Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2009                              


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Έρευνα του Πανεπιστημίου Harvard έδειξε ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούνται με όλους όσοι επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από εκείνες που είναι επικεντρωμένες μόνο στους μετόχους τους.


από τον Μάκη Αποστόλου


Την τελευταία 15ετία η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο στις επιχειρήσεις, αφού στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία κυρίαρχο ρόλο έχουν εκείνες οι εταιρείες οι οποίες όχι μόνο παρουσιάζουν εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, αλλά διαθέτουν παράλληλα και υψηλή ευαισθησία σε θέματα ηθικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Σήμερα, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο ευρωπαϊκό δείκτη FTSE 100 «επενδύουν» σε διάφορες δράσεις που έχουν σχέση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Μία εταιρεία θεωρείται κοινωνικά υπεύθυνη όταν, όχι μόνο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που της επιβάλλουν οι νόμοι, αλλά και προχωρεί εθελοντικά σε δράσεις και ενέργειες που υπερβαίνουν αυτές τις υποχρεώσεις της και έχουν σχέση με τους υπαλλήλους, συνεργάτες, προμηθευτές, μετόχους και πελάτες της, τις κοινότητες μέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιημένη και την κοινωνία σαν σύνολο. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται σε τρεις άξονες: την περιβαλλοντική ευθύνη (π.χ. περιορισμός ρύπων ή θορύβου, επεξεργασία λυμάτων και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος), την κοινωνική (ενέργειες που γίνονται για την ισότητα των δύο φύλων, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας) και την οικονομική (διαφάνεια οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης).
Ωστόσο τα ερωτήματα για τη χρησιμότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους καταναλωτές είναι αρκετά. Δεν είναι λίγοι αυτοί που διατυπώνουν την άποψη ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχετίζεται συχνά με την «αποενοχοποίηση» της επιχείρησης από οτιδήποτε καταστρέφει την εικόνα της προς τους καταναλωτές ή τους μετόχους της, στερώντας την με αυτό τον τρόπο, τη στρατηγική διάσταση και τη σύνδεσή της με την ανάπτυξη μιας τοπικής κοινωνίας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι μεγάλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανησυχίες και προσδοκίες στους καταναλωτές αλλά και τους επενδυτές για περισσότερες υπεύθυνες ενέργειες από πλευράς επιχειρήσεων αναφορικά με το περιβάλλον, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για διαφάνεια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ δημιουργούνται όλο και περισσότερα κοινωνικά κριτήρια που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις ανθρώπων (καταναλωτών και επενδυτών) και οργανισμών. Μία εταιρεία δηλαδή που αρχίζει να είναι κοινωνικά υπεύθυνη – και το προβάλλει παράλληλα αυτό – μπορεί να έχει οφέλη από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν τέτοιες ανησυχίες.
Αναφορικά με την «μέτρηση» των αποτελεσμάτων που έχει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τις επιχειρήσεις, εδώ και αρκετά χρόνια, αυτά μετριούνται μέσα από κοινωνικούς δείκτες - όπως για παράδειγμα, ο FTSE4Good - που μπορούν να δώσουν στοιχεία για την ενσωμάτωση επιχειρησιακών πρακτικών σε σχέση με το περιβάλλον, την αγορά, τον εργασιακό χώρο και την κοινότητα. Αναφορικά με την επίδραση που μπορεί να έχει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στα αποτελέσματα μιας εταιρείας, παλιότερη έρευνα του Πανεπιστημίου Harvard έδειχνε ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούνται με όλους όσοι επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από εκείνες που είναι επικεντρωμένες μόνο στους μετόχους τους.
Τα οφέλη που έχουν οι εταιρείες από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μπορούν να διακριθούν σε άμεσα και έμμεσα. Άμεσα μπορούν να αναφερθούν το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, η δέσμευση και η μεγαλύτερη παραγωγικότητα του προσωπικού, η άμεση εμπλοκή των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν στις κοινότητες όπου είναι δραστηριοποιημένες, τα εμπορικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους κ.λπ. Έμμεσα, η αύξηση του ενδιαφέροντος των πελατών τους και των επενδυτών, γεγονός που αυξάνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες τους, η ενίσχυση της καλής τους φήμης, η θετική ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στο σήμα τους, η ένταξή τους σε ειδικούς χρηματιστηριακούς και τραπεζικούς δείκτες αξιολόγησης εταιριών με βάση τις δραστηριότητές τους σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κ.λπ.


ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE 4GOOD
Στους δείκτες κοινωνικής υπευθυνότητας FTSE4Good, εντάσσονται κορυφαίες εταιρείες από όλον τον κόσμο, που διακρίνονται για την υψηλή ευαισθησία τους σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικής πολιτικής και εποικοδομητικών σχέσεων με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good μετρούν τις επιδόσεις των εταιριών ως προς την εταιρική υπευθυνότητα, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων.
Τα κριτήρια επιλογής των εταιρειών διαμορφώνονται μέσω εκτεταμένων διαδικασιών ανάλυσης της αγοράς και εγκρίνονται από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών. Η ανεξάρτητη επιτροπή αναθεωρεί σε τακτική βάση τους δείκτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπειά τους με τις βέλτιστες σύγχρονες πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας. Επίσης οι δείκτες FTSE4Good αποτελούν σημείο αναφοράς για τους επενδυτές που επιθυμούν να έχουν στοιχεία ως προς την εταιρική υπευθυνότητα της εταιρίας που ενδιαφέρονται να επενδύσουν.


Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ FTSE4Good ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΕΤΗ


 


Η ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Στην Ελλάδα, ο θεσμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κάνει ήδη σημαντικά βήματα προς την εδραίωση και ανάπτυξή του, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία κατά την οποία έχει φανεί ότι όλο και περισσότερόι επιχειρηματίες και πολίτες ευαισθητοποιούνται πάνω στο θέμα. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ιδρυθεί φορείς που λειτουργούν δραστήρια και αποτελεσματικά, προάγοντας την επιχειρηματική υπευθυνότητα.
Σημαντική πρωτοβουλία θεωρούνται και τα Αριστεία Κοινωνικής Προσφοράς, ένας θεσμός που ξεκίνησε στις αρχές του 2001 ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος, με στόχο την αναγνώριση των επιχειρήσεων που έχουν προσφέρει κοινωνικό έργο, αλλά και την κινητοποίηση ακόμα περισσοτέρων προς την ίδια κατεύθυνση.


