Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2008                              

AΡΘΡΟ


Η μετάβαση στα ΔΠΧΠ και η επίδρασή της στις εταιρίες του κλάδου τεχνολογίας του ΧΑ


Τον Ιούλιο του 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κανονισμό 1606/2002 προχώρησε στην καθολική εφαρμογή κοινών κανόνων και προτύπων λογιστικής τυποποίησης εντός των συνόρων της, με την υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) από όλες τις εισηγμένες σε ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές επιχειρήσεις κατά την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων για το 2005 και εφεξής.


Του Διογένη Μπαμπουκάρδου


Με τον Κανονισμό αυτό επιχειρήθηκε αφενός να καταστεί πιο αξιόπιστη η σύγκριση μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων επιχειρήσεων, αφετέρου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
Συνέπεια των παραπάνω υπήρξαν στην Ελλάδα οι Νόμοι 2992/2002, 3148/2003 και 3229/2004, οι οποίοι προέβλεπαν την υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΠΧΠ για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων για τη χρήση που έληγε την 31/12/2005 και έπειτα. Επίσης προέβλεπαν ότι το 2004 θα αποτελούσε το έτος μετάβασης από τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές που ίσχυαν μέχρι εκείνη τη στιγμή (δηλαδή του Ν. 2190/1920 και του ΕΓΛΣ) στα ΔΠΧΠ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις όφειλαν να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΠ κατά τη διάρκεια του 2004, προκειμένου να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στις οικονομικές καταστάσεις του 2005 συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.
Οι αλλαγές που επέφερε η νέα αυτή λογιστική πραγματικότητα, επηρέασαν τον τρόπο αντιμετώπισης και παρακολούθησης διαφόρων λογιστικών γεγονότων με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των περισσοτέρων μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων. Το παραπάνω συμπέρασμα  γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στις οικονομικές καταστάσεις του έτους μετάβασης (2004) μιας και για αυτή τη χρήση οι εταιρίες δημοσίευσαν καταστάσεις τόσο σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όσο και με τα Διεθνή, κάτι που επιτρέπει την άμεση σύγκριση των αριθμοδεικτών τους και των επί μέρους κονδυλίων των ισολογισμών τους για την ίδια χρήση με την εφαρμογή διαφορετικών λογιστικών αρχών. Με βάση αυτή τη διαπίστωση παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων πέντε εισηγμένων εταιριών του κλάδου τεχνολογίας, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στα ετήσια δελτία τους για τη χρήση 2005 και με τις δύο μεθόδους λογιστικής τυποποίησης. Οι εταιρίες αυτές είναι οι Ιντρακόμ ΑΕ, Nexans Ελλάς ΑΒΕ, Forthnet ΑΕ , LogicDIS ΑΕ και InfoQuest ΑΕΒΕ.


