Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2007                               Τεύχος 338

Η προβληματική παροχή των λεγόμενων «ξενοδοχειακών» υπηρεσιών και η κακή οργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων που καταλήγει σε μη έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες περίθαλψης και εισαγωγής ασθενών, σε συνδυασμό με την έλλειψη οικονομικού προγραμματισμού και ελέγχου διαχείρισης, είναι τα κύρια προβλήματα της παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια επισκόπηση της KANTOR. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο της Υγείας, είναι η συνεχώς αυξανόμενη προτίμηση που δείχνουν οι πολίτες στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος τα τελευταία 10 χρόνια διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο σύστημα υγείας της χώρας.
Η εμφάνιση μεγάλων πολυμετοχικών σχημάτων, τα οποία αντικατέστησαν τις μικρές ιδιωτικές κλινικές και τα οποία έχουν ως κύριο γνώρισμα την ολιγοπωλιακή τους δομή, καταδεικνύει  την αξιοσημείωτη δυναμική του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 2006 ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιριών του κλάδου παρουσίασε αύξηση 16,5% και η κερδοφορία 34% αντίστοιχα. 
Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση την προηγούμενη χρονιά εμφάνισε και ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 18% και τις στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέα ώθηση στον κλάδο των ιδιωτικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα. 
Στο δημόσιο τομέα, αντίθετα, η διόγκωση των ελλειμάτων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνεχίστηκε και το 2006, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς τους ανωτέρω φορείς. Σύμφωνα με την KANTOR, η αύξηση αυτή το 2007 εκτιμάται πως θα είναι της τάξης του 14,5%, αγγίζοντας τα 7.465,17 εκατ. ευρώ έναντι 6.519,20 εκατ. ευρώ το 2006.
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η δημόσια υγεία συνεχίζουν να αποτελούν τους αδύνατους κρίκους του συστήματος, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, αν και στην Ελλάδα παρατηρείται μία από τις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκά αναλογίες γιατρών ανά κάτοικο - γεγονός που σημαίνει ότι η επαρκής στελέχωση των νοσοκομείων είναι εφικτή - η χώρα μας βρίσκεται πολύ χαμηλά σε αναλογία νοσοκομειακών κλινών ανά κατοίκους σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι το 52,76% των δαπανών που προβλέπονται από τον Προϋπολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» (συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ) έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, οι σημαντικές ελλείψεις που διαπιστώνονται σε υποδομές και προσωπικό, σε συνδυασμό και με την ανυπαρξία οργανωμένων προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, έχουν υποβαθμίσει κατά πολύ τον επιχειρησιακό χαρακτήρα της πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας.
Οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην τελευταία δεκαπενταετία εστίασαν σε κτιριακές υποδομές και μηχανήματα δίνοντας ελάχιστη έως μηδενική σημασία στην οργάνωση, τις λειτουργίες, τα συστήματα πληροφορικής και τους ανθρώπινους πόρους (προγραμματισμός αναγκών, επάρκεια, αξιολόγηση, αμοιβές). Είναι αναγκαίο, η συμβολή των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), να στραφεί και στις παραπάνω περιοχές, ώστε η παροχή δημόσιων υπηρεσιών υγείας να αποκτήσει και μυαλό και ψυχή για να γίνουν λειτουργικά τα κτίρια και τα μηχανήματα.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


1.1 Η βασική προσπάθεια που συντελείται στον κλάδο υγείας στην Ελλάδα έχει τρεις βασικές συνιστώσες:
α. Την ολοκλήρωση των υποδομών,
β. Την κατάρτιση του απασχολούμενου προσωπικού,
γ. Την κάλυψη της ζήτησης για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας


1.2 Σε ό,τι αφορά στις προτεραιότητες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, στις 24 Μαΐου 2006 η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε πρόταση σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας 2007-2013 συνολικού προϋπολογισμού 365,6 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής που καλύπτει ευρύ φάσμα κοινοτικών δράσεων στον τομέα της υγείας και αποσκοπεί στον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων πολιτών, την προώθηση της υγείας για την ενίσχυση της ευημερίας και της αλληλεγγύης και την απόκτηση και διάδοση γνώσεων σε θέματα υγείας.


1.3 Η εθνική στρατηγική του τομέα Υγείας για την περίοδο 2007 - 2013 συνίσταται στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξη του συγκεκριμένου στρατηγικού στόχου είναι:
α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 - 2006, το οποίο θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2009,
β. Τα τομεακά και περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013,
γ. Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.


1.4 Αναφορικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ψηφίστηκε πρόσφατα ο Νόμος 3527/2007 (κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις), ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα του συστήματος και να ενισχυθούν οι νοσοκομειακές μονάδες και οι μονάδες πρόνοιας με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Βάσει του συγκεκριμένου Νόμου, οι πρώην 17 Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠΕ) αναδιοργανώθηκαν σε επτά Υγειονομικές Περιφέρειες.


1.5 Οι μέχρι σήμερα επενδύσεις στον τομέα της Υγείας υλοποιήθηκαν κατά κανόνα μέσω του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 - 2006, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ. Στο συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μέχρι τον Ιανουάριο του 2007 είχαν εγκριθεί περισσότερα από 995 έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης των οποίων ανέρχεται στο 112,45% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται στο 71,69% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ενώ οι δαπάνες στο σύνολο του προγράμματος ανέρχεται στο 54,04%. Συνολικά, μέχρι το Δεκέμβριο του 2006, οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, όπως έχουν δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), ανέρχονται σε 263.176.525,43 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 52,76% του Προϋπολογισμού του Προγράμματος.


