Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2006                               Τεύχος 322

Ποιές αλλαγές φέρνουν  τα διεθνή λογιστικά πρότυπα


Σύμφωνα με την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων -ΙΑSC- (Ιnternational Accounting Standards Committee), τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις επιχει-ρήσεις που καταρτίζουν οικονο-μικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών. Έχουν σχεδιαστεί να είναι επαρκώς ευπροσάρμοστα, για να μπορούν να εφαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Για την εφαρμογή των ΔΛΠ θα πρέπει να γίνει μετάβαση από τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης Νο 1, το οποία αφορά στην πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ.
Αρχικά, θα πρέπει να συνταχθεί ένας ισολογισμός (η δημοσίευση του δεν είναι υποχρεωτική) που θα εμφανίζει τη μετάβαση από τα Εθνικά στα ΔΛΠ. Στην οικονομική χρήση 2004 οι εταιρίες θα πρέπει να παρακολουθούν τα λογιστικά τους γεγονότα με βάση τη νομοθεσία του Ν. 2190/1920 και των ΔΛΠ συγχρόνως, έτσι ώστε οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 να μπορούν να συγκριθούν με εκείνες του 2004.


Οι οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΛΠ, είναι πέντε:
 Ισολογισμός,
 Αποτελέσματα χρήσεως,
 Κατάσταση ταμειακών ροών,
 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων,
 Προσάρτημα.


Έτσι, στην οικονομική χρήση 2005 όλες οι εταιρίες που έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες στο χρηματιστήριο είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν πλήρως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το ρόλο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη λογιστική και την οικονομική ζωή των επιχειρήσεων, είναι απαραίτητο να σημειώσουμε επιγραμματικά τις σημαντικότερες διαφορές των ΔΛΠ σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).ΕνσΩματα και Aυλα
ΠεριουσιακA ΣτοιχεIα


Ένα μεγάλο μέρος στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων καταλαμβάνει το κεφάλαιο ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις βάσει των ΕΛΠ αποτιμώνται με την αξία κτήσεώς τους, ενώ τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ 16) δίνουν το δικαίωμα να αποτιμάται μία ενσώματη ακινητοποίηση με την πραγματική αξία της (fair value), είναι δηλαδή η αξία πώλησης, η οποία υπολογίζεται είτε μέσω πραγματογνωμόνων είτε με τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.
 Τα πάγια αναπροσαρμόζονται στην τρέχουσα αξία και αν η διαφορά με τη λογιστική αξία είναι θετική, καταχωρείται στις αναπροσαρμογές, αν είναι αρνητική (απομείωση), στα κέρδη εις νέον. Η αναπροσαρμογή στην Ελλάδα γίνεται ανά τέσσερα χρόνια και με συγκεκριμένα ποσοστά (νόμος 2065/1992)και περιορίζεται μόνο σε γήπεδα κτίρια, ενώ το ΔΛΠ 16 προβλέπει η αναπροσαρμογή να γίνεται από την εταιρία όποτε αυτή θέλει και σε όλες τις ενσώματες ακινητοποιήσεις με βάση την αξία την οποία βρίσκει η εταιρεία.
 Όσον αφορά στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 το διάστημα δημιουργίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων χωρίζεται σε δύο στάδια: στο στάδιο της έρευνας και σε αυτό της ανάπτυξης. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο στάδιο της έρευνας καταχωρούνται στα αποτε-λέσματα χρήσεως, ενώ στη φάση της ανάπτυξης οι πραγματοποιούμενες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται. Για την αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων ισχύουν όσα αναφέραμε στις ενσώματες ακινητοποιήσεις. Τα έξοδα ιδρύσεως και α' εγκαταστάσεως σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο παγιοποιούνται και αποσβένονται εντός πενταετίας, σε αντίθεση με τα ΔΛΠ που καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.


Οι εταιρίες διενεργούν τις αποσβέσεις των παγίων τους βάσει νόμου, ενώ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μία επιχείρηση προσδιορίζει η ίδια τις αποσβέσεις που θα διενεργήσει.
Το ΔΛΠ 2 αναφέρεται στα αποθέματα, τα οποία βάσει προτύπου αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσεως και της ρευστοποιήσιμης αξίας, ενώ βάσει του Ν.2190/1920 οι ελληνικές εταιρίες τα αποτιμούν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσεως και της τιμής αγοράς.
Οι επιχορηγHσειΣ
-οι χρηματοδοτHσειΣ


Ένα άλλο σπουδαίο θέμα είναι οι επιχορηγήσεις - χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) οι επιχορηγήσεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά έσοδο για τις επιχειρήσεις και πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμό καθαρής θέσεως, ενώ σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 το ποσό της επιχορήγησης καταχωρείται στο Λογαριασμό 56 «Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού». Άλλη μια σημαντική διαφορά είναι ότι βάσει ΔΛΠ δεν επιτρέπεται η εμφάνιση μερισμάτων προτεινόμενης διανομής. Γι' αυτά δεν γίνεται εγγραφή, αλλά είτε γνωστοποιούνται μέσα από το προσάρτημα είτε περιλαμβάνονται στην καθαρή θέση. Επίσης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, ένα γεγονός δεν καθορίζεται ως έκτακτο από τη φύση του, αλλά από τη σχέση του με την εταιρία.
Επισημαίνοντας ότι με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ένα γεγονός δεν χαρακτηρίζεται έκτακτο από τη φύση του, αλλά από τη σχέση του με την εταιρία, καθώς και τη δύσκολη μετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κατανοώντας ότι τα ΔΛΠ δεν είναι απολιθωμένοι κανόνες λογιστικών αρχών μεθόδων, αλλά ένα σύνολο κανόνων που διαρκώς προσαρμόζεται και συγχρόνως ανανεώνεται, είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις, με δεδομένο ότι η χώρα μας έχει ήδη εισέλθει στο πεδίο εφαρμογής τους.
Γι’ αυτό χρειάζεται προσεκτική αντιμετώπιση των ΔΛΠ σε σχέση με τη νομοθεσία μας και βέβαια πάντα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε άσχημες επιπτώσεις στη λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων.


Aπό την Αλεξάνδρα  Μπερμπερίδου  Επίκουρο Ορκωτή  Ελέγκτρια – Λογίστρια

  Περιεχόμενα
EDITORIAL: Η κατάσταση μετά την «αύξηση του αιώνα»!
Επενδύσεις: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΤΟ «ΣΤΟΧΗΜΑ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
¶ρθρο: Σοφοκλέους: Στον αστερισμό των σεναρίων
Αφιέρωμα: Τράπεζες το μεγάλο στοίχημα της Σοφοκλέους
¶ρθρο: Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη : αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο των εταιριών
Αφιέρωμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΟΙ «ΜΕΓΑΛΟΙ» ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ!
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανασκόπηση για το Μάιο του 2006
¶ρθρο: Ποιές αλλαγές φέρνουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
¶ρθρο: Mια σύγχρονη προσέγγιση των διεθνών αγορών
¶ρθρο: Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
¶ρθρο: H αγορά του ψευδάργυρου

 Όροι και προϋποθέσεις του site