Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2007                               Τεύχος 336

Η αναγκαιότητα της έρευνας και των εξειδικευμένων εργαλείων
στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης


Τα τελευταία χρόνια, ο παλμός της επιχειρηματικής πραγματικότητας, στην Ελλάδα, φαίνεται πλέον αισθητά πιο συγχρονισμένος με τις έννοιες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, στη χώρα μας, υπάρχει μία διακριτή γραμμή ανάμεσα στις ουσιαστικές προσπάθειες εφαρμογής της Ε.Κ.Ε. και σε εκείνες που περιορίζονται στη δημόσια εικόνα μιας κοινωνικής ή περιβαλλοντικής προσφοράς.
Σίγουρα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί ένα γενικό κάλεσμα των επιχειρήσεων προκειμένου να αναλάβουν φιλανθρωπικές δράσεις ή εθελοντικές δραστηριότητες κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ρόλο που έχουν επωμισθεί κυρίως οι εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και   δημόσιοι φορείς. Ούτε όμως, η Ε.Κ.Ε. εξαντλείται σε μια προσέγγιση της συγκεκριμένης έννοιας που βασίζεται κυρίως σε οικονομικούς όρους, η οποία τείνει, αποστασιοποιημένη από την εταιρική κουλτούρα, να ενσωματωθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων κερδών, αλλά και την προστασία της φήμης των εταιριών σε περιόδους κρίσεων. Αυτή η λογική συνήθως αποτελείται από επικοινωνιακά τεχνάσματα και  μεμονωμένες κοινωνικές δράσεις οι οποίες αποφέρουν εφήμερα αποτελέσματα που στις περισσότερες περιπτώσεις απλά κοστίζουν οικονομικά στην επιχείρηση και δεν καλύπτουν μακροπρόθεσμα τις ανάγκες των stakeholders. Μια επιχείρηση είναι πραγματικά κοινωνικά υπεύθυνη και επικοινωνιακά «επιτυχημένη» όταν οι ίδιοι οι stakeholders της προβάλλουν περισσότερο απ’ ότι η ίδια τις δράσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, το μεγάλο στοίχημα και ίσως η βασικότερη πρόκληση που θέτει η Ε.Κ.Ε. για τις επιχειρήσεις, είναι η επιτυχημένη αλλαγή της εταιρικής νοοτροπίας και κουλτούρας που θα επιτρέψει τη στροφή από τους shareholders στους stakeholders. Η μετάβαση αυτή επιτυγχάνεται όταν η Ε.Κ.Ε. δεν αντιμετωπίζεται, από τις εταιρίες, ως κάτι εφήμερο αλλά αντιθέτως ως το όχημα που τους επιτρέπει να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.
Σε αυτή τη λογική, η εταιρία Κοινωνικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης MEDA Communication A.E., έχει αναπτύξει μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών και εργαλείων τα οποία στοχεύουν να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην ουσιαστική και ομαλή ευθυγράμμιση της Ε.Κ.Ε. με την εταιρική στρατηγική, πολιτική, και κουλτούρα. Ένα από αυτά είναι το Κοινωνικό Βαρόμετρο A.S.B.I. (Awareness & Social Behavior Index), η μεγαλύτερη έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που υλοποιείται στη χώρα μας σε ετήσια βάση από το 2003. Η μοναδικότητα του A.S.B.I. έγκειται τόσο στην παροχή συγκρίσιμων στοιχείων και σύνθετων ειδικών δεικτών, ειδικότερα όσον αφορά σε παραμέτρους της Ε.Κ.Ε. οι οποίες χαρακτηρίζονται από αντικειμενική δυσκολία προσδιορισμού και μετρήσεως τους, καθώς και από την πολύπλευρη προσέγγιση του αντίκτυπου της κοινωνικής υπευθυνότητας σε ένα ευρύ φάσμα Ενδιαφερομένων Μερών (Stakeholders).


