Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2007                               Τεύχος 336

ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Mια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρίαΗ κοινωνική υπευθυνότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με το όραμα της ΒΙΒΕΧΡΩΜ να λειτουργεί σαν «υπεύθυνος πολίτης».Για τη ΒΙΒΕΧΡΩΜ, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής της δέσμευση να εντάσσει σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής της  δραστηριότητας πρακτικές με κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική διάσταση, πέρα και πάνω από τη νομοθεσία,  συνεισφέροντας έτσι στην ευημερία του ατόμου και της κοινωνίας.
Τα πεδία δράσεων ΕΚΕ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ περιλαμβάνουν τη διοίκηση και ανάπτυξη των ανθρώπων της, την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, τους πελάτες, τους προμηθευτές της και τις δημόσιες αρχές.
Για τις σύγχρονες πολιτικές που εφαρμόζει, η ΒΙΒΕΧΡΩΜ βραβεύθηκε το 2005 από το Ε.Β.Ε.Α. με το Βραβείο  «Επιχείρηση & Περιβάλλον»,  ενώ τον Μάιο  του 2006 κέρδισε τα βραβεία «Εφαρμογής Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας» του Ε.Β.Ε.Α. και το 1ο «Ελληνικό Βραβείο Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον» του ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. Πρόσφατα η εταιρία κατέκτησε και τη διάκριση “Committed to Excellence” του επιχειρηματικού μοντέλου αριστείας EFQM.
Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ είναι από τα πρώτα κύρια μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Εθνικού Εταίρου του CSR Europe στην Ελλάδα.


Α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ


Προτεραιότητα για τη ΒΙΒΕΧΡΩΜ αποτελούν οι άνθρωποί της. Γι' αυτό και έχει επιλέξει προηγμένα συστήματα διοίκησης & ανάπτυξης των εργαζομένων της, δίνει έμφαση στη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της εργασίας, φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη δημιουργία ευχάριστου εργασιακού κλίματος.

Διοίκηση & Ανάπτυξη Εργαζομένων
Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διοίκησης, αξιολόγησης, αμοιβών και παροχών του προσωπικού της, που περιλαμβάνουν πρόγραμμα νοσοκομειακής & ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, πρόγραμμα διανομής κερδών, μεταφορά & σίτιση προσωπικού, παροχή διατακτικών, προσφορά εκπτώσεων στα είδη της, κ.ά.
Παράλληλα, για την ανάπτυξη των εργαζομένων της, η εταιρία χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία όπως, τα Προγράμματα Αξιολόγησης Απόδοσης και Ανάπτυξης και Διάλογο Ανάπτυξης, τα οποία εστιάζουν στο συνεχή διάλογο μεταξύ εργαζομένου και προϊσταμένου, ούτως ώστε να  προσδιορισθεί και να σχεδιαστεί η επαγγελματική εξέλιξη κάθε εργαζόμενου.


Υγιεινή & ασφάλεια στην εργασία
Εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801, η εταιρία:
-Αναγνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους στο χώρο εργασίας, αξιολογεί τις επιπτώσεις και λαμβάνει προληπτικά μέτρα,
-Προβαίνει συστηματικά σε μετρήσεις φυσικών και χημικών παραγόντων στο χώρο εργασίας και σε προληπτικό έλεγχο της υγείας των εργαζομένων,
-Απασχολεί, σε μόνιμη βάση, γιατρό εργασίας και νοσηλεύτρια,
-Εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στη διαχείριση επικίνδυνων υλικών, τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων.


Πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης
Στα πλαίσια της εφαρμογής συστημάτων ολικής ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες της και σε όλα τα επίπεδα, η εταιρία υλοποιεί το πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης «Από το Καλό στο Καλύτερο».
Το ένα σκέλος του προγράμματος αυτού προβλέπει την πραγματοποίηση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων  βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου ανά διετία.  Το δεύτερο σκέλος του προγράμματος αφορά στη συγκέντρωση, αξιολόγηση και επιβράβευση ιδεών και βελτιώσεων που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι προτείνουν.


Δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος
Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των ανθρώπων της, η ΒΙΒΕΧΡΩΜ:
-Διοργανώνει εταιρικές εκδηλώσεις όπως, ετήσιο χορό προσωπικού, γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων, εκδρομές, κ.ά.,
-Παρέχει ταξίδια κινήτρων & επιβράβευσης, ενημερωτικές ημερίδες για θέματα υγείας, άθληση στους χώρους της, κ.λπ.,
-Εξασφαλίζει την άμεση και ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης με συναντήσεις σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, υιοθέτηση της πολιτικής της «ανοιχτής πόρτας» και τόσο την έγγραφη όσο και την ηλεκτρονική εσωτερική  επικοινωνία.


Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ αποτελεί μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρία, έχοντας ενσωματώσει, εδώ και δεκαετίες, αρχές ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στη λειτουργία της και για όλες τις δραστηριότητές της. Δέσμευση της ΒΙΒΕΧΡΩΜ είναι να προστατεύει το περιβάλλον, αποτρέποντας ή ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της, μέσα από κατάλληλο σχεδιασμό, παραγωγή, διανομή και χρήση τους, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων.
Για το λόγο αυτό:
-Συμμετέχει στο εθελοντικό πρόγραμμα Product Stewardship της ΑΚΖΟ ΝΟΒΕL που αφορά στην Υπεύθυνη Διαχείριση των Προϊόντων της σε όλο τον κύκλο ζωής τους,
-Έχει καταργήσει όλες τις τοξικές πρώτες ύλες στις συνταγές των προϊόντων της , προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον, αλλά και το χρήστη. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε το 1996 με την απομάκρυνση των χρωστικών μολύβδου και χρωμίου και συνεχίζεται, καθόσον η έρευνα για την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών καταδεικνύει διαρκώς νέα δεδομένα,
-Συλλέγει τα απόβλητα που δημιουργούνται από την παραγωγική διαδικασία και το πλύσιμο του εξοπλισμού παραγωγής και τα μεν υδατικά απόβλητα τα διαχειρίζεται στη Μονάδα Φυσικοχημικής και Βιολογικής Επεξεργασίας που έχει εγκαταστήσει, τα δε απόβλητα διαλύτη τα επεξεργάζεται στη Μονάδα Ανάκτησης Διαλύτη που διαθέτει. Με τη διαδικασία αυτή ανακτά το 95% του διαλύτη και το επαναχρησιμοποιεί, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την εξοικονόμηση φυσικών πόρων αφενός και τη μείωση των επικίνδυνων αποβλήτων της αφετέρου.
-Διαχωρίζει τα μη επικίνδυνα απόβλητα, στους χώρους παραγωγής, σε ανακυκλώσιμα (χαρτί, ξύλο, μέταλλο, πλαστικό) και μη, ενώ για τα ακατάλληλα προϊόντα και τη λάσπη που προκύπτει από τη Μονάδα Ανάκτησης Διαλυτών, συνεργάζεται με αδειοδοτημένες εταιρίες, προκειμένου να τα διαθέσει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία. Την παραγόμενη λάσπη από τη βιολογική επεξεργασία των υδατικών αποβλήτων τη διαθέτει για κομποστοποίηση και παραγωγή φυτικού λιπάσματος,
-Πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, την αυτοματοποίηση της παραγωγής και την εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας, με σκοπό την ποιότητα των προϊόντων της, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος, με τη μείωση των αέριων εκπομπών,
-Αξιολογεί διαρκώς τις επιπτώσεις που προκαλεί η άσκηση των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, μετράει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης,
-Εφαρμόζει από το 1999 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS,
-Δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση στην περιβαλλοντική της επίδοση όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές που αφορούν στις δραστηριότητές της, μέσω της επικυρωμένης Περιβαλλοντικής της Δήλωσης,
-Eχει δημιουργήσει στο οργανωτικό της σχήμα Διεύθυνση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας με κύρια αρμοδιότητα την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής της εταιρίας για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς επίσης και την εύρυθμη λειτουργία των Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001.


Πιστοποιητικά Διαχειριστικών Συστημάτων
-ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000
-ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2004
-ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:1999 - ΕΛΟΤ 1801: 2002
-EMAS Επικυρωμένο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (760/2001/ΕΚ). Αριθμός καταχώρησης EL000040


Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ έχει αναλάβει ένα πρόγραμμα κοινωνικών δραστηριοτήτων με σκοπό να συνεισφέρει στην κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.


Πρόγραμμα Παροχών
Η κοινωνική πολιτική της ΒΙΒΕΧΡΩΜ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καλών πρακτικών όπως  ενημέρωση και παροχή τεχνικών συμβουλών, συνεισφορές σε προϊόντα και εξοπλισμό, δωρεές και χορηγίες, με αποδέκτες τις τοπικές κοινότητες,  μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς οργανισμούς.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα Ανάπλασης Πλατείας Λαού Ελευσίνας, Ανακαίνισης Πολιτιστικού Κέντρου Ελευσίνας, Ελληνικού Παιδικού Μουσείου. Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ έχει προσφέρει προϊόντα της σε πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τοπικών υπηρεσιών, κέντρων αποτοξίνωσης, οργανισμών για άτομα με ειδικές ανάγκες.  Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε χορηγίες πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως, Αισχύλεια, Έκθεση «Γεράκι», φεστιβάλ Graffiti, θεατρικές παραστάσεις, κ.λπ.


