Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2008                              

Στα ενδότερα της οδού ΣοφοκλέουςPlias:
Μνημόνιο με τράπεζες
για συμμετοχή στην ΑΜΚ
Η εταιρία Plias, σε συνέχεια της απόφασης για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που ελήφθη στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 17 Μαρτίου 2008, προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με τις πιστώτριες Τράπεζες, οι οποίες θα συμμετέχουν στην ΑΜΚ με το ποσό των 10.000.000 ευρώ, συνολικά.
Το συνολικό ποσό της Αύξησης που εγκρίθηκε κατά την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας ανέρχεται σε 42,42 εκ. ευρώ και εκτός των Τραπεζών, έχει δηλώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει η βασική μέτοχος Thrush Investment Holding Ltd με ποσό 15.000.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας, τα υπό άντληση κεφάλαια θα αξιοποιηθούν:
• για  την εφαρμογή  επενδυτικού προγράμματος (7 εκατ. ευρώ) με σκοπό την καθετοποίηση της παραγωγής, την αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας, τη μείωση βιομηχανικού κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
• για την  εξαγορά μειοψηφικού πακέτου (49%) μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Gageo ΑΒΕΕ (4 εκατ. ευρώ), η οποία εξειδικεύεται στον εφοδιασμό ξενοδοχείων με προϊόντα προσωπικής περιποίησης (Hotel Amenities) και είναι πρωτοπόρος στην αγορά που δραστηριοποιείται, ώστε η Plias να αποκτήσει το 100% της εταιρείας.
• για την αποπληρωμή δανείων της εταιρείας και των θυγατρικών (25 εκατ. ευρώ).
• ως Κεφάλαιο Κίνησης (5,84 εκατ. ευρώ)


ΥΧΥΧΥ


Coca-Cola 3Ε:
Αναδιαμόρφωση στόχων
Ενώ οι επιδόσεις της Coca Cola 3E κατά το μεγαλύτερο μέρος του Απριλίου ήταν ικανοποιητικές, προς το τέλος του μήνα παρατηρήθηκε επιδείνωση στον όγκο και διάρθρωση των πωλήσεών της. Αυτό έγινε ακόμα πιο αισθητό το Μάιο, που αποτελεί ουσιαστικά την αρχή της περιόδου των αυξημένων πωλήσεων για την Εταιρία όταν πέτυχε μονοψήφια και χαμηλότερη του αναμενόμενου αύξηση  στον όγκο πωλήσεων. Οι παράγοντες, που συνέβαλαν σε αυτή την απόδοση είναι:
• Οι καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος των Κεντροευρωπαϊκών αγορών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οι οποίες ήταν σημαντικά χειρότερες το Μάιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
• Το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ιταλία, την Ουκρανία και την Ρουμανία, το οποίο οδήγησε σε αυξήσεις στις τιμές τροφίμων και πετρελαίου.
• Η συνεχής άνοδος της τιμής του πετρελαίου σε πρωτοφανή επίπεδα επηρέασε αρνητικά το κόστος, κυρίως σε σχέση με τα συμβόλαια προμήθειας PET και τα έξοδα διανομής.
• Στην Ελλάδα, η δωδεκαήμερη γενική απεργία στον κλάδο των μεταφορών το Μάιο, αμέσως πριν από την έναρξη της περιόδου αυξημένων πωλήσεων για την Εταιρία, περιόρισε την εκτέλεση παραγγελιών για τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες, ιδιαίτερα στα υψηλής κερδοφορίας κανάλια άμεσης κατανάλωσης.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η Εταιρία προέβη σε αναδιαμόρφωση στόχων για το έτος 2008 ως εξής:
Όγκος πωλήσεων περίπου 6% (προηγουμένως 7%)
Λειτουργικά κέρδη (EBIT) περίπου 5%-7% (προηγουμένως 11%-13%)
Κέρδη ανά μετοχή (EPS) περίπου 1.37-1.40, αύξηση της τάξης του 5%-8% (προηγούμενη αύξηση 1.46-1.49 της τάξης του 12%-15%)