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ
Το 2000 ιδρύθηκε το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη το οποίο αποτελείται (τον Απρίλιο του 2009) από 116 επιχειρήσεις και 7 επιχειρηματικούς φορείς. Στα μέλη του συγκαταλέγονται σχεδόν όλες οι μεγάλες τράπεζες καθώς επίσης και οι ΟΤΕ, Vodafone, Wind, ΔΕΗ, Ελληνικά Πετρέλαια, BP Hellas, Coca Cola 3E, IBM Hellas, Nestle, Shell Hellas, S&B, Τιτάν, ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών, ΦΑΓΕ, Microsoft, ΣΕΒ, Philip Morris Hellas, Janssen - Cilag Greece, TVX Hellas κ.ά.
Στόχοι του είναι η προώθηση της έννοιας της Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων και η προαγωγή της ιδέας της Κοινωνικής Συνοχής στην Ελλάδα. Οι στόχοι αυτοί πραγματώνεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών στον τομέα αυτό, τη δικτύωση και συνεργασία με επιχειρήσεις, συλλογικούς και άλλους φορείς σε κάθε επίπεδο για την ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας και του κοινού για την κοινωνική δράση και συμβολή των επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, την κινητοποίηση και ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση προγραμμάτων συλλογικής προσφοράς και την από κοινού αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, τη μεταφορά, προσαρμογή και διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου “Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν την 26η Μαρτίου 2009 έχει ως εξής:
Πρόεδρος : Ν. Αναλυτής (Τσιμέντα Τιτάν)
Αντιπρόεδρος : Ρ. Κουμάντου (S&B Bιομηχανικά Ορυκτά)
Γραμματέας : Μ. Αλεξίου (Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά)
Ταμίας : Ρ. Μπαρδάνη (ΣΕΒ)
Μέλος : Π. Βασιλόπουλος (ΕΡΤ)
Μέλος : Β. Λώλας (Coca Cola 3E)
Μέλος : Α. Πάλλη (ΕΒΕΑ)
Επίσης, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας “Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν την 26η Μαρτίου 2009 έχει ως εξής:
Πρόεδρος : Ν. Αναλυτής (Τσιμέντα Τιτάν)
Αντιπρόεδρος : Α. Πάλλη (ΕΒΕΑ)
Γραμματέας : Μ. Αλεξίου (Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά)
Ταμίας : Ρ. Μπαρδάνη (ΣΕΒ)
Μέλος : Ν. Κιουρκατιώτη (Τράπεζα Κύπρου)
Μέλος : Β. Λώλας (Coca Cola 3E)
Μέλος : Ρ. Κουμάντου (S&B Bιομηχανικά Ορυκτά)


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Corporate Responsibility Institute (Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης) είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που έχει αναλάβει σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community) την αποκλειστική εκπροσώπηση του CR Index στην Ελλάδα. Στόχος είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ με βάση διεθνή κριτήρια. Μέχρι στιγμής, οι εταιρείες που έχουν γίνει μέλη του CR Institute είναι ο OTE, η Genesis Pharma, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια και η Athens International Airport.
Το Φεβρουάριο του 2008, Το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CRI – Corporate Responsibility Institute), ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, εισήγαγε στην Ελλάδα τον Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (Corporate Responsibility Index) του βρετανικού Ινστιτούτου διεθνούς αναφοράς «Business in the Community». Το CR Index είναι ο πιο σημαντικός διεθνώς δείκτης μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και χρησιμοποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε διάφορες χώρες. Ως ένα κορυφαίο εργαλείο αξιολόγησης αποτελεί και σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 4 επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά.
Πιο αναλυτικά ο δείκτης CRI μετράει την απόδοση των επιχειρήσεων και την επίδρασή τους:
- Στην κοινωνία, αξιολογώντας την υποστήριξη που παρέχει σε πρωτοβουλίες των τοπικών και εθνικών κοινωνιών βοηθώντας στο χτίσιμο εποικοδομητικών σχέσεων με τις κοινωνίες αυτές και τη δημιουργία Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης.
- Στο περιβάλλον, αξιολογώντας τις πολιτικές τους και τις ενέργειές τους για τον περιορισμό των δυσμενών επιδράσεων που εξασκεί στις κλιματικές αλλαγές βοηθώντας να συνειδητοποιήσουν ότι η μετάβασή τους σε μια οικονομία που απαιτεί περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακος αντιπροσωπεύει τόσο ένα μεγάλο ρίσκο όσο και μια μεγάλη ευκαιρία.
- Στην αγορά και τους καταναλωτές, αξιολογώντας την επίδοσή τους στις σχέσεις τους με τους πελάτες τους και την αγορά και στο κατά πόσο παρακολουθούν, κατανοούν και ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Στο πώς δηλαδή πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με υπευθυνότητα, σωστή ποιότητα και τιμές.
- Στους εργαζομένους, αξιολογώντας τη συμπεριφορά και τις πολιτικές τους στα εργασιακά θέματα όπως: Ασφάλεια, Υγιεινή, Ειλικρινή Επικοινωνία και Δίκαιη Μεταχείριση.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ CR Ιndex
Με αφορμή την απονομή των βραβείων του Πρώτου CR Index στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου, επίσημη εκδήλωση βράβευσης των 8 εταιρειών που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στον τομέα της εταιρικής ευθύνης, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στην Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα.
Κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του δείκτη CR, που χρησιμοποιείται σε χώρες όπως η Μ. Βρετανία και η Αυστραλία ως εθνικός δείκτης μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της εταιρικής ευθύνης, συμμετείχε σημαντικός αριθμός αξιόλογων Ελληνικών εταιριών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Όλες οι εταιρίες αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες – αξιολογητές οι οποίοι επιθεώρησαν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στον τομέα της εταιρικής ευθύνης και την επίδρασή τους στην κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και στους εργαζομένους.
Σύμφωνα με το δείκτη, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze.
Στην Ελλάδα φέτος διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν οι ακόλουθες εταιρίες:
* Στην κατηγορία Silver:
Coca-Cola Τρία Έψιλον, Diageo Hellas, OTE, Τράπεζα Πειραιώς.
* Στην κατηγορία Bronze:
Γέφυρα ΑΕ, Microsoft Ελλάς, Piscines Ideales, Regency Entertainment.
Τη βράβευση των εταιριών τίμησαν με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία απονομής των βραβείων ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Γιώργος Κοντογιάννης, ο Πρόεδρος της ΕΕΔΕ, κ. Ντίνος Λαμπρινόπουλος, ο, Πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας, κ. Αριστείδης Μπελλές και η κα Μπέττυ Τσακαρέστου, μέλος ΔΣ του Ινστιτούτου Επικοινωνίας.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI - Corporate Responsibility Institute), Δημήτρης Γ. Μαύρος, υπογράμμισε τη σημασία του CR Index ως ένα κορυφαίο εργαλείο αξιολόγησης: «Αυτό που έλειπε μέχρι σήμερα από την προσπάθεια εταιριών και οργανώσεων που ασχολούνται με την προώθηση της έννοιας και των πρακτικών της ΕΚΕ, ήταν ένας δείκτης για την απόδοση των οργανισμών και επιχειρήσεων στον τομέα αυτό. Επομένως, ο δείκτης CR, ο πρώτος Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης,  είναι απαραίτητος και σαν benchmarking αλλά και σαν μέτρηση που θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε και να ασχοληθούμε με σοβαρότητα και επαγγελματισμό με την ΕΚΕ.»
Την παρουσίαση της Μεθοδολογίας και των Αποτελεσμάτων του δείκτη CRI έκανε ο Αντιπρόεδρος του CR Institute, κ. Νίκος Αυλώνας, ο οποίος εξήγησε τη διαδικασία και παρουσίασε τα συγκριτικά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι με βάση τα αυστηρά κριτήρια του CR Index, δεν υπήρξαν εταιρείες για φέτος που να διακριθούν στις κατηγορίες Platinum και Gold: «Τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς υποδεικνύουν ότι οι εταιρίες χρειάζεται να κάνουν και άλλα βήματα για να ενσωματώσουν την Εταιρική Ευθύνη στη στρατηγική τους. Αδιαμφισβήτητα, η συστηματική χρήση του δείκτη μπορεί να συμβάλλει στην πλήρη ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη συνολική στρατηγική της επιχείρησης και στη δημιουργία ξεκάθαρου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.»
Μεγάλος Χορηγός της εκδήλωσης ήταν ο ΟΠΑΠ, ενώ την επικοινωνιακή κάλυψη είχε αναλάβει η εταιρία Advocate/Burson-Marsteller, η εφημερίδα Έθνος και οι εκδόσεις Direction. Υποστηρικτές ήταν το PRC Group/The Management House και το Centre for Sustainability and Excellence (CSE).


