Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2008                              

ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Εμπορική Τράπεζα: 
Aναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας
Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Εμπορικής Τράπεζας από Α σε Α+ προχώρησε η Standard & Poor’s,  χαρακτηρίζοντας τις προοπτικές του ομίλου από «θετικές» σε «σταθερές».
Ο οίκος προέβη στην αναβάθμιση, αξιολογώντας θετικά την εξέλιξη των αλλαγών στην Τράπεζα, ειδικά σε ό,τι αφορά τη Διαχείριση Κινδύνων, την εμπορική της δραστηριότητα και την εξέλιξη της διαδικασίας του Μετασχηματισμού. Επιπλέον, η αναβάθμιση αντανακλά την ταχύτητα και το εύρος των μεταρρυθμίσεων που έχουν συντελεστεί στην Τράπεζα, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δυναμικής και της αποδοτικότητάς της.
Σύμφωνα με την Standard & Poor’s, τα θετικά αποτελέσματα του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2007-2011 της Τράπεζας θα αποτυπωθούν κυρίως στα αποτελέσματα του 2009. Ο οίκος επισημαίνει ότι οι δύσκολες διεθνείς συνθήκες που επικρατούν στην Αγορά, αναμένεται να αντισταθμιστούν από τη στήριξη που προσφέρει στην Τράπεζα ο μητρικός όμιλος της Credit Agricole.
Η Εμπορική Τράπεζα έχει σήμερα την υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση μεταξύ των Ελληνικών Τραπεζών, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων (Standard & Poor’s, Moody’s, FITCH-IBCA).


ΥΧΥΧΥ


Intracom Telecom:
Έργο στην Ουγκάντα
H Intracom Telecom, μέλος του επιχειρησιακού τομέα τηλεπικοινωνιακών λύσεων της Sitronics, ανακοίνωσε σήμερα την παράδοση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, υπηρεσιών και IT υποδομής στη Warid Telecom στην Ουγκάντα. Το δίκτυο της Warid Telecom τέθηκε σε λειτουργία επιτυχώς τo Φεβρουάριο 2008.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Intracom Telecom και η Sitronics Telecom Solutions Τσεχίας ανέλαβαν  την ολοκληρωμένη προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος υποστήριξης υπηρεσιών τιμολόγησης και εξυπηρέτησης πελατών Foris NG, μαζί με εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης δικτύων.


Plias:
Αύξηση κεφαλαίου
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Plias Α.Β.Ε.Ε. αποφάσισε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 42,42 εκατ. ευρώ με την έκδοση 132.562.500 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,32 ευρώ η κάθε μία, υπέρ των παλαιών μετόχων. Η αναλογία έκδοσης θα είναι 1,569262106529 νέες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία παλαιά κοινή ανώνυμη μετά ψήφου μετοχή που κατέχουν οι παλαιοί μέτοχοι.
Τα υπό άντληση κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων), σύμφωνα με το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρίας, θα αξιοποιηθούν. 
- Για  την εφαρμογή  επενδυτικού προγράμματος (7 εκατ. ευρώ) με σκοπό την καθετοποίηση της παραγωγής, την αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας, την μείωση βιομηχανικού κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
- Για την  εξαγορά μειοψηφικού πακέτου (49%) μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Gageo ΑΒΕΕ (4 εκατ. ευρώ), η οποία εξειδικεύεται σε Hotel Amenities και είναι πρωτοπόρος στην αγορά που δραστηριοποιείται, ώστε η Plias να αποκτήσει το 100% της εταιρίας.
- Για την αποπληρωμή δανείων της εταιρείας και των θυγατρικών (25 εκατ. ευρώ).
- Ως Κεφάλαιο Κίνησης (5,84 εκατ. ευρώ).

Δίας - Global:
Συγχώνευση
Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου Δίας Α.Ε.Ε.Χ και Global Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας πης Α.Ε.Ε.Χ. αποφάσισαν στις από 31.03.2008 συνεδριάσεις τους να προχωρήσουν σε συγχώνευση των δύο εταιριών με απορρόφηση της Global από τη Δίας.


