Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2006                               Τεύχος 322

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΟΙ «ΜΕΓΑΛΟΙ»  ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ!


Παρά το γεγονός ότι πολλά πράγματα απομένουν  για να ρυθμιστούν από την Πολιτεία, οι ισχυροί  επιχειρηματικοί Όμιλοι «τρέχουν» να τοποθετηθούν  σε μια αγορά που αναμένεται να αποδειχτεί  χρυσοτόκος…


Επενδύσεις ύψους 4,5 δισ. ευρώ προσδοκώνται στην εγχώρια ενεργειακή αγορά μέχρι το 2010 με το σταδιακό άνοιγμα όλων των επιμέρους τομέων. Η τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας στον κλάδο του... μέλλοντος εκτιμάται παράλληλα ότι θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.
Στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης που θεωρεί τον κλάδο της Ενέργειας ως μια από τις προτεραιότητές της, προωθεί την απελευθέρωση των εσωτερικών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου, την αξιοποίηση του εθνικού ενεργειακού πόρου, του λιγνίτη, την προώθηση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τις πολιτικές προώθησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά το σχέδιο της κυβέρνησης να καταστήσει την Ελλάδα σύγχρονο διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο στους τομείς του φυσικού αερίου, του ηλεκτρισμού και του πετρελαίου.


ΗλεκτροπαραγωγΗ
Με καθυστέρηση 5,5 περίπου ετών, ξεκινάει σιγά-σιγά και στη χώρα μας η πραγματική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Μετά την ολοκλήρωση εντός του 2005 του νομοθετικού πλαισίου, με βάση το οποίο μέχρι την 1η Ιουλίου 2007 όλοι οι Έλληνες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανικοί, εμπορικοί, οικιακοί, θα έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του προμηθευτή τους, η αγορά ανοίγει ουσιαστικά με την προκήρυξη των Διαγωνισμών για την κατασκευή μονάδων ισχύος 900 MW από ιδιώτες.
Ήδη προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το πρώτο από τα τρία εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο δεύτερος θα προκηρυχθεί στο τέλος του χρόνου και ο τρίτος τον Απρίλιο του 2007. Βασικό κριτήριο για την πρώτη μονάδα αφορά την εγκατάσταση του εργοστασίου στο νότιο σύστημα της χώρας ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ασφάλεια του συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα εκεί που έχει ανεπάρκειες και αδυναμίες που είναι το νότιο σύστημα.
Οι συνολικές επενδύσεις για την κατασκευή των μονάδων αυτών αναμένεται να ξεπεράσουν τα 750 εκατ. ευρώ.


Οι όροι της προκήρυξης
Πρώτον: Ο τελικός ανάδοχος θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το Μοναδιαίο Ετήσιο Ποσό Εγγυημένων Εσόδων από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 75.000 _  92.000 ευρώ / MW ανά έτος.


Δεύτερον: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό αυτό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες, που διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για νέα μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 360 MW, εγκατεστημένη σε έναν από τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ηλείας (εφεξής η νέα μονάδα), η οποία θα πληροί τους όρου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν λάβει από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πιστοποιητικό Έκδοσης Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος και να έχουν υποβάλει αίτηση στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης των έργων των γραμμών σύνδεσης της Νέας Μονάδας με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.


Τρίτον: Για τη συμμετοχή στον υπόψη Διαγωνισμό απαιτείται ο διαγωνιζόμενος να καταθέσει μαζί με την προσφορά του Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ύψους 2.500.000 ευρώ, ενώ κατά την υπογραφή των συμβάσεων θα κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσου με 10.000.000 ευρώ και όλα τα αναφερόμενα στο τεύχος του Διαγωνισμού έγγραφα.


Τέταρτον: Η ημερομηνία λήξης υποβολής των φακέλων συμμετοχής καθορίζεται σε έξι μήνες μετά τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Πριν από μερικές εβδομάδες ψηφίστηκε στη Βουλή το νέο σχέδιο νόμου που αφορά στην «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας».
Με το σχέδιο αυτό τίθενται οι βάσεις για ένα σύγχρονο περιβάλλον με σκοπό την ενίσχυση της υλοποίησης των επενδύσεων στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, με στόχο την περαιτέρω διείσδυση των πηγών αυτών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, με πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού στην πατρίδα μας. Με το νέο σύστημα αδειοδότησης των ΑΠΕ (σε συνδυασμό με τα αυξημένα οικονομικά κίνητρα) αναμένεται να προωθηθούν επενδύσεις της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ, μέχρι το 2010. Με την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, τον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου σε όλα τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας και την παροχή ιδιαίτερα αυξημένων οικονομικών κινήτρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα, αλλά και με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ έχει τους εξής στόχους:
 Την ικανοποίηση του εθνικού στόχου, σύμφωνα και με την Κοινοτική Οδηγία 77/2001, του 20,1% που αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επί της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής, μέχρι το 2010, αλλά και του 29% μέχρι το 2020.
 Την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της χώρας σε ΑΠΕ και ιδιαίτερα της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας.
 Την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων.
 Την ικανοποίηση των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται, σύμφωνα και με το Πρωτόκολλο του Κυότο.


Άλλωστε, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών η Ελλάδα παραμένει αρκετά πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και μακριά από τις δυνατότητες που μας προσφέρει το πλούσιο δυναμικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας.


Βασικοί άξονες νομοσχεδίου
Οι κύριοι άξονες περί τους οποίους κινείται το νέο σχέδιο νόμου είναι:
 Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
 Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για την προώθηση των σχετικών επενδύσεων, χωρίς να επιβαρύνεται ο καταναλωτής.
 Οργάνωση και συστηματοποίηση του νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με παράλληλη επίλυση και διευθέτηση των προβλημάτων κανονιστικού χαρακτήρα.
 Προώθηση, κατά προτεραιότητα, των Α.Π.Ε. σε σχέση με τις τοπικές επιπτώσεις, με σκοπό την προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας, το βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου.
 Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Οδηγίας 2001/777/ΕΚ και προσαρμογή του εθνικού μας δικαίου στις σχετικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο που ήδη έχει κυρωθεί με τον ν. 3017/2002 και το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Εκπομπής Αερίων του Διοξειδίου του Άνθρακα.


