Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2007                               Τεύχος 335

στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους


Μινωικές Γραμμές:
βελτίωση 79% στο καθαρό
αποτέλεσμα του Ομίλου
Σε επίπεδο Oμίλου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε  83,9 εκατ. ευρώ, έναντι  84,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας μικρή μείωση 1,2%. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕBITDA) ανήλθαν σε  18,2 εκατ. ευρώ, έναντι  12,0 εκατ. ευρώ του α' εξαμήνου 2006  σημειώνοντας αύξηση  6,2 εκατ. ευρώ, ενώ  τα καθαρά αποτελέσματα παρουσίασαν ζημία  1,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας  7,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2006, εμφανίζοντας σημαντική βελτίωση  5,9 εκατ. ευρώ (+79,0%). Η παραπάνω βελτίωση, που παρατηρείται στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, οφείλεται στη βελτίωση των αποτελεσμάτων τόσο της Minoan Lines όσο και της συγγενούς εταιρίας Hellenic Seaways. Τo καθαρό αποτέλεσμα της H.S.W.  παρουσίασε κέρδη το α' εξάμηνο 2007 ποσού  0,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας  1,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2006. Το συνολικό μεταφορικό  έργο της Minoan Lines το α'  εξάμηνο του 2007, παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού των δρομολογίων που πραγματοποιήθηκαν, παρουσίασε οριακές μεταβολές. Συγκεκριμένα, μεταφέρθηκαν 621,4 χιλ. επιβάτες, 99,9 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα  και 79,0 χιλ. φορτηγά οχήματα  έναντι 617,1 χιλ. επιβατών, 100,7 χιλ. Ι.Χ. αυτοκινήτων και 79,5 χιλ. φορτηγών οχημάτων του α' εξαμήνου του 2006.   
Στις γραμμές της Βόρειας Αδριατικής όπου η Minoan Lines δραστηριοποιήθηκε με ένα πλοίο λιγότερο, μετέφερε 185,4 χιλ. επιβάτες, 48,1 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα  και 41,7 χιλ. φορτηγά οχήματα, έναντι 190,5 χιλ. επιβατών, 50,2 χιλ. Ι.Χ. αυτοκινήτων και 45,5 χιλ. φορτηγών οχημάτων του α’ εξαμήνου του 2006.
Τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς διαμορφώθηκαν σε 33,9% στους επιβάτες, 34,6% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα, και 30,8% στα φορτηγά οχήματα, σημαντικά υψηλότερα από το μερίδιο των ταξιδίων (29,8%) που αναλογεί στην Εταιρία.
Στη γραμμή «Ηράκλειο - Πειραιάς», η Minoan Lines αύξησε τη διακίνηση σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου. Συγκεκριμένα, μετέφερε 420,5 χιλ. επιβάτες, 48,9 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 36,0 χιλ. φορτηγά οχήματα, έναντι 403,0 χιλ. επιβατών, 46,8 χιλ. Ι.Χ. αυτοκινήτων και 32,1 χιλ. φορτηγών οχημάτων του α’ εξαμήνου του 2006. Τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς διαμορφώθηκαν σε 75,5% στους επιβάτες, 66,6% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα, και 51,3% στα φορτηγά οχημάτων ενώ το μερίδιο των ταξιδίων  που αναλογεί στην Εταιρία ήταν 46,5%. 
Ευρωπαϊκή Πίστη
+30% η παραγωγή ασφαλίστρων
Αύξηση της παραγωγής κατά 30% (47,3% με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) και των κερδών μετά από φόρους κατά 8,2% εμφάνισε ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη κατά το Α' εξάμηνο του 2007 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Με βάση τα παραπάνω ποσοστά τα μεγέθη του ομίλου κινούνται μέσα στους στόχους που έχει θέσει, ενισχύοντας σημαντικά την θέση του στην ασφαλιστική αγορά.
Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους στα 1,921 εκατ. ευρώ έναντι 1,775 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006.
Τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου ζωής ανήλθαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2007 σε 6,815 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 και τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου ζημιών διαμορφώθηκαν σε 25,301 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 33,1% σε σχέση με το Α' εξάμηνο του 2006.
Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις ανήλθαν στο ποσό των 15,905 εκατ. ευρώ έναντι 15,072 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2006, τα αποθέματα ανήλθαν στα 110,831 εκατ. ευρώ έναντι 101,393 εκατ. ευρώ και σημείωσαν αύξηση 9,3% και τα διοικητικά έξοδα ως ποσοστό της παραγωγής μειώθηκαν από το 6,3% στο 5,7%.
Τα ίδια κεφάλαια υπερδιπλασιάστηκαν στο A' εξάμηνο του 2007 φτάνοντας στα 45,591 εκατ. ευρώ από 21,632 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, γεγονός που οφείλεται στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη κατά 18,62 εκατ. ευρώ, που καλύφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. 