Μερικά από τα ευρήματα του φετινού βαρόμετρου είναι τα ακόλουθα:


Σχετικά με τη γενική γνώση για το εταιρικό
κοινωνικό έργο & την αντίστοιχη
αναγνωρισιμότητα των εταιριών.
-Τα τελευταία τρία χρόνια στη χώρα μας, ενισχύεται η τάση ενημέρωσης της κοινής γνώμης γύρω από τις εταιρικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες επενδύοντας μάλιστα στον τομέα αυτό οι επιχειρήσεις, αρκετά χρήματα. Το γεγονός αυτό, παρά το ότι αρχικά οδήγησε σε μια σταδιακή αύξηση της γνώσης των πολιτών-καταναλωτών για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Σχετικά με τη διερεύνηση της γνώσης των πολιτών για εταιρίες με κοινωνικό έργο σχεδόν 2 στους 10 πολίτες μπόρεσαν να αναφέρουν έστω και μία εταιρία αυθόρμητα, ενώ 7 στους 10 (ιδιαίτερα αυξημένη τιμή από την αντίστοιχη του A.S.B.I.-2006) μπόρεσαν να αναγνωρίσουν μια εταιρία με κοινωνικό έργο μετά την επίδειξη της σχετικής κάρτας. Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με την χαμηλή γνώση για το εταιρικό κοινωνικό έργο, όπως είδαμε παραπάνω, μας οδηγεί στην υπόθεση ότι πιθανόν από τη δημοσιοποίηση των εταιρικών κοινωνικών ή περιβαλλοντικών δράσεων κερδίζουν περισσότερο σε αναγνωρισιμότητα οι εταιρίες ως brand και λιγότερο η  έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο σύνολό της.


Σχετικά με τη στάση της υπεύθυνης
κατανάλωσης των πολιτών.
- Με βάση τα στοιχεία του Βαρόμετρου φαίνεται ότι οι Έλληνες πολίτες - καταναλωτές δεν έχουν ακόμη αναπτύξει την κουλτούρα της υπεύθυνης κατανάλωσης, η ύπαρξη της οποίας  θα υπαγόρευε μια υπεύθυνη στάση και από πλευράς καταναλωτών όσον αφορά στην ενημέρωσή τους και την τελική επιλογή - επιβράβευση των εταιριών για τη κοινωνική και περιβαλλοντική τους υπευθυνότητα. Από την άλλη, η δυναμική της υπεύθυνης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε. αρχίζει να γίνεται εμφανής, αφού όταν ζητήθηκε από τους πολίτες – καταναλωτές να απαντήσουν στο πόσο θα επηρεαζόταν η αγοραστική τους συμπεριφορά αν είχαν περισσότερη ενημέρωση για την κοινωνική και περιβαλλοντική συμπεριφορά των εταιριών, ένα ποσοστό της τάξεως σχεδόν του 58 % (ενισχυμένο κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο Βαρόμετρο του 2006) απάντησε από αρκετά έως πολύ.


Σχετικά με τη Word of Mouth επικοινωνία
του κοινωνικού έργου των εταιριών
- Αν και η διαφήμιση στα ΜΜΕ δηλώνεται ως ο πιο κατάλληλος τρόπος, από τους πολίτες – καταναλωτές, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το κοινωνικό έργο των εταιριών, όταν ζητήθηκε η άποψή τους για το πότε μια πληροφορία, σχετικά με την κοινωνική ή περιβαλλοντική δραστηριότητα των εταιριών, γίνεται περισσότερο πιστευτή, μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 16% ανέφερε τη διαφήμιση και την επικοινωνία της εταιρίας. Περισσότεροι από 5 στους 10 πολίτες ανέφεραν ότι θα πίστευαν τη συγκεκριμένη πληροφορία αν προέρχονταν είτε από ένα δικό τους φίλο ή γνωστό, είτε από έναν εργαζόμενο της εταιρίας. Το συγκεκριμένο εύρημα μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στις εταιρίες, αφού αναδεικνύεται η αξία της γνώσης των εργαζομένων για τα θέματα της Ε.Κ.Ε., οι οποίοι μπορούν να γίνουν αξιόπιστοι πολλαπλασιαστές των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων της εταιρίας τόσο στο οικογενειακό τους περιβάλλον, όσο και στο ευρύτερο φιλικό-κοινωνικό τους κύκλο. 

