Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2008                              

Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους


Εμπορική Τράπεζα: 
Επιτυχής αναδιοργάνωση
Συνεχίζεται με ορατά, ήδη, αποτελέσματα, η δραστική αναδιάρθρωση της Εμπορικής Τράπεζας με κινήσεις όπως:
- Πλήρης αναδιοργάνωση του Δικτύου Λιανικής, με νέα διοικητική οργάνωση και οργανόγραμμα σε ισχύ από τις 3 Μαρτίου 2008.
- Έναρξη λειτουργίας Καταστημάτων Λιανικής Νέου Τύπου: πρόσφατα ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η πιλοτική λειτουργία 23 Καταστημάτων, με βάση ένα νέο μοντέλο με εξειδικευμένους πωλησιακούς ρόλους, σύμφωνα με τις ανάγκες των διαφόρων αγορών και των πελατειακών ομάδων. Το νέο μοντέλο θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα, ώστε να καλύψει το σύνολο των καταστημάτων έως το τέλος του 2009.
- Στο τέλος Μαΐου 2008 ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του Δικτύου αποκλειστικής εξυπηρέτησης ΜΜΕ με την έναρξη λειτουργίας των έξι τελευταίων Επιχειρηματικών Κέντρων σε Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών), Κορωπί, Θεσσαλονίκη (Περιφ. Οδός), Άργος, Βόλο και Ρόδο. Το Δίκτυο των ΜΜΕ θα αποτελείται συνολικά από 21 Επιχειρηματικά Κέντρα.
- Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας Κεντροποιημένων Υπηρεσιών για τις διαδικασίες των στεγαστικών δανείων, υπέγγυων επιταγών και μισθοδοσιών. Αυτοματοποίηση των λογιστικών διαδικασιών στο Δίκτυο Λιανικής και αποδέσμευση σταδιακά των Καταστημάτων από εκτελεστικές εργασίες με στόχο τον απόλυτο προσανατολισμό τους στην εξυπηρέτηση του πελάτη.
Η αναπτυξιακή δυναμική της Τράπεζας ισχυροποιείται, ως αποτέλεσμα της προόδου του Προγράμματος Μετασχηματισμού. Σχετικά δείγματα:
- Επιτάχυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης: Το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Τράπεζας αυξήθηκε στο Α'  Τρίμηνο κατά 6,8%, δηλαδή με ετησιοποιημένο ρυθμό ανάπτυξης 27%, έναντι ετήσιας αύξησης χαρτοφυλακίου 13,7% κατά τη χρήση του 2007. 
- Συνεχίζονται τα θετικά αποτελέσματα του νέου Δικτύου Επιχειρηματικών Κέντρων: Αύξηση χορηγήσεων προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες κατά 273 εκατ. ευρώ το Α' Τρίμηνο.
- Εμφανή τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του Μετασχηματισμού και στις εργασίες Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής, με εντυπωσιακή αύξηση χορηγήσεων (17,9%) προς Μεγάλες Επιχειρήσεις στο Α' Τρίμηνο.
- Συνεχίζεται η ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Στο Α' Τρίμηνο οι συνολικές χορηγήσεις στις τρεις χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία) και την Κύπρο παρουσίασαν αύξηση 7,1% και οι συνολικές καταθέσεις αύξηση 4,5%. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αγορά της Ρουμανίας, όπου θα λειτουργήσουν 20 νέα Καταστήματα εντός των επομένων μηνών, ενώ με την εκταμίευση των ήδη εγκεκριμένων νέων δανείων αναμένεται διπλασιασμός του συνολικού ύψους χορηγήσεων στη χώρα αυτή.
Η δυσμενής συγκυρία της Αγοράς, βέβαια, επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα του Α' Τριμήνου:
- Ζημίες χαρτοφυλακίου συναλλαγών 24 εκατ. ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος να σχετίζεται με αναπροσαρμογές στην τρέχουσα αξία (market-to-market), οφειλόμενες κυρίως στην πτώση των αγορών ομολόγων.
- Πίεση στα επιτοκιακά περιθώρια, κυρίως λόγω έντασης του ανταγωνισμού για προσέλκυση καταθετικών κεφαλαίων.
Διατηρούνται, όμως, η αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικών κινδύνων και ο έλεγχος των λειτουργικών εξόδων:
- Οι τακτικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 15,2% έναντι του Α' Τριμήνου 2007.
- Τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν στα επίπεδα του Α' Τριμήνου 2007, παρά την ανάπτυξη και λειτουργία του νέου εξειδικευμένου Δικτύου Επιχειρηματικών Κέντρων.
Σημαντική εξέλιξη η αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας από Α σε Α+ από το διεθνή οίκο Standard & Poor’s: Η αναβάθμιση βασίστηκε στην θετική αξιολόγηση της εξέλιξης των αλλαγών στην Τράπεζα, ειδικά σε ό,τι αφορά στη Διαχείριση Κινδύνων, την Εμπορική Δραστηριότητα και την πρόοδο του Προγράμματος Μετασχηματισμού.