Συμπεράσματα από την ανάλυση
των ισολογισμών
Από την ανάλυση των ισολογισμών των πέντε εταιριών παρατηρείται ότι τρεις από αυτές παρουσίασαν μικρή μείωση των συνολικών μεγεθών των ισολογισμών τους, μία παρουσίασε αύξηση ενώ μία παρουσίασε εξαιρετικά μεγάλη μείωση. Αθροιστικά, οι ισολογισμοί των εταιριών παρουσίασαν μείωση του συνολικού ενεργητικού τους της τάξης του 7,5%, ήτοι 130 εκατ. ευρώ. Επίσης αξίζει να τονιστεί ότι τη μεγαλύτερη μεταβολή υπέστη η ομάδα των ιδίων κεφαλαίων που μειώθηκε κατά 161 εκατ. ευρώ. Εξετάζοντας τις
επιμέρους ομάδες των ισολογισμών εξάγονται τα εξής συμπεράσματα:
> Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε συνολικά κατά 40 εκατ. ευρώ περίπου. Οι λογαριασμοί με τις μεγαλύτερες θετικές επιδράσεις ήταν τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Αντίθετα οι υψηλότερες αρνητικές επιδράσεις προήλθαν από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και τις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
> Τα ενσώματα πάγια στοιχεία παρουσίασαν αύξηση 7% περίπου που μεταφράζεται σε 25,8 εκατ. ευρώ γεγονός που οφείλεται στη θετική αναπροσαρμογή της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους με συνέπεια την μείωση των σωρευμένων αποσβέσεών τους και την αύξηση της αναπόσβεστης αξίας τους.
> Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία παρουσίασαν μείωση 31% περίπου που μεταφράζεται σε 35,6 εκατ. ευρώ λόγω της μη αναγνώρισης μια σειράς άυλων περιουσιακών στοιχείων του ΕΓΛΣ ως παγίων από τα ΔΠΧΠ.
> Οι επενδύσεις παρουσίασαν αθροιστικά μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ που οφείλεται στην αποτίμησή τους στην εύλογη αξία τους.
> Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις έφθασαν τα 25,8 εκατ. ευρώ και πιθανότατα προέρχονται από την μείωση του συντελεστή φορολογίας των ανωνύμων εταιριών τα τελευταία χρόνια. Πάντως για τον εν λόγω λογαριασμό δεν υπάρχει μέγεθος σύγκρισης, μιας και η έννοια αυτή εισήχθη στην ελληνική πραγματικότητα με την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ.
> Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ. Πιθανότερη αιτία είναι η αποτίμηση των απαιτήσεων αυτών στο αναπόσβεστο κόστος τους.
Κυκλοφορούν Ενεργητικό:
> Το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε συνολικά κατά 90 εκατ. ευρώ περίπου. Όλοι οι λογαριασμοί της ομάδας αυτής παρουσίασαν σημαντική μείωση, με εξαίρεση το λογαριασμό ταμιακών διαθεσίμων που, όπως είναι ευνόητο, παρέμεινε αμετάβλητος.
> Τα αποθέματα παρουσίασαν μείωση κατά 17,7%, ήτοι 33,7 εκατ. ευρώ. Πιθανότερες αιτίες της μείωσης αυτής είναι η αποτίμηση των αποθεμάτων στη χαμηλότερη αξία μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας αξίας και η αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης.
> Οι απαιτήσεις από πελάτες μειώθηκαν κατά 6% περίπου με αιτία τον σχηματισμό υψηλότερων προβλέψεων σε σχέση με αυτούς που είχαν σχηματισθεί σύμφωνα με τις ΓΠΛΑ.
> Τα χρεόγραφα παρουσίασαν σημαντικότατη μείωση κατά 71% που οφείλεται στην αποτίμησή τους στην εύλογη αξία τους.
Ίδια Κεφάλαια:
> Τα ίδια κεφάλαια παρουσίασαν την υψηλότερη μείωση συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες του ισολογισμού. Αναλυτικά, μείωση εμφάνισαν και οι τρεις λογαριασμοί της ομάδας.
> Αιτία της εξαιρετικά υψηλής μείωσης υπήρξε η αύξηση κατά 3,5 φορές του λογαριασμού ζημίες σε νέο που οφείλεται στη συμφωνία των ιδίων κεφαλαίων που προέκυψαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ με αυτά που προέκυψαν σύμφωνα με τις ΓΠΛΑ.
> Αναφορικά με τη συμφωνία των ιδίων κεφαλαίων, οι αναπροσαρμογές που είχαν τις σημαντικότερες θετικές επιδράσεις ήταν η αναπροσαρμογή της αξία των πάγιων στοιχείων και της ωφέλιμης ζωής τους (36,2 εκατ. ευρώ), ο προσδιορισμός αναβαλλόμενης φορολογίας (18,7 εκατ. ευρώ) και η μη διάθεση προτεινόμενου μερίσματος (13,1 εκατ. ευρώ).
> Όσον αφορά στις κυριότερες αναπροσαρμογές που είχαν αρνητικές επιδράσεις στη συμφωνία των ιδίων κεφαλαίων ήταν η διαγραφή μέρους των άυλων περιουσιακών στοιχείων λόγω μη αναγνώρισής τους από τα ΔΠΧΠ (41,6 εκατ. ευρώ), ο προσδιορισμός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (68,7 εκατ. ευρώ) και οι αποτίμηση των επενδύσεων στην εύλογη αξία τους (22,8 εκατ. ευρώ).
> Τέλος, μείωση υπέστησαν τόσο το μετοχικό κεφάλαιο όσο και τα αποθεματικά, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Αναφορικά με τα αποθεματικά, σημαντική αιτία της μείωσής τους υπήρξε η μεταφορά σε λογαριασμό υποχρεώσεων των επιχορηγήσεων.
Ξένα Κεφάλαια:
> Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 5,5 εκατ. ευρώ ήτοι 2,8% κυρίως λόγω της μείωσης κατά 10 εκατ. ευρώ των μακροπρόθεσμων δανείων.
> Ακόμα ένα στοιχείο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που αξίζει να αναφερθεί είναι ο λογαριασμός αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων ο οποίος διαμορφώθηκε στα 4,5 εκατ. ευρώ και αποτέλεσε ουσιαστικά το μοναδικό στοιχείο που είχε αυξητική επίδραση στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
> Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν η μοναδική ομάδα που παρουσίασε αθροιστικά αύξηση του μεγέθους της. Κυριότερες αιτίες ήταν η αύξηση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές κατά 19 εκατ. ευρώ, των βραχυπρόθεσμων δανείων κατά 13,2 εκατ. ευρώ και των προβλέψεων κατά 16,4 εκατ. ευρώ.


