Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2009                              

ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Tιτάν
Αύξηση τζίρου
O κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν κατά το 2008 ανήλθε σε 1,578 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διολίσθησαν κατά 11% και έφθασαν τα 380 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε 208 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 13%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,53 ευρώ έναντι 2,84 ευρώ κατά το περασμένο έτος.
Η μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη κατάρρευση της ζήτησης για δομικά υλικά στις ΗΠΑ, στη μείωση για δεύτερη συνεχή χρονιά της  κατανάλωσης τσιμέντου στην Ελλάδα και στην  εκτόξευση των τιμών των στερεών καυσίμων. Η μείωση αυτή εν μέρει μόνο αντισταθμίστηκε από τη θετική επίδραση των εξαγορών στην Αίγυπτο και στην Τουρκία και από την άνοδο της κατανάλωσης τσιμέντου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Αίγυπτο.
Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 549 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στα 148 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13%, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των βασικών στοιχείων κόστους, με κυρίαρχο τα στερεά καύσιμα . Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 106 εκατ., μειωμένα κατά 11%, σε σχέση με το 2007.
Το ΔΣ της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου 2009, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,42 ευρώ ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα είναι κατά 44% λιγότερο από αυτό του 2007.


Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος
Επέκταση δικτύου
Στο πλαίσιο  του προγράμματος παρουσιάσεων  που  οργανώνει  Ένωση Θεσµικών  Επενδυτών, πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση της εταιρίας Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ.
Κατά την διάρκεια της παρουσίασης έγινε αναφορά στις επιχειρησιακές εξελίξεις, καθώς και στις μεταβολές των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας για την οικονομική χρήση  2008.
Στον τομέα της οργανικής επέκτασης, η αναπτυξιακή δραστηριότητα της Εταιρίας συνεχίστηκε με τη λειτουργία οκτώ νέων καταστημάτων σουπερμάρκετ και πέντε καταστημάτων δικαιόχρησης. Στο τέλος του έτους το δίκτυο πωλήσεων του Ομίλου αριθμεί 201 καταστήματα από τα οποία 121 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης, 29 καταστήματα λιανικής πώλησης της «Εταιρίας Συμμετοχών και Εμπορίας Τροφίμων M.EΠΕ και ΣΙΑ ΕΕ», 41 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising), και 10 καταστήματα είναι καταστήματα χονδρικής πώλησης με την επωνυμία ENA Cash-and-Carry.
Η εξέλιξη των κύριων οικονομικών μεγεθών σε ενοποιημένη μορφή απεικονίζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.


«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  01.01.2008-31.12.2008 01.01.2007-31.12.2007 Μεταβολή
 Ενοποιημένα Αποτελέσματα  (σε € χιλιάδες)   
Κύκλος εργασιών 1.337.074 1.174.883 13,8%
Μικτό Κέρδος 302.644 268.711 12,6%
  επί του Κύκλου Εργασιών  22,6% 22,9% 
Λειτουργικές Δαπάνες  263.693 222.821 18,3%
  επί του Κύκλου Εργασιών  19,7% 19,0% 
EBITDA 70.542 71.781 -1,7%
  επί του Κύκλου Εργασιών 5,3% 6,1% 
Λειτουργικά Κέρδη 46.038 51.504 -10,6%
  επί του Κύκλου Εργασιών  3,4% 4,4% 
Κέρδη προ Φόρων 40.983 50.004 -18,0%
   επί του Κύκλου Εργασιών 3,1% 4,3% 
Κέρδη μ.φ. & δικ. μειοψηφίας 32.696 36.980 -11,6%
   επί του Κύκλου Εργασιών 2,4% 3,1% 