ΥΧΥΧΥ


Ρόκας:
Ηγέτης στις ανανεώσιμες πηγές
Ο Όμιλος Εταιριών Ρόκας δραστηριοποιείται με επιτυχία στον κλάδο Ενέργειας, παράγοντας Ηλεκτρική Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές καθώς και στον κλάδο των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων που είναι και η παραδοσιακή για τη μητρική εταιρία δραστηριότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και ο κλάδος της ενέργειας υπερέχει στον κύκλο εργασιών κατά 85% ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση και στους δύο κλάδους στην ελληνική αγορά. Η Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ αποτελεί μέλος του Ισπανικού Ομίλου Iberdrola Renovables S.A. ο οποίος είναι βασικός μέτοχος της εταιρίας με ποσοστό 52,7%.
Αναφορικά με τον τομέα της ενέργειας επισημάνθηκε ότι η Εταιρία Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ είναι πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το 1998. Στον τομέα της Αιολικής ενέργειας, η εταιρία κατέχει και λειτουργεί σήμερα 13 Πάρκα συνολικής ισχύος 193,3 MW, τα οποία παράγουν ετησίως πάνω από 490 GWh ενώ υπό κατασκευή είναι 2 ακόμη Πάρκα συνολικής ισχύος 7 MW  καθώς και ένα στη περιοχή της Γάντζας συνολικής ισχύος 44 MW. Επιπλέον, η εταιρία έχει καταθέσει και αναμένει τις άδειες για την κατασκευή Αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 488 MW στην Ελλάδα και 179 MW στην Κύπρο.
Παράλληλα, η Εταιρία διαθέτει μία υπερσύγχρονη μονάδα κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού, κατασκευής και εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για χαλυβουργίες, για τη βιομηχανία και το λιμενικό τομέα.
Σε ό,τι αφορά στα Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρείας στη χρήση 2007, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 44,7 εκατ. ευρώ, έναντι 50,2 εκατ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 11%, κυρίως λόγω των αυξημένων πωλήσεων προς τρίτους των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων κατά τη χρήση του 2006, οι οποίες δεν επαναλήφθηκαν το 2007 καθώς επίσης και της οριακής μείωσης κατά 3,7% στις καθαρές πωλήσεις της Ενέργειας που σημειώθηκε κατά τη χρήση του 2007. Παράλληλα, τα Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 23,0 εκατ. ευρώ, έναντι 31,8 εκατ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας μείωση 27,9%, ενώ τέλος τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 11,6 εκατ. ευρώ το 2007 έναντι 16,0 εκατ. ευρώ το 2006, μειωμένα κατά 27,6%.


ΥΧΥΧΥ


Autohellas:
Ανάπτυξη σε Βουλγαρία,
Ρουμανία, Κύπρο
Η Autohellas παρουσίασε αύξηση τόσο του εταιρικού όσο και του  ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8,6%, με τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων να ανέρχονται στα 75,1 εκατ. ευρώ από 69,1 εκατ. το 2006, αύξηση 8,7%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε ενοποιημένο επίπεδο για το 2007 ήταν 15,5 εκατ. ευρώ.
Κατά την παρουσίαση προς θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές συζητήθηκε η πορεία του τομέα των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων στην Ελλάδα, και η ανάγκη προσεκτικών κινήσεων από πλευράς Autohellas  στην αγορά των tour operators με γνώμονα την διατήρηση ή και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων.
Εκτενής αναφορά έγινε και στον τομέα των μακροχρόνιων ενοικιάσεων, κλάδος ο οποίος συμμετέχει πλέον με 71% στον κύκλο εργασιών της Autohellas. Ο κλάδος αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του τάση σε ρυθμούς που θα κινούνται κοντά στο 8% τα επόμενα 3-4 χρόνια.
Κατά την παρουσίαση συζητήθηκε η ανοδική πορεία και οι προοπτικές ανάπτυξης των θυγατρικών εταιριών της Autohellas σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο.


ΥΧΥΧΥ


Frigoglass:
Εξαγορά στην Τουρκία
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της γεωγραφικής εξάπλωσης η Frigoglass προχώρησε σε συμφωνία εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από τους κύριους μετόχους της "SFA Sogutma Sanayilc ve Dis Ticaret A.S.» που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη.  Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών της Τουρκίας.
Η Frigoglass θα εξαγοράσει έως το 86% του μετοχικού της κεφαλαίου και το καθαρό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων των εξόδων εξαγοράς) συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης χρέους. Η συναλλαγή αναμένεται να συμβάλλει θετικά στα κέρδη ανά μετοχή κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου πλήρους ενοποίησης.
Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις της Frigoglass αυξήθηκαν κατά 13,1% για το σύνολο του έτους 2007, ανερχόμενες σε 453,4 εκατ. ευρώ, ωθούμενες από την αύξηση των Πωλήσεων στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, καθώς και από τη συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξη του τομέα του Γυαλιού στη Νιγηρία. Αυτές οι επιδόσεις είναι ιδιαίτερα θετικές λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση κατά 30,7% των πωλήσεων στην αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους.
Τα Μεικτά Κέρδη παρουσίασαν άνοδο 11,6% και ανήλθαν σε 124,3 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους. Το περιθώριο Μεικτού Κέρδους ανήλθε σε 27,4%, υποχώρηση 40 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου ποσοστού του προηγουμένου έτους, εξ’ αιτίας ανόδου του περιθωρίου κόστους πρώτων υλών κατά 120 μονάδες βάσης.
Το 2007 τα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 13,6% και ανήλθαν σε 71,3 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο λειτουργικού κέρδους αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 15,7% παρά τις επιπτώσεις του υψηλού κόστους πρώτων υλών και των δαπανών που αφορούσαν στο νέο εργοστάσιο στην Κίνα.
Οι στόχοι που έθεσε η εταιρία για το 2008 ειναι άνοδος των πωλήσεων 7-8%, EBITDA 9-11% και των κερδών ανά μετοχή (EPS) 10-12%. H Frigoglass πιστεύει ότι οι στόχοι αυτοί είναι εφικτοί παρά τις πιέσεις από το κόστος των πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο και το περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί, μέσω βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας και διαχείρισης του κόστους. Η Εταιρεία προβλέπει οι κεφαλαιακές δαπάνες να ανέλθουν στα  27-29 εκατ. ευρώ.


