Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2009                              

Εμπορική Τράπεζα

Στήριξη από Crédit Agricole

H Crédit Agricole ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προτείνει τον κ. Alain Strub για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εμπορικής Τράπεζας και τον κ. Αντώνη Κροντηρά για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Αντώνης Κροντηράς, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Εμπορικής, διατύπωσε διαφωνίες σχετικά με την μελλοντική αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου και επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του εκτός του Ομίλου.
Η Εμπορική Τράπεζα διατήρησε έντονη εμπορική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008, παρά τη διαρκή επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας: το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων αυξήθηκε σημαντικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, με συνολική ετήσια αύξηση άνω του 21%.
Τα Καθαρά Έσοδα Τραπεζικών Εργασιών (757 εκατ. ευρώ) επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μείωση των επιτοκιακών περιθωρίων της Ελληνικής αγοράς και από το αυξημένο κόστος ρευστότητας λόγω της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης.
Τα Λειτουργικά Έξοδα παραμένουν υπό αυστηρό έλεγχο (666 εκατ. ευρώ, +0,9% σε σχέση με το 2007) με στόχο τη σταθεροποίησή τους στα σημερινά επίπεδα. Σημαντικός παράγοντας για τη σταθεροποίηση των εξόδων αυτών είναι η μείωση του προσωπικού από 5.748 στο τέλος του 2007 σε 5.506 στο τέλος του 2008 (σε επίπεδο Τράπεζας).
Οι συνολικές Προβλέψεις για Απομειώσεις Δανείων που επιβάρυναν τη χρήση 2008 ανήλθαν σε 474 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών να διαμορφωθεί σε 50% και ο συντελεστής κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 81% στο τέλος του 2008.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 850 εκατ. ευρώ. Η Crédit Agricole εγκρίνει την αύξηση κεφαλαίου (χωρίς συμμετοχή στο πρόγραμμα στήριξης των ελληνικών τραπεζών από το Ελληνικό Δημόσιο), ενώ επιβεβαιώνει ότι θα καλύψει τόσο τις μετοχές που αναλογούν στα δικαιώματά της όσο και τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της αύξησης.


Marfin Popular Bank

Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια

Κατά το έτος 2008 ο Όμιλος της Marfin Popular Bank πέτυχε σημαντική ανάπτυξη μεγεθών σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς δραστηριοποίησής του και θετικά οικονομικά αποτελέσματα παρά το αρνητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ξεπέρασε τα 38 δισ. ευρώ σημειώνοντας ετήσια αύξηση 29%.
Τόσο οι συνολικές χορηγήσεις όσο και οι καταθέσεις του Ομίλου κατέγραψαν ετήσια άνοδο της τάξης του 33% και 20% αντίστοιχα. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βρίσκεται στο ποσοστό του 94%.
Τα καθαρά κέρδη του ομίλου που αναλογούν στους μετόχους για το έτος 2008 ανήλθαν σε 394,6 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 30% έναντι του 2007 που ήταν 563,3 εκατ. ευρώ. Η διαφορά οφείλεται σε έκτακτα έσοδα από πώληση συμμετοχών κατά το 2007. Τα κέρδη του 2008 είναι ελαφρά μειωμένα σε σύγκριση με τις προβλέψεις λόγω της  επιδείνωσης ειδικά κατά το Δεκέμβριο των συνθηκών της αγοράς αλλά και στην απόφαση για αύξηση των προβλέψεων του 4ου τριμήνου.
Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων επί του συνόλου των χορηγήσεων του Ομίλου μειώθηκε σε 4,3% στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 σε σχέση με 4,8% στις 31 Δεκεμβρίου, 2007.  Επίσης, το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με προβλέψεις ανήλθε στο 61% στις 31 Δεκεμβρίου, 2008.
Η Τράπεζα, χωρίς να έχει συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης τραπεζών της ελληνικής κυβέρνησης διατηρεί ισχυρό δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 10,6%, με Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβάθμισης (Tier 1) 8,6%.


