Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2007                               Τεύχος 338

...στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους


Revoil: 
Τι είπε στους θεσμικούς επενδυτές
Στο πλαίσιο των τακτικών εκδηλώσεων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, πραγματοποιήθηκε, η παρουσίαση της εταιρείας RΕVOIL από τους κ.κ. Ιωάννη Ρούσσο – Οικονομικό Διευθυντή  και Ιάκωβο Χαϊδεμένο – Υπεύθυνο Επενδυτικών Σχέσεων.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής έγινε αναλυτική παρουσίαση της πορείας της εταιρίας κατά το έτος 2007 και πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη μνεία έγινε για:


• Την διεύρυνση του δικτύου της εταιρίας σε όλη την επικράτεια, με την ένταξη 15 σημείων πώλησης υγρών καυσίμων στην δύναμή της από τις αρχές του 2007, γεγονός που συνέβαλε σε μια αύξηση της τάξης του 11,2% στις πωλούμενες ποσότητες καύσιμων πρατηρίων.
• Τους στρατηγικούς της στόχους και συγκεκριμένα για την ενίσχυση και ενδυνάμωση της θέσης της στον κλάδο των πετρελαιοειδών, με την περαιτέρω εξάπλωση του δικτύου των πρατηρίων της ανά την επικράτεια με στόχο τα 500 σημεία πώλησης και  μερίδιο αγοράς 6,5 – 7% μέχρι το 2009.
• Τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και τη θέση της στην αγορά πετρελαιοειδών (κύκλος εργασιών 306 εκατ. ευρώ, μερίδιο αγοράς  5,12% τους πρώτους 9 μήνες του 2007).
Τις επενδύσεις, συνολικού ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, περίπου, που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 30.09.2007 και αφορούν, κυρίως, σε εξοπλισμό νέων πρατηρίων που εντάχθηκαν στο δίκτυο της εταιρίας και εμπορευματικές πιστώσεις.


Druckfarben:
Ανοδικές οι προοπτικές
Σημαντική αύξηση της τάξης του 17,60% παρουσίασε ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών του Ομίλου εταιριών Druckfarben στο εννεάμηνο του 2007, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καθώς διαμορφώθηκε στα 62,75 εκατ. ευρώ έναντι 53,36 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα αύξηση της τάξης του 32,80% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό, αντιπροσωπεύοντας το 30,65% του συνολικού κύκλου εργασιών, από 27,14% που ήταν το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2006, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό.
Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σε ενοποιημένο επίπεδο, διαμορφώθηκαν στα 8,43 εκατ. ευρώ, έναντι 7,83 εκατ. ευρώ που ήταν στο εννεάμηνο του 2006, αυξημένα κατά 7,78%.
Τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 4,70 εκατ. ευρώ, έναντι  4,82 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 2,48%. Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας του Ομίλου Druckfarben ανήλθαν σε 3,45 εκατ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένα κατά 0,12% από το εννεάμηνο του 2006.
Ο Όμιλος Druckfarben υλοποιεί με επιτυχία την ευρύτερη στρατηγική του για περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης που κατέχει στην ελληνική και διεθνή αγορά με αύξηση του μεριδίου αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, αλλά και με επέκταση των εξαγωγικών του δραστηριοτήτων σε νέες χώρες όπως, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Ουκρανία.
Συγκεκριμένα, ο Όμιλος DRUCKFARBEN έχει παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη μέσω θυγατρικών εταιριών σε Ρουμανία, Σερβία και Βουλγαρία και αντιπροσώπους σε Αλβανία, Κύπρο και FYROM, ενώ τον Οκτώβριο εγκαινίασε και το νέο εργοστάσιο παραγωγής χρωμάτων στη Ρουμανία, μία επένδυση περίπου 7 εκατ. ευρώ.
Επιπρόσθετα, τον Ιούνιο ο Όμιλος προέβη στην εξαγορά του 60% των μετοχών της Ευρωχρώμα ΑΒΕΕ, που εδρεύει και διατηρεί τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση βιομηχανικών χρωμάτων, μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας και βιομηχανικών κολλών.