ΥΧΥΧΥ

Crédit Agricole:
Επιτυχής ΑΜΚ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Crédit Agricole, το οποίο συνεδρίασε στις 15 Ιουλίου 2008, επιβεβαίωσε ομόφωνα την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης  2008-2010.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνώρισε την επιτυχία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες στην αγορά. Υπογράμμισε τη σημαντική συνεισφορά των Περιφερειακών Τραπεζών μέσω της SAS Rue La Boétie και την υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 130% για δικαιώματα που δεν ανήκαν σε αυτές. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος της Crédit Agricole δηλώνει ότι ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I) θα έχει διαμορφωθεί τουλάχιστον στο επίπεδο του 8,5% στις 30 Ιουνίου 2008.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι είναι αρμοδιότητα της παρούσας διοικητικής ομάδας να υλοποιήσει πλήρως το Σχέδιο Δράσης 2008-2010, σε συνδυασμό με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εκφράζει εκ νέου ομόφωνα την πλήρη εμπιστοσύνη και υποστήριξή του στο πρόσωπο του Διευθύνοντος Συμβούλου, Georges Pauget, για την επιτυχία αυτής της αποστολής.
Επίσης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στις 10 Σεπτεμβρίου 2008 θα διεξαχθεί στο Παρίσι ημέρα επενδυτών με κύριο θέμα τη νέα στρατηγική της Calyon.


ΥΧΥΧΥ


Έλαστρον:
Η νέα "υπογραφή"
της Καλπίνης - Σίμος
Με το όνομα «Έλαστρον», θα υπογράφει στο εξής ο Όμιλος Α. Καλπίνης - Ν. Σίμος, ο οποίος παρουσίασε το νέο του όνομα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων του στις 26 Ιουνίου 2008. Στη χρονιά ορόσημο των 50 χρόνων από την ίδρυσή του ο Όμιλος Α. Καλπίνης - Ν. Σίμος με τη νέα ονομασία σε Έλαστρον υιοθετώντας ένα όνομα χωρίς γλωσσικούς περιορισμούς που εκφράζει τη δυναμικότητα και τις θεμελιώδεις αξίες του.


ΥΧΥΧΥ


Ελινόιλ:
Aύξηση ΜΚ και split
Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση της Ελινόιλ.
Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας, αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (split) από 1 ευρώ σε 0,50 ευρώ με την έκδοση 9.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά.
Επίσης, στη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με αναλογία 7 νέες μετοχές προς 20 παλαιές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την εν λόγω αύξηση θα ανέλθουν μεταξύ 20 εκατ. ευρώ και 30 εκατ. ευρώ.
Προορισμός των νέων κεφαλαίων είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων οργανικής ανάπτυξης και κυρίως ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων της εταιρίας.


ΥΧΥΧΥ


Ελληνικά Πετρέλαια:
Στρατηγική συμμαχία με Edison
Η Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ και η Edison SpA, δεύτερη σε μέγεθος εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διανομής φυσικού αερίου της Ιταλίας, ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφωνίας, για στρατηγική συμμαχία στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η συμμαχία αυτή θα λάβει τη μορφή κοινής εταιρίας συμμετοχών, στόχος της οποίας είναι η ανάδειξή της σε ηγετικό σχήμα στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με χαρτοφυλάκιο παραγωγικής ισχύος 1.500 – 2.000 MW και δραστηριοποίηση στην εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα αυτή εταιρία θα αξιολογήσει επίσης επενδύσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, παραγωγής φυσικού αερίου και παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια.
Προς εξισορρόπηση της αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια θα λάβει το ποσό των 55 εκατ. ευρώ από την Edison και η εταιρία συμμετοχών θα λάβει το ποσό των 30,7 εκατ. ευρώ από τις HED και Χαλκόρ. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.