Οι νέες ρυθμίσεις
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το νέο σχέδιο νόμου εισάγει για πρώτη φορά:
 Την παροχή αυξημένων οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των ηλιακών και των φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου οι τιμές πώλησης στο Σύστημα ή το Δίκτυο αυξάνονται έως και 600%.
 Τη θέσπιση και οργάνωση των προθεσμιών για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατά τέτοιο τρόπο που να μειώνεται δραστικά ο χρόνος απόκτησης των απαιτουμένων εγκρίσεων και αδειών.
 Την ενσωμάτωση της γνωμοδότησης για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) στην άδεια Παραγωγής, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται για τον επενδυτή ένα σαφές τοπίο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να εξορθολογίζεται και επιταχύνεται η συνολική διαδικασία.
 Τον καθορισμό νέων (υψηλοτέρων) ορίων ισχύος έργων Α.Π.Ε., για τα οποία προβλέπεται εξαίρεση από τη λήψη άδειας παραγωγής. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την υποχρέωση της λήψης άδειας παραγωγής οι σταθμοί ΑΠΕ που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια:
      α) από γεωθερμική ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση του 0,5 MWe,
      β) με χρήση βιομάζας ή βιοκαυσίμων, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 100 kWe,
      γ) από φωτοβολταϊκά συστήματα, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των ογδόντα 150 kWe,
      δ) από αιολική ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 20 kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα, ή με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των 40 kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ή με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 50 KWe, για σταθμούς που εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα,
       ε) από ΑΠΕ με τη χρήση άλλης τεχνολογίας, εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 50 kWe.
  Την αύξηση του ορίου της εγκατεστημένης ισχύος μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, από 10MW σε 20ΜW.
 Τον περιορισμό των περιπτώσεων τροποποίησης της άδειας, στις απολύτως αναγκαίες.
 Τον καθορισμό και καταβολή δίκαιων και ελκυστικών τιμών για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δεν εξαρτώνται πλέον από το καθεστώς τιμολογίων της ΔΕΗ και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.
 Την πρόβλεψη για επέκταση της διάρκειας της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. από 10 σε 12 χρόνια, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για άλλα 8 χρόνια.
 Τον καθορισμό συστηματικής αδειοδοτικής διαδικασίας για την κατασκευή και λειτουργία γεωθερμικών και υβριδικών σταθμών.
 Τη σύσταση ειδικών επιτροπών με σκοπό την απεμπλοκή μεγάλων επενδύσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. από γραφειοκρατικές διαδικασίες και την άμεση επίλυση των σχετικών προβλημάτων.
 Την εξομοίωση της αμοιβής των αυτοπαραγωγών του πλεονάσματος της παραγόμενης ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε., με αυτή των ανεξάρτητων παραγωγών,
 Την άρση του ορίου των 50 MW, που ίσχυε με τον ν. 2773/1999 και που αφορά την προτεραιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από συστήματα ΑΠΕ, κατά την κατανομή του φορτίου.
 Τη θέσπιση συστήματος εκδόσεως πιστοποιητικών εγγυήσεως προέλευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., με την παράλληλη δημιουργία του απαραίτητου μηχανισμού διασφάλισης.
 Την πρόβλεψη υποχρεωτικής υποβολής μετρήσεων του δυναμικού Α.Π.Ε. από πιστοποιημένο φορέα,
 Την ευνοϊκή αντιμετώπιση της αξιολόγησης των αιτήσεων για έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που υποβάλλονται από πολυσυμμετοχικές επιχειρήσεις (λαϊκής βάσης) και με συμμετοχή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.
 Την άρση της απαγόρευσης για τη μεταβίβαση των επιδοτηθέντων, μέσω του Αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, πάγιων περιουσιακών στοιχείων έργων ΑΠΕ (ν. 3299/2004). Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά, εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό, έργα ενίσχυσης ή επέκτασης του Συστήματος ή του Δικτύου για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.


Φορολογικά κίνητρα
Επιπλέον, όπως είχε ανακοινωθεί, τον περασμένο Απρίλιο, ύστερα από συνεννόηση του ΥΠΑΝ με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, θα δοθούν νέα φορολογικά κίνητρα για τη χρήση Α.Π.Ε. από φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα περιληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο και θα ισχύσουν από 1/1/2007. Τα μέτρα αυτά, που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, θα έχουν τα εξής κίνητρα:


1ον Εκπτωση δαπάνης, μέχρι ποσοστού 20%, για την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού, με χρήση φυσικού αερίου ή ηλιακής ενέργειας.


2ον Εκπτωση δαπάνης, μέχρι ποσοστού 20%, για την αγορά αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Εννοώωτας, τα φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, καθώς επίσης και για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και ψύξης-θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών, καθώς και για τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτήρια και


3ον Επέκταση του ανώτατου ποσού εκπιπτόμενης δαπάνης, που θεσπίστηκε με τον τελευταίο φορολογικό νόμο, τον 3296/2004, είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, από 500 σε 700 ευρώ.
 