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ COCA-COLA 3E
ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ CRI
Κατά την παραλαβή του βραβείου CR Index, ο Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον κ. Δημήτρης Βιδάκης δήλωσε:
Η αποψινή μας διάκριση στoν 1ο Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο για την Ελλάδα μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και δύναμη και έρχεται σε μια εβδομάδα που η εταιρεία μας βραβεύτηκε και ως η εταιρεία με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στο διαγωνισμό Best Workplaces 2009. Αμφότερα τα βραβεία αποτελούν μια ουσιαστική επιβράβευση για την εταιρεία μας αναφορικά με τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που, εδώ και χρόνια, υλοποιεί με τρόπο συστηματικό. Για την εταιρεία μας η Κοινωνική Υπευθυνότητα μετουσιώνει σε πράξη τη ρητή δέσμευση της να δρα ως υπεύθυνος πολίτης.
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον σχεδιάζει και εφαρμόζει με επιτυχία ένα Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι τομείς που αξιολογεί το CR Index (Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά), με γνώμονα την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, χωρίς τη φροντίδα των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεισφορά στην υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς και τη στήριξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται μια επιχείρηση.
Η έννοια της Κοινωνικής Υπευθυνότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού και είναι κύριο στοιχείο στη λήψη των επιχειρησιακών αποφάσεων της Coca-Cola Τρία Έψιλον, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της δραστηριοποίησής της και θα εξακολουθήσει να έχει βασικό ρόλο και στο μέλλον προκειμένου η εταιρεία να καταστεί αρωγός στην αειφόρο ανάπτυξη και βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών ειδικά και της Ελλάδας γενικά.


ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΕΡΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ
Η ΕΚΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
ΧΡΗΜΑ_Είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υποτομέας των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ των εταιρειών και λειτουργεί στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος για προβολή τους;
Γ.Φ,_Υπάρχουν όντως εταιρείες που διατηρούν τη συγκεκριμένη θεώρηση των πραγμάτων. Αυτές όμως απεκδύουν την ΕΚΕ από την ταυτότητά της. Αν αφαιρέσεις τις λέξεις «κοινωνική» και «ευθύνη», σου μένει μόνο το «εταιρική». Εταιρική «στάση» θα μπορούσε να είναι το να βλέπει μία επιχείρηση τις επιλογές της μέσα από τα γυαλιά του μάρκετινγκ και της προβολής της. Αυτή όμως δεν θα ήταν στάση «κοινωνική» και ταυτόχρονα «ευθύνης». Η ΕΚΕ είναι υποχρέωση, «ηθική» ίσως, πλην όμως «υποχρέωση» απέναντι στην κοινωνία. Αν κάνεις την ευθύνη και την υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία έναν «υποτομέα» των δραστηριοτήτων σου, απλά κοροϊδεύεις την κοινωνία. Δεν αποκλείεται και να τα καταφέρεις για ένα διάστημα, έτσι όπως τα κατάφερε και ο Γιώργος Καματερός, που λάνσαρε με μνημειώδη επιτυχία το περίφημο νερό του. Δεν λέω ότι δεν έχει συμβεί να αξιοποιεί το μάρκετινγκ την ΕΚΕ. Όμως νομίζω ότι η ΕΚΕ ως προϊόν του μάρκετινγκ, είναι «νερό του Καματερού».