ΥΧΥΧΥ


Κυριακούλης:
Πώληση συμμετοχής
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.» σημείωσε αύξηση κατά 6,81% και ανήλθε σε 21.620.779 ευρώ από 20.241.773 ευρώ το 2006. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  του Ομίλου παρουσίασαν άνοδο το 2007 κατά 19,60% φθάνοντας σε 3.801.835 ευρώ από 3.178.838  ευρώ το 2006. Τα κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται σε μετόχους της εισηγμένης είναι υψηλότερα κατά 155% και ανήλθαν σε 826.077 ευρώ από 323.957 ευρώ το 2006.
Ο κύκλος εργασιών της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. κατέγραψε αύξηση κατά 3,44% φθάνοντας σε 7.814.129 ευρώ από 7.554.526 ευρώ το 2006. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας  εμφάνισαν αύξηση κατά 16,70% φθάνοντας σε 3.725.752 ευρώ από 3.192.694 ευρώ το 2006. Τα κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 14,29% φθάνοντας σε 1.105.059 ευρώ από 966.916 ευρώ το 2006.


ΥΧΥΧΥ


Doppler: 
Επέκταση στην Τουρκία
Η Doppler -από τις πλέον αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρίες ανελκυστήρων- αποτελεί την 4η κατά σειρά εταιρία που εισάγεται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που ολοκληρώθηκε στις 14 Απριλίου, η εταιρία διέθεσε 1.197.866 μετοχές σε επιλεγμένους επενδυτές. Η κεφαλαιοποίησή της εταιρίας, βάσει της τιμής αυτής, διαμορφώνεται στα 26,7 εκατ. ευρώ, Σύμβουλοι εισαγωγής της Doppler στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι η Τράπεζα Αττικής και η Grant Thornton.


ΥΧΥΧΥ


Κύκλος Χρηματιστηριακή:
Κάλυψη της MLS Πληροφορική

Η Κύκλος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ξεκίνησε κάλυψη της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε. Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από το Τμήμα Ανάλυσης η μετοχή της εταιρίας «MLS» διαβαθμίζεται με την ένδειξη «Αγορά» με τιμή στόχο τα 1,32 ευρώ με βάση επενδυτικό ορίζοντα 24 μηνών.
Στην ανάλυση διαπιστώνεται ότι η MLS αποτελεί την ηγέτιδα εταιρία στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων πλοήγησης αυτοκινήτου, έχοντας μερίδιο αγοράς 40%, ενώ έχει σημαντική θέση και στα συστήματα πλοήγησης. Από αυτές τις δύο δραστηριότητες προέρχεται 87% των Πωλήσεών της, ενώ το 9% των Πωλήσεων προέρχεται από εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα αναγνώρισης φωνής όπου κατέχει κυρίαρχη θέση, με μερίδιο που φτάνει και το 70% της αγοράς. Η εταιρία επένδυσε σημαντικά, κατά το παρελθόν, στην ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων, όπου περιλαμβάνονται τα προγράμματα πλοήγησης και τα προγράμματα αναγνώρισης φωνής.
Εκτιμάται ότι η εταιρία έχει εισέλθει σε φάση ανάκαμψης και ευνοείται από την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου πλοήγησης αυτοκινήτου, ενός ειδικευμένου κλάδου με λαμπρές προοπτικές παγκοσμίως και στην Ελλάδα.


ΥΧΥΧΥ


FBBank:
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Η FBBank θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για εισαγωγή της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεδομένου ότι ήδη πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει το θεσμικό περιβάλλον, ενώ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τράπεζας αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 50 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας και τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας, δίνοντας νέα ώθηση σε δραστηριότητες όπως τραπεζική επιχειρήσεων και ναυτιλιακή τραπεζική, καθώς και τραπεζική ιδιωτών.
Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας για τη χρήση του 2007 παρουσίασαν αύξηση κατά 67% έναντι της χρήσης του 2006. Κατά την τελευταία τριετία (2004-2007), η FBBank σχεδόν τριπλασίασε τα καθαρά της κέρδη, επιτυγχάνοντας μέση ετήσια αύξηση άνω του 54%.