Φυσικό Αέριο
Η επόμενη δεκαετία στη χώρα μας θα μπορεί να χαρακτηριστεί δεκαετία του φυσικού αερίου, όπως η προηγούμενη αποτέλεσε δεκαετία κινητής τηλεφωνίας. Η απελευθέρωση της αγοράς οδηγεί στη δυναμική εξέλιξή της και γεννά πολλές επενδυτικές ευκαιρίες. Κυρίως όμως προσφέρει πολλαπλές επιλογές για νέα προϊόντα και υπηρεσίες στον πολίτη - καταναλωτή. Σήμερα, οι προοπτικές περαιτέρω διείσδυσης και χρήσης του φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα θετικές. Στο άμεσο μέλλον η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου αναμένεται να διπλασιαστεί.
Μεγάλο μέρος αυτής της αυξημένης διείσδυσης οφείλεται στις διαρκείς επεκτάσεις του δικτύου σε νέες περιοχές της χώρας, στη σύνδεση νέων πόλεων και στην αυξημένη χρήση του αερίου από τον τελικό καταναλωτή στον οικιακό και τριτογενή τομέα. Οι διεθνείς διασυνδέσεις και η ηλεκτροπαραγωγή με χρήση φυσικού αερίου συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της κατανάλωσής του. Πρόκειται για μια τεράστια προσπάθεια που θα έχει πολλαπλά οφέλη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στους Έλληνες καταναλωτές, στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ετήσια αύξηση του αριθμού συνδέσεων των τριών ΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και Αττική είναι σημαντική, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί η υλοποίηση και το χρονοδιάγραμμα (μέχρι τέλους 2007) των έργων φυσικού αερίου για τις πόλεις του Κιλκίς, των Σερρών, της Δράμας, της Καβάλας, της Κομοτηνής, της Αλεξανδρούπολης, της Κατερίνης, της Λαμίας, της Θήβας, της Κορίνθου και της Χαλκίδας, με την ταυτόχρονη σύσταση τριών νέων Εταιριών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ).
Τέλος, η ΔΕΠΑ και η ΕΠΑ Θεσσαλίας συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα σε λεπτομερή εμπορική μελέτη, προκειμένου να αποφασιστεί η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στις περιοχές των Τρικάλων και της Καρδίτσας.
 
Στοιχεία για φυσικό αέριο στην Ελλάδα
 Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του δικτύου Φυσικού Αερίου και στο Δ’ ΚΠΣ.
 Αναβαθμίζεται ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρεβιθούσα.
 Το 2005, σε σχέση με το 2003, η κατανάλωση των τριών ΕΠΑ σχεδόν διπλασιάστηκε, η κατανάλωση των βιομηχανικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 28%, για οικιακή χρήση 100% περίπου και η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 17%.
 Οι παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι η θέρμανση με τη χρήση του Φυσικού Αερίου κοστίζει στον καταναλωτή 20% φθηνότερα σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και έως 60% φθηνότερα σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.
 Το Φυσικό Αέριο αντικαθιστά το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το υγραέριο και το μαζούτ. Είναι μια ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, μαγείρεμα, ψήσιμο, ζεστό νερό κ.λπ.
 Σήμερα η τιμή του Φυσικού Αερίου διαμορφώνεται ως εξής:
  • Ως βάση λαμβάνεται η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτή διαμορφώνεται στα Ελληνικά Διυλιστήρια. Οι τιμές αυτές λαμβάνονται επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
  • Στην τιμή αυτή προστίθεται το περιθώριο κέρδους των διανομέων πετρελαίου, οι νόμιμοι φόροι και ο ΦΠΑ.
  • Η τελική τιμή χρέωσης του Φυσικού Αερίου μειώνεται πάντοτε έτσι ώστε να είναι κατά 20% χαμηλότερη από την τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Η μείωση αυτή δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει.
 Μπορείτε να τοποθετήσετε ατομικό λέβητα με ενσωματωμένο καυστήρα Φυσικού Αερίου μέσα στο χώρο σας ή σε κάποιο ημιυπαίθριο χώρο.
 Η παροχή Φυσικού Αερίου στο σπίτι σας γίνεται με εξωτερική σωλήνωση που φτάνει από το μετρητή μέχρι τον ατομικό λέβητα. Αν έχετε μονοκατοικία δεν απαιτείται καμία αλλαγή στις σωληνώσεις νερού και στα σώματα του καλοριφέρ. Στην περίπτωση διαμερίσματος είναι πιθανόν να απαιτηθεί επέμβαση μόνο στις σωληνώσεις νερού, οι οποίες συνδέονται με τον ιδιωτικό σας ατομικό λέβητα και έτσι έχετε πραγματική 100% αυτονομία.
 Αν η πολυκατοικία διαθέτει κεντρικό λέβητα – καυστήρα, με ή χωρίς σύστημα αυτόνομης θέρμανσης για κάθε διαμέρισμα, η μετατροπή σε θέρμανση Φυσικού Αερίου είναι απλή:
      • Συνδέεται η πολυκατοικία με το υπόγειο δίκτυο του φυσικού αερίου που περνάει από το δρόμο και τοποθετεί το μετρητή.
      • Ο καυστήρας πετρελαίου αντικαθίσταται από καυστήρα φυσικού αερίου χωρίς απαραίτητα να απαιτείται αλλαγή λέβητα.
      • Ο μετρητής συνδέεται με τον καυστήρα με σωληνώσεις.
       Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις σωληνώσεις νερού της θέρμανσης, τα σώματα του καλοριφέρ ή οτιδήποτε άλλο από την εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης.
 Κόστος εγκατάστασης για θέρμανση


 σε πολυκατοικία   σε μονοκατοικία
Τέλη σύνδεσης Φ 630 Φ440
Ο καυστήρας Φυσικού Αερίου
κοστίζει, μαζί με τα απαραίτητα
εξαρτήματά του, από Φ1.700 Φ1200
Η εσωτερική εγκατάσταση (βάνες
και σωληνώσεις από το μετρητή
μέχρι τον καυστήρα) από Φ510 Φ510
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.,
κόστος μελέτης και εγγύηση) από Φ2840 Φ2150
 Το Φυσικό Αέριο είναι ένα Φυσικό Προϊόν, ελαφρύτερο από τον αέρα, που σε περίπτωση που απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα διαχέεται και απομακρύνεται άμεσα. Επίσης, δεν είναι τοξικό αφού δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα.
 Η λειτουργία του δικτύου παρακολουθείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες το χρόνο με ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα (SCADA) στο σύγχρονο Κέντρο Ελέγχου της εταιρίας Φυσικού Αερίου.
 Σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα της συσκευής, ο ειδικός διακόπτης που διαθέτουν οι συσκευές Φυσικού Αερίου διακόπτει αυτόματα την παροχή του. Επιπλέον, μπορεί να τοποθετηθεί ειδικός διακόπτης Φυσικού Αερίου στο χώρο, που διακόπτει αυτόματα την παροχή μέσω ηλεκτρικού διακόπτη.
 Με το Φυσικό Αέριο υπάρχει ρολόι που μετράει πόσο καταναλώνω κι έτσι ελέγχω την κατανάλωσή μου και τους λογαριασμούς μου.