Χ_Πώς επιδρά η κρίση στην άσκηση πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΕΡΗΣ_Η κρίση δημιουργεί μία διερώτηση στους ιθύνοντες σχετικά με το μέλλον των κεφαλαίων που επενδύονται στην ΕΚΕ. Κάποιοι τα έχουν ήδη κατατάξει στις «πολυτέλειες», που θα έπρεπε να κοπούν για να σωθεί μία επιχείρηση. Προσωπικά τάσσομαι στην απέναντι πλευρά, καθώς θεωρώ ότι κοινωνία και επιχείρηση πρέπει να διέλθουν μέσα από την κρίση «χέρι-χέρι». Όμως αυτό που διαφεύγει από τους οπαδούς της μιας ή της άλλης επιλογής, είναι ότι «η ΕΚΕ δεν είναι μόνο κεφάλαια». Η πραγματική ΕΚΕ, αυτή που γίνεται «μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία, για την κοινωνία», είναι πρωτίστως η εταιρική παρουσία μέσα από την ανάμιξη στελεχών ΕΚΕ, που κάνουν δουλειά πεδίου στα ανοιχτά μέτωπα της κοινωνίας και την εμψυχώνουν.
Πολιτικές σαν αυτή, που είναι της «σχολής» της Γέφυρα ΑΕ, υποεκτιμώνται ίσως από τον οικονομικό ρεαλισμό, υπερεκτιμούνται όμως από την κοινωνία. Ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει κάποτε να μάθει ότι η ΕΚΕ ως επένδυση δεν αφορά μόνο κεφάλαια, αλλά αφορά και στελέχη που δρουν «στο όνομα της εταιρείας – υπέρ της κοινωνίας». Η επένδυση σε τέτοιους «εταιρικούς πρεσβευτές» είναι υποπολλαπλάσια των επενδύσεων σε δράσεις που περιγράφονται με ένα νούμερο πάνω σε μία επιταγή.


Χ_Ποιοι οι κύριοι άξονες του προγράμματος ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει η εταιρεία σας;
Γ.Φ._Επειδή ο πλανήτης δε βιώνει μόνο μία κρίση, αλλά δύο, την κοινωνική και την περιβαλλοντική, οι άξονες της δράσης δεν μπορεί παρά να είναι αυτοί οι δύο: Κοινωνία και περιβάλλον. Και επειδή εμείς στέλνουμε στο «μέτωπο» της κρίσης ανθρώπους, ποντάρουμε στις συνέργειες με ανθρώπους, δηλαδή με ενεργούς πολίτες που από το πλεόνασμα της ψυχής τους και το υστέρημα της τσέπης τους, πηγαίνουν την κοινωνία ένα βήμα μπροστά. Η κοινωνία, όπως και το περιβάλλον δεν μπορούν να σωθούν χωρίς την ίδια την...κοινωνία. Είτε συμπράττουμε με κινήσεις για την υποστήριξη των ΑΜΕΑ, είτε συστρατευόμαστε με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», είτε δημιουργούμε πλατφόρμες για τη διάσωση των δελφινιών του Κορινθιακού, ο πολίτης που παίρνει την τύχη στα χέρια του είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας και της - εκ του σύνεγγυς - στήριξής μας. Ακόμη και όταν μειώνουμε τις εταιρικές εκπομπές ρύπων CO2 και προβαίνουμε σε αντιστάθμιση μέσω της επένδυσης σε μία ηλεκτροπαραγωγική μονάδα αεριοποίησης βιομάζας στην Ινδία, πάλι στο επίκεντρο είναι ο πολίτης: Ο πολίτης-εργαζόμενος στη Γέφυρα, ο οποίος λειτουργεί υπεύθυνα εξοικονομώντας ενέργεια στη δουλειά, ο πολίτης της Ινδίας που δεν έχει καν ενέργεια για να εξοικονομήσει και η εταιρεία η ίδια, η οποία δρα ως ένας υπεύθυνος πολίτης δίνοντας έμπρακτα σημασία τόσο στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, όσο και στη διεθνή κοινωνική αλληλεγγύη.


ΝΤΕΠΗ ΤΖΙΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΤΕ
Η ΕΚΕ ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΡΗΜΑ_Είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υποτομέας των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ των εταιριών, και λειτουργεί στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος για προβολή τους;
ΝΤΕΠΗ ΤΖΙΜΕΑ_Όχι, δεν είναι. Το να λέμε ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι υποτομέας του marketing των εταιριών είναι σαν να λέμε ότι μόνο στο marketing βασίζεται η λειτουργία μιας εταιρίας. Οι αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας πρέπει να ενσωματώνονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό μιας εταιρίας και να αφορούν όλες τις λειτουργίες της. Η στρατηγική και ο συντονισμός των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στον ΟΤΕ συντονίζονται  από τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας που υπάγεται απ’ ευθείας ως λειτουργία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Η ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας απαρτίζεται από άτομα από όλες τις Γενικές Διευθύνσεις του ΟΤΕ και το έργο της παρακολουθείται και ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Διεύθυνσης του ΟΤΕ.
Οι αρχές  Εταιρικής Υπευθυνότητας  έχουν ενσωματωθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρείας και γίνονται πράξη μέσα από την καθημερινή μας λειτουργία. Στόχος μας είναι να λειτουργούμε ως «υπεύθυνος ενεργός πολίτης» και να ανταποδίδουμε στην κοινωνία μέρος των εσόδων μας και όχι να χρησιμοποιήσουμε τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας ως μέσω προβολής   Η Εταιρική Υπευθυνότητα, ως έννοια αλλά και ως «τρόπος ζωής», έχει ενταχθεί στη στρατηγική μας και υλοποιείται πλέον με συστηματικό και προγραμματισμένο τρόπο.


Χ_Πώς επιδρά η οικονομική κρίση στην άσκηση πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις επιχειρήσεις;
ΝΤ.ΤΖ._Κατ’ αρχάς να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας έχει σχέση με καλές πρακτικές, εγρήγορση και ευαισθητοποίηση. Οι αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας δεν εξαντλούνται στην προσφορά οικονομικής βοήθειας αλλά αφορούν κυρίως στον ηθικό και «υπεύθυνο» τρόπο λειτουργίας κάθε εταιρίας. Όπως π.χ. η ανακύκλωση χαρτιού ή υλικών ή η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και η εξυπηρέτηση των πελατών.
Πάντως, εταιρίες που επηρεάζονται από την οικονομική κρίση είναι λογικό στην προσπάθειά τους για μείωση του κόστους να επανακαθορίσουν τις προτεραιότητές τους.
Σε κάθε περίπτωση, η οικονομική συγκυρία μπορεί να λειτουργήσει και θετικά για όσα πρεσβεύουν οι αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας αφού κάποιες εταιρίες είναι πιθανό να στραφούν σε νέα τεχνολογίες φιλικότερες προς το περιβάλλον στην προσπάθειά τους για μείωση του κόστους ή για τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων (π.χ. αντικατάσταση ταξιδιών από τηλεδιασκέψεις, μείωση χρήσης πετρελαίου κλπ).