Πρόγραμμα εθελοντισμού
«Το δικό σας Κοινωνικό Πρόγραμμα»

Τα τελευταία δύο χρόνια η ΒΙΒΕΧΡΩΜ έχει ξεκινήσει το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Το δικό σας Κοινωνικό Πρόγραμμα» που έχει στόχο να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού της στα κοινά.  Δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενούς της να υλοποιήσουν σχέδια επωφελή για την κοινωνία, με τη υποστήριξη της εταιρίας.  Κάθε εργαζόμενος μπορεί να προτείνει το κοινωνικό πρόγραμμα στο οποίο επιθυμεί να συμμετέχει προσωπικά, στο οποίο η εταιρία συνεισφέρει προσφέροντας  χρήματα, προϊόντα και διευκολύνσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν υλοποιηθεί με πρωτοβουλία και συμμετοχή των εργαζομένων της ΒΙΒΕΧΡΩΜ τα εξής προγράμματα:
-Στήριξη Συνδέσμου Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος
     Εθελοντική εργασία εργαζομένων της ΒΙΒΕΧΡΩΜ στις εγκαταστάσεις του ΣΘΙΕ, υιοθέτηση ενός αλόγου και δωρεάν διάθεση χρωμάτων για τη βαφή των εγκαταστάσεων του Συνδέσμου από τη ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
-Στήριξη Οργανισμού  CARITAS Αθήνας
     Προσφυγικό Έργο
     Εθελοντική εργασία εργαζομένων στη διανομή συσσιτίου,  οικονομική ενίσχυση του οργανισμού από τη ΒΙΒΕΧΡΩΜ για την αγορά τροφίμων και προσφορά ειδών ένδυσης από όλο το προσωπικό της εταιρίας.
-Στήριξη κατασκήνωσης
     «Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα»
     Συμμετοχή/εργασία εργαζομένων στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης, οικονομική συνεισφορά της ΒΙΒΕΧΡΩΜ στο κόστος ανέγερσης νέου μαγειρείου στην κατασκήνωση, καθώς και  προσφορά χρωμάτων για τη βαφή του.
-Τράπεζα Αίματος
     Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ έχει καθιερώσει και διοργανώνει δύο ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας το χρόνο στις εγκαταστάσεις της, σε συνεργασία με το Θριάσιο Νοσοκομείο.
Από την εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων της έχει δημιουργηθεί Τράπεζα Αίματος μέσω της οποίας διατίθενται μονάδες αίματος  τόσο στο προσωπικό της εταιρίας, όσο και σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους - ¶νοδος που ξαφνιάζει!
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ-Γεώργιος Ουζούνης
CEO&CSR2007: Coca-Cola Τρία Έψιλον
CEO&CSR2007: Xρηματιστήριο περιβάλλοντος & Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη
CEO&CSR2007: Ο δρόμος προς τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις
CEO&CSR2007: Η σημασία της αλλαγής του κλίματος και η συμβολή των επιχειρήσεων στo πλαίσιo της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
CEO&CSR2007: Η αγορά των δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα
CEO&CSR2007: Plant for the planet - The Billion Tree Campaign
CEO&CSR2007: ΒΙΒΕΧΡΩΜ - Mια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία
CSO&CSR2007: Η αναγκαιότητα της έρευνας και των εξειδικευμένων εργαλείων στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
CEO&CSR2007: EUROCHARITY - Aποστολή & όραμα
¶ρθρο: Έκθεση Marfin Analysis - Γιατί "ψηφίζουν" θετικά οι αναλυτές
Αφιέρωμα: Tράπεζες
Αφιέρωμα: Γαλακτοβιομηχανία
¶ρθρο: ΚΡΙ-ΚΡΙ, Ανοδική πορεία σε δύσκολο κλάδο
¶ρθρο: ΠΛΑΙΣΙΟ - Η "επιστροφή" ενός ισχυρού growth story
¶ρθρο: Η αγορά της πλατίνας
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων: Ανασκόπηση για το Μήνα Σεπτέμβριο του 2007
¶ρθρο: Συμπεράσματα και διδάγματα από την πρόσφατη διεθνή χρηματοοικονομική αναταραχή
Φάκελοι
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site