ΥΧΥΧΥ


Kego:
Πώληση συμμετοχής

Η Kego A.E. ανακοινώνει ότι την 12η Μαρτίου 2008 προχώρησε σε πώληση του ποσοστού συμμετοχής της (26,1%) στην κυπριακή εταιρία Vita Trace Nutrition Ltd στους μετόχους της VTN, έναντι 445.950 εκατ. ευρώ. Η ανωτέρω πράξη επιφέρει στον Όμιλο Kego λογιστική ζημιά περίπου 226.000 εκατ. ευρώ, προερχόμενη από την αναπροσαρμογή του αρχικού τιμήματος λόγω της λογιστικοποίησης των αποτελεσμάτων που μεσολάβησαν μετά την εξαγορά.
Σημειώνεται ότι η πώληση κρίθηκε αναγκαία, διότι η συμμετοχή στην εν λόγω εταιρία δεν εξυπηρετεί πλέον τους στρατηγικούς στόχους της Kego A.E., ενώ και το επίπεδο της συνεργασίας τους είχε καταστεί σχεδόν ανενεργό κατά την τελευταία περίοδο.


ΥΧΥΧΥ


Frigoglass: 
Επέκταση στην Τουρκία

Η Frigoglass ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρίας SFA Sogutma Sanayi Ic ve Dis Ticaret A.S., που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη από τους κύριους μετόχους αυτής. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών της Τουρκίας.
Η SFA είναι μια από τις κυρίαρχες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές επαγγελματικών ψυγείων (ICMs) στην ευρύτερη περιοχή και έχει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στις αγορές της ζυθοποιίας, των χυμών και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι πωλήσεις της για το 2008 αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 50 εκατ .
Η Frigoglass δυνάμει της σχετικής συμφωνίας, απέκτησε το δικαίωμα εξαγοράς ποσοστού έως και  86% του μετοχικού κεφαλαίου της SFA έναντι καθαρού τιμήματος ύψους 50 εκατ. ευρώ περίπου (εξαιρουμένων των εξόδων της εξαγοράς) συμπεριλαμβανομένoυ του δανεισμού της SFA.  Η συναλλαγή αναμένεται να συμβάλλει θετικά στα κέρδη ανά μετοχή κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου πλήρους ενοποίησης.


ΥΧΥΧΥ


Altec:
Αιχμή τηλεπικοινωνίες και λιανική
Την «αιχμή του δόρατος» θα αποτελέσουν για την επόμενη πενταετία, οι δραστηριότητες του ομίλου Altec στις τηλεπικοινωνίες και τη λιανική, σύμφωνα με την παρουσίαση της εταιρίας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
Η Διοίκηση της εταιρίας παρουσίασε εκτενώς τη στρατηγική και τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου στον τομέα της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και στο Δίκτυο Καταστημάτων Πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Δόθηκε έμφαση στη σταθερά ανοδική πορεία της εταιρίας στον κλάδο της πληροφορικής καθώς και των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις χώρες της Νοτιοανατολικής πης, ειδικά μετά την ένταξη κάποιων εξ αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε ό,τι αφορά στην Altec Telecoms, ανακοινώθηκε ότι εντός του 2008 θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης που υλοποιείται την περίοδο αυτή για τη δημιουργία ιδιόκτητης υποδομής (ULL και οπτικές ίνες).
Στον τομέα της λιανικής ο όμιλος Altec δραστηριοποιείται μέσω της Microland, η οποία διαθέτει σήμερα 61 καταστήματα και σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό για το 2008, ο αριθμός θα ανέλθει στα 100. 


ΥΧΥΧΥ


Αλουμύλ Μυλωνάς:
Συν 26,4% η κερδοφορία
Ο Όμιλος Αλουμύλ παρουσίασε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 18%, στα ευρώ 287,6 εκατ. έναντι ευρώ 243,7 εκατ. του 2006. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε ευρώ 42,9 εκατ., έναντι ευρώ 39,5 εκατ., του 2006, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 8,6% και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 15,8% - στα 17 εκατ. ευρώ από 14,7 εκατ. ευρώ του 2006. Η τελική κερδοφορία του ομίλου (κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας), σημείωσε ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 26,4%, διαμορφωμένη στα 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,5 εκατ. ευρώ του 2006.