Συμπεράσματα από την ανάλυση
των αριθμοδεικτών
Δείκτες Ρευστότητας:
> Η Intracom ΑΕ παρουσίασε μείωση και στους τρεις δείκτες με μεγαλύτερη αυτή του δείκτη γενικής ρευστότητας. Πάντως ακόμα και μετά τη μετάβαση εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από το μέσο όρο των πέντε εταιριών, έχοντας βελτιώσει τη θέση της έναντι των υπολοίπων.
> Nexans ΑΒΕ διατήρησε τους δείκτες της στα ίδια επίπεδα που είχαν και πριν τη μετάβαση. Πάντως, η πτώση στα μεγέθη των άλλων τριών εταιριών βελτίωσε τη θέση της, μιας και πλέον παρουσιάζει τη δεύτερη υψηλότερη ρευστότητα ανάμεσα στις πέντε υπό εξέταση εταιρίες.
> Η Forthnet ΑΕ παρουσίασε σαφή μείωση στη ρευστότητά της και ιδίως στη γενική και την άμεση. Η συγκριτικά μεγαλύτερη μείωση που υπέστησαν οι υπολειπόμενες δύο εταιρίες, είχε ως αποτέλεσμα την οριακή βελτίωση της θέση της.
> Η InfoQuest ΑΕΒΕ παρουσίασε μείωση στους δύο από τους τρεις δείκτες ρευστότητας, ενώ η ταμειακή ρευστότητα παρέμεινε σταθερά πολύ κοντά στο μηδέν. Συγκριτικά με τις άλλες τέσσερις εταιρίες, βελτίωσε τη θέση της κυρίως λόγω της δραματικής μείωσης των δεικτών της LogicDIS ΑΕ.
> Η LogicDIS ΑΕ παρουσίασε εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα στους δείκτες ρευστότητας με μειώσεις της τάξης του 54% - 67%.
Δείκτες Δραστηριότητας:
> Τέσσερις από τις πέντε εταιρίες παρουσίασαν μείωση του λειτουργικού τους κύκλου που κυμάνθηκε από 9 έως 95 ημέρες, ενώ η Forthnet ΑΕ παρέμεινε αμετάβλητη στις 165 ημέρες.
> Καμία απολύτως διαφοροποίηση δεν παρουσίασαν οι εταιρίες αναφορικά με τη συγκριτική τους θέση έναντι των υπολοίπων.
Δείκτες Κερδοφορίας:
> Η Intracom ΑΕ παρουσίασε οριακή αύξηση στο περιθώριο μικτού και στο περιθώριο λειτουργικού κέρδους και σημαντική μείωση στο περιθώριο καθαρού κέρδους. Πάντως ακόμα και μετά τη μετάβαση εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από το μέσο όρο των 5 εταιριών.
> Η ύπαρξη ζημίας στα αποτελέσματα της Nexans ΑΒΕ δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια για περαιτέρω σχολιασμό των δεικτών κερδοφορίας. Αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι η ήδη αρνητική εικόνα των εν λόγω δεικτών επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο, αν και η ραγδαία μείωση των αποτελεσμάτων της LogicDIS ΑΕ την οδήγησαν λίγο υψηλότερα στο σχετικό συγκριτικό πίνακα.
> Η σταθερότητα που έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της Forthnet ΑΕ κατά τη διαδικασία της μετάβασης αντικατοπτρίζονται και στην κερδοφορία της, μιας και οι δείκτες της παρουσίασαν μικρές μεταβολές. Η σταθερότητα αυτή εμφανίζεται και στη θέση που κατέχει έναντι των ανταγωνιστών της μιας και ούτε σε αυτή την περίπτωση διακρίνονται ιδιαίτερες μεταβολές.
> Η InfoQuest ΑΕΒΕ παρουσίασε σημαντικότατη μείωση και στους δείκτες κερδοφορίας, γεγονός που οφείλεται στη μείωση του μικτού, του λειτουργικού και ακόμα πιο πολύ του καθαρού της κέρδους. Πάντως, παρά την επιδείνωση των τιμών των δεικτών της, βελτίωσε τη θέση της στο σχετικό συγκριτικό πίνακα έναντι της LogicDIS ΑΕ.
> Η LogicDIS ΑΕ παρουσίασε εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα και στους δείκτες κερδοφορίας. Κατά τη διαδικασία της μετάβασης, υπήρξε ανατροπή της κερδοφορίας της εταιρίας, η οποία εμφανίστηκε πλέον βαθιά ζημιογόνα. Πάντως το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσίασε αύξηση κατά 25% περίπου.
Δείκτες Αποδοτικότητας:
> Η Intracom ΑΕ παρουσίασε σχετική μείωση στους δείκτες αποδοτικότητας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε υποδιαίστερη θέση συγκριτικά με την Forthnet ΑΕ,  η οποία υπερέχει στη συγκεκριμένη ομάδα αριθμοδεικτών σε σχέση με όλες τις άλλες εταιρίες.
