Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008                              

Τεύχος 339

AΡΘΡΟ


Η ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Του Νεκτάριου Γ. Σμυρνή*
Η ιδιωτική πρωτοβουλία και το «επιχειρείν» είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ελεύθερης οικονομίας. Φυσικά όλες οι προσπάθειες δεν έχουν ούτε την ίδια κατάληξη ούτε και το ίδιο μέγεθος. Οι επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθος τους, δηλαδή τα κεφάλαιά τους, τα κέρδη τους, τον αριθμό των προσώπων που απασχολούν, διακρίνονται σε μικρομεσαίες, μικρομεσαίες/μεσαίες και μεγάλες. Εμείς στη μελέτη μας αυτή θα ασχοληθούμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με επιχειρήσεις δηλαδή που η κεφαλαιοποίησή τους είναι μικρομεσαία, απασχολούν μικρό αριθμό ανθρώπων, ανταγωνίζονται συνήθως με μεγαλύτερες εταιρίες, το ποσοστό του μεριδίου αγοράς που κατέχουν είναι μικρό, αλλά τα κέρδη τους αναλογικά με το μέγεθος τους δεν είναι απαραίτητα μικρά.


Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες, όπως θα δούμε και θα αναλύσουμε στην πορεία. Σε αυτό που πρέπει να σταθούμε και να γίνει ιδιαίτερη μνεία είναι ότι δεν πρέπει να γενικολογούμε όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εντύπωση πως όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παλεύουν απλά και μόνο για την επιβίωσή τους, είναι πέρα για πέρα εσφαλμένη. Δεν είναι τυχαίο πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποστηρίζονται τόσο από τις κυβερνήσεις των κρατών τους όσο και από την Ευρωπαϊκή κοινότητα με τη μορφή επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, με την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή.


Γενικότερα η οικονομική θεωρία αναφέρει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν σημαίνοντα ρόλο  στην οικονομία και συγκεκριμένα στον παράγοντα απασχόληση. Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο κομμάτι της απασχόλησης πηγάζει από την ανάγκη τους σε προσωπικό, το οποίο θα παράγει διπλά απ’ ότι το προσωπικό μιας μεγάλης επιχείρησης.   Συγχρόνως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανταποκρίνονται λόγω μεγέθους καλύτερα στον παραγωγικό κύκλο απ’ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω μεγέθους δε παρουσιάζουν ευελιξία. Στην Αμερική και την Αγγλία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν σημαίνοντα ρόλο στη στήριξη της οικονομίας.
Από την άλλη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μειονεκτήματα και αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι το χρηματοοικονομικό τους μέγεθος. Αυτά που κυρίως κάνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ευάλωτες είναι:
1. Η αρνητική ταμειακή ροή,
2. Η κακή αντιμετώπιση των χρεών,
3. Η αργή ή και ακόμα η απουσία ανάπτυξης,.
4. Η ανεπαρκής απογραφή ελέγχου,
5. Η κακή διαχείριση των χρημάτων,
6. Η υποκεφαλαιοποίηση,
7. Ο κακός προγραμματισμός,
8. Τα προβληματικά τιμολόγια πληρωμών.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ


Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν του ανταγωνισμού και να σημειώσουν κέρδη προσπαθούν:
> Να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των καταναλωτών
> Να εφευρίσκουν νέες ιδέες. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και ευρύτερα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για κοινοτυπίες.
> Να δίνουν εναλλακτικές λύσεις στους πελάτες.
> Οι επιλογές να είναι απλές και κατανοητές.
> Εξυπηρέτηση. Αυτό που εκτιμούν πάνω απ’ όλα είναι να είναι πληροφορημένοι, να αισθάνονται ασφαλής και να υπάρχει το αίσθημα της οικειότητας με τα προϊόντα.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Η οικονομική και κοινωνική σημασία των μικρομεσαίων μεγέθους επιχειρήσεων, είναι αναμφισβήτητη και συνοψίζεται στα παρακάτω ζητήματα:


1. Αξιοποίηση επιχειρηματικών ταλέντων: Κατά κανένα τρόπο δεν πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο ότι καθένας που αποφασίζει ν’ αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα είναι και ταλέντο, ή ότι η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ο μόνος τρόπος για την αξιοποίηση ατόμων ταλαντούχων.


2. Συμβολή στην πληρέστερη απασχόληση των συντελεστών της παραγωγικής και κυρίως των φυσικών πόρων του εργατικού δυναμικού. Η συμβολή αυτή παίρνει ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική σημασία σε περιπτώσεις όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εγκαθίστανται σε περιοχές γεωγραφικά απομακρυσμένες και αποκομμένες από τα μεγάλα κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες δεν σπανίζουν στον Ελληνικό χώρο.


3. Πληρέστερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. Η μικρομεσαία επιχείρηση διαθέτει, όπως επισημάναμε παραπάνω, ευελιξία στην επιλογή αλλά και στην αλλαγή του τόπου εγκατάστασης και δύναται ως εκ τούτου να ευρίσκεται πάντοτε πλησίον του καταναλωτικού της κοινού, προς το οποίο παρέχει άμεση εξυπηρέτηση. Ο επιχειρηματίας έρχεται σε προσωπική επαφή με το πελάτη. Έχει την ευκαιρία να διαγνώσει τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του, να αναπτύξει δημόσιες σχέσεις σε άμεση διαφήμιση των προϊόντων του.


