Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2009                              


ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ


Όμιλος Σαράντης
Ανάπτυξης συνέχεια
Όπως ανέφερε ο κ. Ροζακέας, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου κατά το 2008, ο Όμιλος συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία δίνοντας έμφαση στις στρατηγικές κατηγορίες των καλλυντικών ευρείας διανομής και των προϊόντων οικιακής χρήσης, στοχεύοντας παράλληλα στην σταδιακή ενίσχυση των πωλήσεων ιδιοπαραγόμενων προϊόντων σε αυτές τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων κατά 14,27%, αυξάνοντας ταυτόχρονα την συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου σε 71,86% από 67,52% που ήταν πέρυσι. Επιπρόσθετα, οι ξένες αγορές συνέχισαν την ικανοποιητική αναπτυξιακή τους πορεία, αυξάνοντας τη συνεισφορά τους σε επίπεδο πωλήσεων Ομίλου. Ειδικότερα, οι πωλήσεις από τις αγορές του εξωτερικού κατά το 2008 αυξήθηκαν στο 58,84% των συνολικών πωλήσεων από 55,61% το 2007.
Επιπρόσθετα, ο κ. Ροζακέας έκανε αναφορά σε ορισμένους αρνητικούς παράγοντες που επηρέασαν τις επιδόσεις του Ομίλου κατά το Δ’ τρίμηνο του 2008, αναφέροντας ότι οι λόγοι που συνετέλεσαν στην συγκράτηση της απόδοσης του Ομίλου το τελευταίο τρίμηνο του 2008 είναι η υποτίμηση νομισμάτων στις ξένες χώρες του Ομίλου, οι αναταραχές στην Αθήνα και η συγκρατημένη καταναλωτική δραστηριότητα, η μειωμένη απόδοση κερδών από την Estee Lauder JV, η έκτακτη ζημιά που καταγράφηκε λόγω κλεισίματος θέσης σε τιμές αλουμινίου, τα μέτρα μείωσης κόστους του Ομίλου και οι πρόσθετες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.
Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τo 2009, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης ο κύκλος εργασιών στο τέλος του 2009 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 220 εκατ. ευρώ, έναντι 259,37 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2008. Σε ότι αφορά τα Κέρδη  προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), προβλέπεται μείωση το 2009 στα 25,50 εκατ. ευρώ από 37,51 εκατ. ευρώ που ήταν το 2008.
Τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) αναμένεται να διαμορφωθούν στα 22 εκατ. ευρώ από 33,78 εκατ. ευρώ που ήταν το 2008, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων προβλέπεται να ανέλθουν στα 18,75 εκατ. ευρώ το 2009.
Τέλος, τα Κέρδη Μετά Φόρων καθώς και τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου το 2009 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 15 εκατ. ευρώ.


Τιτάν
Σημαντικές επενδύσεις
Το 2008, στην Ελλάδα, η ζήτηση δομικών υλικών παρουσίασε ήπια σταδιακή μείωση, η οποία έγινε πιο αισθητή στο τέλος του έτους, ενώ το κόστος καυσίμων έφθασε σε πρωτοφανή επίπεδα. Στις ΗΠΑ, η συνεχιζόμενη επιδείνωση της αγοράς κατοικίας επηρέασε έντονα αρνητικά τη ζήτηση όλων των προϊόντων του Ομίλου. Αντίθετα στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο οι αγορές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και οδήγησαν σε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας.


  Μέση Ετήσια Σωρευτική Απόδοση (CAGR)
εκατ. ευρώ 2008 1998-2008 2003-2008
Κύκλος Εργασιών 1,578 +13% +8%
EBITDA 380 +11% +5%
Καθαρά Κέρδη (1) 208 +11% +11%
Κέρδη ανά μετοχή (€) 2,53 +11% +12%
Μέση ετήσια απόδοση μετοχής(2)  0% -1%
Συνολική απόδοση μετοχής (2)   -2% -6%
(1) Μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
(2) Συμπεριλαμβάνεται η απόδοση επανεπενδυμένων μερισμάτων