Sprider Stores
Αύξηση EBIDTA
Σημαντική ανάπτυξη της δραστηριότητας επετεύχθη και στο 2008 παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στη χρήση 2008 αυξήθηκε κατά 20,3% και ανήλθε σε 154,072 εκατ. ευρώ έναντι 128,103 εκατ. ευρώ το 2007. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην λειτουργία των 35 νέων σημείων πώλησης κατά τη διάρκεια της χρήσης.  Παράλληλα, τα μικτά κέρδη, διαμορφώθηκαν σε 98,884 εκατ. ευρώ έναντι 74,490 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 32,7% σε σχέση με το 2007.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 29,398 εκατ. ευρώ έναντι 21,752 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 35,2%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 19,815 εκατ. ευρώ έναντι 16,041 εκατ. ευρώ το 2007, αυξημένα κατά 23,5%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 17,763 εκατ. ευρώ έναντι 34,147 εκατ. ευρώ της παρελθούσας χρήσης. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 13,442 εκατ. ευρώ έναντι 24,457 εκατ. ευρώ το 2007.
Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) εμφανίζονται αυξημένα κατά 19,8% στα 29,398 εκατ. ευρώ έναντι 24,539 εκατ. ευρώ της χρήσης 2007. Σημειώνεται ότι τα συνολικά λειτουργικά έξοδα σε ενοποιημένη βάση αυξήθηκαν κατά 50,2% διαμορφώθηκαν σε 77,587 εκατ. ευρώ έναντι 51,641 εκατ. ευρώ το 2007, γεγονός το οποίο αποδίδεται στο κόστος λειτουργίας των τριάντα πέντε νέων καταστημάτων του Ομίλου, που αντιπροσωπεύει αύξηση του δικτύου πωλήσεων του Ομίλου της τάξης του 53%.
Αυξημένα κατά 5,8% εμφανίζονται τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) που διαμορφώθηκαν σε 19,370 εκατ. ευρώ έναντι 18,304 εκατ. ευρώ το 2007. Αύξηση κατά 3,9% σημείωσαν τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) και ανήλθαν σε 14,670 εκατ. ευρώ έναντι 14,125 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.
Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Sprider Stores, μέσα στην χρήση 2008 πραγματοποιήθηκαν συνολικές επενδύσεις ύψους 36,076 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο στην επέκταση και την ανανέωση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου. Ο Όμιλος προγραμματίζει την προσθήκη δέκα νέων σημείων πώλησης


S&B Βιομηχανικά Ορυκτά
Λιγότερα κέρδη
Για το έτος 2008, ο Όμιλος εταιριών της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ανακοίνωσε  συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων, 468,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετόχων 5,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 13% και 41%, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,50 ευρώ σε σχέση με 0,84 ευρώ για το 2007.
Στις δραστηριότητες των Βιομηχανικών Ορυκτών,  παρά την επιβράδυνση των πωλήσεων  κατά το τελευταίο τρίμηνο, επηρεασμένων από τη διεθνή ύφεση, η ετήσια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών μέσα στο 2008 παρέμεινε ισχυρή, σε 8%,  η οποία έρχεται να προστεθεί  στην κατά 19% αύξηση του προηγούμενου έτους. Στη διάρκεια του έτους, η ακραία μεταβλητότητα παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος, όπως οι τιμές στους θαλάσσιους ναύλους και στο πετρέλαιο, συνέβαλε αρνητικά στα περιθώρια κερδοφορίας. Τα κέρδη EBITDA και τα λειτουργικά  κέρδη αυτών των δραστηριοτήτων υποχώρησαν οριακά κατά 3% και 5% αντίστοιχα, ενώ στα καθαρά κέρδη υπήρξε μείωση 38%, αντανακλώντας υψηλότερο κόστος δανεισμού και άλλες χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις. Παρ’ ότι τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου επηρεάστηκαν από την προοδευτική επιδείνωση του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος, η S&B διατήρησε τα μερίδια αγοράς που κατείχε σε όλες της τις δραστηριότητες.


