Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2007                               Τεύχος 337

στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους


FG Europe:
Εκτίναξη στα φετινά κέρδη
Στο ύψος ρεκόρ των 17,10 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου της «F.G. EUROPE A.E.» στο εννιάμηνο της τρέχουσας χρήσης έναντι 4,25 εκατ. ευρώ του εννιαμήνου του 2006, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 302,35% και διαμορφούμενα ως ποσοστό επί των πωλήσεων σε 13,29% έναντι 3,51% αυτών του αντίστοιχου εννιαμήνου του 2006.
Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου στο εννιάμηνο, διαμορφώθηκαν σε 12,10 εκατ. ευρώ έναντι 2,89 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2006, αυξημένα κατά 9,21 εκατ. ευρώ, ποσοστό αύξησης 318,69%, διαμορφώνοντας το περιθώριο καθαρού κέρδους σε 9,40% έναντι 2,38% του αντίστοιχου εννιαμήνου του 2006.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 31,05 εκατ. ευρώ έναντι 15,62 εκατ. ευρώ του εννιαμήνου  του 2006, σημειώνοντας αύξηση 98,78%.
Ο συντελεστής μικτού κέρδους (Σ.Μ.Κ.) το εννιάμηνο, διαμορφώθηκε σε 24,13% έναντι 12,89% του αντίστοιχου διαστήματος του 2006, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 87,20%.
Τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 230,31% ανερχόμενα σε 18,96 εκατ. ευρώ έναντι 5,74 εκατ. ευρώ του εννιαμήνου του 2006.
Ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε το εννιάμηνο του 2007 σε 14,73% έναντι 4,74% αυτού του  εννιαμήνου του 2006, σημειώνοντας αύξηση κατά 210,76%.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, σημαντικά ενισχυμένα, ανήλθαν σε 42,12 εκατ. ευρώ διαμορφώνοντας το δείκτη Ξένα/ Ίδια την 30η Σεπτεμβρίου 2007, σε 2,45 φορές έναντι 2,84 φορές, αυτού της 30ης Σεπτεμβρίου του 2006.
Ο κύκλος εργασιών το εννιάμηνο του 2007 ανήλθε σε 128,68 εκατ. ευρώ έναντι 121,16 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννιαμήνου του 2006, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 6,20%. Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών ανήλθαν σε 98,95 εκατ. ευρώ έναντι 52,95 εκατ. ευρώ του εννιαμήνου του 2006, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 87%, συμμετέχοντας πλέον στο σύνολο των πωλήσεων της F.G. EUROPE A.E. με ποσοστό 77% έναντι συμμετοχής 44% στις πωλήσεις του εννιαμήνου του 2006.


 


Βάρδας:
Στο +22,4% τα κέρδη εννεαμήνου
Τις πωλήσεις και τα κέρδη του εννιαμήνου της χρήσης 2007 ανακοίνωσε η «ΒΑΡΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.».
1. Πωλήσεις:
Οι πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν το εννιάμηνο του 2007 σε 38,70 εκατ. ευρώ έναντι 33,02 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου του 2006 σημειώνοντας αύξηση 5,68 εκατ. ευρώ ή 17,20%.
Η συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων εντός του 2007 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των πωλήσεων των υπαρχόντων καταστημάτων και μερικώς στην ωρίμανση εντός του 2007 των νέων καταστημάτων με έναρξη λειτουργίας κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2006.
2. Λειτουργικά Κέρδη:
Τα λειτουργικά κέρδη της Εταιρίας (EBITDA) διαμορφώθηκαν το εννιάμηνο του 2007 σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι λειτουργικών κερδών του αντίστοιχου εννιαμήνου του 2006 ύψους 4,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 21,50%.
Η αύξηση των λειτουργικών κερδών κάλυψε τις αυξημένες αποσβέσεις οι οποίες ανήλθαν το εννιάμηνο του 2007 σε 1,76 εκατ. ευρώ έναντι 1,63 εκατ. ευρώ του εννιαμήνου 2006 σημειώνοντας αύξηση 0,13 εκατ. ευρώ ήτοι 7,72%.
3. Κέρδη μετά από φόρους:
Τα καθαρά κέρδη μετά από την αφαίρεση των φόρων ανήλθαν το εννιάμηνο του 2007 σε 1,332 εκατ. ευρώ έναντι 1,088 εκατ ευρώ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006 σημειώνοντας αύξηση 22,37%.


