Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2009                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ


Η πραγματική επίδραση της οικονομίας στην διαμόρφωση του επιπέδου υγείας ενός πληθυσμού εκτιμάται από την οργανωτική δομή μιας κοινωνίας, από την οργάνωση της οικονομίας, και της μορφής της κοινωνικής διαστρωμάτωσης σε σχέση με την παραγωγή.


από την Έλενα Ερμείδου


Με τον όρο υπηρεσίες υγείας εκφράζουμε την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προμηθευτές υγείας όπως νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα - θεραπευτήρια, κέντρα υγείας, φαρμακευτικές εταιρίες, ιατρούς, προμηθευτές ιατρικών μηχανημάτων.
Οι υπηρεσίες υγείας με βάση τον τρόπο οργάνωσης και χρηματοδότησης διακρίνονται σε τρεις μορφές: Η πρώτη μορφή αφορά το Kρατικό Σύστημα Υγείας (δημόσια νοσοκομεία, κλινικές) και χρηματοδοτείται από το κρατικό προϋπολογισμό, στοχεύοντας στην ισότιμη και δωρεάν κάλυψη των αναγκών της υγείας όλου του πληθυσμού, σύμφωνα με το μοντέλο Beveridge για τα εθνικά συστήματα υγείας και το μοντέλο Semashsko το οποίο εκπροσωπεί τα κρατικοποιημένα συστήματα στα σοσιαλιστικά καθεστώτα. Η δεύτερη μορφή αποτελεί το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (δημόσια ταμεία, υπηρεσίες περίθαλψης, ιατρικές μονάδες, ιατροί συμβεβλημένοι) το οποίο βασίζεται στην ύπαρξη και λειτουργία πολλών και διαφορετικών ασφαλιστικών ταμείων τα οποία χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των εργοδοτών και εργαζομένων, μοντέλο Bismark. Και η τρίτη μορφή αφορά το σύστημα της Ιδιωτικής Υγείας, (διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά θεραπευτήρια, εξωτερικά ιατρεία).
Το μοντέλο της ιδιωτικής υγείας διαμορφώνεται σύμφωνα με την προσφορά και την ζήτηση της αγοράς, οι δε, προσφερόμενες υπηρεσίες είναι ιδιωτικές και κατά κανόνα και οι δαπάνες.
Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την υγεία είναι:
v Η επάρκεια ανθρωπίνων πόρων
v Οι διαθέσιμοι υλικοί πόροι προς εκμετάλλευση
v Το εκάστοτε επιδημιολογικό πρότυπο
v Η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ενός τόπου


ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τεκμηριωμένα στοιχεία δείχνουν ότι η σχέση υγείας και οικονομίας είναι άμεση και σε παγκόσμιο επίπεδο τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι όσο πιο εύρωστη είναι μια χώρα τόσο περισσότερο δαπανά για την υγεία. Η πραγματική επίδραση της οικονομίας στην διαμόρφωση του επιπέδου υγείας ενός πληθυσμού εκτιμάται από την οργανωτική δομή μιας κοινωνίας, από την οργάνωση της οικονομίας, και τη μορφή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης σε σχέση με την παραγωγή. Σύμφωνα με την έρευνα “World Health Report 2000” που διεξήχθη για πρώτη φορά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανάμεσα στις 191 χώρες μέλη του οργανισμού, το πιο αποτελεσματικό σύστημα υγείας το έχει η Γαλλία και ακολουθούν η Ιταλία, Ισπανία, το Ομάν, η Αυστρία και η Ιαπωνία με τις ΗΠΑ να κατέχει την 37 θέση στο πίνακα κατάταξης, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δαπανούν σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ το  15,3% ΑΕΠ για την υγεία. Σύμφωνα με τον Dr. Gro Harlem Brundtland – Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), «το μήνυμα που μας δίνει αυτή η έρευνα είναι ότι η υγεία και η ευημερία εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα του εκάστοτε συστήματος υγείας κάθε χώρας».
Κάποιες από τις αιτίες που αποτυγχάνουν τα συστήματα υγείας σύμφωνα με την ίδια έρευνα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις τα Υπουργεία Υγείας των χωρών συνηθίζουν να δίνουν έμφαση στο δημόσιο τομέα της υγείας αγνοώντας τον ιδιωτικό, όπως επίσης σε πολλές περιπτώσεις οι κρατικοί μηχανισμοί αποτυγχάνουν να ελέγξουν τους μηχανισμούς που οι ίδιοι κατασκευάζουν καθώς και τις «μαύρες τρύπες» της αγοράς. Κάποια ακόμα στοιχεία που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις αιτίες επιβράδυνσης και μη σωστής ανάπτυξης  του κλάδου είναι ότι αρκετοί επιστήμονες εργάζονται συγχρόνως για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κάτι που σημαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας ανεπισήμως χρηματοδοτεί το δημόσιο.  
Σαφώς και η εμπειρία αλλά και η πρόσφατη μελέτη του ΠΟΥ δείχνει ότι η υγεία εξαρτάται άμεσα από την οικονομία, ωστόσο τα πως θα γίνει η κατανομή των κεφαλαίων υγείας εξαρτάται από την κοινωνική οργάνωση της χώρας – σωστή απάντηση δεν υπάρχει.
Να σημειωθεί ότι κατά την έρευνα οι χώρες που δαπανούν λιγότερο από 60 δολάρια ετησίως κατά κεφαλήν δεν κατατάσσονται στις χώρες των οποίων ο πληθυσμός έχει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Μια άλλη έρευνα δείχνει ότι στις πλούσιες χώρες ο πληθυσμός ζει κατά μέσο όρο 22 χρόνια περισσότερο απ΄ όσο στις φτωχές.


ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Η αύξηση των δαπανών σε συνδυασμό με τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες και προσδοκίες  των πολιτών για υπηρεσίες υγείας λειτούργησε ως καταλύτης στην ανάπτυξη των νέων διαγνωστικών θεραπευτικών τεχνολογιών καθώς και της πληροφορικής κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιλογών των ασθενών και την διαμόρφωση νέων σχέσεων κράτους και αγοράς. Έτσι, από το 1980 το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για την υγεία στις δυτικές χώρες φτάνει στο 7%-10%. Συγκεκριμένα στην ΕΕ-25, τα κράτη μέλη δαπανούν κατά μέσο όρο 7,76% του ΑΕΠ για υγειονομική περίθαλψη, στην ΕΕ-15, ο μέσος όρος κυμαίνεται στο 8,6% ενώ στα δύο νέα κράτη μέλη της ένωσης ο μέσος όρος φτάνει στο 5,8%. Ωστόσο, σε κάθε χώρα οι αλλαγές συντελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμιακού της μοντέλου, όπως αυτό διαμορφώνεται από το ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικοπολιτικό της μοντέλο.


Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ
Τοποθετώντας την υγεία σε άμεση προτεραιότητα και αντιμετωπίζοντας πολλές απειλές όπως τη γήρανση του πληθυσμού, τις ανισότητες στην περίθαλψη, τη μετανάστευση, τις διασυνοριακές απειλές, τη κινητικότητα του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αλλά και των ασθενών, τις πανδημίες, τη βιοτρομοκρατία, τη παγκοσμιοποίηση άλλα και τις κλιματικές αλλαγές, η ΕΕ-25 προτείνει ένα πλαίσιο δράσης μέχρι το 2013 με σκοπό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ανάγκες αυτές του πληθυσμού της. Η Λευκή Βίβλος καθορίζει μια νέα στρατηγική για την υγεία 2008-2013 προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα καίρια προβλήματα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η στρατηγική στοχεύει στην ενίσχυση της κοινοτικής συνεργασίας όπου τα κράτη μέλη δεν μπορούν να δράσουν από μόνα τους και στην επίτευξη καλλίτερης κατανόησης των θεμάτων υγείας. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η παρούσα στρατηγική πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από τα μέσα του τρέχοντος δημοσιονομικού προγράμματος που εκπνέει το 2013.


ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με την καθιέρωση του ΕΣΥ το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία συστήματα που ανήκουν στο μοντέλο Bismark, ανήκει στην κατηγορία του μοντέλου Beveridge μαζί με την Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία. Ωστόσο, ο ιδιωτικός τομέας από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και μέχρι τις μέρες διαρκώς αναπτύσσεται, πραγματοποιώντας επενδύσεις και εξαγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Τα νοσοκομεία στην Ελλάδα είναι κυρίως δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ και ιδιωτικές κλινικές, ενώ η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται από τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, από τα κέντρα υγείας ΕΣΥ, από τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ, από ιδιώτες ιατρούς και από τα διαγνωστικά ιατρικά κέντρα. Ο δε ιατρικός εξοπλισμός παρέχεται από ιδιωτικές εταιρίες με κατευθείαν προμήθεια ή μετά από διεξαγωγή μειοδοτικών διαγωνισμών.
Παρατηρώντας την πορεία του κλάδου, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια σταδιακή εγκατάλειψη των παραδοσιακών μοντέλων που αναφέρθησαν, υιοθετώντας ένα μοντέλο μικτής περιφερειακής διοίκησης σε συνδυασμό με την αύξηση των ιδιωτικών δαπανών υγείας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες  χώρες κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης.
Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα οι δαπάνες για την υγεία  μεταξύ το 2000 και 2006 αυξήθηκαν κατά 7,2%, ξεπερνώντας το μέσο όρος αύξησης των χωρών του ΟΟΣΑ κατά 2,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δημόσιο φαίνεται να είναι ο κύριος χρηματοδότης των υπηρεσιών υγείας για όλα τα κράτη του ΟΟΣΑ και στην Ελλάδα κατά 62% κατά το έτος 2006 με το μέσο όρο να φτάνει στο 73% για τα κράτη του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα και πάλι με τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα κατά το 2006 έφθασαν στο 9,1% του ΑΕΠ, κατά 0,2% περισσότερο από το μέσο όρο του συνόλου των χωρών του ΟΟΣΑ. Θα πρέπει να τονισθεί επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πρώτες στην κατάταξη δαπανών υγείας κατά το έτος 2005 με ποσοστό 15,3% του ΑΕΠ και ακολουθεί η Ελβετία με ποσοστό 11,3%, η Γαλλία (11,1%) και η Γερμανία (10,6%) και να σημειωθεί ότι σε σχέση με τα υπέρογκα ποσά που δαπανώνται για την υγεία στις ΗΠΑ, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του κλάδου βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις άλλες χώρες.


ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


~ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ ~
Με σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών στη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2008, ο όμιλος Υγεία ΔΘΚΑ (Υγεία, Μητέρα, Λητώ) έχει ισχυροποιήσει τη θέση του στο χώρο της υγείας, ενώ με την ανάληψη συγκεκριμένων στρατηγικών πρωτοβουλιών - εντός και εκτός Ελλάδος - επιχειρεί να υλοποιήσει το στόχο του, που είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης, Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Σημαντική επίσης αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας εμφάνισαν τα ενοποιημένα εταιρικά αποτελέσματα του β’ εξαμήνου του Υγεία και των θυγατρικών του ομίλου.
Το Υγεία ΔΘΚΑ, επενδυτικός βραχίονας στο κλάδο της υγείας της MIG βασικός μέτοχος με ποσοστό 30,23%,  υπέγραψε συμφωνία πώλησης μετοχών (SPA) και των μετοχών (SHA) για την εξαγορά του 50% του ομίλου Safak και την απόκτηση της πλειοψηφίας του ΔΣ του ομίλου Safak έναντι 48% εκατ. δολ. Την συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της MIG Ανδρέας Βγενόπουλος και ο Χ. Οζτούρκ, εκπροσωπώντας τους Ομίλους «Υγεία» και Safak αντίστοιχα, υπογραμμίζοντας από την πλευρά του ο κ. Βγενόπουλος το αίσθημα κοινωνικής συμπεριφοράς που ενέπνευσε την επιχειρηματική κίνηση του ομίλου του, κίνηση που προαναγγέλει ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία των δύο χωρών. Ο όμιλος Safak είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους Ομίλους παροχής υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία με 470 κλίνες συνολικά. Τα νοσοκομεία αυτά είναι το JF Kennedy Hospital, το Avrupa Safak Hospital και το Goztepe Safak Hospital. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του ομίλου SAFAK, ο όμιλος θα διαθέτει συνολικά 9 νοσοκομεία στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στην Κύπρο συνολικής δυναμικότητας 1548 κλινών
Στο πλαίσιο ανάπτυξης του ομίλου εντάσσεται η ίδρυση της εταιρίας Stem - Health Hellas SA στη Ρουμανία με σκοπό την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου βλαστοκυττάρων στις χώρες της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Έχει ήδη ολοκληρωθεί και η σύσταση θυγατρικής εταιρίας στην Ελλάδα η οποία στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Υγεία.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης και υλοποίησης των στόχων του ομίλου ήταν και η εξαγορά ποσοστού 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ, στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο Αχίλλειον στη Λεμεσό της Κύπρου.
Πρόσφατα, επίσης, ολοκληρώθηκε και λειτουργεί η πρώτη ιδιωτική κλινική του ομίλου Hygeia Hospital - Tirana Sh.A στην Αλβανία, σηματοδοτώντας ένα νέες ευκαιρίες για τον όμιλο. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας στο Μαυροβούνιο και στην ΠΓΔΜ.
Μεταξύ των άλλων, το ΔΘΚΑ Υγεία ΑΕ πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος μετοχών του Μητέρα ΑΕ με το Υγεία να κατέχει το 98,6% των μετοχών.
Έπίσης, το Υγεία υπέγραψε συμφωνία με την ασφαλιστική Εθνικής ΑΕΕΓΑ για απ’ ευθείας κάλυψη των ασφαλισμένων. Αναμένεται να συναφθούν παρόμοιες συμφωνίες με την ING, την Interamerican και την Allianz.
Εφάμιλλης σημασίας είναι και η ίδρυση της εταιρίας Υ-Pharma AE, με σκοπό τον εφοδιασμό του ομίλου σε φαρμακευτικό είδος, και είδη ιατρικής γενικής χρήσης.


~ ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ~
Ο όμιλος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών με το επενδυτικό κοινό να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του ομίλου (35,93%) και την οικογένεια Αποστολόπουλου να κατέχει το 33,34% πρόσφατα ολοκλήρωσε συμφωνία με την Commercial Value για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη διαθέτει το Ιατρικό Αθηνών, Π. Φαλήρου, Ψυχικού, Πειραιά, Δάφνης, Περιστερίου, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης και το Medsana BMC. Συνολικά διαθέτει 1200 νοσηλευτικές κλίνες με παρουσία και στην Ρουμανία.
Η πρόσφατη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του Ιατρικού Κέντρου και της Commercial Value διασφαλίζει στους ασφαλισμένους της εταιρίας με ασφαλιστικά προγράμματα νοσοκομειακής αλλά και πρωτοβάθμιας περίθαλψης να έχουν απευθείας κάλυψη από την ασφαλιστική τους. Ο κ. Δ. Βιδάλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Commercial Value δήλωσε ότι «με τη συμφωνία αυτή ενισχύεται το επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων της του κλάδου ζωής και υγείας και μειώνεται η γραφειοκρατία, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση προς τους πελάτες της όταν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας». Αντίστοιχα, ο Γενικός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, κύριος Α. Γερονικολάου από την πλευρά του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δήλωσε ότι «οι Νοσηλευτικές Μονάδες του Ομίλου μας ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες και απαιτήσεις των ασθενών, παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα το άνθρωπο. Επιπρόσθετα, ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών λειτουργεί 24 χρόνια με αίσθημα ευθύνης και αφοσίωση στην ανθρώπινη αξία και πρωταγωνιστεί ενεργά στο επιστημονικό γίγνεσθαι της χώρας μας».
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης εντάσσεται και η συμφωνία του ομίλου για μακροχρόνια συνεργασία με το Ερρίκος Ντυνάν για την λειτουργία μαιευτικής γυναικολογικής κλινικής με την επωνυμία «Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική - Γαία» δυναμικότητας 147 κλινών.