ΥΧΥΧΥ


Emporiki Leasing:
Ολοκλήρωση κοινοπρακτικού
leasing ακινήτου
Ολοκληρώθηκε η παράδοση του ακινήτου επί της Λεωφόρου Συγγρού 340 που κατασκευάστηκε από τον Όμιλο Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική (ΜΒΔΤ) και για το οποίο υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2008 σύμβαση sales & leaseback αξίας 80 εκατ. ευρώ. Η Emporiki Leasing, θυγατρική εταιρία του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, ενήργησε ως διαχειριστής της σύμβασης καθώς και ως χρηματοδότης, εξ ημισείας, με την ΑΤΕ Leasing. Άνω του 50% του εν λόγω ακινήτου, που αφορά σε 13.763 τ.μ. γραφειακούς και εμπορικού χαρακτήρα χώρους, 2.133 τ.μ. αποθήκες και 400 θέσεις στάθμευσης, έχει ήδη μισθωθεί στη γνωστή αλυσίδα λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών Media Markt.


ΥΧΥΧΥ


Endesa Hellas:
Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Η Endesa Hellas A.E. ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε από τις αρχές η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της 100% θυγατρικής της εταιρίας με την επωνυμία «Δέλτα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΕ» από την εταιρία «Endesa Hellas Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής & Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας».
Με τον ανωτέρω μετασχηματισμό υλοποιείται η τρίτη φάση του Στρατηγικού Σχεδίου της Endesa Hellas, η οποία δημιουργήθηκε μετά τη στρατηγική συμφωνία του Ομίλου Μυτιληναίος με τον ισπανικό Όμιλο Endesa, ενώ ταυτόχρονα ξεκινά το τέταρτο και τελικό στάδιο του Στρατηγικού Σχεδίου της εταιρίας, το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εισφοράς της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 334MW στον Άγιο Νικόλα Βοιωτίας, στην «Endesa Hellas Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής & Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας». Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2008.


ΥΧΥΧΥ


ΕΥΑΘ:
Νέες δραστηριότητες

Κατά την παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ δρ Γεώργιος Σκόδρας αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της εταιρίας, τα οικονομικά αποτελέσματα  του  2007 τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις που έγιναν κατά την αντίστοιχη περσινή παρουσίαση.
Σχετικά με το επενδυτικό και στρατηγικό  σχέδιο  2007-2011 δόθηκαν τα απολογιστικά στοιχεία του 2007 ενώ  αναφέρθηκαν  τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2008 και η συμφωνία για την πραγματοποίηση επένδυσης στον τομέα του εμφιαλωμένου νερού από κοινού με την Ε. Μαλαματίνας ΑΕΒΕ. Ως προς τις προθέσεις της εταιρίας να δραστηριοποιηθεί  και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών  ανακοίνωσε ότι βρίσκεται προ υπογραφής συμφωνίας με τις Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Vodafon & Wind για την ανάπτυξη σταθμών βάθης.


ΥΧΥΧΥ


FBBank:
Ολοκλήρωση ΑΜΚ

Ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της FBBank ύψους 50 εκατ. ευρώ με την καταβολή μετρητών, μετά τη σχετική απόφαση που είχε λάβει ομόφωνα στις 10/4/2008 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της FBBank ανέρχεται στο ποσό των 138,2 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 148,6 εκατ. ευρώ.
Τα νέα κεφάλαια που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ενισχύουν σημαντικά τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας και τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας και επιταχύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης και υλοποίησης των στρατηγικών της στόχων. Προτεραιότητες της Τράπεζας είναι η περαιτέρω ενίσχυσή της στη Ναυτιλιακή και Επιχειρηματική Τραπεζική, καθώς και η διεύρυνση του μεριδίου της στη Λιανική Τραπεζική.