ΒΑΡΔΑΣ:
Αύξηση πωλήσεων 22,87%, αύξηση κερδών 53,28%
Οι πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν το Α εξάμηνο του 2007 σε   27,67 εκατ. ευρώ έναντι   22,52 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου του 2006 σημειώνοντας αύξηση 5,15 εκατ. ευρώ ή 22,87%.
Η συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων εντός του 2007 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των πωλήσεων των υπαρχόντων καταστημάτων και μερικώς  στην ωρίμανση εντός του 2007 των νέων καταστημάτων με έναρξη λειτουργίας μετά το Β' εξάμηνο του 2006.
Τα λειτουργικά κέρδη της Εταιρίας (EBITDA) διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο του 2007 σε 5,1 εκατ. ευρώ έναντι λειτουργικών κερδών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2006 ύψους 3,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 37,8%.
Η αύξηση των λειτουργικών κερδών κάλυψε τις αυξημένες αποσβέσεις οι οποίες ανήλθαν το Α εξάμηνο του 2007 σε 1,16 εκατ. ευρώ έναντι 1,07 εκατ. ευρώ του Α εξαμήνου 2006 σημειώνοντας αύξηση 0,09 εκατ. ευρώ ήτοι 8,4%.
Τα καθαρά κέρδη μετά από την αφαίρεση των φόρων ανήλθαν το Α εξάμηνο του 2007 σε 1,890 εκατ. ευρώ έναντι   1,233εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2006 σημειώνοντας αύξηση 53,28%.Coca-Cola 3E:
Ανοδική αναθεώρηση στόχων για το έτος 2007
Τα κυριότερα σημεία του εξαμήνου είναι:
- Όγκος πωλήσεων 970 εκατ. ευρώ  κιβώτια, αύξηση 16% έναντι του 2006, 
- Σταθερή βελτίωση των λειτουργικών κερδών (EBIT), ύψους  331 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% έναντι του 2006, σε συγκρίσιμη βάση,
- Καθαρά κέρδη 222 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% έναντι του 2006, σε συγκρίσιμη βάση,
- Κέρδη ανά μετοχή  0.92 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15% έναντι του 2006, σε συγκρίσιμη βάση.
Ο κ. Δώρος Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε:  «Ανακοινώνουμε για άλλη μια φορά εξαιρετικά αποτελέσματα τριμήνου με σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους, παρά το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών και τις επενδύσεις μας στις πωλήσεις. Χάρη στην δυναμική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας κατά το Α' εξάμηνο του έτους, αισιοδοξούμε για την πορεία μας μέχρι το τέλος του χρόνου και αναθεωρούμε ανοδικά τους ετήσιους στόχους μας. Το δεύτερο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από βελτιωμένα και διατηρήσιμα περιθώρια κέρδους στις ανεπτυγμένες αγορές, συνεχιζόμενη ισχυρή κερδοφορία στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία μετά την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και από επενδύσεις σε επιπλέον παραγωγική δυναμικότητα στη Ρωσία, που θα μας επιτρέψουν να εδραιώσουμε περαιτέρω την ηγετική μας θέση σε αυτήν την ταχύτατα αναπτυσσόμενη  αγορά».


 
Νίκας
Πτωτική κερδοφορία
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007 σε  49,7 εκατ. ευρώ έναντι  53,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 6,2%. Η οργανική ανάπτυξη του Ομίλου, εξαιρουμένης της Πλαταιών Α.Ε., μονάδα παραγωγής φέτας η οποία πουλήθηκε στις 30/4/2006, ανέρχεται σε 0,5%. Η ανωτέρω ανάπτυξη προήλθε από αύξηση των πωλήσεων στον τομέα κατεργασίας κρέατος και προϊόντων ζύμης κατά 4%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι πωλήσεις στα λοιπά τρόφιμα κατά 12,6%, απόρροια της απόφασης της εταιρίας να απεμπλακεί από την εμπορία προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην στρατηγική ανάπτυξής της και παρουσιάζουν χαμηλή κερδοφορία.  Το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου ανήλθε για το πρώτο εξάμηνο του 2007 σε 27,9% έναντι 28,8% το Α’ εξάμηνο του 2006. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το περιθώριο μικτής κερδοφορίας σημείωσε σημαντική ανάκαμψη έναντι του Β' εξαμήνου του 2006 κατά το οποίο είχε διαμορφωθεί σε 23,1%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  3,5 εκατ. ευρώ έναντι  6,1 εκατ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2006. Η μείωση αυτή αποδίδεται τόσο στα αυξημένα κατά  1,6 εκατ. ευρώ έξοδα προώθησης προϊόντων κατά το Α' εξάμηνο του 2007 έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, όσο και στα μη επαναλαμβανόμενα έκτακτα έσοδα ύψους  1 εκατ. ευρώ που υπήρξαν το πρώτο εξάμηνο του 2006.  Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές  1,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών  2,6 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2006. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2007 επιβαρύνθηκαν από φόρους ύψους 1,4 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2004 και 2005.  