1.6 Εκτός από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 - 2006, σημαντικά έργα του τομέα της Υγείας υλοποιήθηκαν και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν έργα ανάπτυξης και εγκατάστασης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του απασχολούμενου προσωπικού.


1.7 Επιπρόσθετα, κατά την τελευταία διετία δοκιμάστηκαν επιτυχώς λύσεις στον τομέα της Υγείας μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), κυρίως αναφορικά με κατασκευαστικά έργα υποδομών. Ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο χώρο της Υγείας αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες εκτός κατασκευών, παρέχοντας ένα επιπλέον όχημα για την ανάπτυξη του κλάδου.


1.8 Εντούτοις, η ανεπαρκής στελέχωση των δομών υγείας θέτει σε διαρκή αμφισβήτηση την αποτελεσματική ετοιμότητα στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων που προβλέπουν οι δράσεις του Γ’ ΚΠΣ. Επίσης, η χώρα μας βρίσκεται ακόμα πολύ χαμηλά σε αναλογία νοσοκομειακών κλινών ανά κατοίκους, σε σύγκριση με τα ισχύοντα στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το ελπιδοφόρο είναι ότι στην Ελλάδα παρατηρείται μία από τις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκά αναλογίες γιατρών ανά κάτοικο, κάτι που σημαίνει ότι η επαρκής στελέχωση των νοσοκομειακών μονάδων είναι εφικτή. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η δημόσια υγεία συνεχίζουν να αποτελούν τους αδύνατους κρίκους του συστήματος. Η έλλειψη εργαστηρίων δημόσιας υγείας αλλά και ειδικευμένων γιατρών καθώς και η ανυπαρξία οργανωμένων προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών έχει υποβαθμίσει κατά πολύ τον επιχειρησιακό χαρακτήρα της πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Ως θετική κρίνεται η ενεργοποίηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως παρόχων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, μέσω των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».


1.9 Ο ιδιωτικός τομέας υγείας από την άλλη μεριά, τα τελευταία 10 χρόνια διαδραματίζει έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο σύστημα υγείας της χώρας. Η οικονομική δραστηριότητα του κλάδου χαρακτηρίζεται διαχρονικά από συνεχή αλλαγή και αξιοσημείωτη δυναμική. Ενώ στις αρχές της δεκαετίας του '80 ο κλάδος χαρακτηριζόταν από μικρές ιδιωτικές κλινικές οι οποίες ανήκαν σε ιατρούς, σήμερα στον χώρο πρωταγωνιστούν μεγάλα επιχειρηματικά, πολυμετοχικά σχήματα αρκετά εκ των οποίων είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Χαρακτηριστικό γνώρισμα της σημερινής μορφής του κλάδου των εταιριών παροχής ιδιωτικής περίθαλψης είναι η ολιγοπωλιακή του δομή, ενώ ο κλάδος αποτελείται από εταιρίες ελληνικών συμφερόντων.


1.10 Τα αποτελέσματα του 2006 αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα. Οι εισηγμένες εταιρίες του κλάδου εμφάνισαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 16,5% και αύξηση της κερδοφορίας τους κατά 34%.


1.11 Αναφορικά με τον κλάδο των ασφαλίσεων, η ασφάλιση της υγείας μέσω των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα. Ο αριθμός των Ασφαλιστικών Φορέων είναι περίπου 30 και η ασφάλιση των πολιτών γίνεται με βάση το είδος της απασχόλησης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είναι η διόγκωση των ελλειμμάτων τους. Η διόγκωση του ελλείμματος έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς τους ανωτέρω φορείς. Εκτιμάται ότι η αύξηση αυτή για το 2007 θα είναι της τάξης του 14,5% (από 6.519,20 εκατ. ευρώ  το 2006 σε 7.465,17 εκατ. ευρώ το 2007).


1.12 Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλό βαθμό διείσδυσης στην εθνική Οικονομία (τόσο από πλευράς συμμετοχής στο ΑΕΠ 2,17% όσο και στο κατά κεφαλή ασφάλιστρο 354,02 εκατ. ευρώ το 2005). Αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει να αντιστρέφεται, καθώς το 2006 ήταν μία πολύ καλή χρονιά για τις ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση εργασιών της τάξεως του 18%. Η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας αναμένεται να δώσει μια νέα ώθηση στον κλάδο των ιδιωτικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα.

  Περιεχόμενα
Editorial: Ένα νέο «χρηματιστηριακό έτος αρχίζει!
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς: Σοφοκλέους - Αντιμετοπίζοντας τις αβεβαιότητες του 2008
Αφιέρωμα Επιχειρηματικά Βραβεία Χρήμα «Γεώργιος Ουζούνης»
Αφιέρωμα: Αλυσιδες Λιανικης
Αφιέρωμα: Κλάδος Υγείας
Αφιέρωμα: Τυχερά Παιχνίδια
Αφιέρωμα: Πιστωτικές Κάρτες
¶ρθρο: Εξαγορές και Συγχωνεύσες Ελληνικών Τραπεζών
Συνέντευξη
¶ρθρο: Κυπριακά growth stories:Η περίπτωση της Ocean Tankers
¶ρθρο: Κυπριακές Τράπεζες:Το Ελντοράντο του International Banking
¶ρθρο: Δυναμικές Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων
Επενδύσεις - Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων
Νέα της Αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ...
Εμπορεύματα: Η αγορά του βαμβακιού
Στα ενδότερα τησ οδού Σοφοκλέους

 Όροι και προϋποθέσεις του site