Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008                              

Τεύχος 339

AΡΘΡΟ


Economic Value Added:
Ένα σύγχρονο μοντέλο
λειτουργίας των επιχειρήσεων


Του Στέφανου Κοτζαμάνη


Μέσω των λογιστικών καταστάσεων αξιολογούμε τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης απολογιστικά, στο τέλος δηλαδή μιας χρήσης και αφού ενδεχομένως έχει ληφθεί μια σειρά αποφάσεων και έχει υλοποιηθεί ένα φάσμα ενεργειών (υλοποίηση επενδύσεων, υπογραφές συμβάσεων), όπου η επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει πίσω.
Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος είναι να προβλέψουμε τα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων και όχι να ερχόμαστε εκ των υστέρων να κρίνουμε, αν η επιχείρηση λειτουργεί αποδοτικά και προς το συμφέρον των μετόχων της. Γιατί η πρόληψη είναι καλύτερη από την θεραπεία.
Αυτό που επίσης είναι κρίσιμο στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών αποφάσεων, είναι τα κριτήρια της αξιολόγησης. Σε πολλές εταιρίες κριτήρια μιας μελλοντικής απόφασης ή της αξιολόγησης μιας ήδη υπάρχουσας επιχειρηματικής λειτουργίας είναι το λογιστικό κέρδος προ φόρων (EBT), ή το κέρδος προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ), ή ακόμη το κέρδος προ τόκων και αποσβέσεων(EBITDA).
Αντίθετα, οι περισσότερες μεγάλες εταιρίες στον κόσμο σήμερα χρησιμοποιούν παραλλαγές του λεγόμενου E.V.A. (Economic Value Added) ως μέτρο της οικονομικής τους επίδοσης.
Προτιμούν το E.V.A., διότι δίνει μια πιο πλήρη εικόνα του αποτελέσματος από ό,τι το λογιστικό κέρδος. Το λογιστικό κέρδος δεν λέει τίποτε για τα κεφάλαια που απασχολήθηκαν για να παραχθεί αυτό το κέρδος. Είναι η μισή αλήθεια. Το E.V.A. συνδυάζει σε ένα νούμερο τόσο το κέρδος όσο και τα κεφάλαια που απασχολήθηκαν για την πραγματοποίησή του.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα, για να γίνει αντιληπτή η διαφορά μεταξύ κέρδους και ΕVA. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει μια κατάθεση στην τράπεζα. Σας λέει ότι πέρσι είχε έσοδα τόκων από αυτή την κατάθεση 2.000 ευρώ: η πληροφορία αυτή δεν σας επιτρέπει να αξιολογήσετε αν πρόκειται για μια καλή τοποθέτηση των χρημάτων του, ή όχι. Πρέπει να γνωρίζουμε και τί ποσό είχε κατατεθειμένο στην τράπεζα κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Έτσι, αν το ποσό της κατάθεσης ήταν κατά μέσο όρο 200.000 ευρώ, θα μπορούσατε να τον συμβουλέψετε να αλλάξει τράπεζα, διότι η απόδοση των 2.000 ευρώ είναι μόλις 1% της κατάθεσης, ενώ θα μπορούσε πολύ εύκολα να βρει τη διπλάσια σχεδόν απόδοση σε άλλη τράπεζα.
Έτσι ακριβώς αν σας πει κάποιος ότι η επιχείρησή του είχε κέρδη 2.000 ευρώ την περσινή χρονιά, η πληροφορία αυτή δεν σας φτάνει για να αξιολογήσετε αν τα κέρδη αυτά ήταν ικανοποιητικά ή όχι. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεται να γνωρίζετε και τί κεφάλαιο απασχολούσε κατά μέσο όρο η επιχείρηση του συνομιλητή σας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Αν απασχολούσε 100.000 ευρώ, θα μπορούσατε να συμβουλεύσετε το φίλο σας να κλείσει την επιχείρηση, αφού θα μπορούσε να καταθέσει τα χρήματα αυτά στην τράπεζα και να εισπράττει το ίδιο ποσό, 2.000 ευρώ, χωρίς κανένα σχεδόν κίνδυνο.
Από το παραπάνω παράδειγμα γίνεται σαφές ότι για να αξιολογήσει κανείς αν μια επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ικανοποιητική απόδοση, δε φτάνει να γνωρίζει ποιο είναι το παραχθέν κέρδος, αλλά χρειάζεται και δύο ακόμη πληροφορίες: Πρώτον, πόσο κεφάλαιο απασχολήθηκε για να παραχθεί αυτό το κέρδος και δεύτερον, ποια είναι η απόδοση του κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις ίσου ή μικρότερου κινδύνου. Όλες αυτές οι πληροφορίες περιέχονται σε έναν αριθμό, στο Ε.V.A. ή «οικονομικό κέρδος».
Ένα τέτοιο νούμερο θα μπορούσε να προκύψει από τον παρακάτω τύπο:


E.V.A.= λειτουργικό κέρδος – (W.A.C.C. x  ύψος
απασχολούμενων κεφαλαίων)


Όπου:
> Λειτουργικό κέρδος είναι το κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
> W.A.C.C. (Weighted Average Cost of Capital) είναι το μέσο σταθμικό κόστος χρήσης των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη επιχείρηση. Για να βρεθεί αυτό, εξετάζεται το κόστος κάθε υποκατηγορίας κεφαλαίου (ίδια κεφάλαια, τραπεζικός δανεισμός, ομολογιακά δάνεια, προμηθευτές, κ.λπ.) και μετά προκύπτει ο σταθμικός μέσος όρος τους, με το συντελεστή στάθμισης να είναι η συμμετοχή κάθε κατηγορίας κεφαλαίου στο συνολικό ύψος των κεφαλαίων, δηλαδή στο παθητικό (ή στο ενεργητικό).
> Το ύψος των απασχολούμενων κεφαλαίων είναι το σύνολο του παθητικού, ή του ενεργητικού.
Αν για παράδειγμα, το EBITDA της εταιρίας Α' είναι 10 εκατ. ευρώ, το WACC είναι 8% και το ύψος του ενεργητικού της είναι 50 εκατ. ευρώ, τότε το E.V.A. της συγκεκριμένης εταιρίας είναι:


E.V.A.= 10 – (0,08 x 50) = 6 εκατ. ευρώ


Αν για παράδειγμα, το EBITDA της εταιρίας Α' είναι 1 εκατ. ευρώ, το WACC είναι 11%, το ύψος του ενεργητικού της είναι 100 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της είναι 400.000 ευρώ, τότε το E.V.A. της συγκεκριμένης εταιρίας είναι:


E.V.A.= 1 – (0,11 x 100) = -0,1 εκατ. ευρώ


Δηλαδή, μπορεί να συνυπάρχει ταυτόχρονα κερδοφόρο λογιστικό αποτέλεσμα (400.000 ευρώ), αλλά αρνητικό E.V.A. (οικονομικό κέρδος) 0,1 εκατ. ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ένδειξη των προ φόρων αποτελεσμάτων για την αποτελεσματικότητα μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας αποδεικνύεται ότι είναι παραπλανητική.


 