Μινέρβα
Άνοδος πωλήσεων και κερδών

Το πρώτο εξάμηνο του 2007, όπως καταγράφεται στα οικονομικά μεγέθη που αναφέρονται παρακάτω, τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε επίπεδο εταιρίας, υπήρξε ιδιαίτερα θετικό για την “MINERVA”. Νέες επιτυχημένες συλλογές προϊόντων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, αύξησαν σημαντικά τις πωλήσεις σε υπάρχοντα σημεία πωλήσεων αλλά και άνοιξαν τις πόρτες σε νέα. Ο  Κύκλος Εργασιών, σε ενοποιημένο πάντα επίπεδο, στο πρώτο φετινό εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 12,78 εκατ. ευρώ, έναντι 10,91 εκατ. ευρώ στο περσινό εξάμηνο, αυξημένος κατά 17,1%. Τα Κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)  ανήλθαν σε 1,485 εκατ ευρώ. το Α' εξάμηνο του 2007 από 1,036 χιλ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2006 αυξημένα κατά 43,3%. Στο τέλος του Α' φετινού εξαμήνου τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν στα 739 χιλ. ευρώ, έναντι 388 χιλ. ευρώ που ήταν στο περσινό εξάμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 90,5%. Στο ίδιο διάστημα τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 719 χιλ. ευρώ, έναντι 394 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, αυξημένο κατά 82,5%. Ο Όμιλος ΜINERVA, στα πλαίσια της στρατηγικής του για περαιτέρω ενίσχυση του brand name του, πρόκειται να λειτουργήσει δύο καταστήματα στην Κομοτηνή και στην Αθήνα, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα ενισχύεται με τις δραστηριότητες της θυγατρικής της ‘Minco Romania’.  Όσον αφορά στα αποτελέσματα του 2007, η διοίκηση της εταιρίας προβλέπει αύξηση του τζίρου στο 8% και ανάλογη αύξηση κερδών. 
Vivartia
Βελτιωμένες επιδόσεις
Tο Α’ εξάμηνο του 2007, οι ενοποιημένες πωλήσεις (pro forma) του Ομίλου Vivartia ενισχύθηκαν κατά 15,6%  στα  517,6 εκατ. ευρώ από  447,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Η ανάπτυξη των πωλήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας σε συνδυασμό με τη σημαντική επιρροή των αγορών της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, συντέλεσαν στην άνω της αναμενόμενης αύξησης των πωλήσεων του Ομίλου.  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), με τις κατάλληλες αναπροσαρμογές που έχουν γίνει για λόγους συγκρισιμότητας  στα έσοδα από τη δραστηριότητα του παγωτού, ενισχύθηκαν κατά 16,7% στα 65,0 εκατ. ευρώ από 55,7 εκατ. ευρώ. Σημαντική επιρροή στην ως άνω αύξηση είχαν τόσο η αύξηση των πωλήσεων όσο και η ορθολογικότερη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων, καθώς και τα θετικά αποτελέσματα  της αναδιοργάνωσης  της δραστηριότητας στη Ρωσία . Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προσαρμογές, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ), αυξήθηκαν κατά 22,5% στα 39,2 εκατ. ευρώ από 31,9 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα των επιτυχημένων προσπαθειών βελτιστοποίησης των επενδύσεων, ενώ τα αντίστοιχα  καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 20,6 εκατ. ευρώ από 18,9 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2006, αυξημένα κατά 9,4%, λόγω κυρίως των θετικών  χρηματοοικονομικών εσόδων που είχαν εγγραφεί το πρώτο εξάμηνο του 2006 .  Τα κέρδη ανά μετοχή ενισχύθηκαν κατά 9,4%, στα  0,28 ευρώ από 0,26 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Σε ό,τι αφορά στα δημοσιευμένα αποτελέσματα του Ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2006, με βάση τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) περιλαμβάνουν όλες τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του πρώην Ομίλου ΔΕΛΤΑ χωρίς τη δραστηριότητα του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαρωδών, επομένως δεν είναι συγκρίσιμα με το φετινό εξάμηνο του 2007. Με βάση λοιπόν τα δημοσιευμένα μεγέθη, οι πωλήσεις του Ομίλου VIVARTIA το Α’ εξάμηνο του 2007, πραγματοποίησαν αύξηση της τάξεως του 79,4%, στα 517,6 εκατ. ευρώ από 288,5 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ενισχύθηκαν κατά 55,6% στα 65,0 εκατ. ευρώ από 41,8 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 18,5%  στα 20,6 εκατ. ευρώ από 25,3 εκατ. ευρώ, λόγω των ανωτέρω προσαρμογών από την  δραστηριότητα του παγωτού καθώς και των μη επαναλαμβανόμενων έκτακτων χρηματοοικονομικών εσόδων,  που είχαν εγγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Ο Όμιλος VIVARTIA επιτυγχάνοντας έτσι σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο Α’ εξάμηνο του 2007, επιβεβαιώνει τις ετήσιες προβλέψεις της διοίκησης  για το 2007, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας αύξηση άνω του 15%, κερδών ανά μετοχή αύξηση άνω του 17%, ενώ  σημαντικά πάνω από τις προβλέψεις  του 6,4%, θα κυμανθούν οι πωλήσεις του Ομίλου.