Πετρέλαιο – Εμπορία
Η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στους εγχώριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μεταφορές και την αλιεία αλλά και τα ίδια τα νοικοκυριά, σύμφωνα με σχετική μελέτη που εκπόνησε η Hellastat.
Το γεγονός αυτό είχε όμως και αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίμων η οποία ενισχύθηκε σε πολύ μικρό ποσοστό ελέω της γενικότερης οικονομικής στενότητας.
Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κατά τη διάρκεια της διετίας 2004-2005 αυξήθηκε κατά 23,8%, κλείνοντας σε 0,905 ευρώ/λίτρο τα τέλη του 2005. Αναφορικά με το πετρέλαιο Brent, η αύξηση της εγχώριας μέσης τιμής υπήρξε εντονότερη, καθώς ανήλθε σχεδόν κατά 100% την εν λόγω περίοδο, κλείνοντας το 2005 στο ύψος των 57,79 δολάρια/βαρέλι.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου πλήττονται από την κλιμάκωση παράνομων δραστηριοτήτων, και συγκεκριμένα το λαθρεμπόριο και τη διακίνηση νοθευμένων καυσίμων, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται στο 1,5 δισ. ευρώ, με σημαντικές απώλειες εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.
Όπως προκύπτει από στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, το 2005 η εγχώρια αγορά καυσίμων (βενζίνες, ντίζελ) εμφανίζεται αυξημένη κατά 1,5% η οποία διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 10,57 εκατ. μετρικών τόνων. Οι κατηγορίες καυσίμων που εμφάνισαν μείωση επιδόσεων ήταν αυτές της βενζίνης σούπερ και του ντίζελ κίνησης ενώ αντιστοίχως οι κατηγορίες που κινήθηκαν σε ανοδική τροχιά ήταν αυτές της αμόλυβδης 95 και 98 καθώς επίσης και του ντίζελ θέρμανσης.


Η εικόνα του κλάδου το 2005
Αποκαλυπτικά είναι τα συμπεράσματα σχετικής έρευνας της «Stat Bank», σύμφωνα με την οποία, την τελευταία τετραετία το μερίδιο των πολυεθνικών επιχειρήσεων έπεσε από 35,52% το 2002 σε 32,6% το 2005. H ελληνική αγορά ίσως είναι η μοναδική εθνική αγορά πετρελαίου όπου οι εγχώριες εταιρίες κερδίζουν τη «μάχη» εναντίον των πολυεθνικών. Οι τελευταίες προ οκταετίας ήλεγχαν την ελληνική αγορά πετρελαιοειδών για να περιοριστούν σήμερα στο ένα τρίτο των διακινούμενων ποσοτήτων σε αυτήν.
Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι από τις 20 εταιρίες καυσίμων που μοιράζονται τη συνολική αγορά, δώδεκα κατόρθωσαν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους την περίοδο 2002 - 2005. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις Shell, Aegean, Elin, Revoil, Silk, El Petrol, Kaoil, Cyclon, Sunoil, Argo, Texaco και Vitoumina. Ιδιαίτερα θετική είναι η πορεία των εταιριών Aegean Oil (κατέκτησε επιπλέον 2,1 εκατοστιαίες μονάδες προσεγγίζοντας το 6% της αγοράς), Elin και Revoil ενώ τελευταία ανακτά μερίδιο αγοράς και η ETEKA.
Ενδιαφέρον εμφανίζει η επισκόπηση των εξελίξεων τα έτη 2004 και 2005. Το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι την συγκεκριμένη περίοδο οι τρεις πρώτες εταιρίες – η EKO-Elda, BP και Shell – έχασαν μερίδιο αγοράς 1,8% ενώ έξι μεσαίου μεγέθους εταιρίες (Jet Oil, Aegean, Elin, Revoil, Silk Oil και ΕΤΕΚΑ) απέσπασαν επιπλέον μερίδιο αγοράς 2,3% ελέγχοντας περίπου το 30% της συνολικής αγοράς. Οι εταιρίες αυτές – με πιο διεκδικητική την Aegean – επιχειρούν να παίξουν έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο.


Επενδύσεις, συγχωνεύσεις και... «ναυμαχίες» στα νησιά
Αναφορικά με τις επενδύσεις, οι μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις του κλάδου, μεταξύ των οποίων οι Avinoil, Mamidoil, Αιγαίον, Ελινόιλ, Ρεβόιλ, ΕΤΕΚΑ και Silk Oil, πραγματοποιούν έντονο αναπτυξιακό πρόγραμμα σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, το οποίο την τελευταία 3ετία τρέχει με πάνω από 15% ετησίως, με στόχο την καλύτερη γεωγραφική κάλυψη, την ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση στην εξυπηρέτηση της λιανικής αλλά και τη λειτουργία αποθηκευτικών χώρων. Οι 3 market leaders, ΕΚΟ-ΕΛΔΑ, BP Hellas και Shell Hellas παρουσιάζουν χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης των επενδύσεών τους, διαθέτοντας ήδη εκτεταμένο δίκτυο διανομής και εγκαταστάσεις.
Πάντως, στην αγορά δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εταιριών. Όλες οι εξελίξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στην επόμενη πενταετία ο αριθμός αυτός θα μειωθεί ως αποτέλεσμα της διαδικασίας συγχωνεύσεων και εξαγορών. Είναι ενδεχόμενο να μείνουν στην αγορά 7-8 εταιρίες. «Θέση» στην εγχώρια αγορά καυσίμων πάντως επιχειρούν να αποκτήσουν σημαντικοί επιχειρηματικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων και πιστωτικά ιδρύματα. Ενδεικτικά καταγράφεται το ενδιαφέρον της ρωσικής εταιρίας Lukoil, η οποία είχε εκδηλώσει την πρόθεση να εξαγοράσει το 40% ελληνικής εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών.
Μια από τις αναμενόμενες αντιπαραθέσεις που πρόκειται να καταγραφούν στην αγορά καυσίμων είναι αυτή που θα συντελεστεί στο γεωγραφικό τμήμα των νησιών του Αιγαίου. Τρεις εταιρίες – η Elin, η Aegean και η Jetoil – διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την σημαντική αυτή αγορά. Ήδη η Elin έχει δρομολογήσει ένα υπερσύγχρονο πλοίο (το οποίο έχει τη δυνατότητα φόρτωσης από θαλάσσης 3 μεγάλων βυτιοφόρων) με στόχο τον ανεφοδιασμό των νησιών. Απάντηση στην πρόκληση της Elin ετοιμάζει η Aegean η οποία κατασκευάζει 5 διπύθμενα πλοία για τον ίδιο σκοπό. Αντίστοιχες ανακοινώσεις έχει κάνει και η Jetoil, που έχει πολύχρονη παρουσία στο Αιγαίο και η οποία έχει δρομολογήσει την ναυπήγηση σειράς νέων διπύθμενων πλοίων για την τροφοδοσία των νησιών του.