Intrakat

Σύμβαση με ΟΣΚ

Σύμβαση ύψους 4,35 εκατ. ευρώ υπέγραψε η Intrakat, με τον «Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ΑΕ».
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και μετεγκατάσταση 266 Λυομένων Μεταλλικών Αιθουσών για λογαριασμό του ΟΣΚ σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Πρόκειται για μονάδες αιθουσών ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία και χώροι υγιεινής στα σχολεία της επικράτειας και αναμένεται να παραδοθούν σε ένα χρόνο.
Η σύμβαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Intrakat για ανάπτυξη του τομέα μεταλλικών κατασκευών, στον οποίο η εταιρεία διατηρεί υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία. Το εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών της Intrakat στη Λάρισα, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες του κλάδου στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον σύγχρονων μονάδων της Ευρώπης. Παρέχει στη διεθνή και εγχώρια αγορά ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω του συνεχούς εκσυγχρονισμού και της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων.


Fourlis

Βελτίωση κερδοφορίας

Το 2008 τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Fourlis παρουσίασαν αύξηση σε επίπεδο πωλήσεων (17,1%), ενώ αυξήθηκαν και τα καθαρά κέρδη κατά 19,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 784,45 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 17,1%  σε σχέση με το 2007, ενώ το μικτό κέρδος έφθασε τα 238,10 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 19,7% σε σχέση με το 2007. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 21,9% σε σχέση με το 2007 φτάνοντας τα 101,73 εκατ. ευρώ.
Έτσι το αναπροσαρμοσμένο EBITDA χρήσεως 2008 αυξήθηκε κατά 10,5% φθάνοντας τα 86,92 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο συγκρινόμενο EBITDA του 2007 που ήταν 78,63 εκατ. ευρώ.
Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 76,23 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 16,9% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (65,21 εκατ. ευρώ το 2007). Λαμβάνοντας υπόψη, τα μη επαναλαμβανόμενα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω στην ανάλυση του EBITDA, καθώς επίσης και 1,1 εκατ. ευρώ αρνητική συναλλαγματική διαφορά από την εφαρμογή πολιτικής αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, τότε τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου έφθασαν τα 62,53 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,5% σε σχέση με τα αντίστοιχα συγκρινόμενα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του 2007.
Τα καθαρά κέρδη (μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας) ανήλθαν σε 55,06 εκατ. ευρώ από κέρδη 46,18 εκατ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2%. Έτσι τα κέρδη ανά μετοχή έφθασαν τα 1,08 ευρώ ενώ το 2007 ήταν 0,91 ευρώ.


ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Νέα αιολικά πάρκα

Σε περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της στον κλάδο της Αιολικής Ενέργειας προχωρά η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (κατά 100% θυγατρική της εισηγμένης ΔΕΗ), η οποία ανακοίνωσε σήμερα την κατασκευή εννέα (9) νέων Αιολικών Πάρκων (Α/Π), συνολικής ισχύος 35.1 MW. Τα εννέα Α/Π θα κατασκευαστούν στη νησιωτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη (2 Α/Π), τη Σάμο (2 Α/Π), την Πάρο, τη Λέσβο, τη Ρόδο, τη Σίφνο και τη Λήμνο και η συνολική επένδυση θα φθάνει τα € 60 εκατ. Με τα νέα αυτά έργα η εταιρεία στηρίζει την ανάπτυξη της περιφέρειας, μέσα από λύσεις που προωθούν την ενεργειακή αυτονομία των συγκεκριμένων νησιών και, παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο καθαρού, ασφαλούς περιβάλλοντος. Ανάδοχος των 9 έργων είναι η εταιρεία Enercon, κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της κατασκευής Α/Π.
Η κατασκευή και παράδοση των έργων από την Enercon στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες για τα έργα σε Ρόδο, Πάρο, Λέσβο και Σίφνο και σε 24 μήνες για τα έργα σε Κρήτη, Λήμνο και Σάμο.
Το χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στον κλάδο της Αιολικής Ενέργειας περιλαμβάνει έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 43.8 MW, έργα συνολικής ισχύος 35.1 MW υπό ή κοντά σε κατασκευή και ακόμη 200 ΜW σε διάφορα στάδια αδειοδότησης και μελέτης, με υψηλή πιθανότητα υλοποίησης. Επιπλέον, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 49% στην κατασκευή Α/Π στη Βοιωτία, συνολικής ισχύος 38 MW, σε συνεργασία με την EDF Energies Nouvelles.