> Το γεγονός ότι η Nexans ΑΒΕ παρουσίασε ζημίες στα καθαρά αποτελέσματά της δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια για περαιτέρω σχολιασμό των δεικτών αποδοτικότητας μιας και αυτοί εμφανίζονται με αρνητικές τιμές. Αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι η μετάβαση στα ΔΠΧΠ επιδείνωσε ακόμα περισσότερο την ήδη αρνητική εικόνα της εταιρίας.
> Η Forthnet ΑΕ παρουσίασε σημαντική αύξηση της αποδοτικότητάς της και κυρίως αυτής των ιδίων κεφαλαίων της η οποία αυξήθηκε κατά 50% περίπου. Λόγω αυτής της αύξησης υπερκέρασε τις υπόλοιπες εταιρίες και παρουσιάστηκε ως η πιο αποδοτική μεταξύ των 5 υπό μελέτη εταιριών.
> Η InfoQuest ΑΕΒΕ παρουσίασε σημαντικότατη μείωση και στους δείκτες αποδοτικότητας, γεγονός που οφείλεται στην εξαιρετικά υψηλή μείωση των καθαρών κερδών της κατά 75%.
> Οι καθαρές ζημίες ύψους 7 εκατ. ευρώ της LogicDIS ΑΕ δεν αφήνουν περιθώρια περαιτέρω ανάλυσης της αποδοτικότητας της εταιρίας.
Δείκτες Φερεγγυότητας, Κινδύνου και Μόχλευσης: 
> Η Intracom ΑΕ κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα και σε αυτή την ομάδα αριθμοδεικτών σε σχέση με τις υπόλοιπες τέσσερις εταιρίες. Ειδικά στους δείκτες χρέους και κάλυψης τόκων εμφάνισε τις καλύτερες τιμές, ενώ η χρηματοοικονομικής της μόχλευση βρέθηκε σε χαμηλότερη θέση έναντι των τριών από τις τέσσερις άλλες εταιρίες. Πάντως η τιμή 1,82 της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, θεωρείται αρκετά ικανοποιητική.
> Το γεγονός ότι η Nexans ΑΒΕ παρουσίασε ζημίες στα καθαρά αποτελέσματά της οδήγησε σε αρνητική τιμή των δείκτη κάλυψης τόκων. Όσον αφορά στους άλλους δύο δείκτες, ο μεν δείκτης χρέους βελτιώθηκε, όχι όμως αισθητά, ο δε δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης παρουσίασε μικρή επιδείνωση.
> Η Forthnet ΑΕ και σε αυτή την περίπτωση παρουσίασε σταθερότητα με τάση βελτίωσης των δεικτών της. Πάντως πρέπει να επισημανθεί ότι η δείκτης χρέους παρουσίασε σημαντική επιδείνωση.
> Η InfoQuest ΑΕΒΕ παρουσίασε ικανοποιητική αύξηση της χρηματοοικονομικής της μόχλευσης, ενώ ο δείκτης χρέους μεταβλήθηκε αρνητικά και τέλος ο δείκτης κάλυψης τόκων παρουσίασε τις μεγαλύτερες απώλειες.
> Η δεινή χρηματοοικονομική εικόνα της LogicDIS ΑΕ, η οποία εμφανίζεται να στηρίζεται μόνο σε ξένα κεφάλαια, αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο δείκτη χρέους της εταιρίας ο οποίος εμφάνισε τιμή 133,7%. Οι άλλοι δύο δείκτες της ομάδας λόγω της αρνητικής τιμής που παρουσιάζουν, δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης.

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - South-East Europe Investment Conference 2008
Αφιέρωμα: Asset Managemnet
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα: Αμυντική Βιομηχανία
Αφιέρωμα: Αγορά Διαδικτύου
Επικαιρότητα
Φάκελοι
Άρθρο: Προβλέπονται συγχωνεύσεις ευρωπαϊκών τραπεζών
Αποκλειστικότητα Euromoney - Πώς τα κατάφερε η Goldman Sachs:Στη διαχείριση κινδύνου "παίζει μπάλα" μόνη της
Αποκλειστικότητα Euromoney: Η κρίση των ακινήτων, γόνιμο έδαφος για τα Κρατικά Επενδυτικά Κεφάλαια
Άρθρο: Η μετάβαση στα ΔΠΧΠ και η επίδρασή της στις εταιρίες του κλάδου τεχνολογίας του ΧΑ
Έρευνα της Stat Bank: Άνω των 11 δισ. ευρώ ο τζίρος της αγοράς αυτοκινήτου
Έρευνα: Βιομηχανία "δύο ταχυτήτων" η ελληνική τουριστική αγορά
Επενδυτικά Θέματα
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της Αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site