ΥΧΥΧΥ


Global Finance:
Επενδύει στην EuroIns
Η Global Finance, μέσω του  South Eastern Europe Fund, συμφώνησε σε επένδυση ύψους 26 εκατ. ευρώ στον ηγετικό βουλγαρικό Ασφαλιστικό Όμιλο Eurolns Insurance Group (EIG) για την εξαγορά σημαντικού μειοψηφικού πακέτου.
O Όμιλος, εκτός της Βουλγαρίας, έχει επεκτείνει με επιτυχία τις δραστηριότητές του στις αγορές της Ρουμανίας και της FYROM και διαθέτει σήμερα 300 καταστήματα και 700.000 πελάτες στην ευρύτερη περιοχή. Το 2008, τα Ενοποιημένα Μεικτά Ασφάλιστρα των Εκδοθέντων Συμβολαίων (gross written premia) αναμένεται να ανέλθουν σε 95 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση μεγαλύτερη του 40%, έναντι του 2007.
Η EIG, αποτελεί εξ ολοκλήρου θυγατρική της EuroHold, της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης Εταιρίας Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας, η οποία δραστηριοποιείται στους κλάδους του Leasing, του Asset management και την εμπορία αυτοκινήτων.
Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί την έκτη του Southeast Europe Fund μετά τις ΙCAP, Ανδρομέδα, Biofarma (Τουρκία), Bulgarian Telecom και Χρυσή Ευκαιρία. Το Southeast Europe Fund είναι το 8ο επενδυτικό κεφάλαιο (private equity fund) της Global Finance ύψους 350 εκατ. ευρώ που εστιάζει σε επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στη Νοτιαανοτολική Ευρώπη (με έμφαση σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και δευτερευόντως σε Τουρκία και Σερβία).


ΥΧΥΧΥ


Intracom Telecom:
Ομολογιακό δάνειο
και επένδυση στην Ινδία
H Intracom Telecom, μέλος του επιχειρησιακού τομέα τηλεπικοινωνιακών λύσεων της Sitronics, ανακοίνωσε την υπογραφή κοινού  ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ. Διοργανώτρια του ομολογιακού δανείου είναι η Alpha Τράπεζα, ενώ συμμετέχουν και οι τράπεζες HSBC, Γενική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, EFG Eurobank, FBB, Aspis Bank και Millenium Bank. Το προϊόν του ομολογιακού δανείου  θα χρησιμοποιηθεί  αφενός για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας και αφετέρου για την χρηματοδότηση των αναπτυξιακών σκοπών της εταιρίας που περιλαμβάνουν επενδύσεις για την ανάληψη νέων έργων καθώς και την επέκτασή της σε νέες αγορές.
Δυναμικά στην Ινδία
H Intracom Telecom, εξάλλου, ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολαίου αξίας 5,7 εκατ. δολαρίων με την Shyam Telelink Limited, κάτοχο αδειών ασύρματης και σταθερής τηλεφωνίας στην Ινδία, για την προμήθεια ραδιοζεύξεων (προϊόν Intralink). Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, η Intracom Telecom έχει αναλάβει την ολοκληρωμένη προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ραδιοζεύξεων (radio-relay links), για την επέκταση του δικτύου της Shyam Telelink στην περιοχή του Ρατζαστάν. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε πέντε μήνες. 

ΥΧΥΧΥ

Σαράντης:
Εξαγορά της ουγγρικής Trade 90
Η Γρ. Σαράντης ΑBEΕ προέβη στην εξαγορά της ουγγρικής εταιρίας προϊόντων οικιακής χρήσης Trade 90.
Ο Όμιλος Σαράντη, στα πλαίσια περαιτέρω γεωγραφικής επέκτασής του και ενίσχυσης της ηγετικής του θέσης στον τομέα καταναλωτικών προϊόντων στην Αν. Ευρώπη, προέβη σε υπογραφή συμβολαίου για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Trade 90, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Sarantis Cyprus Ltd. Η εξαγορά αυτή τελεί μονομερώς για τον Όμιλο υπό την αίρεση των ευρημάτων του νομικού και οικονομικού ελέγχου, που θα πραγματοποιηθεί στην εταιρεία μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2008.
H εταιρία Trade 90 δραστηριοποιείται από το 1991 στο χώρο των προϊόντων οικιακής χρήσης και ειδικότερα στην παραγωγή και διανομή προϊόντων συσκευασίας τροφίμων. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές της ουγγρικής αγοράς έχοντας μακροχρόνιες συμφωνίες με τους βασικούς μεγάλους λιανέμπορους, ενώ διατηρεί ισχυρό δίκτυο διανομής καλύπτοντας ολόκληρη την αγορά. Εξάλλου, σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα προϊόντα συσκευασίας της Trade 90 έχουν καλή τοποθέτηση στην αγορά και  διαθέτουν τη 2η θέση σε μερίδια αγοράς.
Η εν λόγω εξαγορά θα γίνει με αυτοχρηματοδότηση, κάνοντας χρήση των ιδίων διαθεσίμων πόρων του Ομίλου, το τίμημα της οποίας ανέρχεται σε 2,74 εκατ. ευρώ. Η εταιρία, η οποία σημειωτέον δεν έχει δανεισμό, αναμένεται το 2008 να καταγράψει πωλήσεις, EBITDA και ΕΒΙΤ ύψους περίπου 6,5 εκατ. ευρώ, 0,5 εκατ. ευρώ  και 0,45 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.