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά:
Πώληση της Ergotrak
Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ανακοινώνει ότι υπέγραψε οριστική συμφωνία για την πώληση της εμπορικής θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας της Ergotrak στην εταιρία Σφακιανάκης ΑΕΒΕ.
Η ολοκλήρωση της πώλησης θα πραγματοποιηθεί με την έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε 7,5 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης.
H Ergotrak, στην οποία η S&B είναι αποκλειστικός μέτοχος, είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας στην Ελλάδα των εμπορικών σημάτων Cummins (κινητήρες Diesel και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη), Case (μηχανήματα έργων), Ausa (μικρά μηχανήματα έργων), Linde (ανυψωτικά και μηχανήματα διακίνησης φορτίων), Compair (αεροσυμπιεστές) και Hitachi (μηχανήματα ορυχείων). Από το 2003, η Ergotrak έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία μέσω θυγατρικών εταιριών. Σε ενοποιημένο επίπεδο, το 2007 παρουσίασε κύκλο εργασιών 25,8 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 450 χιλ. ευρώ. To σύνολο των εργαζομένων της είναι 105 άτομα.
Για την S&B, με την πώληση της Ergotrak, ολοκληρώνεται η στρατηγική της επιλογή να επικεντρωθεί στην κύρια δραστηριότητά της, αυτήν των Βιομηχανικών Ορυκτών, και στο Σκοπό της: «να παρέχει καινοτόμες βιομηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας φυσικούς πόρους και δημιουργώντας προϊόντα προστιθέμενης αξίας». Παράλληλα, το τίμημα της εξαγοράς θα ενισχύσει περαιτέρω τις διαθέσιμες ταμειακές ροές και τη δανειοληπτική της ικανότητα, με στόχο την πραγματοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων.

Νηρεύς:
'Ανοδος κύκλου εργασιών
Σε συνέχεια των από 28/9/2007 και 20/12/2007 ανακοινώσεων, η Νηρεύς ενημερώνει το επενδυτικό, ότι  η διαδικασία απορρόφησης των εταιριών Seafarm Ionian, Αλπίνο και Α-Sea αναστέλλεται έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι φορολογικοί έλεγχοι των εταιριών αυτών από τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Οικονομικών.
Η διαδικασία του μείζονος μετασχηματισμού που είναι η συγχώνευση της Νηρεύς Α.Ε. με απορρόφηση της Κego A.E. με ισολογισμό μετασχηματισμού 31/12/2007 και ταυτόχρονη απόσχιση του κλάδου των αγροκτηνοπτηνοτροφικών προϊόντων και εισφορά αυτού στην θυγατρική Κego Agri A.E., συνεχίζεται κανονικά, ενώ ήδη ανατέθηκαν και εκπονούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εκθέσεις του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α. και των Νόμων Κ.Ν.2190/1920 και 2166/1993 αντίστοιχα, από την Εμπορική Τράπεζα Της Ελλάδος Α.Ε., ως Ανεξάρτητο Χρηματοοικονομικό Οίκο, και την Βaker Tilly Hellas A.E. από πλευράς Ορκωτών Ελεγκτών.
Νέος Εμπορικός Διευθυντής
Η Νηρεύς ΑΕ ανακοινώνει επίσης ότι ο κ. Αντώνης Γραμμένος εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου Νηρεύς ως επικεφαλής της εμπορικής διεύθυνσης του Ομίλου. Ο κ. Αντώνης Γραμμένος εργαζόταν ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Κωπαΐς ΑΕΒΕ (θυγατρική της H. J. Heinz στην Ελλάδα) και ταυτόχρονα είχε την ευθύνη ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της H. J. Heinz στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.ΥΧΥΧΥ


Louis:
Επενδύσεις σε νέα
κρουαζιερόπλοια
H Louis plc ανακοινώνει ότι έχει υπογράψει συμφωνία με την εταιρία Star Cruises για την αγορά δύο νέων κρουαζιερόπλοιων του "Norwegian Dream" και του "Norwegian Majesty" για το συνολικό ποσό των 380 εκατ. δολ. (240 εκατ. ευρώ). Η τιμή αγοράς του πρώτου είναι 218 εκατ. δολ. (138 εκατ. ευρώ) και του δεύτερου 162 εκατ. δολ. (102 εκατ. ευρώ).
Η συμφωνία αγοράς προνοεί ναύλωση των δύο κρουαζιερόπλοιων στην Star Cruises  μέχρι το Νοέμβριο του 2008 για το "Norwegian Dream" και το Δεκέμβριο του 2009 για το "Norwegian Majesty". Τη χρηματοδότηση έχει αναλάβει η εξειδικευμένη στο τομέα των μεταφορών, διεθνής Τράπεζα DVB.
Η σημαντική αυτή επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στον τομέα κρουαζιέρων αναμένεται να αυξήσει ουσιαστικά την κερδοφορία της από το 2009 και μετέπειτα, ενώ παράλληλα δημιουργεί για την Louis plc νέες προοπτικές στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο.