 

 
ΚΑΕ
+24,8% οι πωλήσεις

Σε  137,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. κατά το Α’ εξάμηνο του 2007, έναντι 109,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2006, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,8%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε  27,2 εκατ. ευρώ Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε  17,4 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 23,2 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,330 ευρώ.
Σχολιάζοντας τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας, κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι από τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2007, τα οποία και επιβεβαιώνουν την αισιοδοξία μας για το σύνολο του έτους, παρά την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία επηρέασε αρνητικά τις αφορολόγητες πωλήσεις μας αλλά και την απώλεια των πωλήσεων των αφορολογήτων καυσίμων. Οι πωλήσεις του Ομίλου σημείωσαν διψήφιο ρυθμό αύξησης συνεπικουρούμενες και από τις πωλήσεις της εξαγορασθείσας LINKS και την αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 9,9%.»
Η θυγατρική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. συνέχισε την ανοδική πορεία της. Πιο συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις της θυγατρικής διαμορφώθηκαν σε  37,0 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε  3,0 εκατ. ευρώ, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι από τις αρχές Αυγούστου 2006 στα οικονομικά αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της εξαγορασθείσας LINKS LONDON Ltd. Τα αντίστοιχα μεγέθη της LINKS για το πρώτο εξάμηνο είναι  25,1 εκατ. ευρώ και  0,9 εκατ. ευρώ. Τέλος, σε επίπεδο μητρικής Εταιρίας ΚΑΕ, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 102,0 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε  24,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε  17,6 εκατ. ευρώ. 
Intrakat
 «Επιστροφή» στα κέρδη
Τα αποτελέσματά του ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAT για το Α’ εξάμηνο του 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). Επιστροφή στην κερδοφορία με αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2007 του Ομίλου INTRAKAT. Αναλυτικότερα, σημαντική αύξηση κατά 79,5% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2007, ο οποίος ανήλθε σε  67,95 εκατ. ευρώ έναντι 37,85 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.
Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε την ίδια περίοδο σε  7,58 εκατ. ευρώ έναντι  2,16 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2006 σημειώνοντας έτσι εντυπωσιακή αύξηση. Ανάλογη παρουσιάζεται και η αύξηση στο περιθώριο του μικτού κέρδους, το οποίο ανήλθε σε 11,15% στο Α’ εξάμηνο του 2007 έναντι 5,72% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα συνολικά ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αναστροφή και κατά το Α’ εξάμηνο του 2007 και ανήλθαν σε κέρδη ύψους  3,62 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών  1,65 εκατ. ευρώ πέρσι.  Ανάλογη είναι και η πορεία των συνολικών ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε κέρδη  657 χιλ. ευρώ από ζημίες  1.488 χιλ. ευρώ πέρυσι ενώ τα συνολικά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν αντίστοιχα  σε κέρδη ύψους  323 χιλ. ευρώ από ζημίες  1.167 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Η συνεχής αυτή ανάπτυξη οφείλεται κατά κύριο λόγο σε νέα εξειδικευμένα έργα του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και στην αναδιάρθρωση της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας μεταλλικών κατασκευών. Ενισχύεται η δραστηριοποίηση της INTRAKAT στην κατασκευή μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών στην Ελληνική περιφέρεια με την υπογραφή τριών νέων συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 2,33 εκατ. ευρώ με τους δήμους Καλαμάτας, Ρόδου και Αιγίου (1,06 εκατ. ευρώ, 0,85 ευρώ και  0,42 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).  