Παρά το ξέσπασμα της πρωτοφανούς κρίσης και τις αναπόφευκτες επιπτώσεις του οικονομικού κύκλου στη ζήτηση δομικών υλικών, ο Όμιλος Τιτάν παραμένει επικεντρωμένος στην υλοποίηση της στρατηγικής του. Στο ανωτέρω πλαίσιο, το 2008 επενδύθηκαν σχεδόν 673 εκατ. ευρώ. Στις σημαντικότερες επενδύσεις συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:
Εξαγορά του υπόλοιπου 50% των δραστηριοτήτων της Αιγύπτου
Εξαγορά του 50% της Adocim Cimentο Beton Sanayi ve Ticaret A.S. στην Τουρκία
Εξαγορά επιπλέον ποσοστού 22% της θυγατρικής στη Σερβία
Ανέγερση νέου εργοστασίου παραγωγικής ικανότητας 1,5 εκατ. τόνων στην Αλβανία
Κατασκευή δεύτερου κλιβάνου παραγωγικής ικανότητας 1,5 εκατ. τόνων στο εργοστάσιο Beni Suef στην Αίγυπτο
Εξαγορά της Δομικής Μπετόν στην Ελλάδα και επέκταση της καθετοποίησης στο σκυρόδεμα και τα αδρανή υλικά
Επενδύσεις περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα, με έμφαση στην καύση εναλλακτικών καυσίμων και αποβλήτων στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2
Οι προοπτικές για το 2009 επηρεάζονται από την συνεχιζόμενη κρίση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.  Αναμένεται ύφεση στις αναπτυγμένες αγορές και σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες. Στο ρευστό και ευμετάβλητο αυτό περιβάλλον είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για το 2009. Οι προτεραιότητες για το 2009, εστιάζονται στην παραγωγή θετικών χρηματικών ροών που θα χρησιμοποιηθούν για να μειωθεί ο δανεισμός, στη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και στον περιορισμό των νέων κεφαλαιουχικών δαπανών. Παράλληλα, συνεχίζεται η επένδυση στην  κατασκευή των δύο νέων γραμμών παραγωγής, στην Αλβανία και Αίγυπτο, η λειτουργία των οποίων θα έχει θετική επίπτωση στα αποτελέσματα από το 2010 και θα προσδώσει αξία για τους μετόχους του Ομίλου.


Έδραση
Έργο ύψους 2,3 εκατ. ευρώ
Έργο προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ ανέλαβε να διεκπεραιώσει ο Όμιλος της Έδρασης στο Ηράκλειο Κρήτης, μέσω της θυγατρικής Έδραση Ενεργειακή ΑΤΕΒΕ με σκοπό την αποκατάσταση και λειτουργική διαρρύθμιση της Δημοτικής «Βικελαίας» Βιβλιοθήκης του Ηρακλείου Κρήτης.
Αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελεστούν, και που προβλέπεται να διαρκέσουν, περίπου, 6 μήνες, είναι η στατική ενίσχυση του κτηρίου, η κατασκευή νέας πλάκας Γ’ ορόφου, η κατασκευή παταριού, η αποκατάσταση των όψεων του αραβοβυζαντινού τείχους, κ.λπ.
Υπενθυμίζεται ότι η Έδραση Ενεργειακή ΑΤΕΒΕ είναι κατά 91% θυγατρική της Έδρασης, και το τελευταίο διάστημα κάνει σταθερά βήματα ανάπτυξης, ειδικά στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέχρι στιγμής, από κοινού με την έτερη θυγατρική, Υδροβάτ ΑΕΒΕ, διαθέτει σε λειτουργία μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό 1 MWe, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 55 MWe. Μέχρι το τέλος του 2009, η εταιρεία θα διαθέτει δύο άδειες για παραγωγή ενέργειας, γεγονός που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.
Με την υπογραφή της νέας σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της Έδρασης ξεπερνά το επίπεδο των 145 εκατ. ευρώ.