ΥΧΥΧΥ


Βιοχάλκο:
Σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης
Σε παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών έγινε συνοπτική αναφορά στο αντικείμενο εργασιών των θυγατρικών εταιριών της Βιοχάλκο, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων, την επεξεργασία χαλκού και αλουμινίου, την παραγωγή καλωδίων καθώς και την ανάπτυξη ακινήτων. Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ότι η Βιοχάλκο συμμετέχει σε περισσότερες από 90 εταιρίες, με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2007, κατά την οποία οι εταιρίες της Βιοχάλκο σημείωσαν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στις διεθνείς αγορές μεταλλουργικών προϊόντων.
Ειδικότερα, μέσα στη χρήση οι διεθνείς αγορές επηρεάστηκαν από έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών, από την ασθενή ισοτιμία δολαρίου - ευρώ, από τις αυξητικές πιέσεις στο κόστος πετρελαίου και από την επιβράδυνση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο διαμορφώθηκε σε 3.683 εκατ. ευρώ έναντι 3.274 εκατ. ευρώ το 2006, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 12,5%. Στη χρήση 2007 η Βιοχάλκο επιβεβαίωσε το δυναμικό εξαγωγικό της προσανατολισμό, με το 72,4% των πωλήσεων να πραγματοποιείται στις εκτός Ελλάδος αγορές και να αποτελεί ποσοστό πάνω από 10% των ελληνικών εξαγωγών.
Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 394 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση κατά 2,6% σε σχέση το 2006, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 84 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,8% σε σχέση με το 2006.
Σε ό,τι αφορά στην τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση της Βιοχάλκο παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού. Κύριοι πυλώνες των ενεργειών για το 2008 αποτελούν η αύξηση της αποδοτικότητας και η μείωση του κόστους παραγωγής, η διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας των εταιριών με ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, με παράλληλο στόχο την ισχυροποίηση της διεθνούς παρουσίας των εταιριών και η εμπορική επέκταση σε νέες αγορές. Η προστασία του περιβάλλοντος και η έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούν πάντα βασική μέριμνα της διοικήσεως των εταιριών.
Τέλος, και στο 2008 θα συνεχιστεί η υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας των εταιριών της Βιοχάλκο, στο πλαίσιο του οποίου ενοικιάζεται ήδη ένα κεντρικό ξενοδοχείο στην Πλατεία Καραϊσκάκη και ένα εμπορικό κέντρο επί της Λεωφόρου Κηφισού στην Αθήνα, ενώ στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται και το κτίριο γραφείων που κατασκευάζεται στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Coca Cola 3E :
Ισχυρά αποτελέσματα
Όγκος πωλήσεων 429 εκατ. κιβώτια, αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Καθαρά έσοδα 1,373 εκατ. ευρώ, αύξηση 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης των λειτουργικών κερδών (EBIT) που ανέρχονται σε 67 εκατ. ευρώ, αύξηση 10% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 28 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) ανήλθαν σε 0,08 ευρώ, αύξηση 14% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
Οι στόχοι για το πλήρες έτος 2008 παραμένουν αμετάβλητοι: αύξηση του όγκου πωλήσεων της τάξεως του 7%, αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBIT) κατά 11%-13% και Κέρδη ανά Μετοχή μεταξύ 1,46 και 1,49 ευρώ, που αντιστοιχούν σε αύξηση 12%-15%.


ΥΧΥΧΥ


Νίκας:
Συνεργασία με La Dorna
στη Ρουμανία
Ο Όμιλος εταιριών Π. Γ. Νίκας Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την υπογραφή συμφωνίας για την αποκλειστική διανομή των προϊόντων της στη Ρουμανική αγορά μέσω του ισχυρού ομίλου γαλακτοκομικών προϊόντων La Dorna, εξασφαλίζοντας έτσι την διείσδυσή του στη σημαντική αυτή αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η σχετική συμφωνία πρόκειται να ενεργοποιηθεί άμεσα και σε πρώτη φάση περιλαμβάνει την προώθηση 15 προϊόντων υψηλής ποιότητας που καλύπτουν όλες τις βασικές κατηγορίες αλλαντικών στην τοπική αγορά. Συστηματική έρευνα της αγοράς και έρευνες καταναλωτών στήριξαν την απόφαση της εταιρίας για την στρατηγική της διείσδυση στη Ρουμανία, με προοπτική να επεκτείνει σταδιακά την παρουσία της και παράλληλα να αυξήσει τη προσφερόμενη γκάμα των προϊόντων της στους 50 κωδικούς.
Μέσω της La Dorna, η Π.Γ. Νίκας Α.Β.Ε.Ε. θα τοποθετήσει τα προϊόντα της σε 8.000 σημεία πώλησης σε πρώτη φάση, σε μια αγορά όπου η κατανάλωση αλλαντικών διαμορφώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, γεγονός το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού ομίλου. Οι προοπτικές αναμένονται σημαντικές για την ανάπτυξη της δραστηριότητας σε μια αγορά 22 και πλέον εκατ. καταναλωτών, στην οποία η κατά κεφαλήν κατανάλωση αλλαντικών προϊόντων είναι υπερδιπλάσια της αντίστοιχης ελληνικής και η συνολική αγορά εκτιμάται στα 1,5 δισ ευρώ.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του πλάνου αναδιάρθρωσης, η εταιρία προχώρησε στην επέκταση της παραγωγικής μονάδας στη Βουλγαρία, μέσω της θυγατρικής Nikas Bulgaria, με στόχο τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής αλλά και την αποτελεσματικότερη διάθεση των προϊόντων της στις γειτονικές εθνικές αγορές.