Αλουμύλ
Ανοδική αναθεώρηση προβλέψεων
Με άνοδο πωλήσεων 25,5% και καθαρής κερδοφορίας 15,4%, η Διοίκηση αναθεωρεί θετικά τις αρχικές προβλέψεις. Οι ισχυρές διακυμάνσεις της τιμής της πρώτης ύλης παραμένουν, ωστόσο η ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελεί το βασικό μοχλό ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία. Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει με ικανοποίηση για ακόμη ένα εξάμηνο, ουσιαστική ενίσχυση πωλήσεων και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 25,5% φθάνοντας τα 137,8 εκατ. ευρώ, έναντι  109,85 εκατ. ευρώ του εξαμήνου του 2006. Η άνοδος προήλθε κυρίως από πωλήσεις αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ, με σημαντικό μερίδιο του ενοποιημένου κύκλου εργασιών να προέρχεται από συστήματα αυτοματισμών, ηλιοπροστασίας, πολυκαρβονικών φύλλων και σύνθετων φύλλων αλουμινίου, τα λεγόμενα J-Bond. Τα - λειτουργικά - κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα  21,63 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (19,7 εκατ. ευρώ για το εξαμήνου του 2006). Τα κέρδη προ φόρων, διαμορφώθηκαν στα  9,47 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (7,75 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2006). Η τελική κερδοφορία του Ομίλου (καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) έφτασε στα  4,86 εκατ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,4% περίπου, συγκρινόμενη με το εξάμηνο του 2006 (4,2 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη ανά μετοχή κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν στα  0,22 ευρώ (από  0,19 ευρώ για το εξαμήνο του 2006.). Οι επενδύσεις του Ομίλου για τη συγκεκριμένη περίοδο έφθασαν τα  10,9 εκατ. ευρώ περίπου, αφορώντας κατά βάσει συμπληρωματικό εξοπλισμό και αναβάθμιση του υπάρχοντος στα εργοστάσια της Βοσνίας, της Ξάνθης και του Κιλκίς. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης αναδεικνύονται πλέον τα Βαλκάνια, όπου πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες επενδύσεις, άνω των  60 εκατ. ευρώ συνολικά. Πρωταγωνιστές διακρίνονται οι αγορές της Ρουμανίας, Σερβίας, Βοσνίας και Αλβανίας, ενώ με εξαιρετική ανάπτυξη τροφοδοτεί τον Όμιλο η Κύπρος και οι χώρες του Κόλπου. Το δεύτερο εξάμηνο, παραδοσιακά ισχυρότερο του πρώτου, αναμένεται σημαντική ενίσχυση από τις νέες γραμμές παραγωγής σε Κιλκίς, Ξάνθη και Βοσνία. Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της θυγατρικής ΜΕΤΡΟΝ στις Σέρρες παράγει συστήματα αυτοματισμών για ανελκυστήρες, με τη ζήτηση - κυρίως από το εξωτερικό - να ξεπερνά τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις. Από τις διεθνείς αγορές, οι χώρες του Κόλπου και η αγορά των Η.Π.Α. αποτελούν εγγύηση για την ανάπτυξη του Ομίλου την περίοδο 2008-2012. Το επιχειρηματικό πλάνο για την τελευταία αγορά, αποτελεί την κορωνίδα ανάπτυξης του Ομίλου την επόμενη πενταετία. 
Druckfarben:
Ανοδικό το α’ εξάμηνο

Σημαντική αύξηση της τάξης του 18,47% παρουσίασε ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών του Ομίλου εταιριών Druckfarben στο Α’ εξάμηνο του 2007, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καθώς διαμορφώθηκε στα  39,71 εκατ. ευρώ έναντι  33,52 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2006.
Σημαντική αύξηση της τάξης του 42,09% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό, αντιπροσωπεύοντας το 31,47% του συνολικού κύκλου εργασιών, από 26,24% που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2006, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό. Τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 3,05 εκατ. ευρώ, έναντι  2,80 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 8,83%. Αντίστοιχα τα Κέρδη μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου Druckfarben ανήλθαν σε 2,36 εκατ., έναντι  2,01 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2007, αυξημένα κατά 17,25%. Ο Όμιλος Druckfarben υλοποιεί με επιτυχία την ευρύτερη στρατηγική του για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης που κατέχει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τόσο στην αγορά των μελανιών όσο και στην αγορά των χρωμάτων. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Druckfarben ολοκλήρωσε την κατασκευή του νέου εργοστασίου χρωμάτων στη Ρουμανία, τα εγκαίνια του οποίου θα πραγματοποιηθούν στο Βουκουρέστι στις 10 Οκτωβρίου 2007. Σημειώνεται επίσης ότι εντός της τρέχουσας χρήσης ολοκληρώνεται η κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής χρωμάτων και νέων αποθηκευτικών χώρων στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο, ενώ για το 2008 προβλέπεται η κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής μελανιών στον Ασπρόπυργο.Ρόκας
Χαμηλότερες επιδόσεις στο εξάνμηνο
Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών κατά το Α’ εξάμηνο του 2007 διαμορφώθηκε σε  20,8 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 17,8% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, γεγονός το οποίο αποδίδεται κυρίως στις ιδιαίτερα αυξημένες κατά  4,0 εκατ. ευρώ πωλήσεις Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006, οι οποίες δεν επαναλήφθηκαν τη φετινή χρήση. 