4. Άμεση εποπτεία του προσωπικού. Λόγω του μικρού αριθμού των απασχολούμενων στη μικρομεσαία επιχείρηση ατόμων, ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα άσκησης προσωπικής επίβλεψης και άμεσης παροχής οδηγιών, κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα και η σπατάλη χρόνου και υλικών. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρηματία και προσωπικού, γεγονός το οποίο συντελεί στη διατήρηση ευνοϊκού κλίματος για ειρηνική συνεργασία και αύξηση της απόδοσης. Ο ιδιοκτήτης της μεγάλης επιχείρησης στερείται κατά κανόνα, της δυνατότητας για άμεση προσωπική επικοινωνία με την πελατεία ή το προσωπικό.


5. Καινοτομίες. Ο διαχρονικός ρόλος της μικρομεσαίας επιχείρησης και του ιδιοκτήτη της στο τομέα των καινοτομιών, είναι κυριολεκτικά ουσιαστικός.


6. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Εκτός από την περίπτωση των προβληματικών περιοχών στων οποίων την ανάπτυξη συμβάλει η εγκατάσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την οποία κάνουμε νύξη παραπάνω.


7. Διευκόλυνση των μεγάλων επιχειρήσεων. Σε πληθώρα περιπτώσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξειδικεύονται στην παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για τη διεξαγωγή της παραγωγικής διαδικασίας των μεγάλων επιχειρήσεων.ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Με βάση την ανάλυσή μας, κατανοούμε ότι σε παγκόσμια βάση όλες μαζί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν μια πανίσχυρη οικονομική, πολιτική και κοινωνική ομάδα. Με βάση και τη κατεδάφιση των τεχνικών και εμπορικών εμποδίων ανοίγει ο δρόμος  για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία Αγορά. Το βασικό σε παγκόσμια βάση και φυσικά και στη χώρα μας είναι να γίνει κατανοητή η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν  να αποτελέσουν, αν ενισχυθούν οικονομικά σε εγχώριο αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο (κοινοτικά πακέτα), τον ακρογωνιαίο λίθο και της εθνικής και της παγκόσμιας οικονομίας. Η βοήθεια θα πρέπει να ξεκινήσει από τη κοινότητα με την ενημέρωση των νέων επιχειρηματιών αλλά και τη στήριξη του προσωπικού τους μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα.


Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι στη χώρα μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι η ψυχή της οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες όχι μόνο βοηθούν να επιλυθεί το πρόβλημα της ανεργίας αλλά και στηρίζουν οικονομικά κάθε προσπάθεια προβολής ή ανάπτυξης της χώρας προς τα έξω. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιθανόν ν’ αποτελέσουν το μοναδικό τελευταίο μέσο περαιτέρω μελλοντικής ανάπτυξης της χώρας και διατήρησής της ως ένα από τα αξιοπρεπή οικονομικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

* Ο κύριος Νεκτάριος Σμυρνής είναι Εμπορικός Διευθυντής Βιομηχανίας Συγκολλητικών, Χημικών & Κονιαμάτων PETROCOLL SA

  Περιεχόμενα
Editorial:Η χρηματιστηριακή...διάσταση της διαφθοράς
Επενδύσεις-Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους:Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Αφιέρωμα Καταθετικά Προϊόντα: Γιατί φουντώνει το ενδιαφέρον των τραπεζών
Αφιέρωμα - ΔΕΚΟ: Ανεβάζουν ταχύτητες και προσδοκίες
Αφιέρωμα: Γαλακτοκομικά προϊόντα
Συνέντευξη - Κοινή Πλατφόρμα: Μέσω ΧΑΚ, MoU με Ρουμανία
Συνέντευξη - Κύπρος: Θετικό το momentum για το Εθνικό Θέμα
Συνέντευξη - Κύπρος: Το οικονομικό μοντέλο του Δημήτρη Χριστόφια
¶ρθρο - ΠΛΑΙΣΙΟ: Το αχτύπητο story της Σοφοκλέους
¶ρθρο - Φαινόμενο του Ιανουαρίου(January Effect)και ελληνική πραγματικότητα
¶ρθρο: Οι τιμές, το ΧΑ και οι κυβερνητικές προτεραιότητες
¶ρθρο - Economic Value Added: Ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων
¶ρθρο - Κατασκευές: Αναλυτές εναντίον ταμπλό
¶ρθρο - Έλλειμμα πληροφόρησης στον ασφαλιστικό κλάδο
¶ρθρο - Η μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα
¶ρθρο - Εισαγωγή στα βασικά γνωρίσματα της αγοράς ομολόγων
¶ρθρο - Οικονομία και τέχνη: Μια τεχνική προσέγγιση
¶ρθρο - Pasal: 30-40 εκατ. από project ”Πειραιώς”
¶ρθρο - Βασιλικό-Muskita: Δύο ελκυστικά κυπριακά growth stories
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρo - Η αγορά του χαλκού
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site