 


Global AEEX: +715% στα κέρδη
Εντυπωσιακή  αύξηση ύψους 715% σημείωσαν τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους της εταιρίας Global ΑΕΕΧ, τα οποία  ανήλθαν κατά το εννιάμηνο 2007  σε 15,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2006. Κατά την ίδια περίοδο, τα Κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 552% και διαμορφώθηκαν  σε 16,47 εκατ. ευρώ έναντι 2,53 εκατ. ευρώ στις 30/9/2006.
O κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το εννιάμηνο 2007  αυξήθηκε κατά  288% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της αντίστοιχης περιόδου του 2006 και ανήλθε σε 23 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ στις 30/9/2006.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πολύ μεγάλη άνοδος της κερδοφορίας οφείλεται στην πορεία των αγορών της αναδυόμενης Ευρώπης και ιδιαίτερα της αγοράς  της Τουρκίας , οι οποίες  κατά το εννιάμηνο 2007 παρουσίασαν ικανοποιητική πορεία συγκριτικά  με την αδυναμία που είχαν επιδείξει κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού, στις 30/9/2007, ανήλθαν  σε 88,9 εκατ. ευρώ έναντι 76,3 εκατ. ευρώ στις 31/12/2006. Τα διαθέσιμα της εταιρίας ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ στις 30/9/2007 έναντι 5,8 εκατ. ευρώ στις 31/12/2006, ενώ οι υποχρεώσεις προς χρηματιστηριακές εταιρίες ανήλθαν σε 692 χιλιάδες ευρώ στις 30/9/2007 έναντι 153 χιλ. ευρώ στις 31/12/2006, λόγω μη εκκαθαρισμένων αγορών κινητών αξιών.
Η καθαρή θέση της Global AEEX στις 30/9/2007 διαμορφώθηκε  σε 91,1 εκατ. ευρώ από 81,3 εκατ. ευρώ στην αρχή της περιόδου (1/1/2007). Σημειώνεται ότι η εταιρία  διένειμε στους μετόχους της κατά το α’ εξάμηνο του 2007  μέρισμα συνολικού ποσού 4,9 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε  0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 28/09/2007 ανήλθε σε 5,64 ευρώ, επιτυγχάνοντας  απόδοση εσωτερικής αξίας από την αρχή του έτους 20,25%.


 