ΥΧΥΧΥ


Ελληνικά Καλώδια:
Σημαντική αύξηση πωλήσεων
Σημαντική αύξηση κατά 26,5% παρουσίασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Ελληνικά Καλώδια ΑΕ που ανήλθαν στα 406,5 εκατ. ευρώ το 2007 έναντι 321 εκατ. ευρώ το 2006. Αντίστοιχη ήταν η αύξηση των πωλήσεων της μητρικής Ελληνικά Καλώδια ΑΕ, που ανήλθαν στα 294 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 27%).
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν στα 36,3 εκατ. ευρώ από 29,3 εκατ. ευρώ το 2006 (αύξηση 23,7%) και της μητρικής στα 20,4 εκατ. ευρώ έναντι 18,4 εκατ. ευρώ το 2006 (αύξηση 11,19%). Αυξημένα κατά 12,3% είναι τα ενοποιημένα  κέρδη προ φόρων που ανήλθαν στα 20,4 εκατ. ευρώ έναντι 18,1 εκατ. ευρώ το 2006, ενώ της μητρικής ανήλθαν στα 11,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ το 2006.


ΥΧΥΧΥΧαλκόρ:
Άνοδος κύκλου εργασιών
Η Χαλκόρ, πέτυχε την κατά 10% αύξηση των πωλήσεων σε επίπεδο όγκων έναντι του 2006 καθώς και τη βελτίωση των σταθμισμένων τιμών κατεργασίας κατά 8% περίπου, παρά τις υψηλές τιμές των μετάλλων που επικράτησαν κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, γεγονός που ενέτεινε την υποκατάσταση κυρίως σε προϊόντα εγκαταστάσεων.
Συγκεκριμένα αναφορικά με τα αποτελέσματα της χρήσης 2007, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.369,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.246,6 εκατ. ευρώ το 2006 αυξημένος κατά 9,9%. Η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου στην οποία και είναι επικεντρωμένη η περαιτέρω ανάπτυξη, αποτέλεσε το 78% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.


ΥΧΥΧΥ


Byte Computer:
Βελτίωση μεγεθών
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Byte Computer διαμορφώθηκε στα 54,57 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 29,46% σε σχέση με τη χρήση του 2006. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 2,96 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 15,76%. Τα EBITDA ξεπέρασαν τα 6, 5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,07% σε ετήσια βάση.
Παράλληλα, η μητρική εταιρία σημείωσε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξης του 38,11%, ο οποίος ανήλθε σε 43,88 εκατ. ευρώ.
Επίσης, άνοδο στα κέρδη μετά φόρων κατά 17,92%, ξεπερνώντας τα 3 εκατ. ευρώ και ενίσχυση κατά 18,75% των κερδών ανά μετοχή που ανήλθαν σε 0,19 ευρώ.


ΥΧΥΧΥ


Coca-Cola 3Ε:
Μεγαλύτερο μέρισμα

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα για το 2007 της τάξεως του 0,25 ευρώ ανά μετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία ειναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008.
Ο κ. Δώρος Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προτείνουμε μια σημαντική αύξηση της τάξεως του 17% στο μέρισμά μας για το 2007. Αυτή η αύξηση εκφράζει την συνεχή εμπιστοσύνη μας στην επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας και στις υψηλές αποδόσεις, που αποφέρει στους μετόχους μας».
Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη 24 Ιουνίου 2008. Από την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Η ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος έχει οριστεί η Πέμπτη 3 Ιουλίου 2008.