~ EUROMEDICA ~
Το Euromedica, του οποίου ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η ευρεία γεωγραφική διασπορά, διαθέτει σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις σε 10 νομούς της χώρας. Τα ιατρικά τμήματα συνολικής εκτάσεως 76000 τ.μ. έχουν επανδρωθεί  με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εξειδικευμένο απόλυτα με τις νέες εξελίξεις της ιατρικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου είναι άμεσα συνδεμένα με δίκτυο on-line υπηρεσιών, περιορίζοντας έτσι τη πιθανότητα του  ανθρωπίνου σφάλματος, ενώ έχει υπογράψει συμβάσεις με όλα τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και με πολλές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. Το Euromedica αναλυτικότερα διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο διαγνωστικών κέντρων, ένα πλήρες δίκτυο κλινικών ιατρών προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των ασθενών του, καθώς επίσης υπηρεσία ιατρών κατ’ οίκον και την υπηρεσία νοσηλείας κατ’ οίκον, τμήμα check up και σε συνεργασία με οδοντιάτρους, οδοντιατρικά προγράμματα.


~ ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ ~
Με προσήλωση στις ανάγκες των ασθενών και με σεβασμό στην ιατρική δεοντολογία, o όμιλος Ιασω καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών, θεραπευτικών και ερευνητικών έργων, ενώ ένας από τους κύριους στόχους είναι να παραμείνει ηγέτης στο κλάδο της υγείας, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία. Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής δράσης του ομίλου και σε ό,τι αφορά την Κλινική Ιασώ, έχει ολοκληρωθεί η επέκταση του Κέντρου Μαστού, το τμήμα θεραπείας με Ιώδιο και η επέκταση των εργαστηρίων όπου ήδη έχουν εγκατασταθεί υπερηχογράφοι 4 διαστάσεων. Σε ό,τι αφορά το Ιασώ General έχει ήδη ολοκληρωθεί από το 2004 το νέο κτίριο που στεγάζει τα γραφεία των Ιατρών, το Διαγνωστικό Κέντρο, το Κέντρο Φυσιοθεραπεία και την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιασώ επεκτείνει τις υπηρεσίες του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής δημιουργώντας μια υπερσύγχρονη μονάδα μεταβολικής θεραπείας. Με την νέα αυτή μονάδα το Ιασώ General και η Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής προσδοκούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση διαφόρων περιστατικών.


~ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ~
Το Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο αποτελείται από την Γενική Κλινική Γαληνός η οποία προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο στο τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης όλων των ειδικοτήτων διαθέτοντας 60 κλίνες, την Ιπποκράτης Γενική Διαγνωστική που λειτουργεί Διαγνωστικό Κέντρο παρέχοντας φυσιοθεραπευτικές ιατρικές υπηρεσίες, το Βιοχημικό Εργαστήριο Labogen Ανοσολογική διενεργώντας ποιοτικούς ελέγχους και παρέχοντας διαγνωστικές υπηρεσίες σε Διαγνωστικά Κέντρα, Διαγνωστικές Κλινικές και Μικροβιολογικά Εργαστήρια καθώς και την Γενική Κλινική «Νέα Αίγλη» η οποία παρέχει πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας.


~ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ~
Η Ερωκλινική Αθηνών - Γενική Κλινική, είναι ένα υπέρσυγχρονο  Διαγνωστικό - Θεραπευτικό και Χειρουργικό κέντρο το οποίο συνεργάζεται με τα διεθνής φήμης νοσηλευτικά νοσοκομεία J. Hopkins, Memorial Sloan Kettering και Kaleiola Health - Millard Fillmore της Νέας Υόρκης.
Πρόσφατα και συγκεκριμένα με τις αρχές του νέου έτους η Global Finance εξαγόρασε το 75% μετοχών της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων από την Eureko BV διατηρώντας έτσι η Eureko το 25% του μετοχικού κεφαλαίου.  Η μεταβίβαση έγινε από την θυγατρική Eureko, Medicon Systems SA, στο South Eastern Europe Fund LP (SEEF), που ελέγχεται από την Global Finance.Οι κλινικές του ομίλου διαθέτουν 220 κλίνες και συνεργάζονται με πάνω από 2500 ιατρούς. Η στρατηγική συμμαχία αυτή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη του περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου παρέχοντας καινοτόμες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στο κλάδο της υγείας, ενώ συγχρόνως παρέχει τη δυνατότητα στην Interamerican να εστιάσει στο κύριο αντικείμενό της παρέχοντας στους ασφαλισμένους της πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και να ενισχύσει περισσότερο τη συνεργασία με την Ευρωκλινική.