ΥΧΥΧΥ


SingularLogic Integrator:
Έργο για το Μετοχικό
Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
Η εταιρία SingularLogic Integrator υπέγραψε σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση ανοικτού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακού Συστήματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Ε.Π.Σ. ΜΤΠΥ)» συνολικού τιμήματος 727.759,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).


ΥΧΥΧΥ


S&B Βιομηχανικά Ορυκτά:
Επικέντρωση στους φυσικούς πόρους
Τις δραστηριότητες του Ομίλου της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ, τα οικονομικά του αποτελέσματα και την επενδυτική του πρόταση παρουσίασε στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ο κ. Κρίτων Αναβλαβής, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου. Ο κ. Αναβλαβής αναφέρθηκε αναλυτικά στην επενδυτική πρόταση του Ομίλου S&B, η οποία από τις αρχές του 2008 -μετά την εκχώρηση της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ και τη συμφωνία πώλησης της Ergotrak ΑΕ- συνδέεται άμεσα με την επικέντρωση στους φυσικούς πόρους.
Στη συνέχεια, ο Οικονομικός Διευθυντής σημείωσε χαρακτηριστικά πως για τις Συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου, αυτές δηλαδή των Βιομηχανικών Ορυκτών, από το 2004 (πρώτη χρονιά δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΧΠ), ο Όμιλος S&B παρουσιάζει μέσους ρυθμούς αύξησης του κύκλου εργασιών και των καθαρών κερδών μετά από φόρους και μειοψηφίες 14,4% και 22,8% αντίστοιχα, χωρίς ουσιώδη αύξηση του συνολικού καθαρού δανεισμού μέσα στα τέσσερα αυτά χρόνια (2004-2007).


ΥΧΥΧΥ


Ιατρικό Αθηνών:
Συμφωνία με ασφαλιστικές
εταιρίες

Ο όμιλος του Ιατρικού Αθηνών ανακοίνωσε την επιτυχή έκβαση του πρώτου κύκλου διαπραγματεύσεων με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες, που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή συμφωνίας και με την Αγροτική Ασφαλιστική. Ο Όμιλος επέλεξε τις ασφαλιστικές εταιρίες Axa, Groupama Φοίνιξ, Generali Life, La Vie Assurance και Αγροτική Ασφαλιστική, προκειμένου να συνάψει μαζί τους μακροπρόθεσμες, ολοκληρωμένες και στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνίες προς όφελος των ασφαλισμένων τους που χρίζουν ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας.


ΥΧΥΧΥ


Τ.Τ. Hellenic Postbank:
Θυγατρική πιστωτικών καρτών
Την απόφασή της, με την οποία επιτρέπεται η συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση της εταιρίας  Best Line Cards S.A από το ΤΤ Hellenic Postbank κοινοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η νέα εταιρία με αντικείμενο τη διαχείριση πιστωτικών καρτών, θα ονομάζεται Post Credit SA με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.