Σχετικά με τη σημαντικότητα του εταιρικού κοινωνικού έργου στους εργαζόμενους
- Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εργαζομένων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι για αυτούς η εταιρία ή ο οργανισμός στον οποίο εργάζονται να διαθέτει κοινωνικό ή περιβαλλοντικό έργο. Σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους το θεωρεί αρκετά σημαντικό έως πολύ σημαντικό. Επιπλέον, τους ζητήθηκε να αναφέρουν αν γνωρίζουν ότι η εταιρία ή ο οργανισμός που εργάζονται αναλαμβάνει κοινωνικές ή περιβαλλοντικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα σχεδόν 6 στους 10 πολίτες - εργαζόμενοι  να απαντήσουν ότι δεν έχουν τέτοια ενημέρωση, ενώ μόνο σχεδόν 3 στους 10 απάντησαν θετικά.


Σχετικά με την εμπιστοσύνη των πολιτών
στο εταιρικό κοινωνικό έργο

- Η θετική αλλαγή της στάσης των πολιτών - καταναλωτών σχετικά με την εμπιστοσύνη στις προθέσεις των εταιριών όταν αναλαμβάνουν ή ενισχύουν κοινωνικές πρωτοβουλίες, που άρχισε να καταγράφει το A.S.B.I. - 2006, φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά σύμφωνα και με τα φετινά αποτελέσματα. Η μείωση του αρνητικού ποσοστού κατά 15 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε συνδυασμό με την άνοδο 11 περίπου ποσοστιαίων μονάδων της αυθόρμητης δήλωσης ότι οι εταιρίες και ενδιαφέρονται πραγματικά για την ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών αλλά και ότι εμμέσως προσβλέπουν και στην προβολή τους προκειμένου να αποκομίσουν σχετικά οφέλη, υποδεικνύουν ως ένα βαθμό το ρεαλισμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες – καταναλωτές τις συγκεκριμένες εταιρικές πρωτοβουλίες τα τελευταία δύο χρόνια.


Η MEDA Communication, είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία που αποτελείται από επιστήμονες ερευνητές, κοινωνιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες και ανθρώπους της επικοινωνίας, που δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με υψηλά standards επαγγελματισμού, στην ελληνική αγορά. H επτάχρονη πορεία της, της επέτρεψε να συνεργαστεί με μεγάλες εταιρίες αλλά και δημόσιους φορείς. Ενώ παράλληλα, αποτελεί ιδρυτικό μέλος του EBEN GR - Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, (εκπρόσωπος του Εuropean Business Ethics Network για την Ελλάδα), και μέλος του Ελληνικού Οδηγού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (www.eurocharity.org). Από το Σεπτέμβριο του 2007 συμμετέχει στην πενταμελή επιτροπή που έχει συστήσει η EuroCharity ειδικά για την απόδοση του 25% των συνδρομών των εταιριών-μελών της προς χηματοδότηση έργων εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.


Για να γνωρίσετε την ολοκληρωμένη σειρά των υπηρεσιών μας, στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@meda.gr ή να επισκεφθείτε το site μας www.meda.gr.

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους - ¶νοδος που ξαφνιάζει!
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ-Γεώργιος Ουζούνης
CEO&CSR2007: Coca-Cola Τρία Έψιλον
CEO&CSR2007: Xρηματιστήριο περιβάλλοντος & Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη
CEO&CSR2007: Ο δρόμος προς τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις
CEO&CSR2007: Η σημασία της αλλαγής του κλίματος και η συμβολή των επιχειρήσεων στo πλαίσιo της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
CEO&CSR2007: Η αγορά των δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα
CEO&CSR2007: Plant for the planet - The Billion Tree Campaign
CEO&CSR2007: ΒΙΒΕΧΡΩΜ - Mια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία
CSO&CSR2007: Η αναγκαιότητα της έρευνας και των εξειδικευμένων εργαλείων στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
CEO&CSR2007: EUROCHARITY - Aποστολή & όραμα
¶ρθρο: Έκθεση Marfin Analysis - Γιατί "ψηφίζουν" θετικά οι αναλυτές
Αφιέρωμα: Tράπεζες
Αφιέρωμα: Γαλακτοβιομηχανία
¶ρθρο: ΚΡΙ-ΚΡΙ, Ανοδική πορεία σε δύσκολο κλάδο
¶ρθρο: ΠΛΑΙΣΙΟ - Η "επιστροφή" ενός ισχυρού growth story
¶ρθρο: Η αγορά της πλατίνας
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων: Ανασκόπηση για το Μήνα Σεπτέμβριο του 2007
¶ρθρο: Συμπεράσματα και διδάγματα από την πρόσφατη διεθνή χρηματοοικονομική αναταραχή
Φάκελοι
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site