~ OTC AEE ~
Εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 12ης Φεβρουαρίου 2009 η αίτηση της εταιρείας «Βιοϊατρικής & Ρομποτικής Τεχνολογίας ΑΕΕ» («OTC») για την ένταξη των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών με Σύμβουλο τη Merit Χρηματιστηριακή και την εταιρία Finengine.
Ο Όμιλος της OTC ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας.  Διατηρεί τη γενική κλινική Doctors’ Hospital, η οποία είναι εξειδικευμένη στη βαριατρική (χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας) και σταδιακά αναπτύσσει τα τμήματα: Ορθοπεδικό, ΩΡΛ, Ουρολογικό, Οφθαλμολογικό, Γυναικολογικό, Γαστρεντερολογικό και Πλαστικής Χειρουργικής. Επίσης, ασχολείται με το εμπόριο ιατρικών ειδών και αναλωσίμων ως αντιπρόσωπος οίκων του εξωτερικού, ιδιαίτερα δε αυτών που σχετίζονται με τη βαριατρική  (ενδογαστρικό μπαλόνι, γαστρικός δακτύλιος, κ.λπ.).
Το 2008 η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 12,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε περίπου 1,9 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας για την τετραετία 2005-2008 μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων της τάξεως του 65%, γεγονός που την κατατάσσει μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων του κλάδου.
Η εταιρεία θα εκδώσει 699.000 νέες μετοχές που θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση αντλώντας περίπου το ποσό των 2 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού της προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρίας θα ανέρχεται σε 5.400.000.
Η ιδιωτική τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και με την ολοκλήρωσή της οι μετοχές της OTC ΑΕΕ θα εισαχθούν στην ΕΝ.Α του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την προϋπόθεση της επίτευξης της απαιτούμενης διασποράς.


~ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ~
Με στόχο την ανάσχεση του κύματος φυγής των Ελλήνων Καρδιοπαθών στο εξωτερικό, το Ωνάσει Καρδιοχειρουργικό, δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Σ. Ωνάσης, το 2008 συμπλήρωσε 15 χρόνια λειτουργίας. Το Ωνάσειο είναι εξειδικευμένο νοσοκομείο στις παθήσεις της καρδιάς, διαθέτοντας υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών και λειτουργεί υπό την μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικό και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διαθέτοντας τρία αιμοδυναμικά εργαστήρια, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Καρδιοχειρουργικού Τομέα λειτουργεί η μοναδική στη χώρα μας Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς - Πνευμόνων και Πρόγραμμα Μηχανικής Υποστήριξης και το ποσοστό επιβίωσης ληπτών καρδιακού μοσχεύματος είναι κατά 15% μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα που δίνει η Διεθνής Εταιρία Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς και Πνευμόνων.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιδρύματος και στήριξης των ασθενών του, το Ωνάσειο εφάρμοσε ένα Πρόγραμμα Μηχανικής Υποστήριξης Καρδιάς, σύστημα που λειτουργεί ως γέφυρα προς τη μεταμόσχευση ενώ κάποια νέα ιατρικά επιτεύγματα του ιδρύματος είναι: η διαδερμική και διαθωρακική τοποθέτησης προσθετικής αορτικής βαλβίδας και από το 2007 η Αξονική Τομογραφία Καρδιάς. Το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τμήμα Παίδων / Συγγενών Καρδιοπαθειών προσφέρει όλο το φάσμα των επεμβάσεων της σύγχρονης χειρουργικής σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και ενήλικες με σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε χειρουργικές επεμβάσεις όπως η αντιμετάθεση των μεγάλων αγγείων, η επέμβαση Norwood και η αντιμετώπιση σύμπλοκων κυανωτικών και μη καρδιοπαθειών. Επίσης, ολοκληρώνεται η ανάπτυξη Προγράμματος Μεταμοσχεύσεων σε παιδιά σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταμοσχεύσεων και Μηχανικής Υποστήριξης Ενηλίκων.
Από οικονομικής πλευράς, το Ωνάσειο κατάφερε να μειώσει τις τιμές αγοράς καρδιολογικού υλικού με αποτέλεσμα το ΙΚΑ να κερδίζει 2 εκατ. ευρώ, ετησίως, ο ΟΠΑΔ 700 χιλιάδες ευρώ και ο ΟΓΑ 500 χιλιάδες ευρώ.


~ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ~
Με στόχο την δημιουργία ενός επαγγελματικού χώρου που θα λειτουργεί ως Πρότυπο Διαγνωστικό - Ερευνητικό και Θεραπευτικό Κέντρο παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητα δημιουργήθηκε το 1997 από καταξιωμένους γιατρούς η Κεντρική Κλινική Αθηνών. Παρουσιάζοντας εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, η Κεντρική Κλινική Αθηνών παρέχει εξειδικευμένες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με χαμηλό κόστος για τους νοσηλευόμενους, ως αποτέλεσμα ενός συστηματικού ελέγχου των οικονομιών κλίμακος αφ’ ενός και αφετέρου της συνεργασίας του με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Ιδιωτικές Ασφαλίσεις. Τη στιγμή αυτή, η Κεντρική Κλινική Αθηνών 140 νοσηλευτικές κλίνες με 11 πλήρως ανακατασκεασμένες χειρουργικές αίθουσες, ενώ διαθέτει εξωτερικά ιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια και υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας.


~ METROPOLITAN HOSPITAL ~
Με σημαντικό μερίδιο στην αγορά των Βαλκανίων και την Αττική,  το Metropolitan Hospital του ομίλου Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα ΑΕ διαθέτει 198 κλίνες καλύπτοντας όλες τις ιατρικές ειδικότητες και τις υπηρεσίες διαγνωστικών εργαστηρίων. Το Metropolitan, επίσης, διαθέτει νοσοκομειακές μονάδες, ιατρικά τμήματα και εξωτερικά ιατρεία.


~ ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ MD HOSPITAL ~
Μια ακόμα πρότυπη νοσηλευτική μονάδα είναι και το Νέο Αθήναιον MD Hospital. H μονάδα καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες και δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών με ανθρώπινο πρόσωπο. Η δυναμικότητά της φτάνει μέχρι και την ολοκληρωμένη νοσηλεία 100 ασθενών ταυτοχρόνως, ενώ το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου αναλαμβάνει όλες τις διαδικαστικές συναλλαγές μεταξύ ασθενών ιδιωτικής ασφάλισης και ασφαλιστικών ταμείων.


ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Στις παροχές υγείας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατατάσσονται και οι εταιρίες διάθεσης Ιατρικών Μηχανημάτων. Οι εταιρίες αυτές εξειδικεύονται και παρέχουν αντίστοιχα υλικά ανάλογα με τους ιατρικούς τομείς. Κάποιες από αυτές τις εταιρίες παροχής εξοπλισμού είναι:


~ MEDICON: Η εισηγμένη στο ΧΑ Medicon δραστηριοποιείται στην Ανάπτυξη, Παραγωγή και Εισαγωγή Διαγνωστικών Προϊόντων για αναλυτικά εργαστήρια στο τομέα της υγείας, στην ανάπτυξη λογισμικού για εργαστηριακές και ιατρικές εφαρμογές, στην εισαγωγή λογισμικού προσομείωσης και στο κλάδο καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης, έχοντας πελάτες τα μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, ιατρικά κέντρα, σώματα ασφαλείας, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία Medicon αναγνωρίζοντας την σημασία της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων στο κλάδο της υγείας έχει δημιουργήσει ένα εργαστήριο έρευνας του οποίου οι δραστηριότητες εστιάζουν στα  Αντιδραστήρια Κλινικής Χημείας Μοριακής Διάγνωσης και Ανοσοχημικών καθώς επίσης και στα προϊόντα ταχείας ανίχνευσης βιομορίων.


~ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ: Έχει παρουσία σε διάφορους τομείς του ιατρικού χώρου, όπως στην διαγνωστική, καρδιολογία, στην επεμβατική καρδιολογία, στην φυσιοθεραπεία και αποκατάσταση και στην αισθητική.


~ MEDIMAGE: Εστιάζει στην δερματολογία και κοσμετολογία ενώ έχει εισάγει στην Ελλάδα το μοναδικό σύστημα ψηφιακής δερματοσκόπησης MoleMax της Αυστριακής Derma Medical Systems. Σήμερα το MoleMax έχει παρουσία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Νοσοκομείο Συγγρού, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Πρέβεζας και επίσης και στο Νοσοκομείο Υγεία.


~ ΜΗΧΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗ: Η εταιρία δραστηριοποιείται στην πώληση και αγορά παντός είδος καινούργιων και μεταχειρισμένων μηχανημάτων παρέχοντας ιατρικό εξοπλισμό και μηχανήματα σε ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα καθώς και σε ιατρεία μικρών ζώων, όπως απινιδωτές, μικροσκόπια, φυγόκεντρους, υπέρηχους, καπνογράφους, μονάδες ΩΡΛ, καρδιογράφους, μαστοργράφου κ.ά.


~ MEDISYS - MEDICAL SYSTEMS ΚΙΑΠΙΔΗΣ: Η εταιρία εξειδικεύεται στο χώρο της Ιατρικής Τεχνολογίας και ειδικότερα της Πυρηνικής Ιατρικής από το 1973. Κάποια προϊόντα της εταιρίας είναι τα Sam-Scintron Acquisition Module, SD-X 37 IV-Scintron VI, Diacam Scintron System κ.ά.


~ ΙΝΕΜΑ: Εταιρία  Ιατρικού Νοσοκομειακού Εξοπλισμού Μηχανημάτων και Αναλωσίμων. Η εταιρία διαθέτει μια ευρεία γκάμα ορθοπεδικών και διαγνωστικών προϊόντων, διαθέτει επίσης υγειονομικό υλικό, ιατρικές μικροσυσκευές, καταγραφικά χαρτιά, βαδιστικά μηχανήματα, είδη πρώτων βοηθειών, συσκευές γυμναστικής, είδη χημείου, κα.


~ ELETRON AE: Η εταιρία εισάγει και υποστηρίζει μια μεγάλη σειρά από ιατρικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας τα οποία αφορούν καρδιολογικές εφαρμογές, εφαρμογές γενικής παθολογίας, διαβητολογίας, αποκατάστασης, διαθέτει επίσης μηχανήματα φυσιοϊατρικά, αθλιατρικά και εμφυτεύσιμα προϊόντα.


ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕXPO 2009
Εξ άλλου, εταιρίες που διαθέτουν βοηθήματα και προϊόντα για την αποκατάσταση και ανεξάρτητη διαβίωση, ηλεκτρονικά βοηθήματα, τεχνητά μέλη, προσαρμογές αυτοκινήτων, προσπελάσιμο εξοπλισμό κατοικιών και κοινοχρήστων χώρων, που θα λάβουν μέρος στην έκθεση Αυτονομία Εxpo 15, 16 και 17 Μαΐου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι οι Biocare, Κυφίδης Χριστόφορος, Recreo, Κυρίτσης Ορθοπεδικά, Rehab Χρονόπουλος & Γούγης Τεχνητά Μέλη, Αρωγή ΟΕ, Mega Care κ.ά.

  Περιεχόμενα
Editorial: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ... ΦΡΑΓΚΟΥΣ
Επικαιρότητα: ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ...ΜΕΤ’ ΕΠΑΙΝΩΝ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
περιεχόμενα τ. 350/03.2009
Προτάσεις Αγοράς: Η ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ... ΘΗΡΙΟ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Συνέντευξη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ»
ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ: EUROBANK PROPERTIES
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: LOGISTICS & ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
Αρθρο: Το «ΝΤΟΜΙΝΟ» ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ: STAT BANK
ΕΡΕΥΝΑ: ERNST & YOUNG
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site