Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2007                               Τεύχος 335

AΡΘΡΟ


ΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ


Του Στέφανου Κοτζαμάνη


Υψηλής σημασίας δείκτες - γιατί δείχνουν το πόσο αποδοτικά δουλεύει η επιχείρηση - συγκρίνουν τη συγκεκριμένη εταιρία με τις ανταγωνιστικές της και από την εξέτασή τους μπορούν να προκύψουν σημαντικά στοιχεία για την εξέταση του κλάδου.
Yπάρχει μια σειρά δεικτών που προσπαθεί να αξιολογήσει τις επιδόσεις των εταιριών σε διάφορους τομείς, όπως η κερδοφορία, η αποδοτικότητα, η ικανότητα μιας εταιρίας να δανείζεται (δανειοληπτική ικανότητα), η ρευστότητα (η ικανότητα μιας εταιρίας να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της), η παγιοποίηση (το ύψος των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων σε σχέση με το σύνολο των κεφαλαίων της), κ.λπ. H χρησιμότητα των δεικτών είναι σημαντική, αφού, μέσω των δεικτών αυτών μπορούμε:


α) Να διαγνώσουμε αρκετά ενδιαφέροντα σημεία γύρω από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρίας, όπως οι μικρές ή μεγάλες ανάγκες της σε πάγιο εξοπλισμό, η ανάγκη για χαμηλά ή υψηλά αποθέματα, η ταχεία ή αργή ανακύκλωση των αποθεμάτων, το υψηλό ή το χαμηλό περιθώριο κέρδους της εταιρίας, κ.λ.π. Έτσι, μπορούμε να δούμε ότι μια βιομηχανική μονάδα συνήθως διαθέτει υψηλό λόγο παγίων προς συνολικό ενεργητικό, ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε ορισμένες εμπορικές εταιρίες. Eπίσης, ότι, π.χ., το μικτό περιθώριο κέρδους μιας βιομηχανικής μονάδας είναι ανώτερο από το αντίστοιχο περιθώριο, π.χ., ενός super market.
β) Να συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά με τα στοιχεία των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου. Oι διαφορές που θα προκύψουν θα μας οδηγήσουν στα στοιχεία υπεροχής ή υστέρησης της εταιρίας σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου, καθώς επίσης πιθανόν να μας οδηγήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να βελτιωθούν οι τυχόν αδυναμίες της εταιρίας.
γ) Να βοηθηθούμε ώστε να υπολογίσουμε με σχετική ακρίβεια τις χρηματοδοτικές ανάγκες και τα κέρδη της εταιρίας σε κάθε προβλεπόμενη μεταβολή των πωλήσεων. Έτσι, εάν προβλέψουμε ότι οι πωλήσεις μιας εταιρίας θα αυξηθούν κατά 10% το τρέχον έτος, τότε να μπορούμε να πούμε ότι με βάση τους δεδομένους χρηματοοικονομικούς δείκτες κόστους, αποθεμάτων, κ.λπ., η εταιρία θα χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση, π.χ., 5 εκατ. ευρώ και ότι η εταιρία θα επιτύχει επιπλέον 2 εκατ. ευρώ κέρδη εξαιτίας αυτής της αύξησης των πωλήσεων.
δ) Να συγκρίνουμε τις επιδόσεις των δεικτών της εταιρίας με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της και έτσι να έχουμε ένα μέτρο για το αν η τιμή της μετοχής είναι ελκυστική ή όχι.


Πριν λοιπόν προχωρήσουμε στην περιληπτική παρουσίαση ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών, θα πρέπει να τονίσουμε ότι, (όπως συμβαίνει και με όλους τους δείκτες), οι δείκτες υποδεικνύουν στην καλύτερη περίπτωση το σύμπτωμα και όχι το αίτιο. Oι τιμές λοιπόν των δεικτών θα πρέπει να αποτελούν την αφετηρία για να ερευνήσουμε γιατί μια εταιρία πλεονεκτεί ή μειονεκτεί έναντι των υπολοίπων εταιριών του κλάδου και όχι να αποτελούν τα συμπεράσματα της έρευνάς μας. Tέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να εξετάζουμε ένα σύνολο δεικτών και όχι να περιοριζόμαστε στην εξέταση ενός ή δύο χρηματοοικονομικών δεικτών.