Αλουμύλ:
«Γερά» αποτελέσματα εννεαμήνου
Ο Όμιλος παρουσίασε για το 9μηνο του 2007 αύξηση πωλήσεων κατά 20,6% φθάνοντας τα 208,3 εκατ. ευρώ, έναντι 172,8 εκατ. ευρώ του 9Μ’06. Η άνοδος προήλθε κυρίως από πωλήσεις αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ, με σημαντικό μερίδιο του ενοποιημένου κύκλου εργασιών να προέρχεται από συστήματα αυτοματισμών, ηλιοπροστασίας, πολυκαρβονικών φύλλων και σύνθετων φύλλων αλουμινίου, τα λεγόμενα J-Bond.
Τα – λειτουργικά - κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 33,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα   (31,4 εκατ. ευρώ για το 9Μ’06). Τα κέρδη προ φόρων, διαμορφώθηκαν στα 15,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (14 εκατ. ευρώ για το 9Μ’06). Η τελική κερδοφορία του Ομίλου (καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) προσέγγισε τα 8,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,8%, συγκρινόμενη με το 9Μ’06 (8,2 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη ανά μετοχή κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν στα 0,39 ευρώ (από 0,37 ευρώ για το 9Μ’06).


Οι επενδύσεις του Ομίλου για τη συγκεκριμένη περίοδο έφθασαν τα 15,7 εκατ. ευρώ περίπου, αφορώντας κατά βάση σε συμπληρωματικό εξοπλισμό και αναβάθμιση του υπάρχοντος στα εργοστάσια της Βοσνίας, της Ξάνθης και του Κιλκίς.


Ακολουθώντας την ανάπτυξη του 6μήνου, ο Όμιλος τροφοδοτείται κατά βάση από τις αγορές της Ρουμανίας, Σερβίας, Βοσνίας, Αλβανίας, Κύπρου και των χωρών του Κόλπου. Οι νέες γραμμές παραγωγής σε Ξάνθη και Βοσνία ήδη λειτουργούν κανονικά, συνεισφέροντας θετικά στα ενοποιημένα αποτελέσματα.


Η ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά βιομηχανικά συγκροτήματα - βάσει παραγωγικής δυναμικότητας - στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου για όλες τις κλασικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές καθώς και βιομηχανικών προφίλ ειδικών προδιαγραφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική, τις μεταφορές, κ.λπ. Με τα ανεπτυγμένα δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες, σε 4 ηπείρους, έχει εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου και συμπληρωματικών προϊόντων (σύνθετα φύλλα αλουμινίου J-Bond, πολυκαρβονικά, αυτοματισμοί, συστήματα σκίασης, κ.ά.). Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις απλώνονται στο Κιλκίς, Σέρρες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία και Αλβανία. Διαθέτει 26 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 20 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1998. Οι πωλήσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα 243 εκατ. ευρώ για το 2006 και τα λειτουργικά κέρδη τα 39,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Περιλήφθηκε οκτώ φορές στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βραβεύθηκε εξίσου για τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.


Sprider
H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, , αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων:
1. Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,30 ευρώ και την έκδοση 26.262.660 κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Eταιρίας σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.
2. Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 7.878.798,00 ευρώ και συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση του ιδίου ποσού από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 26.262.660 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της Eταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 2 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.
Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 23.636.394,00 ευρώ  διαιρούμενο σε 78.787.980 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.


Ευρωπαϊκή Πίστη:
Τρία νέα προϊόντα
Τρία νέα προϊόντα, από τα οποία αναμένει σημαντική αύξηση των πωλήσεών της στον κλάδο ζωής, λανσάρει η ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Πρόκειται για τα προϊόντα Συνταξιοδοτικό Ομόλογο - Σύνταξη από τον 1ο μήνα, Safe Plan, Flexi Account - Unit Linked εφάπαξ καταβολής / Flexi Plan - Unit Linked Περιοδικών Καταβολών.
Συνταξιοδοτικό Ομόλογο – Σύνταξη από τον πρώτο μήνα


Πρόκειται για ένα νέο χρηματοοικονομικό προϊόν, που παρέχει άμεσα εγγυημένη ισόβια σύνταξη στον πελάτη, με δυνατότητα επιλογής του προγράμματος με 10ετή εγγυημένη περίοδο. Το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο ανέρχεται στο 3,35% και εξασφαλίζει στον ασφαλισμένο την κατάθεση της μηνιαίας σύνταξης στον τραπεζικό λογαριασμό του την ημερομηνία που θα έχει ο ίδιος υποδείξει, χωρίς καμία καθυστέρηση ή ταλαιπωρία. Η κατώτατη ηλικία εισόδου στο πρόγραμμα είναι το 55ο έτος και η ελάχιστη μηνιαία εγγυημένη σύνταξη τα 200 ευρώ.


