Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2007                               Τεύχος 336

Ο δρόμος προς τις κοινωνικά
υπεύθυνες επενδύσεις


Σύμφωνα με την πέμπτη διετή έκθεση του Φόρουμ για τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις (Social Investment Forum) τα κεφάλαια υπό διαχείριση για κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις στις Η.Π.Α. αυξήθηκαν κατά 258% από $639 δις το 1995 σε $2,29 τρις το 2005 ενώ τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση αυξήθηκαν με μικρότερους ρυθμούς, κατά 249% από $7 τρις σε $24,4 τρις για την ίδια περίοδο.


Στα πρόσφατα πρώτα γενέθλια της υπογραφής των Αρχών των Υπεύθυνων Επενδύσεων (Principles for Responsible Investment, PRI) των United Nations Environment Program Finance Initiative και UN Global Compact ανακοινώθηκε ότι πάνω από 180 θεσμικοί επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν υπογράψει τις συγκεκριμένες αρχές. Το πλαίσιο αυτό θα υποβοηθήσει τους διαχειριστές κεφαλαίων στο συνυπολογισμό περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων καθώς και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης για τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων ύψους $8 τρις.Επενδυτικοί Δείκτες
Θέλοντας να προσφέρουν ένα μέτρο σύγκρισης (benchmark) αλλά και ένα εργαλείο προς τους κοινωνικά υπεύθυνους επενδυτές ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν εταιρίες οι οποίες πληρούν μια σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών προτύπων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αξιόπιστοι οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται πολλές δεκαετίες στο χώρο των επενδύσεων δημιούργησαν τους αποκαλούμενους και «πράσινους δείκτες».


Ο δείκτης FTSE4Good Index Series έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει την απόδοση επιχειρήσεων οι οποίες αναγνωρίζονται παγκοσμίως για τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Για την επιλογή τους από τον FTSE οι εταιρίες θα πρέπει να ικανοποιούν μια σειρά από κριτήρια τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα στους εξής πέντε τομείς:
1. Περιβαλλοντική βιώσιμη ανάπτυξη,
2. Αποδοτική ανάπτυξη σχέσεων με εταίρους,
3. Σεβασμός και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
4. Διασφάλιση αξιοπρεπών και ηθικών συνθηκών εργασίας στη γραμμή παραγωγής και διάθεσης, και
5. Αποποίηση δωροδοκίας.
Ο δείκτης Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) αποτελείται από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις από άποψη βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο. Συμπεριλαμβάνει το 10% από τις μεγαλύτερες 2.500 επιχειρήσεις παγκοσμίως με βάση μακροπρόθεσμα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Οι επιχειρήσεις επιλέγονται βάσει συστηματικής αξιολόγησης της βιώσιμης ανάπτυξής τους μέσα από 58 τομείς δραστηριοτητας. Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν:


-Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή,
-Κατανάλωση ενέργειας,
-Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού,
-Ενδοεπιχειρησιακή διαχείριση της γνώσης,
-Σχέσεις με τους εταίρους (stakeholders), και
-Εταιρική διακυβέρνηση.


Ενδεικτικά, την τελευταία πενταετία ο FTSE4Good Global Index είχε λίγο χαμηλότερη απόδοση από τον FTSE All-World Index ενώ το 2006 ο DJSI World ξεπέρασε σε απόδοση τον MSCI World κατά περίπου τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.


Ερευνητικοί Οργανισμοί
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι Ερευνητικοί Οργανισμοί Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων (Socially Responsible Investment Research Organizations) όχι μόνο έχουν βοηθήσει σημαντικά επενδυτές στη στήριξη επενδυτικών τους αποφάσεων αλλά έχουν επίσης συμβάλλει τα μέγιστα στη διάδοση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον επιχειρηματικό κόσμο.