ΥΧΥΧΥ


Druckfarben Hellas :
Ώθηση από τις εξαγωγές
Αύξηση της τάξης του 14,75% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου εταιριών Druckfarben Hellas στο τέλος της χρήσης 2007 σε σχέση με τη χρήση του 2006. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Druckfarben, στο τέλος του 2007 ανήλθε στα 81,87 εκατ. ευρώ έναντι 71,35 εκατ. ευρώ το 2006, αύξηση που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην άνοδο των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του Ομίλου κατά 25,89% σε σχέση με το 2006. Σημειώνεται ότι το 30,79% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά το 2007 προέρχεται από τις δραστηριότητες του Ομίλου στο εξωτερικό σε σχέση με 28,07% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2006.
Στο ίδιο διάστημα τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σε ενοποιημένο επίπεδο, διαμορφώθηκαν στα 8,95 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2007, έναντι 10,20 εκατ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας έτσι μείωση 12,21%.
Τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου το 2007 διαμορφώθηκαν στα 3,83 εκατ. ευρώ, έναντι 6,13 εκατ. ευρώ στο 12μηνο του 2006, σημειώνοντας μείωση 37,47%.
Αντίστοιχα τα Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου Druckfarben ανήλθαν σε 2,53 ευρώ έναντι 4,27 ευρώ το 2006, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 40,70%.


ΥΧΥΧΥ


Ευρωπαϊκή Πίστη:
Αύξηση παραγωγής

Σημαντική αύξηση της παραγωγής κατά 38% και των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 19,8% παρουσίασε ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Πίστης το  2007 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό έτος. Ο όμιλος υπερκάλυψε τους ετήσιους στόχους του με αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την ενίσχυση της θέσης του στην ασφαλιστική αγορά.
Πιο συγκεκριμένα τα μεν καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου ζωής διαμορφώθηκαν στο ποσό των 14,512 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8,8% σε σχέση με το 2006, τα δε καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου ζημιών διαμορφώθηκαν στο ποσό των 59,476 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 47,9% σε σχέση με το 2006.
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3,791 εκατ. ευρώ έναντι 4,940 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αν ληφθεί, όμως, υπόψη ότι στο αποτέλεσμα του 2006 περιλαμβάνεται ποσό 3,401 εκατ. ευρώ που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, τότε έχουμε μια αύξηση της κερδοφορίας κατά 2,252 εκατ. ευρώ ή 146,33%. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 2 εκατ. ευρώ.
Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις ανήλθαν στο ποσό των 35,324 εκατ. ευρώ έναντι 30,969 εκατ. ευρώ του 2006 (αύξηση κατά 14,1%), τα αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 129,142 εκατ. ευρώ έναντι 108,293 εκατ. ευρώ την 31/12/2006 (αύξηση 19,3%) και τα διοικητικά έξοδα ως ποσοστό της παραγωγής μειώθηκαν από 5,6% σε 5,2%.
Τέλος η καθαρή θέση της εταιρίας αυξήθηκε κατά 66% κλείνοντας στα 44,8 εκατ. ευρώ έναντι των 27 εκατ. ευρώ της 31/12/2006.


ΥΧΥΧΥ


Fashion Box:
Επέκταση στο εξωτερικό
Η Fashion Box Ελλάς διανέμει τα προϊόντα με το εμπορικό σήμα τη διεθνούς φήμης Replay μέσα από κανάλια χονδρικής και λιανικής πώλησης. Το εκτεταμένο και στρατηγικά ανεπτυγμένο δίκτυο περιλαμβάνει 47 σημεία πώλησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο και στην ΠΓΔΜ, υπό τη μορφή εταιρικών καταστημάτων, shop-in-shop, corners, franchise, ενώ συνεργάζεται και με περισσότερους από 200 αντιπροσώπους. Στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιείται σήμερα το 89% των πωλήσεων, το δίκτυο αριθμεί 33 σημεία πώλησης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 19 Καταστήματα Replay, 13 Shop-in-Shop και 1 Replay Corner. Το υπόλοιπο 11% των πωλήσεων του ομίλου πραγματοποιείται σήμερα στο εξωτερικό και λειτουργεί ένα δίκτυο 13 σημείων πώλησης σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο και ΠΓΔΜ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 4 Replay Stores, 3 Shop-in-Shop και 6 Replay Corners. Η Fashion Box Ελλάς αποτελεί μέλος του Ομίλου Fashion Box Group SPA, ο οποίος έχει την έδρα του στην Ιταλία και διανέμει τα προϊόντα του σε 50 χώρες στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία.
Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας στη χρήση 2007, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση της τάξεως του 15,9% και διαμορφώθηκε σε 28,4 ευρώ έναντι 24,5 ευρώ το 2006. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,9 ευρώ έναντι 2,5  ευρώ το 2006, σημειώνοντας αύξηση 14,6%, ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στο 10,2%. Σημειωτέον ότι τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1.230 χιλ. έναντι 844 χιλ. ευρώ το 2006, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 45,8%.