ΥΧΥΧΥ


Χαΐτογλου - Χαρτέλ:
Επένδυση στο ΒιΠαΘε
Η Χαΐτογλου - Χαρτέλ ΑΒΕΕ υπέγραψε συμφωνία με την ΒιΠαΘε ΑΕ, θυγατρική εταιρία του Ομίλου ΓΕΚ, για την απόκτηση οικοπεδικής έκτασης 100 στρεμμάτων στο θεσμοθετημένο Βιομηχανικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στο Δήμο Αγ. Αθανασίου, στο 23ο χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.
Η Χαΐτογλου - Χαρτέλ, προχώρησε στη μεγάλη αυτή επένδυση, με σκοπό να δημιουργήσει μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής και μεταποίησης χάρτου (χαρτοκιβώτια, χαρτοτέλαρα, παρελκόμενα χαρτοκιβωτίων, κ.λπ. από κυματοειδές χαρτόνι), που θα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μονάδες του κλάδου της χαρτοβιομηχανίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Η επένδυση για τη διασφάλιση γης στο ΒιΠαΘε ανήλθε περίπου σε 7 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική επένδυση προβλέπεται να ξεπεράσει τα 45 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η Χαΐτογλου - Χαρτέλ θα διαθέτει σύγχρονο ανταγωνιστικό προϊόν, θα προσφέρει αποτελεσματική κάλυψη και αντιμετώπιση κάθε ανάγκης των πελατών της, θα επιτύχει μείωση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων και διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων καθώς και δημιουργία νέων και τέλος θα προχωρήσει στο σχεδιασμό νέων καινοτομικών προϊόντων.


ΥΧΥΧΥ


Κατσέλης:
Πρόταση για ΑΜΚ
Κατά τη συνεδρίαση της 10/7/2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Υιοί Χ. Κατσέλη ΑΒΕΕ» αποφάσισε να  εισηγηθεί την άντληση κεφαλαίων ύψους 35 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά που έχει ανακοινωθεί στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης της εταιρίας που είναι σε εξέλιξη, με απορρόφηση της μητρικής εταιρίας της «Αλλατίνη ΑΕ» και της 100% θυγατρικής της τελευταίας «Ελβιπέτ ΑΕ».
Η εισήγηση αυτή έχει γνωστοποιηθεί και έχει τη σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των απορροφούμενων εταιριών «Αλλατίνη ΑΕ» και «Ελβιπέτ» και θα υποβληθεί προς έγκριση και λήψη τελικής απόφασης στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα κληθεί να αποφασίσει για την συγχώνευση των τριών εταιριών, η οποία με βάση την τωρινή εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα τον προσεχή Οκτώβριο.
Η σχεδιαζόμενη άντληση των κεφαλαίων εξυπηρετεί το στρατηγικό σχεδιασμό του νέου επιχειρηματικού οργανισμού, που θα προκύψει από τη συγχώνευση, και προβλέπεται να έχει τζίρο τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ, 5 εργοστασιακές μονάδες στην Ελλάδα και βασικό πλεονέκτημα την καθετοποιημένη παραγωγή από το σιτάρι μέχρι το τελικό προϊόν.


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Ελληνική Κεφαλαιαγορά-Το μπαλάκι τώρα στην κυβέρνηση...
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Επενδυτικές Επιλογές
Συνέντευξη: Γιώργος Διαμαντόπουλος-Κεφάλαιο της General Union είναι οι άνθρωποί της
Αφιέρωμα: Banking Conference
Έρευνα:Πανελλαδική έρευνα της Stat Bank-Αυξήθηκε η κερδοφορία των ελληνικών βιομηχανιών
¶ρθρο:Ποια είναι η αγορά των παραγώγων προϊόντων καιρού
Φάκελοι
Αφιέρωμα:Χρηματιστήριο Κύπρου
Αφιέρωμα: Ελληνικά λιμάνια-Ανάπτυξη σε..."ξένα χέρια"
Euromoney: Αγορά άνθρακα
¶ρθρο: Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία
Επενδυτικά θέματα
Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Marketing & Επικοινωνία
Νέα της Αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site