Μακροπρόθεσμα προβλέπεται υποκατάσταση του πετρελαίου
Το λαθρεμπόριο, η νοθεία, η τροφοδότηση της ναυτιλίας και οι μεγάλες αποκλίσεις στην τιμή της βενζίνης συνθέτουν το επιχειρηματικό πεδίο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας καυσίμων και λιπαντικών, συνθήκες τις οποίες φιλοδοξεί να βελτιώσει το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.  Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ν. 3054/2002 με τον Ν. 3335/2005 «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης», προβλέπονται: η δυνατότητα προμήθειας από το εξωτερικό και τα εγχώρια διυλιστήρια, οι απαιτήσεις σε κεφάλαια, αποθηκευτικούς χώρους και ύψος αποθεμάτων όσον αφορά τη χορήγηση αδειών λειτουργίας, η πρόσβαση των ανεξάρτητων πρατηρίων απευθείας στα διυλιστήρια –με στόχο την τόνωση του ανταγωνισμού-, αλλά και η δράση αρμόδιου οργάνου, για τη διενέργεια ελέγχων, που αφορά στην παράνομη διακίνηση και τη νοθεία. Σύμφωνα πάντως με εκτιμήσεις της Hellastat, το μέγεθος της αγοράς πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και διεθνώς αναμένεται να περιοριστεί μακροπρόθεσμα λόγω της βούλησης της παγκόσμιας οικονομίας σταδιακά να περιορίσει την εξάρτηση από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες αλλά και να προστατεύσει το περιβάλλον.
Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας συνδυάζουν χαμηλότερη τιμή και φιλικότητα προς το περιβάλλον, ενώ ήδη καταγράφονται ανοδικές τάσεις στη χρήση φυσικού αερίου από ιδιώτες και δημόσιες υπηρεσίες, ενώ αναμένεται περαιτέρω διείσδυση την επόμενη τετραετία.
Σε διεθνές επίπεδο, τα υψηλά επίπεδα των τιμών του πετρελαίου προκάλεσαν στροφή της ερευνητικής και οικονομικής δραστηριότητας σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας (αιολική, πυρηνική, γεωθερμική ενέργεια, άνθρακας, κλπ). Η αγορά εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. πεπιεσμένο φυσικό αέριο) γνώρισε πρωτοφανή άνθηση, ενώ οι πρώτες εφαρμογές πραγματοποιούνται σε οχήματα νέας τεχνολογίας (κυρίως επιχειρηματικοί στόλοι, λεωφορεία αστικών συγκοινωνιών) με κινητήρες που λειτουργούν με καύση φυσικού αερίου.
Ταυτόχρονα, σε πολλές χώρες αναπτύσσονται και οι πρώτες εφαρμογές βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, βιοαέριο, βιομεθανόλη κλπ), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πλειοψηφία των οχημάτων και μηχανημάτων είτε αυτούσια, είτε σε πρόσμιξη με συμβατικά καύσιμα. Η παραγωγή βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και η διάθεση μέρους των αγροτικών εκτάσεων για ενεργειακές καλλιέργειες ενέχει σημαντικά οφέλη. όπως: μείωση των ρυπογόνων αερίων, ειδικά στις φορτισμένες αστικές περιοχές, πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων, αύξηση των νέων θέσεων εργασίας, αύξηση του αγροτικού εισοδήματος κ.α.