Safe Plan


Πρόκειται για μία νέα ασφάλεια ζωής με μειούμενο κεφάλαιο, που απευθύνεται σε άτομα που λαμβάνουν Στεγαστικά – Τραπεζικά Δάνεια με τοκοχρεωλυτική αποπληρωμή του δανείου. Το Safe Plan εξασφαλίζει την οικογένεια του δανειολήπτη σε περίπτωση απώλειας ζωής του, εξοφλώντας στην Τράπεζα το υπόλοιπο δανείου που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια με προπληρωμή του κεφαλαίου ζωής που αντιστοιχεί, σε 3 δόσεις. Η ελάχιστη διάρκεια του προϊόντος είναι τα 10 έτη και η μέγιστη τα 30, το ελάχιστο κεφάλαιο κάλυψης είναι 30.000 ευρώ και η ηλικία εισόδου από 18 έως 65 ετών.


Flexi Account U/L Εφάπαξ Καταβολής- Flexi Plan U/L Περιοδικών Καταβολών


Το Flexi Account Unit Linked έχει ελάχιστη διάρκεια 10 έτη και ελάχιστο εφάπαξ ασφάλιστρο 1.000 ευρώ. Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για την επένδυση του 3 από τα ακόλουθα Α/Κ της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΔΑΚ: Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού, European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού, Global Opprtunities Μετοχικό Εξωτερικού, Εισοδήματος Ομολογιακό Εξωτερικού, Bond Ομολογιακό Εξωτερικού, Yield plus Ομολογιακό Εξωτερικού.
Παράλληλα, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα αλλαγών τόσο στους λογαριασμούς επένδυσης των Α/Κ ως προς τα Α/Κ ή ως προς τα ποσοστά επένδυσης τους ή και στα δύο. Το προϊόν μπορεί να εξαγοραστεί ένα χρόνο μετά την έναρξή του, ενώ το ποσοστό εξαγοράς είναι έως και το 3ο έτος 98% και 100% για τα επόμενα έτη.
Σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου, καταβάλλεται στους δικαιούχους η τρέχουσα αξία των μεριδίων τα οποία έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό του ασφαλιστηρίου με ελάχιστο το σύνολο του εφάπαξ καθαρού ασφαλίστρου.
Το Flexi Plan Unit Linked αποτελεί μία παραλλαγή του παραπάνω προϊόντος ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλίστρων, με ελάχιστη διάρκεια 10 έτη και ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο 300 ευρώ. Ο ασφαλισμένος επιλέγει 3 από τα ακόλουθα Α/Κ της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΔΑΚ: Euroinvest Μικτό Εσωτερικού, Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού, European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού, Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού, Εισοδήματος Ομολογιακό Εξωτερικού, Bond Ομολογιακό Εξωτερικού, Yield plus Ομολογιακό Εξωτερικού.


Ελινόιλ: 
Αποτελέσματα εννεαμήνου
Πραγματοποιήθηκε η εταιρική Ενίσχυση των πωλήσεων και των μικτών κερδών εμφάνισε η ΕΛΙΝΟΙΛ για το εννεάμηνο του 2007. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για την περίοδο αυτή ανήλθε στα 415,9 εκατ. ευρώ έναντι 389,2 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,8 %. Τα δε μικτά κέρδη ανήλθαν σε 32,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με 29,3 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6 %. Να σημειωθεί ότι οι πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες καθώς και οι σχετικές αποσβέσεις και τόκοι που συνδέονται άμεσα με τις σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που έχει πραγματοποιήσει η εταιρία έχουν επιφέρει προσωρινή μείωση των καθαρών κερδών. Πιο συγκεκριμένα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 5,7 εκατ. ευρώ κατά το 2006, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 85 χιλ. ευρώ σε σχέση με 2,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006 και το μετά φόρων αποτέλεσμα ανήλθε σε ζημία 386 χιλ. ευρώ.
Σε ενοποιημένο επίπεδο, για το εννεάμηνο του 2007 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 416,5 εκατ. ευρώ έναντι  391,1 εκατ. ευρώ το 2006 και τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 95 χιλ.  ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2006 και το μετά φόρων αποτέλεσμα ανήλθε σε ζημία 358 χιλ. ευρώ