Εργαλείο διοίκησης


Υπάρχει όμως η δυνατότητα, ένας τέτοιος αριθμός να μην χρησιμοποιείται μόνο για ολόκληρη την επιχείρηση, αλλά και για κάθε επιχειρηματική και υπο-επιχειρηματική μονάδα. Με αυτό τον αριθμό μπορούν να συγκριθούν οι διάφορες επιχειρηματικές μονάδες μεταξύ τους. Επίσης μπορούν να συγκριθούν οι επιδόσεις κάθε επιχειρηματικής μονάδας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Με μόνο το λογιστικό κέρδος, τέτοιες συγκρίσεις δε θα είχαν κανένα νόημα. Μπορούν να μην αναληφθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσα στην εταιρία (λανσάρισμα νέου προϊόντος, γεωγραφική επέκταση υπαρχουσών δραστηριοτήτων, κ.λπ.) εξαιτίας του χαμηλού E.V.A. που συνεπάγονται.
Η υιοθέτηση του Ε.V.A. επιβάλλει στις επιχειρήσεις μια χρηματοοικονομική πειθαρχία που, όπως έχει αποδειχθεί διεθνώς, καταλήγει προς σημαντικό όφελος των μετόχων και της τιμής της μετοχής.
Επειδή το E.V.A. είναι εντελώς συντονισμένο με το συμφέρον των μετόχων, θα μπορούσε να αποτελεί ένα πολύ καλό μέτρο για τις αμοιβές των στελεχών μιας επιχείρησης. Έτσι, τα συμφέροντα των στελεχών είναι απόλυτα εναρμονισμένα  με εκείνα των μετόχων, πράγμα, που δεν εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή των στελεχών στα λογιστικά κέρδη.
Τα οφέλη είναι πολλά και μεγάλα. Πρώτον, καθώς η προσοχή όλων είναι στραμμένη στην αποδοτικότητα της διαχείρισης των κεφαλαίων, επιτυγχάνονται μεγαλύτερα κέρδη με λιγότερα κεφάλαια. Αυτό, αργά ή γρήγορα, αντανακλάται στην τιμή της μετοχής, όπως έχει δείξει η διεθνής εμπειρία. Δεύτερον, η χρήση του E.V.A. δημιουργεί πιο ολοκληρωμένα στελέχη, που αντιλαμβάνονται πλήρως τις χρηματοοικονομικές συνέπειες των αποφάσεων που παίρνουν. Γι’ αυτό το λόγο, τρίτον, επιτρέπει μεγαλύτερη αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων. Τέταρτο, και ίσως κυριότερο, ενθαρρύνεται η αξιοκρατία και ενισχύεται η παρακίνηση, διότι οι αμοιβές των επιτυχημένων στελεχών συνδέονται εν πολλοίς με το E.V.A.
Πιθανά μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι τα παρακάτω:
1. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις για γενικότερους λόγους (στρατηγικής, κύρους, μηνύματος marketing που θέλουν να περάσουν στην αγορά, κ.λπ.) πρέπει να τοποθετηθούν και σε λιγότερο αποδοτικές εργασίες, παραβαίνοντας τις υποδείξεις του E.V.A.
2. Αρκετές φορές είναι δύσκολο να παρατηρηθούν – και πόσω μάλλον να ποσοτικοποιηθούν - τα έμμεσα οφέλη ή το έμμεσο κόστος που συνεπάγεται η ύπαρξη μιας δραστηριότητας στις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρίας.
Σ.Σ. Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρία Π. Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. είναι μια από τις λίγες που λειτουργεί με βάση το μοντέλο E.V.A. στην ελληνική αγορά εδώ και πολλά χρόνια. Δεν χάνει μάλιστα ευκαιρία να προβάλλει το γεγονός αυτό σε κάθε περίπτωση, όταν απευθύνεται σε επενδυτές, συνεργάτες και οικονομικούς αναλυτές.

  Περιεχόμενα
Editorial:Η χρηματιστηριακή...διάσταση της διαφθοράς
Επενδύσεις-Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους:Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Αφιέρωμα Καταθετικά Προϊόντα: Γιατί φουντώνει το ενδιαφέρον των τραπεζών
Αφιέρωμα - ΔΕΚΟ: Ανεβάζουν ταχύτητες και προσδοκίες
Αφιέρωμα: Γαλακτοκομικά προϊόντα
Συνέντευξη - Κοινή Πλατφόρμα: Μέσω ΧΑΚ, MoU με Ρουμανία
Συνέντευξη - Κύπρος: Θετικό το momentum για το Εθνικό Θέμα
Συνέντευξη - Κύπρος: Το οικονομικό μοντέλο του Δημήτρη Χριστόφια
¶ρθρο - ΠΛΑΙΣΙΟ: Το αχτύπητο story της Σοφοκλέους
¶ρθρο - Φαινόμενο του Ιανουαρίου(January Effect)και ελληνική πραγματικότητα
¶ρθρο: Οι τιμές, το ΧΑ και οι κυβερνητικές προτεραιότητες
¶ρθρο - Economic Value Added: Ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων
¶ρθρο - Κατασκευές: Αναλυτές εναντίον ταμπλό
¶ρθρο - Έλλειμμα πληροφόρησης στον ασφαλιστικό κλάδο
¶ρθρο - Η μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα
¶ρθρο - Εισαγωγή στα βασικά γνωρίσματα της αγοράς ομολόγων
¶ρθρο - Οικονομία και τέχνη: Μια τεχνική προσέγγιση
¶ρθρο - Pasal: 30-40 εκατ. από project ”Πειραιώς”
¶ρθρο - Βασιλικό-Muskita: Δύο ελκυστικά κυπριακά growth stories
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρo - Η αγορά του χαλκού
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site