Οι επιπτώσεις του ακριβού πετρελαίου  στην ελληνική οικονομία


Τα σενάρια «τρόμου» για την ελληνική οικονομία μπορεί να μην τα ενστερνίζεται η κυβέρνηση ακόμη και μετά την εκτόξευση των πετρελαϊκών τιμών σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα (άνω των 75 δολαρίων/ βαρέλι τιμή κατά 20% υψηλότερη από την πρόβλεψη, που ενσωματώθηκε στον Προϋπολογισμό του 2006), ωστόσο έμπειροι αναλυτές εκτιμούν ότι ενδεχόμενη νέα απότομη ενίσχυση του «μαύρου χρυσού» απειλεί, όχι μόνο τα δημοσιονομικά μεγέθη εξαρτημένων (από το πετρέλαιο) χωρών όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και την ευημερία των πολιτών.
Σε τελευταία της έρευνα, η Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων της «EFG Eurobank» επισημαίνει - βασιζόμενη σε σχετικές μελέτες - ότι αν η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα 95-100 δολάρια/βαρέλι μέσα στο επόμενο δίμηνο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μπορεί να αυξηθεί κατά 1% περίπου, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας μπορεί να επιβραδυνθεί, περίπου, κατά 0,5%.
Αν λάβουμε όμως υπόψη την επίδραση που θα έχει μια τέτοια αύξηση της τιμής του πετρελαίου στις προσδοκίες και τον οικονομικό σχεδιασμό των καταναλωτών και των επιχειρηματιών, τότε η επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και η αύξηση του πληθωρισμού μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερες.
Όπως έχει φανεί από παλιότερες πετρελαϊκές κρίσεις, οι επιπτώσεις των απότομων μεταβολών της τιμής του πετρελαίου σε μια μικρή οικονομία όπως είναι η ελληνική δεν είναι καθόλου αμελητέες.
Ο πληθωρισμός αυξάνεται και οι απώλειες σε ευημερία και ρυθμούς ανάπτυξης είναι σημαντικές, καθώς καίριοι τομείς της οικονομίας επηρεάζονται αρνητικά (απασχόληση, παραγωγή, χρηματιστήριο).
Σε ορισμένα μεγέθη, όπως είναι ο πληθωρισμός, η επίδραση έχει πιο μόνιμο χαρακτήρα, ενώ σε άλλα (π.χ. επίπεδα βιομηχανικής παραγωγής και απασχόλησης) διαρκεί για αρκετό χρονικό διάστημα. Γενικότερα, οι επιδράσεις της τιμής στα παραπάνω μεγέθη εκτιμάται ότι διαρκούν από 6 έως 24 μήνες.
Μη αναμενόμενες αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου λειτουργούν ως μια επιπλέον φορολογία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ενώ από την άλλη αυξάνουν το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων μειώνοντας τα περιθώρια κερδοφορίας τους.
Από την πλευρά της κατανάλωσης, πολλά νοικοκυριά τείνουν λόγω των αυξημένων τιμών του πετρελαίου να αναβάλλουν δαπάνες για διαρκή αγαθά ή είδη πολυτελείας και ακριβές υπηρεσίες. Ειδικότερα, η ζήτηση για ακριβά και διαρκή αγαθά και υπηρεσίες είναι αυτή που πλήττεται περισσότερο από την αύξηση της μεταβλητότητας της τιμής του πετρελαίου, καθώς οι καταναλωτές περιορίζονται στην αγορά αγαθών πρώτης ανάγκης.
Στους κλάδους που απειλούνται άμεσα με πτώση της ζήτησης περιλαμβάνονται ακόμη οι Μεταφορές και η Αναψυχή. Συγχρόνως, η μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου θίγει αποταμιευτές και δανειζόμενους, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τη μελλοντική πραγματική αξία των αποταμιεύσεων αλλά και τους κινδύνους για ακριβότερο δανεισμό.
Από την πλευρά της παραγωγής, οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν συνήθως μείωση της ζήτησης των προϊόντων τους, ενώ βλέπουν τα περιθώρια κερδοφορίας να συρρικνώνονται λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, τείνουν να αναβάλλουν σημαντικές επενδύσεις για την επιχείρησή τους ή και ακόμη να μειώσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα και το προσωπικό που απασχολούν. Ωστόσο, η μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και οι βεβιασμένες, πιεστικές -συχνά ακριβές- ανακατατάξεις στην διάρθρωση τη παραγωγής, συνεπάγονται σημαντικές αυξήσεις του κόστους και απώλεια στην παραγωγικότητα ή την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού τομέα μιας οικονομίας. Η αποθάρρυνση των επενδύσεων και η συρρίκνωση της παραγωγής έχει, στη συνέχεια, δυσμενείς συνέπειες στην απασχόληση και τους ρυθμούς ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι, σε περιόδους αβεβαιότητας για την τιμή του πετρελαίου, εντείνεται η ανακατανομή των πόρων από κλάδους που πλήττονται οικονομικά λόγω ακριβότερου πετρελαίου, σε κλάδους μικρότερης εντάσεως πετρελαίου και ενέργειας.
Η μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού όμως, από έναν τομέα σε άλλον, συνοδεύεται συχνά από μείωση των εισοδημάτων. Πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να δεχθούν μείωση του μισθού τους προκειμένου να βρουν αλλού εργασία, ενώ η οικονομία χάνει ένα σημαντικό ποσοστό μιας καλά εκπαιδευμένης και έμπειρης βιομηχανικής εργατικής δύναμης που διοχετεύεται σε μη σχετικούς πολλές φορές κλάδους, όπως το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες.