Ο αριθμός των οργανισμών (ή οίκων) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην έρευνα για την κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση (socially responsible investing, SRI) έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι οργανισμοί Sustainability και Mistra Foundation for Strategic Environmental Research στην έρευνά τους το 2004 με τίτλο «Values for Money, Reviewing the Quality of SRI Research» είχαν καταγράψει περισσότερους από 35 οργανισμούς.
Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί παρέχουν στους επενδυτές υπηρεσίες όπως δείκτες (indices), διαβαθμίσεις (ratings), αναλύσεις εταιριών (screening of companies), προφίλ (profiles), ανάλυση χαρτοφυλακίου/πελατολογίου (portfolio screening), κλαδικές αναλύσεις (sector/issue reports) ακόμα και αναλύσεις χώρας (country reports). Για τους περισσότερο απαιτητικούς επενδυτές προσφέρονται πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως διαβαθμίσεις και reports εταιρικής διακυβέρνησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιλογή επενδύσεων, σύγκριση κλάδων (sector benchmarking), σχεδιασμός επενδυτικών σεναρίων, κ.λπ.


Με τη βοήθεια της τεχνολογίας επίσης, αρκετοί οργανισμοί προσφέρουν και on-line πρόσβαση των πελατών τους στις πιο πάνω υπηρεσίες ενώ εξειδικευμένοι αναλυτές είναι διαθέσιμοι για τηλεφωνική ή on-line επικοινωνία για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των επενδυτών και των διαχειριστών κεφαλαίων.


Οι πληθυσμοί εταιριών που παρακολουθούν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί ξεκινούν από περίπου 100 εταιρίες ανά οργανισμό, ενώ υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι καλύπτουν (παρακολουθούν) πάνω από 1.500 εταιρίες με τον αριθμό αυτό να γίνεται ακόμα μεγαλύτερος μέσα από συμπράξεις των οργανισμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών.


Το σημαντικότερο όργανο λήψης απόφάσεων των μεγαλυτέρων ερευνητικών οργανισμών είναι μια Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Committee) η οποία έχει αυξημένες αρμοδιότητες όπως επίβλεψη της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας, αξιολόγηση της ποιότητας της έρευνας, απόδοση διαβαθμίσεων, επίλυση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, κ.λπ.


Σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο περίπου ένα στα δέκα δολάρια επενδύεται κοινωνικά υπεύθυνα από επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει πλέον την αναγκαιότητα αύξησης του ποσοστού των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι αναγκαία η ύπαρξη των κατάλληλων εργαλείων και πηγών πληροφόρησης για την υποβοήθηση στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων.


Προς την κατεύθυνση αυτή, εδώ και δύο χρόνια στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eurocharity.org λειτoυργεί ο μοναδικός Ελληνικός δίγλωσσος Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ελληνικών και όχι μόνο επιχειρήσεων αλλά και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, καταγράφοντας καθημερινά όλα τα δρώμενα στον Ελληνικό χώρο για την εταιρική υπευθυνότητα, την εταιρική διακυβέρνηση, την επιχειρηματική αριστεία και την αειφόρο ανάπτυξη.

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους - Άνοδος που ξαφνιάζει!
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ-Γεώργιος Ουζούνης
CEO&CSR2007: Coca-Cola Τρία Έψιλον
CEO&CSR2007: Xρηματιστήριο περιβάλλοντος & Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη
CEO&CSR2007: Ο δρόμος προς τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις
CEO&CSR2007: Η σημασία της αλλαγής του κλίματος και η συμβολή των επιχειρήσεων στo πλαίσιo της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
CEO&CSR2007: Η αγορά των δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα
CEO&CSR2007: Plant for the planet - The Billion Tree Campaign
CEO&CSR2007: ΒΙΒΕΧΡΩΜ - Mια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία
CSO&CSR2007: Η αναγκαιότητα της έρευνας και των εξειδικευμένων εργαλείων στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
CEO&CSR2007: EUROCHARITY - Aποστολή & όραμα
Άρθρο: Έκθεση Marfin Analysis - Γιατί "ψηφίζουν" θετικά οι αναλυτές
Αφιέρωμα: Tράπεζες
Αφιέρωμα: Γαλακτοβιομηχανία
Άρθρο: ΚΡΙ-ΚΡΙ, Ανοδική πορεία σε δύσκολο κλάδο
Άρθρο: ΠΛΑΙΣΙΟ - Η "επιστροφή" ενός ισχυρού growth story
Άρθρο: Η αγορά της πλατίνας
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων: Ανασκόπηση για το Μήνα Σεπτέμβριο του 2007
Άρθρο: Συμπεράσματα και διδάγματα από την πρόσφατη διεθνή χρηματοοικονομική αναταραχή
Φάκελοι
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site