σας με τον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας.

  Περιεχόμενα
EDITORIAL - Aποφύγαμε τα χειρότερα, αλλά...
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ - ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ!
Αφιέρωμα : Αγορά Ακινήτων - Στεγαστική Πίστη
Αφιέρωμα: 72η ΔΕΘ - Μια ακόμη επιτυχημένη Έκθεση
Αφιέρωμα: Leasing
Αφιέρωμα:Iδιωτική Eκπαίδευση
¶ρθρο: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
¶ρθρο: CEO & CSR 2007
¶ρθρο: ΧΑΚ - Ο κλάδος των επενδυτικών εταιριών
¶ρθρο: EULER HERMES - Mε προβλήματα η αμερικανική οικονομία
¶ρθρο: Δείκτες αποδοτικότητας: Ακτινογραφία επιχείρησης & κλάδου
¶ρθρο: Τα προκλητικά discounts της Κοινής Πλατφόρμας
¶ρθρο: Μανία για τουλίπες, με αέρα Σαγκάης
¶ρθρο: ICAP - Ελαφρά ανοδική η εγχώρια αγορά ξηρών καρπών
¶ρθρο: KANTOR - Η υψηλή συγκέντρωση παραμένει κύρια τάση στην αγορά εξωτραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ΒΙΒΛΙΑ
Επενδύσεις: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο: Η αγορά αλουμινίου
¶ρθρο: Ο Ρόλος της Ηγεσίας, στην Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου

 Όροι και προϋποθέσεις του site