Τα Λειτουργικά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  10,1 εκατ. ευρώ έναντι 15,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του  2006 ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA ανήλθε σε 48,6% παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα. Τα έκτακτα έσοδα από αναβαλλόμενη φορολογία ύψους  2,2 εκατ. ευρώ που είχαν σημειωθεί κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παράλληλα με τα αυξημένα διοικητικά έξοδα για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών κατά το πρώτο εξάμηνο 2007, ήταν οι κύριοι λόγοι που περιόρισαν τα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας του Ομίλου στα  3,8 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2007 έναντι  8,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Οριακή μείωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του τομέα δραστηριότητας της Ενέργειας ο οποίος διαμορφώθηκε στα  17,5 εκατ. ευρώ έναντι  18,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006, λόγω του ιδιαίτερα ευνοϊκού αιολικού δυναμικού της περσινής περιόδου, γεγονός το οποίο ενίσχυσε την εποχικότητα της παραγωγής. Για το σύνολο της χρήσης 2007, σε στενή συνεργασία με τον ισπανικό Όμιλο Iberdrola, κύριο μέτοχο της Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους στον τομέα Ενέργειας στην Ευρώπη, η διοίκηση της εταιρίας βρίσκεται σταθερά προσανατολισμένη στη διατήρηση των προϋποθέσεων για τη συνέχιση της διαχρονικής ανάπτυξης του Ομίλου, τόσο σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, όσο και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
Lamda Development
+18% η NAV
Αύξηση κατά ποσοστό 18% παρουσιάζει η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (NAV) που ανήλθε σε 425,0 εκατ. ευρώ έναντι 359,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας  διαμορφώθηκαν σε 23,5 εκατ. ευρώ έναντι 44,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι το Α’ εξάμηνο του 2006 είχε αναγνωριστεί κέρδος από αποτίμηση ακινήτων ύψους 43,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη φετινή περίοδο, κυρίως λόγω της κατά το ήμισυ ενοποίησης της θυγατρικής εταιρίας LAMDA Olympia Village ΑΕ, ιδιοκτήτριας του “The Mall Athens”, 50% της οποίας μεταβιβάστηκε στην HSBC το Νοέμβριο του 2006.
Επίσης, η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι το Α’ εξάμηνο του 2006 είχε αναγνωριστεί έσοδο από φόρους ύψους  6,4 εκατ. ευρώ  λόγω της μείωσης του φορολογικού συντελεστή από 29% σε 25%, κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ από την πώληση της εταιρίας «Αργοναύτης ΑΝΕ», καθώς επίσης κέρδος ύψους 4,9 εκατ. ευρώ από την αναπροσαρμογή του τιμήματος πώλησης μετοχών της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών από τις μισθώσεις των δύο εμπορικών κέντρων “The Mall Athens” και “Mediterranean Cosmos”, έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006. 
Κορρές
Στο +14% τα κέρδη
Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ κατά το Α’ εξάμηνο του 2007 διαμορφώθηκε στα 17,1 εκατ. ευρώ, έναντι 15,0 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 14,1%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων κυρίως στις κατηγορίες προϊόντων περιποίησης μαλλιών και σώματος. Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων, παρατηρείται σημαντική αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό κατά 54,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης του κύκλου εργασιών στην Ελλάδα  ανέρχεται σε 9,5%.
Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν αύξηση 7,2% και διαμορφώθηκαν στα 4,0 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2006.  Ο ρυθμός ανάπτυξης του EBITDA υπολείπεται του ρυθμού ανάπτυξης του Κύκλου Εργασιών, λόγω των αυξημένων εξόδων υποστήριξης τόσο των υπαρχόντων όσο και των νέων προϊοντικών κατηγοριών. Τα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2007 στα 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 14,1%, λόγω αφενός της αύξησης του EBITDA, αφετέρου της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων, καθώς επίσης και λόγω της μείωσης του αποτελεσματικού φορολογικού συντελεστή. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στις Ταμειακές Ροές της Εταιρίας. Ειδικά, για την περίοδο του Ά εξαμήνου του 2007, οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές σημείωσαν θετικό αποτέλεσμα ύψους  0,9 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αρνητικό αποτέλεσμα -2,30 εκατ. ευρώ  της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η συγκεκριμένη αντιστροφή, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των κερδών σε συνδυασμό με την μείωση των αποθεμάτων και την συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των απαιτήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, είναι σημαντική προτεραιότητα για τη Διοίκηση της εταιρείας και στρατηγική επιλογή για την περαιτέρω αναπτυξιακή της πορεία. Το δίκτυο των φαρμακείων (Ελλάδα) - επιλεκτικής διανομής (εξωτερικό) αποτελεί σαφώς  το κύριο κανάλι διανομής της υφιστάμενης μάρκας ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παράληλλα, από τον Μάιο του 2007, ξεκίνησαν οι πωλήσεις στην ελληνική και διεθνή αγορά της νέας μάρκας KINGS & QUEENS μέσω της “ΚΙΝΓΚΣ ΕΝΤ ΚΟΥΗΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”, 100% θυγατρικής εταιρίας της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. Η νέα μάρκα θα διακινείται από το κανάλι της ευρείας και ημιεπιλεκτικής διανομής, καθώς και από εναλλακτικά σημεία ειδικής προβολής,  τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Λόγω του γεγονότος ότι η εισαγωγή των προϊόντων KINGS & QUEENS στην αγορά ξεκίνησε στο τέλος του Α’ Εξαμήνου, δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στις ενοποιημένες πωλήσεις της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. για την χρήση του 2007, κάτι το οποίο αναμένεται να διαφοροποιηθεί στις επόμενες χρήσεις, όπου η συμμετοχή των πωλήσεων της νέας μάρκας στον κύκλο εργασιών του Ομίλου εκτιμάται ότι θα είναι πολύ σημαντικότερη. 