Τιτάν:
Παρουσίαση στην ΕΘΕ
Σε εκδήλωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών έγινε παρουσίαση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Ο Όμιλος αναφέρθηκε στους κύριους άξονες της μακροπρόθεσμης στρατηγικής που ακολουθεί, η οποία έχει αποδώσει μακροχρόνια αξία στους μετόχους της Eταιρίας, τόσο σε επίπεδο επενδεδυμένων κεφαλαίων, όσο και μετοχικής εξέλιξης. Συζητήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2007, ενώ αναλυτικά παρουσιάστηκαν  οι επικρατούσες τάσεις στην αγορά των ΗΠΑ και οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης για διακοπή εξόρυξης στην περιοχή Lake Belt της Φλόριντα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην συνεχιζόμενη διεθνή επέκταση του Ομίλου, και στις προοπτικές των αγορών όπου δραστηριοποιείται.
Στην Ελλάδα η έξαρση της ζήτησης των αρχών του έτους, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν συνεχίστηκε. Στις ΗΠΑ, η σοβαρή ύφεση της αγοράς κατοικίας που επιτείνεται από την βαθιά κρίση του τομέα στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, επηρέασε τα αποτελέσματα, παρά τη θετική συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών. Όσον αφορά στην υπόθεση της διακοπής εξορύξεων στην περιοχή Lake Belt, η συζήτηση της έφεσης της θυγατρικής του Τιτάνα Tarmac και των υπολοίπων θιγομένων εταιριών κατά της πρωτόδικης απόφασης του δικαστή της Φλόριντα μόλις ολοκληρώθηκε και η απόφαση του Εφετείου της Ατλάντα αναμένεται να εκδοθεί εντός των επομένων εβδομάδων ή μηνών.
Εξ άλλου, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Σώματος Μηχανικών του Στρατού ( U.S. Army Corps of Engineers),  η Συμπληρωματική Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναμένεται να εκδοθεί τον Μάιο 2008. Στο μεταξύ πάντως, το εργοστάσιο τσιμέντου Pennsuco εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά και ο Όμιλος, με αγορές από τρίτους, διατηρεί την παρουσία του στον τομέα της εμπορίας αδρανών υλικών, παρά τη διακοπή της σχετικής παραγωγής.
Στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη διατηρείται η ανοδική δυναμική των αγορών, ενώ προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής νέου εργοστασίου 1,5 εκατ. τόνων τσιμέντου στην Αλβανία. Στην Αίγυπτο, ξεκίνησε ήδη επένδυση για την επέκταση του εργοστασίου του Beni Suef κατά 1,5 εκατ. τόνους το χρόνο.  Με τις δύο νέες αυτές μονάδες που προβλέπεται να λειτουργήσουν στο τέλος το 2009, αυξάνεται σημαντικά η παρουσία του Ομίλου στις αναδυόμενες αγορές, ενώ η εύρωστη οικονομική του κατάσταση δίνει προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη.
Με γνώμονα την δημιουργία μακροχόνιας αξίας για το μετόχους του, ο Τιτάν προέβη από την αρχή του έτους σε επενδύσεις και εξαγορές ύψους 400 εκατ. ευρώ και στην αγορά 974.893 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 32,5 εκατ. ευρώ.

Κυριακούλης:
Βελτίωση επιδόσεων

Αύξηση παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.» και του Ομίλου αυτής στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2007  σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του  Ομίλου Κυριακούλη στο εννεάμηνο φέτος σημείωσε αύξηση σε ποσοστό 15,41% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι φθάνοντας σε 19,33 εκατ. ευρώ από 16,74 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  του Ομίλου παρουσίασαν στο εννεάμηνο άνοδο κατά 6,77% φθάνοντας σε 3,83 εκατ. ευρώ από 3,59 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Τα κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται σε μετόχους της εισηγμένης είναι υψηλότερα κατά 12,14%. Στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 1,63 εκατ. ευρώ από 1,45 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρσι.
Ο Όμιλος Κυριακούλη κατατάσσεται μεταξύ των πλέον ισχυρών Ομίλων σε παγκόσμια κλίμακα στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού. Με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, ο Όμιλος δραστηριοποιείται και στο χώρο των μαρινών  με την συμμετοχή του  σε εταιρίες εκμετάλλευσης και διαχείρισης. Ειδικότερα, ασχολείται  με τη διαχείριση μαρινών από το έτος 1995 συμμετέχοντας στο κεφάλαιο των εταιριών «Μαρίνα Γουβιών Α.Ε.», «Μαρίνα Λευκάδας Α.Ε.», «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.», «ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε.» και στη «K&G Διαχείριση Μαρίνων Μεσογείου Α.Ε.». Η συνολική δυναμικότητα ελλιμενισμού των υπό εκμετάλλευση μαρινών ανέρχεται σε 2.590 σκάφη. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία η μαρίνα των Γουβιών Κέρκυρας κατατάσσεται στην πρώτη θέση όσον αφορά στον αριθμό θέσεων ελλιμενισμού (1.050) μεταξύ όλων των λειτουργούντων μαρινών στην Ελλάδα ενώ στην πρώτη εξάδα βρίσκονται και οι μαρίνες της Ζέας (670) και της Λευκάδας (620).