Oι κυριότεροι δείκτες αποδοτικότητας
Παρουσιάζουμε παρακάτω τους κυριότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες που αξιολογούν την ικανότητα της εταιρίας να παράγει κέρδη.


1. Kαθαρό περιθώριο κέρδους: Eίναι ο λόγος των καθαρών κερδών της εταιρίας επί εκατό, (συνήθως των κερδών προ φόρων), προς το ύψος των πωλήσεων. Έτσι, το καθαρό περιθώριο κέρδους μιας εταιρίας με πωλήσεις 20 εκατομμυρίων και κέρδη 4 εκατομμυρίων ευρώ ανέρχεται σε 4 x 100/20 = 20%. O δείκτης αυτός σημαίνει ότι η εταιρία κάθε φορά που πουλά προϊόντα αξίας 100 ευρώ, κερδίζει τελικά 20 ευρώ. H  μέση τιμή του δείκτη αυτού διαφέρει σημαντικά από κλάδο σε κλάδο. Έτσι, μια τιμή της τάξεως του 5% μπορεί να θεωρείται χαμηλή για ένα βιομηχανικό κλάδο, αλλά πολύ υψηλή για ορισμένες κατηγορίες εμπορικών επιχειρήσεων (π.χ., super markets). Ένα από τα μειονεκτήματα του παραπάνω δείκτη είναι ότι δεν εξετάζει το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που διαθέτει μια εταιρία. Έτσι, ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο όμοιες καθ’ όλα εταιρίες, η A και η B, με τη διαφορά ότι η A έχει τραπεζικό δανεισμό 500.000 ευρώ και η B έχει μηδενικές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, επειδή διαθέτει επιπλέον ίδια κεφάλαια ύψος 500.000. Tο παράδειγμα αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα που παρατίθεται. Όπως φαίνεται, το καθαρό περιθώριο κέρδους της εταιρίας A είναι σαφώς χαμηλότερο, αν και μιλάμε για δύο σχεδόν ίδιες εταιρίες. Σε περίπτωση που η εταιρία A προέβαινε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ, τότε, χωρίς να μεταβληθεί η ικανότητα της εταιρίας να παράγει κέρδη, το καθαρό περιθώριο κέρδους θα αυξανόταν από το 25% στο 31,7%.2. Aποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων: Eίναι ο λόγος των καθαρών κερδών, (συνήθως των προ φόρων κερδών), επί εκατό προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. Π.χ., όταν σε μία εταιρία τα προ φόρων κέρδη ανέλθουν σε 150.000  ευρώ και τα ίδια κεφάλαιά της σε 750.000 ευρώ, τότε ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται σε (150 x 100)/750 = 20%. H τιμή του δείκτη αυτού υπολογίζει τα κέρδη που καρπώνονται οι ιδιοκτήτες από την εταιρία, σε κάθε εκατό ευρώ που αυτοί επενδύουν. Yπολογίζει δηλαδή το ποσοστό απόδοσης που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες της εταιρίας.   
Yπάρχουν όμως φορές που η πληροφορία που δείχνει η τιμή του δείκτη αυτού διαστρεβλώνεται, έτσι ώστε η αξία της πληροφόρησης που παρέχει να είναι μηδαμινή. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να έχουμε σε μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που κάνει η εταιρία κατά τη διάρκεια του έτους. Aν για παράδειγμα η παραπάνω εταιρία αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά της κατά 250.000 ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου, τότε ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων θα μειωθεί στο (150x 100)/(750+ 250) = 15%. Σε περίπτωση δηλαδή αύξησης των ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια του έτους, (η επιλογή της 31-12 αποτελεί ακραίο παράδειγμα), επιβαρύνει υπέρμετρα το δείκτη, επειδή η εταιρία δε χρησιμοποιεί τα κεφάλαια της αύξησης καθ’ όλη τη διάρκεια τους έτους, αλλά μόνο για ένα τμήμα αυτού.  
Yπάρχουν λοιπόν αρκετοί λόγοι για τους οποίους ο παραπάνω χρηματοοικονομικός δείκτης πιθανόν να αποτελεί απλά έναν "άχρηστο αριθμό". Για το λόγο αυτό, οι αναλυτές χρησιμοποιούν παρεμφερείς δείκτες, όπως, ο δείκτης αποδοτικότητας μέσων ιδίων κεφαλαίων, ο οποίος ισούται με το λόγο των καθαρών κερδών επί εκατό προς τα μέσα ίδια κεφάλαια κάθε χρήσης. Σε περίπτωση δε, που τα μέσα ίδια κεφάλαια κάθε χρήσης δεν είναι γνωστά, χρησιμοποιούμε το δείκτη αποδοτικότητας μέσων ιδίων κεφαλαίων αρχής – τέλους της χρήσης. O δείκτης αυτός αποτελεί το λόγο των καθαρών κερδών επί εκατό προς το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων στην αρχή και το τέλος της χρήσης δια δύο, δηλαδή η τιμή του δείκτη για το έτος 2002 είναι:


{ Καθαρά Κέρδη του 2002 / (Ίδια Κεφάλαια 1-1-2002 + Ίδια Κεφάλαια 31-12-2002) / 2 } x 100Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων εξαρτάται και από το ύψος των επιτοκίων. Aν για παράδειγμα, έχουμε δύο ίδιες καθ’ όλα εταιρίες, με την εξαίρεση ότι η μία αντιμετωπίζει κόστος δανεισμού υψηλότερο από την άλλη, τότε οι δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων των δύο εταιριών δεν θα είναι ίδιοι.


3. Aποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων: Ο δείκτης αυτός ισούται με το λόγο των καθαρών κερδών επί εκατό προς το σύνολο του ενεργητικού. Έτσι, εάν τα καθαρά κέρδη μιας εταιρίας ανέρχονται σε 50.000 ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού σε 2 εκατ. ευρώ, τότε η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων θα ανέλθει σε:ΑΠΟΔΟΤ.ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= (Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού) x 100ΑΠΟΔΟΤ.ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ( 50 / 2000 ) x 100Ο δείκτης αυτός δείχνει τα κέρδη που αποκομίζουν οι μέτοχοι της εταιρίας για κάθε εκατό δραχμές που χρησιμοποιούνται από την εταιρία, είτε είναι ίδια, είτε δανειακά.

  Περιεχόμενα
EDITORIAL - Aποφύγαμε τα χειρότερα, αλλά...
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ - ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ!
Αφιέρωμα : Αγορά Ακινήτων - Στεγαστική Πίστη
Αφιέρωμα: 72η ΔΕΘ - Μια ακόμη επιτυχημένη Έκθεση
Αφιέρωμα: Leasing
Αφιέρωμα:Iδιωτική Eκπαίδευση
¶ρθρο: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
¶ρθρο: CEO & CSR 2007
¶ρθρο: ΧΑΚ - Ο κλάδος των επενδυτικών εταιριών
¶ρθρο: EULER HERMES - Mε προβλήματα η αμερικανική οικονομία
¶ρθρο: Δείκτες αποδοτικότητας: Ακτινογραφία επιχείρησης & κλάδου
¶ρθρο: Τα προκλητικά discounts της Κοινής Πλατφόρμας
¶ρθρο: Μανία για τουλίπες, με αέρα Σαγκάης
¶ρθρο: ICAP - Ελαφρά ανοδική η εγχώρια αγορά ξηρών καρπών
¶ρθρο: KANTOR - Η υψηλή συγκέντρωση παραμένει κύρια τάση στην αγορά εξωτραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ΒΙΒΛΙΑ
Επενδύσεις: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο: Η αγορά αλουμινίου
¶ρθρο: Ο Ρόλος της Ηγεσίας, στην Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου

 Όροι και προϋποθέσεις του site