Παρουσίαση της Καλπίνης-Σίμος
Η Διοίκηση του Ομίλου ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ πραγματοποίησε παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ομίλου, της πορείας των οικονομικών αποτελεσμάτων καθώς και των σημαντικότερων εξελίξεων στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΈΘΕ και την εταιρία εκπροσώπησαν ο κ. Αθανάσιος Καλπίνης, Διευθύνων Σύμβουλος,  ο κ. Στέλιος Κουτσοθανάσης, Οικονομικός Διευθυντής και ο κ. Βασίλης Μάνεσης, Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων.
Ο κ. Αθανάσιος Καλπίνης παρουσίασε τις δραστηριότητες του ομίλου, αναφέροντας ότι η Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ είναι ένας από τους κυριότερους επεξεργαστές Χάλυβα και μεταπωλητής προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα με πάνω από 50 έτη παρουσίας στην αγορά.
Ο όμιλος διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες ποικιλίες προϊόντων χάλυβα (πάνω από 300 είδη), τόσο πλατέα όσο και επιμήκη καθώς και ειδικά υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα χάλυβα που απευθύνονται σε εφαρμογές στον τομέα της βιομηχανίας και στους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας καθώς και κατασκευής και συντήρησης πλοίων. Η Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ, με τη πολυετή εμπειρία της έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό δίκτυο διανομής μέσω του οποίου διαθέτει τα προϊόντα της σε ένα ευρύ πελατολόγιο (πάνω από 2.900 πελάτες) προσανατολισμένο κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγορά. Επιδιώκοντας ορθολογική διαχείριση του κόστους καθώς και τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων, ο όμιλος διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με μεγάλους προμηθευτές από όλο τον κόσμο (πάνω από 35  σε 24 χώρες).
Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εκτός των ελληνικών συνόρων, η Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ προχωρεί σε σειρά στρατηγικών συνεργασιών με σημαντικούς εταίρους, εκμεταλλευόμενη τις μακροχρόνιες σχέσεις της. Για το σκοπό αυτό, ο όμιλος προχώρησε πρόσφατα στην επαναδραστηριοποίηση της θυγατρικής METALPRO στη Θεσσαλονίκη, η οποία μετονομάστηκε σε CORUS-ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ, σε κοινοπραξία  με την παγκοσμίου φήμης CORUS-TATA, με στόχο τη δημιουργία σε ιδιόκτητο χώρο ενός υπερσύγχρονου κέντρου διανομής και επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα. Επιπρόσθετα, ο όμιλος προχωρεί στην ανάπτυξη νέων κέντρων Χάλυβα στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία.
 Στη συνέχεια της παρουσίασης, ο Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων, ο κ. Βασίλης Μάνεσης, αναφέρθηκε στην πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου τα οποία παρουσιάζουν σταθερά ανοδικές τάσεις ενώ ανέλυσε παράλληλα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τη τρέχουσα χρήση.
 Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2007 αναμένεται να ανέλθει σε 185 εκατ. ευρώ, έναντι 150 εκατ. ευρώ το 2006, αυξημένος κατά 23%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αναμένεται να ανέλθουν στα 21,4 εκατ. ευρώ, έναντι του 2006 που ήταν 15,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να διαμορφωθούν στα 16.9 εκατ. ευρώ, έναντι 11,5 εκατ. ευρώ το 2006. Τέλος, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εκτιμάται ότι θα είναι 10,5 εκατ. ευρώ από τη χρήση 2006 τα οποία είχαν διαμορφωθεί στα 6,2 εκατ. ευρώ.Logicom: Με υψηλό growth στην πληροφορική
Η  Logicom, που δραστηριοποιείται στον τομέα της διανομής προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, πέτυχε μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, να επεκτείνει τις εργασίες της και να καθιερωθεί στη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και του Αραβικού Κόλπου ανάμεσα στους κορυφαίους διανομείς  προϊόντων τεχνολογίας. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το 2006 ξεπέρασε τα 252 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη της μετά από φόρους έφθασαν τα 5,5 εκατ. ευρώ. Ενώ για την περίοδο 2001 – 2006, η  Logicom παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό  αύξησης του κύκλου εργασιών  της τάξης του 42.2% και της αντίστοιχης κερδοφορίας 44.7%. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το 2007 εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 300 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του α' εξαμήνου του έτους διαμορφώθηκε σε 155,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη σε 3,87 εκατ. ευρώ. Σήμερα το συγκρότημα Logicom, με συνεργάτες εταιρίες κολοσσούς στον τομέα τους, όπως η Intel, Cisco Systems, Microsoft, HP, Seagate, Kingston, IBM, Philips, Sony, Linksys, έχει φυσική παρουσία σε 17 χώρες της Μέσης Ανατολής, Αραβικού Κόλπου, Ασίας και Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης παρέχοντας μια ευρεία γκάμα  προϊόντων και εξυπηρετεί  πέραν των 5,000 εμπορικών πελατών. Η Logicom έχει δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή βάση πάνω στην οποία μπορεί να κτίσει την περαιτέρω ανάπτυξη του Συγκροτήματος. Έχει πρόσφατα δραστηριοποιηθεί στην Ιταλία (τέλος 2005), στην Τουρκία (τέλος 2006) και μέσα στη σύντομη αυτή περίοδο κατάφερε να κερδίσει  σημαντικά μερίδια αγοράς στα προϊόντα που αντιπροσωπεύει. Κατά το 2007 το Συγκρότημα  επέκτεινε τις  δραστηριότητες του στην Σαουδική Αραβία και σε σημαντικές χώρες της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Ρουμανία και Βουλγαρία), ενώ παράλληλα βρίσκεται  στα τελικά στάδια της ετοιμασίας  επιχειρηματικών πλάνων για επέκταση υπηρεσιών που τώρα προσφέρει μόνο στην Κύπρο και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Στη βάση αυτών των σχεδιασμών, η Logicom έχει πρόσφατα προχωρήσει στην  ενίσχυση της κεφαλαιουχικής της βάσης με την έκδοση νέου κεφαλαίου.


 