ΥΧΥΧΥ


Eurobank Properties:
Εξαγορά της «Ταύρος Πρότυπη Ανάπτυξη»
Σύμφωνα με τη στρατηγική της για περαιτέρω ανάπτυξη του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, η Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρία»), υπέγραψε προσύμφωνο για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας «Ταύρος Πρότυπη Ανάπτυξη Α.Ε.» από την Dimand A.E.
Η υπό απόκτηση εταιρία έχει στην αποκλειστική της κυριότητα οικόπεδο έκτασης περίπου 5.646 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο Ταύρου, επί των οδών 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης και Τέω, δίπλα από τον Σταθμό ΗΣΑΠ της Καλλιθέας, επί του οποίου η υπό απόκτηση εταιρία θα ανεγείρει κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 24.000 τ.μ. που θα μισθωθεί από εταιρία του ομίλου EUROBANK EFG μετά την ολοκλήρωσή του. Το κτίριο αυτό θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε να ενταχθεί στην κατηγορία των κτιρίων Green Building.
Με το προσύμφωνο απόκτησης των μετοχών της εταιρίας «Ταύρος Πρότυπη Ανάπτυξη ΑΕ» συμφωνήθηκε να καταβληθεί προκαταβολή 10 εκατ. ευρώ. Το συνολικό τίμημα (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής) έχει συμφωνηθεί στα 50,350 εκατ. ευρώ για την περίπτωση που η υπό απόκτηση εταιρία δεν θα έχει οφειλές και άλλες υποχρεώσεις, προς τρίτους. Αν υπάρχουν τέτοιες οφειλές και υποχρεώσεις το τελικό τίμημα θα μειωθεί αντιστοίχως. Το τελικό τίμημα που θα καταβληθεί από την Εταιρία θα προέλθει από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2007. Η υπογραφή της οριστικής μεταβίβασης απόκτησης των μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2010.


ΥΧΥΧΥ


Jumbo:
Ξεπέρασε τους στόχους
Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων του ομίλου Jumbo κατά το πρώτο εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης ήταν 17,39%. Οι πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου βελτίωσαν τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων όπου ανήλθε σε 18,32% για το δεκάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης.
Η εταιρία κατάφερε να πετύχει την επίδοση αυτή κυρίως με την συμβολή των καταστημάτων της Ελλάδας και του υπερ-καταστήματος της Βουλγαρίας καθώς η συνεχιζόμενη απεργία στα λιμάνια προκάλεσε αρρυθμία στην εξαγωγή προϊόντων προς την Κύπρο.
Οι πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου επηρεάζουν θετικά το τελευταίο τρίμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης ενώ πέρσι οι πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου μοιράστηκαν μεταξύ των δύο τελευταίων τριμήνων λόγω του ότι το Πάσχα έπεσε εξαιρετικά νωρίς. Το γεγονός αυτό καθιστά τα αποτελέσματα του εννιαμήνου της παρούσας οικονομικής χρήσης μη άμεσα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περσινά.
Η διοίκηση της εταιρίας μετά και τα αποτελέσματα πωλήσεων του δεκάμηνου εκτιμά ότι για το έτος ο όμιλος θα πετύχει ρυθμό αύξησης των πωλήσεων αντίστοιχη με αυτή του εξαμήνου που ήταν 17,39% ή και ελαφρώς βελτιωμένη ενώ ο ρυθμός αύξησης των κερδών αναμένεται να φτάσει τα επίπεδα του εξαμήνου που ήταν 21,42% με πιθανότητα να ξεπεραστεί αν εξομαλυνθεί η κατάσταση που επικρατεί στα λιμάνια και στις οδικές μεταφορές. Οι ρυθμοί αυτοί είναι σαφώς υψηλότεροι του στόχου που είχε θέση η διοίκηση για ετήσια αύξηση πωλήσεων και κερδών κατά 15%.


ΥΧΥΧΥ


Καλπίνης - Σίμος:
Επενδύσεις στη Ρουμανία
Η εταιρία «Α. Καλπίνης - Ν. Σίμος ΑΕΒΕ», στα πλαίσια της συμφωνίας με τους ομίλους εταιριών «Χαλυβουργία Ελλάδος» και «Αφοί Τριγώνη» για την από κοινού συνεργασία στη Ρουμανία στον τομέα της επεξεργασίας και διανομής προϊόντων χάλυβα, προχώρησε μέσω της θυγατρικής Kalpinis - Simos Rom S.R.L., η οποία θα μετονομαστεί σε «Balkan Iron Group S.R.L.» (B.I.G. S.R.L.), στην αγορά δύο οικοπέδων στη περιοχή του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία.
Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η αγορά δύο οικοπέδων πλησίον του Βουκουρεστίου έκτασης 60.000 τ.μ. και 20.000 τ.μ. και συνολικής αξίας 2 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.