Χ_Ποιοι οι κύριοι άξονες του προγράμματος ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει η εταιρία σας;
ΝΤ.ΤΖ._Από το 2006  έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τίτλο «Σχέση Ευθύνης». με δράσεις που εκτείνονται σε τέσσερις κύριους άξονες και αφορούν  «την αγορά», «τους εργαζόμενους» «το περιβάλλον», και «την κοινωνία».
Και για το έτος 2009, οι προτεραιότητες του ΟΤΕ για την Εταιρική Υπευθυνότητα  εστιάζονται στους παρακάτω άξονες:
· την αγορά, όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επέκταση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, την αξιοποίηση της σύγκλισης των τεχνολογιών και της αναβάθμισης των υποδομών της εταιρείας. Συγχρόνως, δίνεται έμφαση  στην ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιασμένων με «υπευθυνότητα’», προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων αλλά και της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.    
· τους εργαζόμενους, με στόχο τη διαρκή υποστήριξη της εξέλιξης και καταξίωσής τους, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
· το περιβάλλον, με την επέκταση και συστηματοποίηση των προσπαθειών για την καταγραφή «του οικολογικού αποτυπώματος» και τη διεύρυνση της εφαρμογής πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον όπως η συστηματική επαναδιάθεση ή ανακύκλωση τηλεπικοινωνιακού υλικού που χρησιμοποιεί για τη λειτουργίας της η εταιρία.   
· τους κοινωνικούς εταίρους μέσα από την ανάπτυξη και εξέλιξη σχέσεων συνεργασίας και υποστήριξης.


ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ ΤΟ 2009


ΑΕΚ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Η ΠΑΕ ΑΕΚ υποστηρίζει τις σχολικές βιβλιοθήκες, μέσω της ενέργειας "Χαρίστε Ένα Βιβλίο". Στο πλαίσιο του προγράμματος, καλεί τους φιλάθλους της να προσφέρουν βιβλία στους εντός έδρας αγώνες. Και τις δύο χρονιές η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θερμή, καθώς συλλέχθηκαν χιλιάδες βιβλία που προορίζονται για τη δημιουργία και ενίσχυση σχολικών βιβλιοθηκών. Την προηγούμενη χρονιά αποστάλθηκαν βιβλία σε σχολεία ακριτικών περιοχών, ενώ φέτος θα αποσταλούν στο  Λύκειο ΕΠΑΛ Κρεσταίνων στην Ηλεία, στο Γυμνάσιο Καβασίλων στην Ημαθία, στο Δημοτικό Σχολείο Βιτάλων στην Εύβοια και στο Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Σχολείο Οκτωνίας στην Αυλώνα της Εύβοιας. Τα βιβλία θα προσφερθούν στα παραπάνω σχολεία από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, που θα συναντήσουν τους μαθητές και θα συζητήσουν μαζί τους.


ALPHA BANK: ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ... ΜΑΖΙ
Η Alpha Bank στο πλαίσιο των δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποίησε με επιτυχία πρόσφατα εκδήλωση δενδροφύτευσης στην περιοχή της Νέας Πεντέλης. Στην εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν εθελοντές της Τραπέζης και μέλη των οικογενειών τους, φυτεύτηκαν πάνω από 500 δενδρύλια, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και καθαρισμός της περιοχής από τα απορρίμματα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Νέας Πεντέλης και  σε συνεργασία με την εταιρεία "Ελλάδα Καθαρή ".


ΑPIVITA: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η Αpivita δέχτηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις της μαθητές από τρία σχολεία με σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα που καθόρισαν οι ίδιοι. Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Λυκείου Αγίου Στεφάνου ενημερώθηκε πάνω στη μελισσοκομία, τα μελισσογόνα βότανα και τις θεραπευτικές ιδιότητες του μελιού και των βοτάνων, οι μαθητές της Α' και Β' Λυκείου της Σχολής Αναβρύτων ενημερώθηκαν για το άρωμα, τα αιθέρια έλαια και τη χρήση του αρώματος στην κοσμητολογία και οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου, ενημερώθηκαν πάνω σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Στελέχη της Αpivita από διάφορες Διευθύνσεις υποδέχθηκαν, ανέπτυξαν τα παραπάνω θέματα και μοιράστηκαν εμπειρίες με τα παιδιά.


ΒΙΒΕΧΡΩΜ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Με μια πρωτότυπη πρωτοβουλία για το γυναικείο δυναμικό της, η Βιβεχρώμ δίνει «χρώμα» στην καθημερινότητά τους. Η εταιρεία, σε συνεργασία με γνωστή εταιρία καλλυντικών διοργάνωσε σειρά σεμιναρίων περιποιήσεων και ομορφιάς για το γυναικείο προσωπικό της. Τα σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν οι εργαζόμενες κατά ομάδες, είχαν ιδιαίτερη επιτυχία.


BΙC: ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η BiC αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της  για τα παιδιά και προσφέρει το συνολικό ποσό των 7.122 ευρώ στη μη κερδοσκοπική εταιρία Μέριμνα. Το χρηματικό ποσό προέρχεται από πανελλαδική προωθητική ενέργεια που πραγματοποιήθηκε για διάστημα 5 εβδομάδων, σε μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ τον περασμένο Δεκέμβριο. Η BiC διέθεσε επίσης γραφική ύλη για τους σκοπούς του πρώτου Πανελλήνιου Συμποσίου Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας, με θέμα: «Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων: Προκλήσεις και Προοπτικές» συνεισφέροντας για μια ακόμη φορά στο έργο της Μέριμνας.


BROKINS: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ... ΤΟΝΝΟ
Η Brokins Μεσιτική Ασφαλιστική έστειλε την περίοδο που πέρασε για ανακύκλωση χίλια κιλά χαρτί που αποτελούσε το ιστορικό αρχείο της και το οποίο τώρα τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.


COCA–COLA: ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Διαφημιστικές πινακίδες, παραγωγικές μονάδες και γραφεία της The Coca-Cola Company ανά τον κόσμο "έσβησαν" για μια ώρα τον περασμένο Μάρτιο, μεταξύ 20.30 και 21.30 τοπική ώρα, ως ένδειξη υποστήριξης της δράσης "Ώρα της Γης". Η εταιρεία συμμετείχε επίσης σε σχετικές εκδηλώσεις (ραδιοφωνικές, κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και έντυπες διαφημίσεις, διαδραστικές πρωτοβουλίες κ.ά.) αναφορικά με την "Ώρα της Γης" σε περισσότερες από 50 χώρες, με στόχο τη στήριξη της δράσης αυτής. Στις χώρες αυτές συμπεριλαμβανόταν και η Ελλάδα, όπου η Εταιρία ενθάρρυνε τους εργαζομένους της να σβήσουν και αυτοί τα φώτα, δίνοντας με τον τρόπο αυτό την "ψήφο" τους στον πλανήτη Γη. Στόχος του WWF ήταν να συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο "ψήφους" από όλο τον κόσμο, προκειμένου να τους παρουσιάσει στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή στην Κοπεγχάγη.