Motor Oil
Σε τροχιά ανάπτυξης
Το 2008 υπήρξε για τη Μότορ Όιλ μία ακόμη σημαντική χρονιά από άποψη υλοποίησης επενδύσεων, σύναψης στρατηγικών συνεργασιών και επίτευξης οικονομικών αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 συνεχίστηκε το πρόγραμμα επέκτασης του Διυλιστηρίου της Εταιρείας με την επενδυτική δαπάνη να διαμορφώνεται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.
Σημαντικό μέρος της παραπάνω επενδυτικής δαπάνης αφορούσε τη νέα Μονάδα Απόσταξης Αργού (ΜΑΑ) και κυρίως το στάδιο λεπτομερούς σχεδιασμού και προμήθειας εξοπλισμού, ενώ προς το τέλος της χρήσης το έργο εισήλθε στη φάση της κατασκευής. Η συνολική δαπάνη της νέας μονάδας εκτιμάται σε 180 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2010. Επισημαίνεται ότι με την προσθήκη της νέας ΜΑΑ, δυναμικότητος περίπου 60.000 βαρελιών την ημέρα, η παραγωγική δυναμικότητα του Διϋλιστηρίου θα αυξηθεί κατά 25% ξεπερνώντας τα 170.000 β/ημ. ή τα 9 εκατ. μετρικούς τόννους ετησίως. Πρόσθετα οφέλη αναμένονται από την υποκατάσταση εισαγωγών μαζούτ από ιδιοπαραγόμενο, από τη βελτιστοποίηση προμηθειών αργού και από τη δυνατότητα κατεργασίας νέων τύπων αργού.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2008 η Εταιρεία πραγματοποίησε το μεγαλύτερο σε κλίμακα πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης στην ιστορία της που περιελάμβανε για πρώτη φορά το συγκρότημα Υδρογονοπυρόλυσης, καθώς και το συγκρότημα μονάδων καταλυτικής πυρόλυσης. Για τη χρήση 2009 η επενδυτική δαπάνη εκτιμάται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να προορίζεται για το έργο κατασκευής της νέας Μονάδας Αργού.
Τα μικτά κέρδη της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 349,6 εκατ. ευρώ, έναντι 374 εκατ. ευρώ του 2007 ενώ τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) του Ομίλου για το 2008 ήταν 191 εκατ. ευρώ έναντι 296,4 εκατ. ευρώ για το 2007. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 102,4 εκατ. ευρώ έναντι 206 εκατ. ευρώ για το 2007, ενώ τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 78,4 εκατ. ευρώ έναντι 149,9 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη ανά μετοχή σε 0,71 ευρώ έναντι 1,35 ευρώ.


Τράπεζα Κύπρου
Ισχυρή ρευστότητα
Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου διατήρησε τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και απόδοσης ιδίων κεφαλαίων παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον. Ειδικότερα, τα κέρδη μετά τη φορολογία για το έτος 2008 ανήλθαν σε 502 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 25,1%. Επίσης το Συγκρότημα διατήρησε την αποτελεσματικότητά του με το δείκτη κόστος προς έσοδα για το έτος 2008 να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (44,9%) και την ισχυρή ρευστότητά του με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις να ανέρχεται σε 90%. Επίσης όπως ανακοινώθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε την καταβολή  τελικού μερίσματος 0,12 ευρώ κατά μετοχή. Το σύνολο του προτεινόμενου μερίσματος μαζί με το προμέρισμα 0,15 ευρώ κατά μετοχή που πληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2008 ανέρχεται σε 0,27 ευρώ κατά μετοχή.


Coca-Cola Τρία Έψιλον
Αυξημένο μέρισμα
ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα για το 2008 της τάξεως των 0.28 Ευρώ ανά μετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009.
Ο κ. Δώρος Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προτείνουμε αύξηση της τάξεως του 12% στο μέρισμά μας για το 2008. Αυτή η αύξηση εκφράζει την ισχύ της επιχειρησιακής στρατηγικής της Εταιρείας και τη διαρκή δέσμευση της διοίκησης της Εταιρείας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων για τους μετόχους μας».
Η ημέρα αποκοπής μερίσματος των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα είναι η Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009. Ως ημέρα έναρξης πληρωμής μερίσματος έχει οριστεί η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009.

  Περιεχόμενα
Editorial
περιεχόμενα τ. 351/04.2009
Επικαιρότητα
Προτάσεις Αγοράς
Συνέντευξη: Αρης Ξενόφος
Αφιέρωμα: Διαχείριση Κεφαλαίων
ΘΕΜΑ: Εξελίξεις στην Αγορά Ακινήτων
Θέμα: Αλλαγή Πλεύσης
Αφιέρωμα: Αγορά Φαρμάκου
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Νέα Χορηγητικά Προϊόντα
EUROMONEY: Δομημένα Προϊόντα για Δύσκολους Καιρούς
Διεθνείς Αγορές: 8 εκατ. Ευρωπαίοι θα χάσουν τη δουλειά τους μέσα στο 2009
Αρθρο: Αντιμέτωποι με την ύφεση, γιατί μπήκαμε, πώς θα βγούμε
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΡΩ, ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ, ΠΟΥ ΑΤΥΧΗΣΕ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ 2009 ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΡΙΣΚΟΥ;
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Ερευνα: της DELOITTE
Ερευνα της ICAP: Ελληνικές επιχείρησεις
Ερευνα της EXPERIAN: Ξοδεύεουν λιγότερα το 2009 οι Ευρωπαίοι καταναλωτές
Στα ενδότερα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Παρουσιάσεις
Τα Νέα της Αγοράς
Δία Ταύτα: Ουδείς ασχολείται με την ουσία…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site