Μινέρβα:
Η άνοδος συνεχίζεται
Συνεχίστηκε  το τρίτο τρίμηνο του 2007, η ιδιαίτερα θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας MINERVA, σε ενοποιημένο και σε εταιρικό επίπεδο, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση συγκριτικά με τα μεγέθη του προηγούμενου έτους ,το αντίστοιχο διάστημα. Η υψηλή ποιότητα και το μοντέρνο design των νέων συλλογών των προϊόντων και η αποδοχή που έτυχαν από το καταναλωτικό κοινό αποτυπώθηκε στα οικονομικά μεγέθη τα σημαντικότερα των οποίων καταγράφονται ακόλουθα .
Ο κύκλος εργασιών, ανήλθε στο ποσό των 21,4 εκατ. ευρώ έναντι 17,6 εκατ. ευρώ , καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 21,8%.
Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων ( EBITDA) ,αντίστοιχα ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,7 εκατ. ευρώ, αύξηση 49,4%.
Κέρδη προ Φόρων 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ, αύξηση 52,1%.


Όμιλος Νηρέα:
Βελτίωση επενδυτικού

προγράμματος
Τη βελτίωση του επενδυτικού προγράμματος, με στόχο την άριστη κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων κατά την τελευταία (Ιούλιος 2007) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Εκτιμώντας τις τρέχουσες συνθήκες της ιχθυοκαλλιέργειας στην Τουρκία, αποφάσισε να μεταθέσει μέρος του επενδυτικού σχεδιασμού στη χώρα αυτή για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και να προχωρήσει στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο εσωτερικό και στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας προς τούτο, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Α.Μ.Κ.  η οποία ολοκληρώθηκε στις 09/07/2007.
Η διαφοροποίηση της διάθεσης κεφαλαίων θα έχει ευεργετικές συνέπειες στη λειτουργία και στα αποτελέσματα της Εταιρίας, δεδομένου ότι:
α) Με τη εξαγορά εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα της RED ANCHOR AE, αντί της ανάπτυξης εξαρχής νέων μονάδων στην Τουρκία, επιτυγχάνεται  σε συντομότερο χρόνο διαθεσιμότητα του ετοίμου προϊόντος, χωρίς να χάνεται  η δυνατότητα παραγωγής στην Τουρκία στο μέλλον, με δεδομένο ότι οι άδειες παραγωγής είναι στη διάθεση της Εταιρίας, προκειμένου να τις ενεργοποιήσει σε μεγαλύτερο ποσοστό όταν το κρίνει σκόπιμο. Παράλληλα με την επέκταση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στην Τουρκία μέσω των εταιριών ILKNAK και MIRAMAR, εντείνει την διείσδυσή της στην αγορά γόνου και ετοίμου προϊόντος της γείτονος χώρας.
β) Με τον εκσυγχρονισμό της μονάδας προπάχυνσης γόνου στην Ισπανία επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή ενός προϊόντος με υψηλή κερδοφορία.
γ) Η μείωση των προβλεπόμενων επενδύσεων σε συσκευαστήρια στην Ελλάδα προκύπτει από την εξαγορά της Red Anchor που εντάσσεται στο αναθεωρημένο πρόγραμμα διάθεσης νέων κεφαλαίων, καθώς η εταιρία αυτή ήδη διαθέτει συσκευαστήριο στην περιοχή που ο Όμιλος είχε εντοπίσει τη σχετική ανάγκη.

  Περιεχόμενα
Editorial: Ένα νέο «χρηματιστηριακό έτος αρχίζει!
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς: Σοφοκλέους - Αντιμετοπίζοντας τις αβεβαιότητες του 2008
Αφιέρωμα Επιχειρηματικά Βραβεία Χρήμα «Γεώργιος Ουζούνης»
Αφιέρωμα: Αλυσιδες Λιανικης
Αφιέρωμα: Κλάδος Υγείας
Αφιέρωμα: Τυχερά Παιχνίδια
Αφιέρωμα: Πιστωτικές Κάρτες
¶ρθρο: Εξαγορές και Συγχωνεύσες Ελληνικών Τραπεζών
Συνέντευξη
¶ρθρο: Κυπριακά growth stories:Η περίπτωση της Ocean Tankers
¶ρθρο: Κυπριακές Τράπεζες:Το Ελντοράντο του International Banking
¶ρθρο: Δυναμικές Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων
Επενδύσεις - Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων
Νέα της Αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ...
Εμπορεύματα: Η αγορά του βαμβακιού
Στα ενδότερα τησ οδού Σοφοκλέους

 Όροι και προϋποθέσεις του site