COCO-MAT: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Η Coco-Mat συναγωνίστηκε πρόσφατα με μεγάλες διεθνικές  εταιρίες,  και με γνώμονα το πάθος και το ισχυρό όραμά της για ευαισθητοποίηση προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον κατέκτησε την πρώτη θέση στα βραβεία  "The European Corporate Responsibility  Awards". Η τελετή της απονομής πραγματοποιήθηκε στην Πράγα με την παρουσία δεκάδων επισήμων και εκπροσώπων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και την απονομή έκανε ο Vladimir Spidla, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και  Ίσων Ευκαιριών


DIAGEO: ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ
Έτσι ονομάζεται η νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχέση με την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση της Diageo Hellas. Μέσω προωθητικών ομάδων σε κεντρικές πλατείες της Αθήνας και μέσω της ιστοσελίδας
www.dontdrinkandrive.gr, προσκαλεί του ενδιαφερόμενους να βρουν ιδέες, λύσεις και πρακτικές συμβουλές υπεύθυνης κατανάλωσης και να συμμετάσχουν σε σχετικό διαγωνισμό.


ΕΛΠΕ: ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, μέλος του οποίου είναι η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, αποφάσισε να συμμετάσχει έμπρακτα και καταλυτικά στην πολυδιάστατη δράση του Οργανισμού για τα παιδιά, "Χαμόγελο του Παιδιού". Εκπρόσωποι των δύο εταιριών επισκέφθηκαν ένα από τα 9 Σπίτια του Οργανισμού στα Μελίσσια, όπου και παρέδωσαν κάρτες δωρεάν διάθεσης καυσίμων, δίνοντας τη δυνατότητα στα απαραίτητα για το έργο του Οργανισμού οχήματα να κινούνται. Κινητές ιατρικές μονάδες, μονάδα προληπτικής παιδιατρικής και οδοντιατρικής, μηχανή και τζιπ άμεσης επέμβασης για παιδιά σε κίνδυνο σε δυσπρόσιτες περιοχές, mini-bus και λεωφορεία για τις καθημερινές μετακινήσεις των παιδιών, πυροσβεστικά οχήματα, φορτηγό ψυγείο συντήρησης και κατάψυξης για την ασφαλή μεταφορά τροφίμων και την τροφοδοσία των σπιτιών και των εκατοντάδων οικογενειών, που στηρίζει ο Οργανισμός, είναι μερικά από τα "εργαλεία", που αξιοποιεί " Χαμόγελο του Παιδιού " για να καλύψει ποιοτικά και αποτελεσματικά τις ανάγκες των παιδιών.


ΕΡΤ: ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ
Με την εκπομπή "Μπορούμε Μαζί", η οποία θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 16.00 από το Πρίσμα+ και μία φορά το μήνα από την ΕΤ1 και την ΕΡΤ3, η ΕΡΤ, ανοίγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα συστηματικός τηλεοπτικός διάλογος για την ΕΚΕ, με στόχο τον πολλαπλασιασμό του μηνύματος των καλών κοινωνικών πρακτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών, αλλά και μεμονωμένων πολιτών, και τη σημασία τους στην παγκόσμια οικονομική και κοινωνική εξέλιξη και ιδίως για το περιβάλλον.


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ανεργίας των νέων, η Εθνική Τράπεζα υιοθετεί πρόγραμμα απασχόλησης για νέους που είναι άνεργοι, με πρόθεση να το διατηρήσει σε ισχύ κατ' αρχήν για ένα χρόνο και για όσο διάστημα διαρκεί η τρέχουσα οικονομική κρίση. Η τράπεζα θα εφαρμόσει κυλιόμενο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας έως 30 ετών, πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα αποτελείται από κύκλους διάρκειας 6 μηνών ο καθένας και προβλέπει την πλήρη αμειβόμενη απασχόληση 300 νέων ανέργων σε υπηρεσίες της Τράπεζας, για κάθε τέτοιο κύκλο. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους ανέργους και ιδιαίτερα η απόκτηση γνώσεων και κατάρτισης, που θα αποτελέσουν χρήσιμα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.


ΕΛΤΑ: ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Τα ΕΛΤΑ στήριξαν τη 2ήμερη Ελληνογαλλική Συνάντηση που έγινε τον πριν από δύο μήνες περίπου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Γαλλικής Πρεσβείας, με θέμα "Δημόσιες Πολιτικές για την εδαφική Συνοχή και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Σε ποιο Σημείο Βρισκόμαστε στην Περιοχή της Μεσογείου;" η οποία διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο.


EUROBANK: ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» που καθιέρωσε από το 2003 η Eurobank, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα  στην Παλαιά Βουλή, εκδήλωση βράβευσης των «Πρώτων εκ των Πρώτων» αποφοίτων Λυκείου κάθε νομού της χώρας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», η Eurobank επιβραβεύει κάθε χρόνο τους αριστούχους αποφοίτους με τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από κάθε Λύκειο της χώρας, δημόσιο και ιδιωτικό, ημερήσιο και εσπερινό.  Για τη σχολική περίοδο 2007-2008 βραβεύθηκαν 1.199 απόφοιτοι, ενώ από την έναρξη του προγράμματος το 2003 μέχρι σήμερα έχουν βραβευθεί συνολικά 7.000 αριστούχοι.


ΗΡΑΚΛΗΣ: «ΦΙΛΙΚΟ» ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 2007-15 της ΑΓΕΤ Ηρακλής για περιβαλλοντική αναβάθμιση που αφορά μείζονα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιείται φυσικό αέριο για την προθέρμανση των μονάδων παραγωγής τσιμέντου στο εργοστάσιο Βόλου. Η επένδυση αφορά 8 εκατ. m3 αερίου σε ετήσια βάση, τα οποία αντικαθιστούν το μαζούτ. H πλήρης αντικατάσταση μαζούτ με φυσικό αέριο αναμένεται να εξασφαλίσει μείωση εκπομπών 5.000 τόνων CO2 ετησίως. Επιπλέον, η βελτιωμένη απόδοσή του μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς εξοικονομείται ενέργεια και σημειώνεται μικρότερη επιβάρυνση για την ατμόσφαιρα. Εξ άλλου, στη μονάδα Κ1 του ίδιου εργοστασίου εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το πρώτο από τα τρία υβριδικά φίλτρα, τα οποία αναμένεται να ελαχιστοποιήσουν τις εκπομπές σκόνης, καλύπτοντας απαιτήσεις πολύ υψηλότερες των σημερινών προδιαγραφών.