ΣΙΔΜΑ
+42% τα κέρδη εξαμήνου
Αύξηση κατά 18% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ, μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ξεπερνώντας τα 120 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, κατά το Α’ εξάμηνο του 2007, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 129 εκατ. ευρώ, έναντι 107 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2006. Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 89 εκατ. ευρώ, έναντι 72 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 24%, ενώ οι πωλήσεις αντιπροσωπείας αυξήθηκαν κατά 14%, από 35 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2006, σε 40 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2007. Οι θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη, συμβάλλοντας έτσι σε αυτήν του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η SID-PAC Steel and Construction Products στη Ρουμανία αύξησε τις πωλήσεις της κατά την συγκεκριμένη περίοδο, από 2,4 εκατ. ευρώ σε 7,9 εκατ. ευρώ, ενώ η SID-PAC Bulgaria παρουσίασε πωλήσεις 6,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κύκλο εργασιών 4 εκατ.  ευρώ κατά το Β’ εξάμηνο του 2006, που ξεκίνησε η εμπορική της δραστηριότητα, δηλαδή αύξηση 52% μεταξύ  δύο συνεχομένων εξαμήνων. Η αύξηση του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με την αύξηση του περιθωρίου καθαρού κέρδους κατά 14% (από 5,2% το Α’ εξάμηνο του 2006, σε 6,0% το Α’ εξάμηνο του 2007) οδήγησαν στην αύξηση των κερδών μετά από φόρους σε επίπεδο Ομίλου, από 3,8 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2006 σε 5,3 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2007, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 42%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 5,0 εκατ. ευρώ από 3,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36%.Fashion Box
Νέα άνοδος επιδόσεων
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου συνέχισε τη σταθερά ανοδική πορεία σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 20,5% και διαμορφώθηκε στα 13,5 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2007 έναντι  11,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Η σημαντική αύξηση κυρίως των πωλήσεων χονδρικής αλλά και των πωλήσεων λιανικής οδήγησαν στην αύξηση αυτή της δραστηριότητας του ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις χονδρικής αυξήθηκαν σημαντικά κατά 22,7% και ανήλθαν σε  9,4 εκατ. ευρώ έναντι  7,6 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2006. Αντίστοιχα ηπιότερη ήταν η αύξηση των πωλήσεων λιανικής οι οποίες ανήλθαν σε  4,1 εκατ. ευρώ έναντι  3,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 16,0%.  Επίσης στο ίδιο διάστημα εντάθηκαν οι πωλήσεις στο εσωτερικό σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 22,3% και ανήλθαν σε  12,1 εκατ. ευρώ έναντι  9,8 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2006. Αύξηση 7,7% παρουσίασαν και οι πωλήσεις εξωτερικού και ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι  1,4 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2006. Αύξηση σημείωσαν και τα μικτά κέρδη του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2007 και διαμορφώθηκαν σε  5,6 εκατ. ευρώ έναντι  4,9 εκατ. ευρώ το 2006, αυξημένα δηλαδή κατά 13,8% Το μικτό περιθώριο εμφανίζεται μειωμένο στο 41,2% από 43,6% του Α’ εξαμήνου του 2006 λόγω της διάθεσης ανταγωνιστικών προϊόντων με χαμηλότερο περιθώριο κέρδους. Σημαντικά αυξημένα κατά 46,9% εμφανίζονται τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, τα οποία ανήλθαν σε  543 χιλ. ευρώ έναντι  370 χιλ. Α’ εξάμηνο του 2006. Και στο Α’ εξάμηνο του 2007 επιβεβαιώνεται η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου με έμπρακτη απόδειξη της διείσδυσης των προϊόντων REPLAY στην αγορά ένδυσης – υπόδησης, με την επέκταση και δημιουργία νέων καταστημάτων με πιο πρόσφατη την υπογραφή συμφωνίας για τη δημιουργία του πρώτου REPLAY καταστήματος στη Ρουμανία, το ποιο αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του στο τέλος του 2007. Μετά την ένταξη του ανωτέρω καταστήματος, το δίκτυο πωλήσεων της FASHION BΟX ΕΛΛΑΣ ΑΕ θα αριθμεί 50 σημεία πώλησης στα οποία περιλαμβάνονται 25 Replay Stores, 16 Shop-in-Shop και 9 Replay Corners, εκ των οποίων τα 35 στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 15 στο εξωτερικό. 