ΥΧΥΧΥ


Intrakat:
Έργο 614.000 ευρώ για την ΕΜΥ
Εντυπωσιακή αύξηση της δραστηριότητας και των μεγεθών παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2007 της Intrakat τόσο με τη σημαντική ενίσχυση των εργασιών αλλά και με την αναστροφή των αποτελεσμάτων με τον όμιλο να επιστρέφει πλέον ουσιαστικά στην κερδοφορία.
Συγκεκριμένα, αύξηση κατά 47% εμφανίζει για τη χρήση 2007 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 152 εκατ. ευρώ έναντι 103,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2006.
Αντίστοιχα, το μικτό κέρδος του Ομίλου σημείωσε αύξηση κατά 117% και διαμορφώθηκε σε 16,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ τη χρήση 2006 ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 10,9% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, έναντι 7,3% το 2006.
Σε κέρδη ύψους 7,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου (EBITDA), σημειώνοντας αναστροφή από ζημίες ύψους 1,1 εκατ. ευρώ τη χρήση 2006. Ανάλογη είναι η πορεία των συνολικών ενοποιημένων αποτελεσμάτων του ομίλου προ φόρων και τόκων (EBIT), τα οποία ανήλθαν σε κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 4,2 εκατ. ευρώ το 2006. Τέλος, τα συνολικά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) της χρήσης 2007 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 676 χιλ. ευρώ από ζημίες ύψους 2.432 χιλ. ευρώ το 2006.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2007 διαμορφώθηκε σε 374 εκατ ευρώ.


ΥΧΥΧΥ


ΑΓΕΤ Ηρακλής:
Οριακή αύξηση κερδών
Ο Όμιλος Εταιριών της ΑΓΕΤ Ηρακλής ανακοίνωσε πωλήσεις 687,1 εκατ. ευρώ για το 2007, μειωμένες κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις της Εταιρίας αντίστοιχα για το 2007 ανήλθαν σε 617,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,2% σε σχέση με το 2006.
Το μικτό περιθώριο κέρδους για την Εταιρία διαμορφώθηκε σε 26,3% το 2007 έναντι 25,5% για το 2006 ενώ το αντίστοιχο περιθώριο για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 25,9% το 2007 έναντι 25,5% για το 2006.
Τα τρέχοντα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν το 2007 σε 134,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2007 για τον Όμιλο διατηρήθηκαν σταθερά στα 152,1 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με αυτά προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2007 για την Εταιρία ανήλθαν σε 142,9 εκατ. ευρώ έναντι 142 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, οριακά αυξημένα κατά 0,6%.


ΥΧΥΧΥ


SingularLogic:
Ανάπτυξη Εσόδων κατά 80%
Με ρυθμούς ανάπτυξης που υπερβαίνουν κατά πολύ  τους αντίστοιχους της αγοράς Πληροφορικής, ο όμιλος SingularLogic ισχυροποιεί περαιτέρω την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά Λογισμικού και παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής. Αυτό αναδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνει ο Όμιλος SingularLogic.   
Συγκεκριμένα :
- Αύξηση 79,4% παρουσίασε ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών που ανήλθε σε 81,9 εκατ. ευρώ έναντι των 45,6 εκατ. ευρώ, της προηγούμενης χρήσης.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) δεκαπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 10,05 εκατ. ευρώ έναντι 1,01 εκατ. ευρώ το 2006.
- Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) βελτιώθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών (4,5 εκατ. ευρώ)  το 2006.
- Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας επίσης βελτιώθηκαν κατά 6,5 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ.
Το 2007, ο Όμιλος πέτυχε  επίσης την άρση της επιτήρησης της μετοχής και τη μεταφορά στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, καθώς και τη  συμμετοχή στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ.