INTRALOT: ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Συνδρόμου Down, η Intralot επισκέφτηκε το Κέντρο Ειδικών Ατόμων "Η χαρά" προσφέροντας οικονομική ενίσχυση στο Κέντρο αλλά και λίγες ώρες χαράς και παιχνιδιού δωρίζοντάς στα παιδιά παιχνίδια και πολλά χαμόγελα. Το Κέντρο Ειδικών Ατόμων ιδρύθηκε το 1983 από γονείς και απέκτησε ιδιόκτητη στέγη το 1987. Στο Κέντρο φιλοξενούνται 50 οικότροφα παιδιά με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, κινητικά προβλήματα και παιδιά με Σύνδρομο Down. Το Κέντρο λειτουργεί με ειδικά καταρτισμένο προσωπικό στηρίζοντας τα παιδιά όλο το 24ωρο.


JANSSEN-CILAG, J&J, PRAKSIS: ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Praksis σε συνεργασία με τις εταιρείες Johnson & Johnson Hellas και Janssen-Cilag υλοποίησαν ένα πρόγραμμα που βασίστηκε στη λειτουργία του τριγώνου συνεργασίας μεταξύ μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών, Μη Κυβερνητικών Εθελοντικών Οργανώσεων και φορέων του δημοσίου τομέα και σαν στόχο είχε την αναδάσωση του όρους Πάρνων του νομού Λακωνίας. Πιο συγκεκριμένα φυτεύτηκαν 37.000 δέντρα σε πληγείσες περιοχές που υπέστησαν σημαντικές περιβαλλοντικές καταστροφές από τις πυρκαγιές τον Αύγουστο 2007. Τη φύτευση ανέλαβε ο Δασικός Συνεταιρισμός Σταυρού Θεσσαλονίκης, με την εποπτεία του Δασαρχείου Σπάρτης. Το έργο είναι σημαντικής σπουδαιότητας γιατί αφορά στην αναγέννηση του καμένου δάσους, το οποίο δεν μπορεί να αναδασωθεί με φυσικό τρόπο λόγω υψόμετρου και βλάστησης. Παράλληλα οργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία δύο δενδροφυτεύσεις από 70 εθελοντές εργαζόμενους στις δύο εταιρείες, οι οποίοι φύτευσαν στην ίδια περιοχή 500 δενδρύλλια μαύρης πεύκης σε μια έκταση 90 στρεμμάτων.


ING ΕΛΛΑΔΟΣ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Η ING Ελλάδος βραβεύτηκε για την υποστήριξη του προγράμματος «Ecomobility, Οικολογική Μετακίνηση», στο οποίο συμμετέχουν μαθητικές ομάδες γυμνασίων από όλη την Ελλάδα. Το Βραβείο για την Καλύτερη Εργασία για την οικολογική μετακίνηση στην πόλη είναι ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες, όπου η νικήτρια ομάδα και ο καθηγητής της θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό της, να περιηγηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να επισκεφθούν το Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Οι ομάδες μαθητών με τις πιο δημιουργικές προτάσεις παρέλαβαν βραβεία και τιμητικούς επαίνους, ενώ το καλοκαίρι θα φιλοξενηθούν στο Ecocamp, την Περιβαλλοντική Κατασκήνωση που διοργανώνει κάθε χρόνο το Ecocity.


KLEEMANN: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Τον περασμένο Μάρτιο η Kleemann υποδέχτηκε στις εγκαταστάσεις της 33 μαθητές και καθηγητές από το Γυμνάσιο Γουμένισσας του νομού Κιλκίς. Κύριος σκοπός της επίσκεψης ήταν να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας και να λάβουν μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο του σχολικού τους μαθήματος. Στελέχη της εταιρείας από διαφορετικές κατευθύνσεις όπως οικονομική, τεχνική, διοικητική παρουσίασαν το αντικείμενο σπουδών τους, τις εργασιακές τους εμπειρίες, ενώ παράλληλα συμβούλευσαν τους μαθητές για τον καλύτερο τρόπο επιλογής επαγγέλματός τους.


LAVIPHARM: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Η Lavipharm, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, συμμετείχε ενεργά στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Νέας Γενιάς Ζηρίδη, στηρίζοντας έτσι το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, που εδώ και επτά χρόνια συνεργάζεται με τα σχολεία της χώρας μας ως αρωγός γνώσης στους σημερινούς μαθητές και εκκολαπτόμενους επαγγελματίες.


LEDRA MARRIOTT: ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Το ξενοδοχείο Αthens Ledra Marriott δημιούργησε ένα «πράσινο» πακέτο συνεδρίων  που ελαχιστοποιεί τη ζημιά στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των συνεδρίων και των εκδηλώσεων. Το πράσινο πακέτο συνεδρίων χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, επικεντρώνεται  στο διοξείδιο του άνθρακα των προϊόντων που χρησιμοποιεί, μειώνει τα απόβλητα και αυξάνει την ανακύκλωση.


MANPOWER: ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά η συνεργασία της Manpower με την MKO Praksis, στο πλαίσιο του προγράμματος "Γέφυρες προς την Απασχόληση", που στόχο έχει τη σύνδεση ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2009 οι σύμβουλοι εργασίας της Manpower πρόσφεραν εθελοντικά υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας σε 20 άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (16 οικονομικούς μετανάστες και 4 πολιτικούς πρόσφυγες), τα οποία εξυπηρετούνται από το σωματείο Praksis. H διαδικασία ένταξης περιλαμβάνει αξιολόγηση και δημιουργία προσωπικού προφίλ εργασίας, συμβουλευτική δράση ως προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, προετοιμασία για συνέντευξη και προώθηση σε θέσεις εργασίας.