ΥΧΥΧΥ


Forthnet:
Ανάπτυξη Εσόδων κατά 80%
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet,  κ. Παντελής Τζωρτζάκης, στο πλαίσιο παρουσίασης σε θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές, αναφέρθηκε στις εξελίξεις σχετικά με την εταιρία, αλλά και γενικότερα με τη σημερινή ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά. Αναλύοντας τη θέση της Forthnet, επεσήμανε  το υψηλό μερίδιο αγοράς που έχει ήδη κατακτήσει στο χώρο των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και τη συνεχή συνολική αύξηση της πελατειακής της βάσης που παρουσιάζει σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει. Σημειώνεται ότι σήμερα, η εταιρία εξυπηρετεί περισσότερες από 500.000 πελάτες, ενώ σημαντική άνοδο παρουσιάζουν και οι ευρυζωνικές συνδέσεις που εξυπηρετεί, οι οποίες στο τέλος του 2007 ξεπέρασαν τις 200.000, από 100.000 που ήταν στο τέλος του 2006.
Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet,  αναφέρθηκε στην πρόοδο του επιχειρηματικού πλάνου της Forthnet για την περίοδο 2006-2009 επισημαίνοντας ότι και στις τρεις βασικές κατευθύνσεις του:
α. Την αύξηση της πελατειακής βάσης
β. Την ολοκλήρωση του ιδιόκτητου τηλεπικοινωνιακού δικτύου DSL
γ. Την ανάπτυξη ανεξάρτητου δικτύου οπτικών ινών σημειώθηκε σημαντική πρόοδος.
Ειδικότερα, τα νέα προϊόντα που δημιουργούνται με όχημα την απελευθέρωση του τοπικού βρόχου, συμβάλλουν τα μέγιστα στη σημαντική αύξηση της πελατειακής βάσης της Forthnet.  Ήδη στους πρώτους 12 μήνες εμπορικής λειτουργίας περισσότεροι από 100.000 συνδρομητές είχαν επιλέξει αυτά τα προϊόντα, ενώ η εταιρία προσδοκά σημαντική ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης και μελλοντικά.
Στη συνέχεια οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην εξαγορά της εταιρίας συνδρομητικής τηλεόρασης (NOVA) και στις δυνατότητες ανάπτυξης της σχετικής αγοράς, ενώ ανέλυσαν και τις δυνατότητες ανάπτυξης που παρουσιάζει η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαδικτύου, τηλεφωνίας και τηλεόρασης στους Έλληνες καταναλωτές.
Τέλος, όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο σημαντικό ρόλο της ΕΕΤΤ και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι στο επόμενο διάστημα θα αυξηθούν από τη Ρυθμιστική Αρχή οι προσπάθειες ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς μέσω της απελευθέρωσης του τοπικού βρόχου, που αποτελεί κύριο μοχλό ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα.


ΥΧΥΧΥ


Intracom Telecom:
Σύμβαση 40 εκατ. ευρώ στη Συρία

H Intracom Telecom, μέλος του επιχειρησιακού τομέα τηλεπικοινωνιακών λύσεων της Sitronics και ανήκουσα κατά 49% στον Όμιλο Intracom Holdings, ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης αξίας 40 εκατ. ευρώ με την Syrian Wireless Organization (SWO) για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού (back-up) ασύρματου δικτύου τηλεπικοινωνιών της χώρας.
Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, η Intracom Telecom θα κατασκευάσει ένα εθνικό ασύρματο δίκτυο τηλεπικοινωνιών στη Συρία, το οποίο θα παρέχει στους δημόσιους οργανισμούς τη δυνατότητα χρήσης του ακόμα και σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Το ολοκληρωμένο έργο αυτό θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία Tetra της Ιταλικής Selex S.p.A. και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 22 μηνών.
Ο κ. Α. Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Telecom, δήλωσε: «Ύστερα από μια αυστηρή διαδικασία επιλογής συνεργάτη, η εταιρία μας ανέλαβε να υλοποιήσει αυτό το σημαντικό και μεγάλο έργο. Οι τεχνολογικά προηγμένες λύσεις της εταιρίας μας θα παρέχουν γρήγορες, αξιόπιστες, και οικονομικά αποδοτικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Δαμασκό, αλλά και σε αρκετές περιοχές της Συρίας. Η ανάληψη του συγκεκριμένου έργου σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με την SWO, ενισχύει τη δυναμική μας στην περιοχή, και διευρύνει περαιτέρω το διεθνές πελατολόγιο μας».