Μοχλός
Ακύρωση σύμβασης στη Ρουμανία
Η Μοχλός ΑΕ υπέγραψε τον Ιανουάριο στο Βουκουρέστι τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Design and Build of Contract 6R6: Sindominic - Toplita».
Η ρουμανική εταιρεία Romstrade s.r.l., που ήταν κατά 25% μέλος της αναδόχου Κοινοπραξίας, δήλωσε απευθείας στην Αναθέτουσα Αρχή (Romanian National Company of Motorways and National Roads), χωρίς η Μοχλός να έχει σχετική ειδοποίηση, ότι, λόγω οικονομικής αδυναμίας της, δεν μπορεί να μετάσχει στην εκτέλεση του υπόψη έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή, παρ’ όλα τα συμβάντα αναλαμβάνει να καλύψει το σύνολο των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που προκύπτουν για το εν λόγω έργο, και προχώρησε στην ακύρωση της σύμβασης ανάθεσης του έργου.
Η Μοχλός έχει επιφυλαχθεί όλων των δικαιωμάτων της και έχει ήδη καταθέσει σχετική προσφυγή με ημερομηνία 1.4.2009 κατά της ακυρωτικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, επί της οποίας θα αποφανθούν τα Αρμόδια Δικαστήρια της Ρουμανίας, ενημέρωσε δε παράλληλα την συγχρηματοδότρια τράπεζα του έργου Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank - E.I.B.).
Η εταιρεία θα ενημερώσει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές και το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.


Ελμή Systems
Ολοκλήρωση εγκατάστασης δικτύου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Ελμή Systems η εγκατασταση του δικτύου στο Attica του Golden Hall το οποίο περιελάμβανε το μεγαλύτερο έργο ασύρματης Cisco IP τηλεφωνίας στην Ελλάδα, για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο wireless δίκτυο με την χρήση 150 ασύρματων τηλεφώνων και χωρίς κανένα καλώδιο στην τηλεφωνική εγκατάσταση. Στην εγκατεστημένη λύση που διαχειρίζεται 400 direct lines και 64 τηλεφωνικές γραμμές περιλαμβάνονται η πλατφόρμα διαχείρισης κλήσεων και voice mail τις Cisco, ενώ η διασύνδεση των χρηστών με τα κεντρικά γίνεται μέσω μισθωμένης γραμμής.


Sprider Home
Νέα συλλογή οικιακού εξοπλισμού
Sprider Home, είναι η νέα συλλογή με προϊόντα οικιακού εξοπλισμού, που διατίθεται στα Sprider Stores από τις αρχές Απριλίου και υπόσχεται να δώσει στιλ και χρώμα στο σπίτι μας. Η Sprider Stores συνεπής στον αναπτυξιακό της προσανατολισμό για διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της και κάλυψη όλων και περισσότερων αναγκών των καταναλωτών, δημιούργησε την σειρά Sprider Home με fashion for you επιλογές για τη σύγχρονη κατοικία.
Η νέα σειρά Sprider Home είναι διαθέσιμη ήδη σε δεκατέσσερα (14) υφιστάμενα σημεία πώλησης, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους περίπου 300 τ.μ., όπου μπορεί κανείς να βρει όλη τη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει: επιτραπέζια είδη, είδη για την κουζίνα, προϊόντα για την κρεβατοκάμαρα, είδη για το μπάνιο και το καθιστικό καθώς και παιδικό δωμάτιο. Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία στις 9 Απριλίου.
Με χρώματα, σχέδια και αξεσουάρ οικίας που δίνουν φως και μοντέρνο στιλ στο σπίτι μας, η σειρά Sprider Home φέρνει τις τελευταίες τάσεις της μόδας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, δίνοντας το στίγμα της αγοράς μόδας στο μέλλον, που θέλει ολοκληρωμένες λύσεις και ποικιλία επιλογών οι οποίες καλύπτουν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας. Η σειρά Sprider Home είναι σήμερα διαθέσιμη στα παρακάτω καταστήματα: Περιστέρι ΙΙ, Άγιος Δημήτριος, Πειραιάς, Δάφνη, Ασπρόπυργος, Πυλαία, Ελευσίνα, Κόρινθος, Πάτρα ΙΙ, Ωραιόκαστρο, Ορεστιάδα, Ρόδος, Ηράκλειο Ι και Γλυφάδα.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: τ. 352, Μάιος 2009
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΘΕΜΑ: ASSET MANAGEMENT MONEY CONFERENCE 2009
ΘΕΜΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ICAP
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΤΗΝ ΓΣ ΤΗΣ ΤτΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site