MELLON: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ
Η Mellon Solutions Dooel, θυγατρική εταιρία του Ομίλου εταιριών Mellon με έδρα τα Σκόπια, έλαβε μέρος σε κρατική πρωτοβουλία με τίτλο "Ημέρα αφιερωμένη στα δέντρα - Φυτεύουμε για το μέλλον". Υπάλληλοί της φύτεψαν αριθμό δένδρων σε δασική περιοχή που είχε υποστεί δραστική μείωση από τις πυρκαγιές στηρίζοντας ενεργά με τον τρόπο αυτό μια συλλογική πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος.


ΟΤΕ: ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Ο ΟΤΕ διευρύνοντας τη συνεργασία του με την Ένωση "Μαζί για το παιδί" προχώρησε στην ενεργοποίηση της συμβουλευτικής γραμμής 11525, με την παροχή της τεχνικής υποδομής καθώς και δωρεάν διάθεσης του κόστους εγκατάστασης και  λειτουργίας της. Η γραμμή ξεκίνησε την λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2008 και έχει στόχο την παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων σε παιδιά, εφήβους και γονείς σε απόλυτη συμφωνία με το νομοθετικό πλαίσιο που τίθεται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παραπάνω ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Η γραμμή επικοινωνίας λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 17:00, ενώ ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό θα παρέχει στους καλούντες τις απαραίτητες κατευθύνσεις και πληροφορίες για την επίλυση των προβλημάτων τους.


ΣΦΕΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. συνδιοργάνωσαν πρόσφατα εκδήλωση με θέμα "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Προγράμματα Πρόληψης". Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εκπρόσωποι εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ (Wyeth Hellas, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, ΒΙΑΝΕΞ, Pfizer Hellas, Elpen, Schering-Plough) παρουσίασαν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Πιλοτικά φωτοβολταϊκά συστήματα εγκαταστάθηκαν σε τρία κτίρια της Τράπεζας Πειραιώς: στο Κτίριο Διοίκησης  της Συγγρού, στο Κατάστημα της ΒΙΠΕ Σίνδου και στην αποθήκη Ωραιοκάστρου. Υπολογίζεται ότι με την πιλοτική αυτή δράση κάθε χρόνο θα αποφεύγονται εκπομπές 43 τόννων  CO2. Η μείωση των λειτουργικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων υλοποιείται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος GREENbanking4Life.


VODAFONE: ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στο πλαίσιο των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον η Vodafone τιμήθηκε με το 1ο Βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, για το ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα που εφαρμόζει και το οποίο περιλαμβάνει εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακύκλωση και χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών. Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος της Vodafone πραγματοποιείται μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 14001 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS. Εξ άλλου, η Vodafone, με το μήνυμα "Τό 'ριξα στην ανακύκλωση", για 7η συνεχή χρονιά, προτρέπει τους καταναλωτές να ανακυκλώσουν παλιά κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, αξεσουάρ, οικιακές μπαταρίες, αλλά, πλέον, και συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, φορητούς υπολογιστές, modems και λοιπό εξοπλισμό και αξεσουάρ σταθερής τηλεφωνίας και internet, τοποθετώντας τα στους ειδικούς κάδους συλλογής που βρίσκονται και στα 418 καταστήματα της εταιρίας πανελλαδικά. Μέχρι σήμερα, η Vodafone έχει προωθήσει για ανακύκλωση περισσότερα από 90.000 προϊόντα κινητής τηλεφωνίας και πάνω από 12 τόννους οικιακών μπαταριών.


WIND: ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΣΧΟΛΕΙΑ
Συνεχίζοντας για 8η χρονιά το οδοιπορικό της στην ελληνική επικράτεια η Wind πρόσφερε τεχνολογικό εξοπλισμό σε 44 σχολεία του Νομού Φθιώτιδας. Η πρωτοβουλία αυτή της εταιρίας με τίτλο "Ταξίδι στον Κόσμο της Γνώσης" εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής "Στην Πράξη" για την ενίσχυση της Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα "Ταξίδι στον Κόσμο της Γνώσης" στηρίζει την προσπάθεια σχολείων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή ακριτικές περιοχές να μετατραπούν σε σύγχρονες εστίες μόρφωσης, αμβλύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανισότητες μεταξύ περιφέρειας και αστικών περιοχών. Από το 2001 μέχρι σήμερα η Wind έχει εφοδιάσει με τεχνολογικό εξοπλισμό συνολικά 307 σχολεία, από 12 νομούς.


ΥΔΑΤΩΡ: ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
Η Υδάτωρ του Ομίλου Ευστρατιάδη, δημιούργησε ένα έντυπο με τίτλο "Νερό: πηγή ζωής". Το έντυπο διανεμήθηκε ως ένθετο μέσω του τύπου καθώς και σε σχολεία κατά την "Παγκόσμια ημέρα για το Νερό". Επίσης διανέμεται σε εκθέσεις και εκδηλώσεις της εταιρίας αλλά και στα σημεία πώλησης των προϊόντων. Στο έντυπο αυτό αναφέρονται πολύτιμα στοιχεία για την μέχρι στιγμής διαχείριση του νερού στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, που δείχνουν την φθίνουσα πορεία των "πηγών ζωής" μας, αλλά και την τεράστια ανάγκη που θα δημιουργηθεί για νερό στο μέλλον. Με σύνθημα "Φροντίζεις για τη ζωή σου; … Φρόντισε για το νερό"» η Υδάτωρ, διανέμοντας το έντυπο, μπουκάλια νερού, T-shirt και καπέλα θέλει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τη έγκαιρή δράση τους στη σωστή διαχείριση του νερού.


ΧΑΛΥΨ: ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
Τα Τσιμέντα Χάλυψ, μέλος του Ομίλου Italcementi, υπέγραψαν για το 2009 συμβόλαια χορηγίας προς δύο αθλητές Παραολυμπιάδας που ήδη υποστηρίζουν τα τελευταία τρία χρόνια. Πρόκειται για τους Μάμαλο Παύλο, αθλητή Βαρέων Βαρών και Κακοσαίο Ευάγγελο, αθλητή της σκοποβολής. τόχος της εταιρείας να βοηθήσει τους αθλητές ή την ομάδα τους να φτάσουν κάπου έστω και με το να συμμετάσχουν απλά σε διοργάνωση χωρίς διάκριση.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: τ. 352, Μάιος 2009
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΘΕΜΑ: ASSET MANAGEMENT MONEY CONFERENCE 2009
ΘΕΜΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ICAP
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΤΗΝ ΓΣ ΤΗΣ ΤτΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site