ΥΧΥΧΥ


Lavipharm:
Αύξηση τζίρου, μείωση δανεισμού
Σταθερή ανάπτυξη παρουσίασε ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Lavipharm κατά το 2007. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 248,3 εκατ. ευρώ από 230,3 εκατ. ευρώ κατά το περσινό έτος, σημειώνοντας αύξηση 7,8%. Η θετική αυτή μεταβολή οφείλεται κυρίως στη σημαντική άνοδο των εγχώριων πωλήσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 17,2%.
Αύξηση του Κύκλου Εργασιών σημείωσε και η μητρική εταιρία Lavipharm ΑΕ κατά 15,8%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση πωλήσεων φαρμάκων. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η θυγατρική εταιρεία Lavipharm Hellas AE, που δραστηριοποιείται στο χώρο του φαρμάκου, παρουσίασε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 50%, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κυκλοφορία στην ελληνική αγορά νέων φαρμακευτικών προϊόντων.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 11,0 εκατ. ευρώ από 20,6 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων κατά 38%, αλλά και της αύξησης των εξόδων λειτουργίας διάθεσης κατά 27%, για την ανάπτυξη των πωλήσεων. Επίσης, αύξηση 131% παρουσιάζουν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνεται πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων της θυγατρικής εταιρείας Lavipharm Corp. ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.
Συνεπεία των αυξημένων Χρηματοοικονομικών Εξόδων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 16,6 εκατ. ευρώ (έναντι 11,1 εκατ. ευρώ κατά το 2006), ο Όμιλος παρουσίασε 10,2 εκατ. ευρώ ζημίες προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας.


ΥΧΥΧΥ


Σαράντης:
Ανάπτυξη σε δύο κλάδους
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Σαράντη κατά το 2007 διαμορφώθηκε στα 241,59 εκατ. ευρώ, έναντι 215,34 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του 2006, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση της τάξεως του 12,19%.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2007 παρατηρήθηκε ικανοποιητική ανάπτυξη των δύο βασικών κλάδων δραστηριότητας, των καλλυντικών ευρείας διανομής και των προϊόντων οικιακής χρήσης, αλλά και ισχυρή ανάπτυξη της δραστηριότητας του Ομίλου στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης.
Το μικτό κέρδος του Ομίλου αυξήθηκε κατά 13,44% στα 121,56 εκατ. ευρώ το 2007. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 50,32% έναντι 49,76% κατά το 2006, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής απόφασης αλλαγής του προϊοντικού μείγματος προς τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα.
Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 37,46 εκατ. ευρώ το 2007, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 15,51% έναντι 15,25% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά την απορρόφηση εντός του έτους 2007 του συνόλου του έκτακτου κόστους αναδιάρθρωσης των νέων χωρών ύψους 5,27 εκατ. ευρώ, αλλά και την απουσία εσόδων από τη συμμετοχή στην Κ.Π. Μαρινόπουλος ΑΕ, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ.


ΥΧΥΧΥ


Νηρεύς:
Ταχύς ρυθμός ανάπτυξης
Έτος επίτευξης υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών και καθιέρωσης του  Νηρέα  μεταξύ των ισχυρότερων εξαγωγικών  επιχειρήσεων της χώρας ήταν το 2007.
Υλοποιώντας τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της η διοίκηση του Ομίλου πέτυχε σημαντική αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της κερδοφορίας.
Ειδικότερα στο πλαίσιο του Ομίλου:
- Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 32,7% και οι πωλήσεις ανήλθαν στα 214,3 εκατ. ευρώ, έναντι 161,5 εκατ. ευρώ το 2006. 
- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν έναντι του 2006 κατά 38,5% και ανήλθαν σε 37,8 εκατ. ευρώ.
- Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 40,7% και έφθασαν τα 20,4 εκατ. ευρώ.
- Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 14,9 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο κατά 67,4%.
- Τέλος, τα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα 10,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 15,5%.
Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου εμφανίζουν απόκλιση κατά 1,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα προβλεφθέντα, η οποία οφείλεται στα χαμηλότερα του αναμενόμενου αποτελέσματα της Marine Farms ASA.