Μυτιληναίος
Νέα εποχή μετά τη συγχώνευση
Εγκρίθηκε η τριπλή συγχώνευση των εταιριών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΔΕΛΤΑ PROJECT από τις Γενικές Συνελεύσεις τους, σηματοδοτώντας την εξέλιξη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε έναν από τους μεγαλύτερους εισηγμένους βιομηχανικούς ομίλους στην Ελλάδα.  Ταυτόχρονα υλοποιήθηκε ο διαχωρισμός της δραστηριότητας παραγωγής Αλουμίνας και Αλουμινίου στην κατά 100% θυγατρική μη εισηγμένη ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ενώ όλα τα ενεργειακά στοιχεία της ΔΕΛΤΑ PROJECT και η Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας ισχύος 334 MW εισφέρονται στην ENDESA HELLAS Α.Ε., την κοινή εταιρία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ισπανικής ENDESA. Η πλήρης ενσωμάτωση στον Όμιλο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. κατά 100% και η εισφορά όλων των ενεργειακών στοιχείων ενεργητικού στην κατά 49,99% θυγατρική ENDESA HELLAS Α.Ε. απλοποιεί τα μέγιστα τη δομή του Ομίλου προς όφελος της διαφάνειας και της ευχερέστερης κατανόησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκ μέρους των θεσμικών επενδυτών, αναλυτών αλλά και των ιδιωτών μετόχων, προσδίδει δε σημαντική επιχειρηματική αξία στους παλαιούς μετόχους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. αλλά και στους νέους μετόχους, οι οποίοι θα αποκτήσουν συνολικά 8.187.182 νέες μετοχές.
Αναφορικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό του Ομίλου, επισημαίνεται ότι η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι εταιρικοί μετασχηματισμοί (company transformations) και η επίσης ταχεία υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της ENDESA HELLAS A.E. επιβεβαιώνει την αρχική πρόβλεψη της Διοίκησης για την –σε σύντομο χρόνο- εδραίωση του Ομίλου από κοινού με τον ισπανικό ενεργειακό κολοσσό ENDESA, στη δεύτερη θέση της ενεργειακής αγοράς μετά από τη ΔΕΗ. Όσον αφορά στις σχέσεις ανταλλαγής, οι εκθέσεις των έγκυρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ALPHA BANK, EUROBANK και NBGI, επικύρωσαν το εύλογο και δίκαιο των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνοντας τη σχέση ανταλλαγής στο 2,5291 προς 1 για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και στο 5,2963 προς 1 για την ΔΕΛΤΑ PROJECT με τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αντίστοιχα.
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης  η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα είναι (επί 100%):
i) 83,1911342153682% μέτοχοι  της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,
ii) 15,04191077509550% μέτοχοι της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ πλην της απορροφώσας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και
iii) 1,76695500953631% μέτοχοι της ΔΕΠΡΟ, πλην της απορροφώσας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης προτάθηκε και εγκρίθηκε στη σημερινή Γ.Σ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού πόσου 99.891.977,10 ευρώ. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 124.204.181,10 ευρώ διαιρούμενο πλέον σε 48.707.522 κοινές μετοχές με νέα ονομαστική αξία  2,55 ευρώ έκαστη από 0,60 ευρώ.
Στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα αντιστοιχούν στους μετόχους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 40.520.340 μετοχές, στην  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ (πλην της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) 7.326.542 μετοχές, και στην ΔΕΠΡΟ (πλην της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) 860.640 μετοχές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναγγελθείσες την 28η Μαρτίου 2007 αναγκαίες γραφειοκρατικές διαδικασίες δρομολογήθηκαν άμεσα και ολοκληρώθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ευελιξία αλλά και την αποτελεσματικότητα του Ομίλου να αναπτύσσεται δυναμικά και να πρωτοπορεί στο ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι.  O ΄Oμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελείται από εταιρίες που δραστηριοποιούνται και κατέχουν ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας, Τεχνικών Έργων EPC και Αμυντικής Βιομηχανίας. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών πλέον του  1 δισ. ευρώ για το 2007 και απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Περιεχόμενα
EDITORIAL - Aποφύγαμε τα χειρότερα, αλλά...
EΠENΔYΣEIΣ ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ - ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ!
Αφιέρωμα : Αγορά Ακινήτων - Στεγαστική Πίστη
Αφιέρωμα: 72η ΔΕΘ - Μια ακόμη επιτυχημένη Έκθεση
Αφιέρωμα: Leasing
Αφιέρωμα:Iδιωτική Eκπαίδευση
¶ρθρο: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
¶ρθρο: CEO & CSR 2007
¶ρθρο: ΧΑΚ - Ο κλάδος των επενδυτικών εταιριών
¶ρθρο: EULER HERMES - Mε προβλήματα η αμερικανική οικονομία
¶ρθρο: Δείκτες αποδοτικότητας: Ακτινογραφία επιχείρησης & κλάδου
¶ρθρο: Τα προκλητικά discounts της Κοινής Πλατφόρμας
¶ρθρο: Μανία για τουλίπες, με αέρα Σαγκάης
¶ρθρο: ICAP - Ελαφρά ανοδική η εγχώρια αγορά ξηρών καρπών
¶ρθρο: KANTOR - Η υψηλή συγκέντρωση παραμένει κύρια τάση στην αγορά εξωτραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ΒΙΒΛΙΑ
Επενδύσεις: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο: Η αγορά αλουμινίου
¶ρθρο: Ο Ρόλος της Ηγεσίας, στην Εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου

 Όροι και προϋποθέσεις του site