AEGEAN AIRLINES
παρουσίαση:
Πραγματοποιήθηκε η εταιρική παρουσίαση της Aegean Airlines στο πλαίσιο του προγράμματος παρουσιάσεων που διοργανώνει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε σύντομη ιστορική αναδρομή της πορείας της Aegean Airlines από τον Μάιο του 1999, οπότε και η εταιρία ξεκίνησε να πραγματοποιεί προγραμματισμένες πτήσεις, έως σήμερα. Η Aegean Airlines είναι η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική αεροπορική εταιρία καθώς ο αριθμός των επιβατών που την εμπιστεύτηκαν αυξήθηκε από 310 χιλ. επιβάτες το 1999 σε 4,45 εκατ. επιβάτες το 2006, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης στην επιβατική κίνηση της τάξεως του 47%. Ταυτόχρονα, η εταιρία κατόρθωσε όχι μόνο να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες του κλάδου διεθνώς, αλλά και να εδραιώσει περαιτέρω την παρουσία της, ενισχύοντας το δίκτυό της και μεγαλώνοντας το στόλο της.
Η διοίκηση αναφέρθηκε στην ηγετική θέση που κατέχει η Aegean Airlines στην αγορά εσωτερικού, ενώ παράλληλα οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς αερομεταφορών παραμένουν θετικές. Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, με τις μέχρι τώρα προσπάθειες να έχουν οδηγήσει σε αξιόλογες διακρίσεις. Σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της εταιρίας αποτελεί και η ψήφος εμπιστοσύνης της Lufthansa καθώς στα τέλη του 2005 η Aegean Airlines έγινε ο περιφερειακός  συνεργάτης του γερμανικού αερομεταφορέα στην Ελλάδα.
Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην στρατηγική και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρία θα συνεχίσει να υλοποιεί την επιτυχημένη στρατηγική εξάπλωσης του διεθνούς δικτύου της τόσο προς την Δυτική Ευρώπη όσο και προς αναπτυσσόμενες τοπικές αγορές. Βασικός άξονας της στρατηγικής της εταιρίας είναι η ανανέωση του στόλου της, έχοντας παραγγελίες για παραλαβή 25 αεροσκαφών οικογένειας Airbus Α320 την περίοδο 2007-2010. H Aegean Airlines ήδη παρέλαβε τα πρώτα 3 αεροσκάφη Airbus A320 στις αρχές του 2007. Ο νέος στόλος αναμένεται να ενισχύσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Aegean Airlines, αναβαθμίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες, βελτιώνοντας το λειτουργικό κόστος και αυξάνοντας τη χωρητικότητα ανά πτήση. Συγκεκριμένα, η ανανέωση και η ομοιομορφία του στόλου της εταιρίας αναμένεται να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους συντήρησης, στη βελτίωση της απόδοσης κατανάλωσης καυσίμων καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας των αεροσκαφών. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η Aegean Airlines θα έχει πλέον το νεότερο στόλο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.DIONIC:
Νέα συνεργασία
Η DIONIC προχώρησε πρόσφατα σε μια σημαντική συμφωνία με την εταιρία KALYPSO MEDIA, επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή πολιτική της και ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προϊόντων του Home Entertainment. Πιστή στη συνεχή προσπάθειά της να εμπλουτίζει την προϊοντική της γκάμα και να προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτες επιλογές υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας για την ψυχαγωγία στο σπίτι, η DIONIC αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση και τη διανομή των προϊόντων της KALYPSO MEDIA από το Νοέμβριο.
Οι πρώτοι τίτλοι παιχνιδιών που θα διατεθούν στην αγορά από την DIONIC ικανοποιούν τις εξελισσόμενες ανάγκες των φίλων των PC games, καθώς πρόκειται για παιχνίδια δράσης, προσομοίωσης, αλλά και στρατηγικής, όπως:


• STAR ASSAULT
• THEATRE OF WAR
• CAMPUS


Σημειώνεται ότι η εταιρία KALYPSO MEDIA δημιουργήθηκε το 2006 από Γερμανούς επιχειρηματίες με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των videogames. Χαρακτηριστικό της KALYPSO MEDIA είναι η επικέντρωση στην ανάπτυξη λογισμικού υψηλής ποιότητας και η διάθεση προϊόντων σε ελκυστικές τιμές. Από την αρχή του 2007 περισσότεροι από 100 προγραμματιστές και γραφίστες εργάζονται σε επτά διαφορετικά studios, με αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη προϊόντων για την KALYPSO MEDIA. Πρόσφατα, ιδρύθηκε το γραφείο της KALYPSO MEDIA UK Ltd στη Βρετανία, με στόχο την επέκταση της εταιρίας στην υπόλοιπη Ευρώπη, συνάπτοντας συνεργασίες με διανομείς ανά περιοχή.

  Περιεχόμενα
Editorial: Μια Σοφοκλεους ωριμότερη, όσο ποτέ...
Επενδύσεις - Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους:Αναζητούνται τονωτικές ενέσεις
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία
Αφιέρωμα: ΣΥΝΕΔΡΙΟ CEO & CSR 2007
Αφιέρωμα: Αλυσίδες Λιανικής
Μελέτη: KANTOR
Αφιέρωμα: Τηλεπικοινωνίες
Αφιέρωμα: Αυτοκίνητο - Η οικολογία αποκτά τη σημασία της
¶ρθρο: Τα επόμενα «στοιχήματα» του κ. Ανδρέα Βγενόπουλου
¶ρθρο: Η λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων μέσω της ανάλυσης του ισολογισμού
¶ρθρο: ALUMIL - Εμπειρίες από τη Βαλκανική με ηγέτιδα τη Ρουμανία
Ανάλυση: Το μετοχικό «στοίχημα» της Jumbo
Επενδύσεις - Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων: Ανασκόπηση για το μήνα Οκτώβριο 2007
¶ρθρο: Η αγορά του ψευδάργυρου
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site