ΥΧΥΧΥ


S&B Βιομηχανικά Ορυκτά:
Αύξηση κερδοφορίας
Το 2007, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και τα καθαρά κέρδη του (μετά από φόρους) έφτασαν τα 535,4 εκατ. ευρώ, και τα 26,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αυξήσεις, σε σύγκριση με την χρήση του 2006, κατά 17,5% και 13,3% αντίστοιχα. Μετά την αφαίρεση και των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 25,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,2%, και τα κέρδη ανά μετοχή σε 0,84 ευρώ σε σύγκριση με 0,73 ευρώ το 2006.


ΥΧΥΧΥ


Tαχυδρομικό Tαμιευτήριο:
Ζημιές εξ αποτιμήσεων
To 2007 απετέλεσε για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος μια δύσκολη χρονιά, γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε στα οικονομικά του αποτελέσματα. Κυριότερος λόγος ήταν η επίδραση των αποτιμήσεων επί του χαρτοφυλακίου των εναλλακτικών επενδύσεων, γεγονός το οποίο είχε σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις.
Με μικρότερο ρυθμό συνεχίστηκε η ανάπτυξη των εργασιών στον τομέα των χορηγήσεων, ο οποίος  αποτελεί την κύρια δραστηριότητά του. Το μερίδιο που κατείχε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007, έφθασε στο 6,70% της αγοράς των χορηγήσεων σε στεγαστικά δάνεια και στο 9% της αγοράς των χορηγήσεων σε καταναλωτικά δάνεια. Παράλληλα, διατήρησε το μερίδιό του στον τομέα των καταθέσεων ταμιευτηρίου, παραμένοντας περίπου στο 10% της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα αύξησε το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις προθεσμίας σε 4,15% κατά το τέλος της χρήσεως. Η σχέση τέλος χορηγήσεων προς καταθέσεις, στο τέλος Δεκεμβρίου του 2007, ανήλθε στο 54,77%.
Στις οικονομικές καταστάσεις του δωδεκαμήνου, τα αποτελέσματα μετά από φόρους είναι χαμηλότερα κατά ποσοστό 68,33%, σε σχέση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2006, κυρίως λόγω των  ζημιών εξ αποτιμήσεων.


ΥΧΥΧΥ


Σελόντα:
Διεύρυνση περιθωρίων
O ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Σελόντα διαμορφώθηκε στα 84,58 εκατ. ευρώ, έναντι 67,45 εκατ. ευρώ που ήταν στο 2006, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 25,39%. Το ενοποιημένο Μικτό Κέρδος από τα εμπορεύματα-ψάρια και τις λοιπές πωλήσεις ανήλθε στα 3,62 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ κατά το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 20,60% αλλά και αύξηση του περιθωρίου κέρδους στο 23,845 από 22,97% που διαμορφώθηκε κατά το 2006.
Στο ίδιο διάστημα, τα Kέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν αύξηση της τάξεως του 38,23% φθάνοντας στα 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι 13,67 εκατ. ευρώ που ανήλθαν κατά το 2006. Αύξηση παρουσίασε και το περιθώριο EBITDA κατά το 2007 αφού ανήλθε στο 22,34% από 20,27% το 2006.


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Διώχνοντας επενδύσεις και υπονομεύοντας το μέλλον μας!
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα - Δανειακά προϊόντα
Αφιέρωμα - Συνεδριακός Τουρισμός
¶ρθρο - Συνέδριο CEO & CSR 2008:
¶ρθρο - Προσοχή στις "παγίδες" των δεικτών
Φάκελοι
Euromoney: Δομημένα Προϊόντα
Euromoney: Το πρώτο equity fund της Τουρκίας
Επενδυτικά θέματα
Παρουσίαση: Τα Α/Κ της Pictet στην Ελλάδα μέσω της Alpha Private Bank
Έρευνα - Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ευνοϊκή οικονομική συγκυρία,θετικές επενδυτικές προοπτικές
Επενδύσεις - Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο: Η αγορά του φυσικού αερίου
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Marketing & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site