Διαφορετική επίδραση της αύξησης των πετρελαϊκών τιμών ανά χώρα
Η επίδραση της τιμής του πετρελαίου στην οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σύμφωνα με την έρευνα της Eurobank, για τις ΗΠΑ, οι περισσότερες ακαδημαϊκές μελέτες συγκλίνουν στο ότι αν στη διάρκεια ενός τριμήνου η τιμή του πετρελαίου αυξηθεί κατά 10%, τότε στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 0,7%-2,5%, και ο πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά 0,5%-1,3%. Ωστόσο, αν η τιμή συνεχίσει να αυξάνεται με την ίδια ένταση (κατά 10% περίπου κάθε τρίμηνο), εκτιμάται ότι οι κλυδωνισμοί στην οικονομία θα είναι πολύ πιο μεγάλοι, χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο μιας οικονομικής ύφεσης. Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομετρικού υποδείγματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής QUEST, μια μόνιμη αύξηση κατά 35% στην τιμή του πετρελαίου (π.χ. από 48 σε 65 δολάρια το βαρέλι) οδηγεί τον πρώτο χρόνο σε μείωση κατά 0,4% του ετήσιου ρυθμού αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και κατά 0,2% τον δεύτερο. Η επίδραση αυτή στους ρυθμούς της ανάπτυξης αποκτά ιδιαίτερο βάρος, αν αναλογιστούμε ότι ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ για την Ευρωζώνη προβλέπονταν έως πρόσφατα στο 1,9% το 2006 και 1,6% το 2007. Συνεπώς, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου μπορεί να μειώσει κατά ένα σημαντικό ποσοστό τους πραγματικούς ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας της Ευρωζώνης.
Το υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει, επίσης, ότι μια μόνιμη αύξηση κατά 35% στην τιμή του πετρελαίου, επιβαρύνει εκτός από τους ρυθμούς ανάπτυξης, και τον πληθωρισμό κατά περίπου 0,3% ετησίως για τα δύο πρώτα έτη. Αντίθετα, πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έδειξε ότι μια μόνιμη αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10%, ενδέχεται να έχει μόνο μικρές και παροδικές επιπτώσεις στον πληθωρισμό των χωρών της Ευρωζώνης (περίπου 0,06% αύξηση το πρώτο τρίμηνο).
Ωστόσο, η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο είναι οι δύο χώρες όπου οι επιδράσεις στον πληθωρισμό είναι μεγάλες και κορυφώνονται μετά από 7 και 5 τρίμηνα αντίστοιχα.
Η εμμονή των πληθωριστικών πιέσεων σε αυτές τις χώρες αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις αυξήσεις των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου έχουν σημαντική επίδραση τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη μελέτη (De Miguel et al. - 2005) υπογραμμίζεται ότι σε χώρες του ευρωπαϊκού νότου (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα) παρατηρείται η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ λόγω των απότομων μεταβολών στην τιμή του πετρελαίου, με μέγιστη την επίδραση στην Ελλάδα. Μελετώντας τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του ‘70 και ‘80, εντοπίζουν επίσης τις μεγαλύτερες απώλειες στην ευημερία στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, κατά 7,9% και 8,1% του ΑΕΠ αντίστοιχα.
Ως «ευημερία» ορίζεται η απαιτούμενη αύξηση της κατανάλωσης, εκφρασμένης ως ποσοστό του ΑΕΠ, που διατηρεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών στο επίπεδο πριν την πετρελαϊκή κρίση.Απολογισμός ενεργειακής πολιτικής Ν.Δ. από τον υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη ΣιούφαΑπό την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του Τόπου, βρεθήκαμε μπροστά σε μια πρωτόγνωρη έκρηξη στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Από τις 2 Ιανουαρίου 2004 έως τις 12 Μαΐου 2006, η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 130%, ενώ η διεθνής τιμή της βενζίνης κατά 145%. Ενισχύσαμε τους μηχανισμούς και πολλαπλασιάσαμε τους ελέγχους για την ποιότητα των πετρελαϊκών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Συγκρατήθηκαν έτσι, σε σημαντικό βαθμό, οι τιμές των καυσίμων. Παρά τη μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές που για τη βενζίνη έφτασε (επαναλαμβάνω το 145%), στην ίδια περίοδο η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Χώρα μας, αυξήθηκε κατά 41,6%.
 Απελευθερώσαμε τις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Έχει, ήδη απελευθερωθεί η αγορά, για τους νέους μεγάλους επιλέγοντες πελάτες ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Από την 1η Ιουλίου του 2007, θα έχουν το δικαίωμα επιλογής του προμηθευτού τους σε ηλεκτρική ενέργεια και οι οικιακοί καταναλωτές.
 Εισάγαμε τα βιοκαύσιμα στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρα μας. Με στόχο (πέρα από τον περιορισμό της πετρελαϊκής εξάρτησης) τη μείωση των ρύπων, αλλά και την προώθηση της καλλιέργειας των ενεργειακών φυτών. Δημιουργούμε δηλαδή, μία ακόμη εναλλακτική πηγή εσόδων για τους Έλληνες αγρότες.
 Θεσπίσαμε το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής με σκοπό, να αποκτήσει η Χώρα ένα εξειδικευμένο και σωστά στελεχωμένο φορέα για τη χάραξη ενός κυλιόμενου μεσομακροπρόθεσμου ενεργειακού προγράμματος.
 Έχει, ήδη, ξεκινήσει ο διαγωνισμός των 900MW, για να κατασκευαστούν οι πρώτες τρεις ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στο Νότιο σύστημα. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει αναδειχθεί ο πρώτος ανάδοχος για την κατασκευή ιδιωτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, ενώ μέσα στο 2007 θα έχουν αναδειχθεί δύο ακόμη ανάδοχοι.
 Προσελκύουμε ξένα κεφάλαια στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, μέσα από την ίδρυση μεικτών εταιριών και κοινοπραξιών με Έλληνες επιχειρηματίες κατόχους άδειας ηλεκτροπαραγωγής.
 Ενισχύσαμε το σύστημα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη τροφοδοσία της Χώρας με ηλεκτρική ενέργεια. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2004, την πρώτη ώρα που η αιχμή του φορτίου ξεπέρασε τα 9.000 MW, το νότιο σύστημα τέθηκε εκτός λειτουργίας. Το 2005, χάρις στην ενίσχυση που έγινε, διαχειριστήκαμε άνετα αιχμή φορτίου περίπου 9.700MW. Στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (που παρουσίαζε δομικές αδυναμίες μέχρι το 2004), εντάχθηκαν μετασχηματιστές και πυκνωτές με αποτέλεσμα την ευχερέστερη ροή ηλεκτρικής ενέργειας από τα σημεία παραγωγής στα σημεία κατανάλωσης. Ευεργετικές επιπτώσεις στην ενίσχυση του συστήματος είχε η υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος αντιστάθμισης, που ξεκίνησε την Άνοιξη του 2005 και συνεχίζεται, για τον περιορισμό της αέργου ισχύος σε γραμμές μεταφοράς, στα ορυχεία και σε ΚΥΤ της ΔΕΗ, καθώς και η τοποθέτηση πυκνωτών σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
 Προωθήσαμε με συγκεκριμένα μέτρα την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας. Τα τελευταία δύο χρόνια τέθηκαν σε λειτουργία νέα έργα ΑΠΕ τα οποία αντιστοιχούν στο 50% των σταθμών ΑΠΕ που είχαν εγκατασταθεί στη Χώρα μας τα προηγούμενα 10 χρόνια.
 Κηρύξαμε όλα τα χρόνια από το 2005 έως το 2010, ως περίοδο εξοικονόμησης ενέργειας. Με ενημερωτικά φυλλάδια, ευαισθητοποιούμε την κοινή γνώμη για τις πολλαπλές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, δίχως την παραμικρή μείωση του βιοτικού επιπέδου.
 Εντάξαμε στο ΕΠΑΝ ενεργειακά έργα στους τομείς επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου και των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρισμού, αλλά και για προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας συνολικού ύψους 630 εκατ. ευρώ.
 Προωθούμε την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε 13 περιοχές της Χώρας και εφαρμόζουμε συγκροτημένο πρόγραμμα για την κάλυψη του «ενεργειακού κενού» στα νησιά.
 Καταρτίσαμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της Κρήτης, της Ρόδου και της Λέσβου σε μεσομακροπρόθεσμη βάση, ενώ με τη νέα ΜΑΣΜ 2006-2010 δίνεται οριστική λύση στο ζήτημα της κάλυψης των αναγκών και των μεγάλων νησιών των Κυκλάδων με τη διασύνδεσή του με το Λαύριο.