Coca Cola 3Ε

Αύξηση μεριδίου αγοράς

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της Coca Cola 3E διαμορφώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ως εξής:
Όγκος πωλήσεων 2,116 εκατ. κιβώτια, αύξηση 5% έναντι του 2007. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε 6,981 εκατ. ευρώ, αύξηση 8% έναντι του 2007.
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου καταλογίστηκε μία μη ταμειακή δαπάνη απομείωσης αξίας ύψους 189 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αναπροσαρμοστεί η λογιστική αξία των ασώματων παγίων στοιχείων των εταιρειών του Ομίλου στην Ιρλανδία και της εταιρείας παραγωγής χυμών Fresh & Co. στη Σερβία.
Συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBIT) 660 εκατ. ευρώ, μείωση 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 425 εκατ. ευρώ, μείωση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,16 ευρώ, μείωση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ο κος Δώρος Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε:
«Κατά τη διάρκεια του 2008, η Coca-Cola Τρία Έψιλον παρουσίασε αύξηση στα καθαρά έσοδα από πωλήσεις της τάξης του 8% έναντι του προηγούμενου έτους, η οποία επιταχύνθηκε στο 9% για το τέταρτο τρίμηνο. Παρομοίως, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5% για το σύνολο του 2008 και κατά 6% το τέταρτο τρίμηνο. Η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής μας. Παρά τις δυσμενείς εμπορικές συνθήκες, αυξήσαμε το μερίδιο αγοράς μας στις περισσότερες από τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του μοντέλου λειτουργίας μας, του επιτυχώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων μας, και της δυναμικής παρουσίας μας στα τελικά σημεία πώλησης.»


Έδραση - Χ. Ψαλλίδας

Νέα έργα

Δυναμικά ενισχύει τις δραστηριότητές της η Έδραση - Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ, η οποία, το τελευταίο διάστημα, ανέλαβε την κατασκευή τεσσάρων σημαντικών έργων, το συνολικό συμβατικό αντικείμενο των οποίων διαμορφώνεται σε 6,25 εκατ. ευρώ.
Τα νέα έργα που θα κατασκευάσει η Έδραση, ως Υπεργολάβος, σε τέσσερις αυτοκινητοδρόμους, είναι τα εξής:
1. Ιονία Οδός, Τμήμα ΠΑΘΕ Αθηνών - Λαμίας: μελέτη, παραγωγή, μεταφορά κι εγκατάσταση προκατασκευασμένων κτηρίων για τις ανάγκες της ΠΑΘΕ, για λογαριασμό της Κ/Ξ Euro Ionia Ferrovial – Dragados – Τέρνα.
2. Μαλιακός «Κλειδί» - Γέφυρα Μαυρονερίου: εργασίες πασσάλων για την κατασκευή της γέφυρας, για λογαριασμό της Vinci.
3. Ολυμπία Οδός, Κόρινθος - Πάτρα, «Θέση Ακράτα»: εργασίες πασσάλων για την αντιστήριξη της εισόδου σήραγγας, για λογαριασμό της J&P – Άβαξ ΑΤΕ.
4. Επέκταση Διοδίων ΕΟ Αθηνών - Κορίνθου: εργασίες μικροπασσάλων για λογαριασμό της J&P - Άβαξ ΑΤΕ.
Με την ανάληψη των νέων υπεργολαβιών η Έδραση ενισχύει δυναμικά την παρουσία της, η οποία προβλέπεται να διευρυνθεί περαιτέρω, αφού η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συνεννοήσεων και υποβολής προσφορών για την ανάληψη και νέων έργων, σε όλα τα τμήματα των υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμων.

  Περιεχόμενα
Editorial: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ... ΦΡΑΓΚΟΥΣ
Επικαιρότητα: ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ...ΜΕΤ’ ΕΠΑΙΝΩΝ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
περιεχόμενα τ. 350/03.2009
Προτάσεις Αγοράς: Η ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ... ΘΗΡΙΟ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Συνέντευξη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ»
ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ: EUROBANK PROPERTIES
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: LOGISTICS & ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
Αρθρο: Το «ΝΤΟΜΙΝΟ» ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ: STAT BANK
ΕΡΕΥΝΑ: ERNST & YOUNG
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site