ΥΧΥΧΥΥγεία:
Υψηλοί, διεθνείς στόχοι
Ανοδικοί ρυθμοί ανάπτυξης χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα της Εταιρίας «ΔΘΚΑ Υγεία ΑΕ» κατά την οικονομική χρήση του 2007, λόγω της αναδιάρθρωσης που ακολούθησε μετά την εξαγορά από την Marfin Investment Group (ΜΙG).
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στον Όμιλο ανήλθε σε 130,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 37,8%, έναντι 94,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2006. Πολύ μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου, τα οποία αυξήθηκαν κατά 107% και ανήλθαν σε 24 εκατ. ευρώ έναντι 11,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Το περιθώριο των ενοποιημένων λειτουργικών κερδών (EBITDA margin) βελτιώθηκε κατά 6,13 ποσοστιαίες μονάδες (613 μονάδες βάσης) σε σχέση με την περσινή περίοδο, ως επιστέγασμα της αναδιάρθρωσης του ομίλου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Τέλος τα καθαρά κέρδη του Ομίλου εκτοξεύτηκαν στα 12,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1096%, έναντι 1,03 εκατ. ευρώ το 2006.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (προ αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης) αυξήθηκαν κατά 43,6% στα 23,5 εκατ. ευρώ. Οι ταμειακές ροές μετά τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκαν κατά 14,7% στο ποσό των 12,7 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της αύξησης των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την προκαταβολή ύψους 7,04 εκατ. ευρώ για την εξαγορά ποσοστού 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου του Νοσοκομείου ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στην Λεμεσό της Κύπρου.
Με βάση τα ανωτέρω πολύ θετικά αποτελέσματα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με την μορφή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή και επιστροφής κεφαλαίου 0,08 ευρώ ανά μετοχή (constructive dividend) βάσει της πολιτικής της εταιρίας να αποδίδει σημαντικά εισοδήματα στους μακροπρόθεσμους μετόχους της εταιρίας.
Το 2007 αναλήφθηκαν από την διοίκηση του «ΔΘΚΑ Υγεία ΑΕ» μία σειρά από σημαντικές στρατηγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της θέσης του Ομίλου και την περαιτέρω ενίσχυσή του στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι σημαντικότερες στρατηγικές κινήσεις είναι:
1. Η αύξηση του ποσοστού του «ΔΘΚΑ Υγεία ΑΕ» στο μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου «Μητέρα Α.Ε.» σε 98,6%.
2. Η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.) ύψους 300 εκατ. ευρώ, για να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις του Ομίλου σε επιχειρήσεις του κλάδου Υγείας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και η οργανική ανάπτυξη του Υγεία.
3. Σύσταση της εταιρίας «Hygeia Hospital - Tirana Sh.A» στα Τίρανα της Αλβανίας, η οποία θα ανεγείρει και θα λειτουργήσει την πρώτη Ιδιωτική Κλινική της Αλβανίας, δυναμικότητας 160 κλινών.
4. Συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ» στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο Αχίλλειον στην Λεμεσό της Κύπρου, δυναμικότητας 86 κλινών.
5. Ίδρυση της εταιρίας «Y-Pharma Α.Ε.» με σκοπό την εμπορία φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως, η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στη Ελληνική αγορά και στην συνέχεια, θα δραστηριοποιηθεί και σε άλλες χώρες.
6. Σύσταση της εταιρίας  "Stem-Health AE" με σκοπό την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου τραπεζών βλαστοκυττάρων στις χώρες της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.
7. Υπογραφή συμφωνίας με την «Εθνική Ασφαλιστική». Με την συμφωνία αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η προσπάθεια της Διοίκησης του Υγεία να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο αξιόπιστης συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και Ιδιωτικών Νοσοκομείων.
Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης το «Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε.» ανακοίνωσε την εξαγορά ποσοστού 50% του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου Safak, ιδιωτικού Ομίλου εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία, έναντι 48 εκατ. δολ. Επιπλέον το «Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε.» θα κατέχει την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Safak. Ο Όμιλος Safak, είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους Ομίλους παροχής υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία, και διαθέτει τέσσερα νοσοκομεία στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης με 470 κλίνες συνολικά.
Επίσης, η Εταιρία έχει ανακοινώσει την εξαγορά ποσοστού 60% του ιδιωτικού νοσοκομείου Ευαγγελισμός στην Πάφο της Κύπρου, δυναμικότητας 71 κλινών, έναντι 7,6 εκατ. ευρώ. Οι ανωτέρω εξαγορές τελούν υπό την αίρεση πραγματοποίησης ικανοποιητικού οικονομικού και νομικού ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω εξαγορών ο Όμιλος Υγεία θα διαθέτει συνολικά 9 νοσοκομεία στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο, συνολικής δυναμικότητας 1.547 κλινών. Επίσης ο Όμιλος επεκτείνεται στον κλάδο τραπεζών βλαστοκυττάρων ενώ οι εταιρίες εμπορίας ειδικών υλικών, φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης που διαθέτει του δίδουν τη δυνατότητα να επεκταθεί στην προμήθεια ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων.
Το «Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε.» αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας της «Marfin Investment Group A.E» (MIG) που είναι ο στρατηγικός μέτοχος του «Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε.».


ΥΧΥΧΥ


Entersoft:
Υπερκάλυψη αύξησης κεφαλαίου
Η ιδιωτική τοποθέτηση της Entersoft, για την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α του ΧΑ, υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές. Η Entersoft εξέδωσε 366.000 νέες μετοχές που διετέθησαν στο άνω άκρο του εύρους αποτίμησης: 2,52 ευρώ. Με τα νέα κεφάλαια θα αναπτυχθούν νέα προϊόντα και θα διευρυνθεί η βαλκανική παρουσία της εταιρίας.


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Ουδέν κακόν, αμιγές καλού...
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Cradle-to-Cradle: A case study
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η ΕΚΕ ως εργαλείο του Μάρκετινγκ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Γέφυρα Α.Ε.
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - go natural
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - H κοινωνική αξία τρέφει και την εμπορική
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Χάλυψ / Italcementi
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - BNP Paribas
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Amita Motion - Ίδρυμα Λεβέντη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθήνη - ΟΤΕ:«365 ημέρες προσπαθούμε για το καλύτερο»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Wind: Πολιτιστικό πρόγραμμα «¶γονη Γραμμή Γόνιμη»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Aldemar: Το πρόγραμμα «Mare Verde»
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Τράπεζα Πειραιώς:Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης:Ο Δείκτης CRI στην Ελλάδα
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Cisco: Η ΕΚΕ εφαλτήριο για την προστασία του Πλανήτη
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Coca-Cola:Δράση για Υγεία και Περιβάλλον
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αύρα: "Ιt’s so easy being green"
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Pfizer Hellas: Για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - PricewaterhouseCoopers:Βράβευση υποτρόφων
Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη - Elite: «Βήματα αισιοδοξίας»
Αφιέρωμα - Investment Banking
7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου - Γενεύη 2008
Ξένη Δημοσίευση - Η ελληνική οικονομία
Φάκελοι
¶ρθρο - Τι δείχνει η πρόσφατη κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα - Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρίες: Καλή χρονιά το 2007, αστάθεια για το 2008
¶ρθρο - Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα
Έρευνα - Αγορά καυσίμων: Μικρή κάμψη στις πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2007
Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2008
¶ρθρο - Η αγορά του κακάο
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site