Διεθνείς Διασυνδέσεις
Η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Χώρας στον τομέα της ενέργειας, αποτελεί το κύριο μέλημα της νέας ενεργειακής πολιτικής. Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην προώθηση συγκροτημένου σχεδίου που στόχο έχει να καταστεί η Χώρα μας ισχυρός ενεργειακός δίαυλος για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο αυτό:
Πρώτον: Κυρώσαμε, στη Βουλή, τη Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας - Τουρκίας, για την κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού φυσικού αερίου, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2007.
Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, η Χώρα μας αποκτά μια ακόμη πύλη εισόδου του φυσικού αερίου. Υπογραμμίζω ότι το έργο αυτό είναι το σημαντικότερο που έχει γίνει έως σήμερα μεταξύ των δύο χωρών και η λειτουργία του πρόκειται να έχει θετικά αποτελέσματα στις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις.
Δεύτερον: Υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με τις Κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Βουλγαρίας για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Burgas-Αλεξανδρούπολη. Με τη συμφωνία αυτή έγινε το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατασκευή ενός έργου που η σύλληψη και ο σχεδιασμός του ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια. Η υλοποίησή του πρόκειται να αναδείξει τη Χώρα μας και ιδιαίτερα την Αλεξανδρούπολη σε κόμβο μεταφοράς πετρελαίου από τις χώρες παραγωγής προς τα μεγάλα δυτικά καταναλωτικά κέντρα.
Σε αυτή τη φάση γίνονται οι αναγκαίες διαβουλεύσεις με τη Ρωσική και τη Βουλγαρική Κυβέρνηση, για τη σύσταση διεθνούς εταιρείας, η οποία να αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση του έργου. Επισημαίνεται ότι με τη λειτουργία του έργου αυτού (και συγκεκριμένα από τα τέλη διέλευσης του πετρελαίου), θα εξασφαλιστούν για τη Χώρα ετήσια έσοδα της τάξης των 35 έως 50 εκατ. δολαρίων, τα οποία (όπως έχουμε δεσμευτεί) πρόκειται να διατεθούν για την ανάπτυξη της περιοχής της Θράκης.
Τρίτον: Η Χώρα μας είχε σημαντική συμβολή στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με την υπογραφή της Συνθήκης (που έγινε στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2005), η Χώρα μας διασφάλισε δύο πολύ σημαντικά όργανα: Την έδρα του Forum (Συμβουλίου Υπουργών) για θέματα ηλεκτρισμού και την έδρα των Ρυθμιστών.  Στόχος μας είναι να καταστεί η Ελλάδα κέντρο Επενδύσεων στους τομείς του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι (σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας), μόνο στους τομείς των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού θα αναληφθούν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή επενδύσεις συνολικού ύψους 21 δισ. ευρώ.
Τέταρτον: Υπογράψαμε με την Ιταλική Κυβέρνηση Διακρατική Συμφωνία για την πολιτική υποστήριξη της κατασκευής του υποθαλάσσιου Ελληνο-Ιταλικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου. Με το έργο αυτό (που έχει ενταχθεί στα διευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση), θα καταστεί δυνατή η μεταφορά φυσικού αερίου από τις περιοχές της Κασπίας, μέσω της Τουρκίας και της Ελλάδας, προς την Ιταλία και τα άλλα μεγάλα Ευρωπαϊκά καταναλωτικά κέντρα. Οι δύο Κυβερνήσεις, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ και την Edison, εργαζόμαστε συστηματικά για την προώθηση του έργου αυτού. Υπογραμμίζω ότι η υλοποίηση του έργου πρόκειται να επιτρέψει την επέκταση του εθνικού δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου σε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.
Πέμπτον: Υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αίγυπτο στους τομείς της μεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά και της έρευνας, εξόρυξης πετρελαίου και γενικότερα υδρογονανθράκων. Πρόκειται για μια συμφωνία που εντάσσεται στην πολιτική μας για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας φυσικού αερίου και την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων.
Έκτον: Προωθούμε τις διεθνείς διασυνδέσεις ηλεκτρισμού με τις γειτονικές χώρες. Μέχρι το τέλος του 2006 θα έχει ολοκληρωθεί η γραμμή μεταφοράς που συνδέει τη Χώρα μας με τη Fyrom, ενώ μέσα στο 2007 θα ολοκληρωθεί και η γραμμή μεταφοράς που συνδέει τη Χώρα μας με την Τουρκία. Παράλληλα, έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό η κατασκευή δεύτερης γραμμής μεταφοράς προς τη Βουλγαρία και την Ιταλία. Με την προώθηση των επενδύσεων αυτών, όχι μόνον διασφαλίζεται ο ενεργειακός εφοδιασμός της Χώρας με ηλεκτρισμό, αλλά δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις για εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που θα παράγεται από τη ΔΕΗ, αλλά και ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, στο άμεσο μέλλον.
Έβδομον: Με την πρόσφατη επίσκεψή μας στη Σαουδική Αραβία διευρύνουμε τις δυνατότητες για την ενίσχυση της συνεργασίας μας στο τομέα του πετρελαίου, ενώ ανοίξαμε δρόμους για συνεργασία σε ζητήματα υγροποιημένου φυσικού αερίου με το Κατάρ.
Όγδοον: Ήδη βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τη Ρωσική κυβέρνηση και τη Gazprom για την επιμήκυνση της υφιστάμενης διακρατικής συμφωνίας που λήγει το 2016.Του Μάκη Αποστόλου

  Περιεχόμενα
EDITORIAL: Η κατάσταση μετά την «αύξηση του αιώνα»!
Επενδύσεις: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΤΟ «ΣΤΟΧΗΜΑ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
¶ρθρο: Σοφοκλέους: Στον αστερισμό των σεναρίων
Αφιέρωμα: Τράπεζες το μεγάλο στοίχημα της Σοφοκλέους
¶ρθρο: Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη : αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο των εταιριών
Αφιέρωμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΟΙ «ΜΕΓΑΛΟΙ» ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ!
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανασκόπηση για το Μάιο του 2006
¶ρθρο: Ποιές αλλαγές φέρνουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
¶ρθρο: Mια σύγχρονη προσέγγιση των διεθνών αγορών
¶ρθρο: Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
¶ρθρο: H αγορά του ψευδάργυρου

 Όροι και προϋποθέσεις του site