Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2009                              


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ


Η Ελλάδα σημαντικός εταίρος των κυριότερων αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης και της Ασίας.από την Έλενα Ερμείδου


Οι υδάτινες μεταφορές, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στο κλάδο εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούνται από τις θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές και τις μεταφορές μέσω αγωγών. Η χώρα μας διαθέτει 65 λιμένες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ενώ το σύνολο των φορτωθέντων εμπορευμάτων κατά το 2005 αντιστοιχεί σε 24.447.714 τόνους και το σύνολο των εκφορτωθέντων εμπορευμάτων σε 51.938.420 τόνους. Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ έχουν μεγάλες μελλοντικές δυνατότητες στη διακίνηση εμπορευμάτων σε συνδυασμό με τις σιδηροδρομικές ή και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.
Οι θαλάσσιες μεταφορές κυριαρχούν σήμερα στο χώρο του διεθνούς εμπορίου καλύπτοντας το 90% του συνολικού όγκου του διακινούμενου φορτίου. Αντίστοιχη θέση κατέχουν και στην Ευρώπη, όπου το 90% των εξαγωγών και το 40% των εισαγωγών πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης. Γίνεται, ωστόσο πλέον αντιληπτή περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη της διασφάλισης και θωράκισης των θαλασσίων μεταφορών, ώστε να αποφευχθούν αφ’ ενός πάσης φύσεως ατυχήματα στους σχετικούς χώρους και αφ’ ετέρου έκνομες ενέργειες που επιφέρουν συνέπειες στην οικονομία.
Στην Ελλάδα το Τμήμα Ασφαλείας Λιμένων, ΠΣΕΑ, ασχολείται με τα σχετικά σχέδια ασφαλείας όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας ενώ, σχέδιο που εντάσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των πλοίων από έκνομες ενέργειες και της Οδηγίας 2005/65/EC που έρχεται να συμπληρώσει τα μέτρα ασφαλείας που έχουν εισαχθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) 725/2004, διασφαλίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι η ολοκληρωμένη κάλυψη των λιμανιών. Η υλοποίηση του συμβουλευτικό έργου υποστήριξης του Υπουργείου για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα υλοποιήσει το έργο,  έχει εκχωρηθεί μετά από διεθνή διαγωνισμό στην κοινοπραξία Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, και Αφρικής του Lloyd’s Register EMEA, μετά από διεθνή διαγωνισμό. Το έργο αυτό αφορά στο σχεδιασμό, χρηματοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας, παροχής φύλαξης για τα 12 μεγάλα λιμάνια της χώρας μας.
Λόγω του ιδιαίτερα απαιτητικού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της λιμενικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο, κατέστη απαραίτητη η δημιουργία σύγχρονων λιμενικών υποδομών και ανωδομών στη χώρα μας, όπως επίσης η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών που αποβλέπουν στο τρίπτυχο «ασφάλεια – ταχεία εξυπηρέτηση – χαμηλό κόστος», στοιχεία που συμβάλλουν στην καλλίτερη διαχείριση των εμπορευματικών σταθμών και του ρόλου των θαλασσίων μεταφορών, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.


ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική στο τομέα των εμπορευματικών μεταφορών,  αποκαλούμενη ως co-modality, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των ολοκληρωμένων δικτύων συνδυασμένων μεταφορών, προσδίδει σημαντικό ρόλο στις λιμενικές υποδομές, τη γεωγραφική θέση, προωθώντας πρωτοβουλίες για την βέλτιστη σύνδεση με τα χερσαία δίκτυα, ώστε να επιτυγχάνεται η άνευ εμποδίων διακίνηση των εμπορευμάτων. Επί πλέον, είναι φανερή και η ανταγωνιστικότητα των λιμένων της Μεσογείου, ειδικά της Ανατολικής καθώς το θαλάσσιο μεταφορικό σύστημα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο με πολλά κεντρικά λιμάνια.
Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα ενός λιμένα δεν οριοθετείται μόνο από την γεωγραφική του θέση, αλλά και από τις συνδέσεις του με την ενδοχώρα. Στο σημείο αυτό εμφανίζονται ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ελλάδας, εφ’ όσον μπορεί να αναπτυχθεί ως πύλη εισόδου και εξόδου για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης αλλά και του Ευξείνου Πόντου, δεδομένου ότι η ετήσια κίνηση στον Βόσπορο έχει πλέον πλησιάσει τα όρια κορεσμού αυξάνοντας μόνο το κίνδυνο ατυχημάτων αλλά και περισσότερο το κόστος διέλευσης, καθώς απαιτούνται αρκετές ημέρες παραμονής και συγχρόνως πλοήγησης των πλοίων. Οι ευκαιρίες μεταξύ των άλλων αναφέρονται και στην αύξηση των εμπορευματικών ροών ως αποτέλεσμα της προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών και των Θαλάσσιων Διαδρομών (Motorways of the Sea), όπως επίσης και της δυναμικής που προκύπτει από το γεγονός ότι οι ελληνικοί λιμένες λόγω θέσης αποτελούν τους μεγαλύτερους κοινοτικούς λιμένες της Ανατολικής  Μεσογείου και τις θαλάσσιες πύλες της Ελλάδος και της ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή.
Παρά τη στρατηγική θέση των λιμένων, δυστυχώς στην Ελλάδα εκπονήθηκαν μελέτες για  σιδηροδρομική σύνδεση με τις προβλήτες όλων των λιμανιών, όπως στους λιμένες Πειραιώς (Ακτή Βασιλειάδη), Θεσσαλονίκης, Πατρών, Καλαμάτας, Βόλου, Αλεξανδρούπολης, Κατακόλου, Κορίνθου, Ναυπλίου όμως οι περισσότερες εξ αυτών δεν πραγματοποιήθηκαν. Για το λόγο αυτό, το ελληνικό σύστημα συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών παρουσιάζει ελλείψεις με σοβαρές και πολλές συνέπειες στην δυνατότητα προσέλκυσης διερχομένων εμπορευματικών ροών. Ανάμεσα στα άλλα, σημαντική ώθηση αναμένεται να δοθεί από την ολοκλήρωση των έργων σιδηροδρομικής σύνδεσης του Ικονίου (Περάματος) και από την ανάπτυξη των υφιστάμενων συνδέσεων με τους λιμένες της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης.
Βάσει των  προαναφερόμενων εξελίξεων και των διεθνών τάσεων που επικρατούν, τα τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνιση τους οι Εταιρείες Παροχής Λιμενικών Υπηρεσιών – ΠΕΠΛΥ  ή αλλιώς Παγκόσμιοι Λιμενικοί Διαχειριστές – Global Terminal Operators σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ και της Ασίας; και παρά τα προβλήματα και τις αντιδράσεις στην παρουσία τους,  τελευταία και στην Ελλάδα.
Οι ΠΕΠΛΥ δραστηριοποιούνται κυρίως μέσω συμβάσεων παραχώρησης, λειτουργώντας τερματικούς σταθμούς ή λιμάνια και στρέφοντας κυρίως το ενδιαφέρον τους στα σημεία που παρουσιάζουν σημαντικό Τοπικό Φορτίο, καθώς το περιθώριο κέρδους τους μπορεί να είναι ιδιαιτέρως υψηλό. Βάσει όσων έχουν καταγραφεί, η παροχή λιμενικών υπηρεσιών θεωρείται προσοδοφόρος και σταθερή επιχειρηματική δραστηριότητα, παρουσιάζοντας λειτουργικά πλεονεκτήματα που αφορούν στην διαχείριση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στις οικονομίες κλίμακας και στην αξιοποίηση τεχνογνωσίας.
Οι ΠΕΠΛΥ διαφέρουν ανάλογα με τις δομές τους, συγκεκριμένα υπάρχουν οι Ανεξάρτητες Εταιρείες Ομίλων Ναυτιλιακών Εταιρειών, όπως η Cosco Pacific, τμήματα ευρύτερων επιχειρηματικών ομίλων όπως η Hutchinson Ports, οι ΠΕΠΛΥ που είναι Λιμενικές Αρχές Λειτουργικού Τύπου, όπως ο ΟΛΠ και ΟΛΘ και ανήκουν σε Κρατικές Επενδυτικές Εταιρείες, ΠΕΠΛΥ που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων ΠΕΠΛΥ ή στο μετοχικό κεφάλαιο ναυτιλιακών εταιρειών και αντιστρόφως, ΠΕΠΛΥ που αντλούν τα χρηματοδοτικά τους κεφάλαια από την χρηματιστηριακή αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελάχιστοι Λιμενικοί Διαχειριστές διακινώντας το 70% των εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη και το 40% παγκοσμίως καθορίζουν κατά μεγάλο βαθμό το φορτίο και το λιμάνι φορτοεκφόρτωσης. Η Cosco για παράδειγμα η οποία πρόσφατα εισήλθε στην Ελληνική Αγορά ανήκει αμιγώς Λιμενικούς Διαχειριστές όσο και στις εταιρείες που διαθέτουν και την διαχείριση πλοίων.
Επίσης,οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με συνεχώς διευρυμένη μορφή αποτελούν μοντέλο κατασκευής λιμενικών υποδομών και παροχής υπηρεσιών. Ο θεσμός εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς στην Ευρώπη και πλέον αποτελεί την κυρίαρχη τάση για την κατασκευή έργων. Οι λόγοι που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι οι συμπράξεις δεν αφορούν μόνο στη μείωση των κρατικών δαπανών για την εκτέλεση των έργων, αλλά συνδέονται με την καλύτερη διαχείριση, την καλύτερη ποιότητα κατασκευής των έργων, το συντομότερο χρόνο εκτέλεσής τους, τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο δημόσιο τομέα, ενώ συγχρόνως συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου και δημιουργούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τους ιδιώτες.


ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΔΟΥ
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία Dewry Shipping Consultants το 2008 με θέμα την ανάπτυξη και εξέλιξη των παγκόσμιων λιμενικών διαχειριστών, το 2007 οι 20 μεγαλύτεροι διαχειριστές τερματικών σταθμών διαχειρίστηκαν 349 εκατομμύρια φορτίου διαχείρισης, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα και η Ocean Shipping Consultants επισημαίνει την ραγδαία αύξηση διακίνησης φορτίων μέσω εμπορευματικών τερματικών σταθμών. Σύμφωνα με στοιχεία  της Ocean Shipping Consultants, η διακίνηση εμπορευματικού φορτίου αυξήθηκε κατά 291% κατά το διάστημα 1995-2006, στην Μέση Ανατολή, με τα Αραβικά Εμιράτα να κατέχουν το 68,2% εκ του συνόλου το 2006 με το λιμάνι της / του Αντέν να κατέχει το 13,7% το 2006 στο τομέα της μεταφόρτωσης. Αύξηση 117% παρουσίασε η διακίνηση φορτίου και στα λιμάνια της ΝΑ Ασίας. Σύμφωνα με προβλέψεις της ίδιας εταιρείας αύξηση 91-157% για το διάστημα 2006-15 θα παρουσιάσει η διακίνηση μη μεταφορτωτικού φορτίου από 40,5 στα 54,3m TEUs και θα συνεχιστεί με μια περαιτέρω αύξηση κατά 34-49% για το διάστημα 2015-2020 από 56,1 με 81,1 εκατ. TEUs. Οι συνολικές μεταφορτώσεις επίσης σύμφωνα με προβλέψεις στην περιοχή Μέσης Ανατολής και της Νότιας Ασίας θα καταγράψουν αύξηση  83-140% στο διάστημα 2006-15 και περαιτέρω αύξηση  31%-39% στο διάστημα 2015-20, στα 30,28-42,29 εκατ. TEUs.


ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ
Στην Ευρώπη κατά σειρά το Ρότερνταμ (Ολλανδία), Αμβέρσα (Βέλγιο), Αμβούργο (Γερμανία). Στην Ασία Σαγκάη, Hong Kong, Σιγκαπούρη, Καντόνα, Ulsan, Busan (Ν. Κορέα), στην Ιαπωνία το λιμάνι του Τόκιο και Chiba, στην Νέα Ζηλανδία το λιμάνι του Ockland, στις ΗΠΑ τα λιμάνια του Huston, Luisianna, Νέας Υόρκης, στην Αραβική Χερσόνησο το λιμάνι του Dubai, στην Ινδία το λιμάνι του Mumbai, στην Αφρική τα Dar El Salam (Τανζανία), Μομπάσα (Κένυα), Cape Town, και Durban, στην Νιγηρία το Lagos, στην Σενεγάλη το Dakar.
Στόχος των μεγαλύτερων επενδυτικών εταιρειών διαχείρισης πλοίων και τερματικών σταθμών, πραγματοποιώντας επενδύσεις, είναι να αυξήσουν την παρουσία τους στα μεγάλα λιμάνια ανά το κόσμο.
H Dubai Ports World, UAE με στόχο την αύξηση των επενδύσεων, και από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης λιμένων παρέχει υπηρεσίες σε πάνω από 100 γραμμές, κατέγραψε αύξηση 11% για το 2008, στους 11,8 εκατ. ΤΕUs εν συγκρίσει με 10,65 εκατ. TEUs το 2007, αύξηση που οφείλεται στις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει και στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της.
Η Hutchison Port Holdings (HPH) από τους μεγαλύτερους στρατηγικούς επενδυτές έχοντας υπό την διαχείριση τους 300 σημεία φορτοεκφόρτωσης σε 49 λιμάνια, σε 25 χώρες ανά το κόσμο. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της εταιρείας μέσα στο 2008, διαχειρίστηκαν 67,6 TEU.
Η Mediterranean Shipping Company ιταλο-ελβετικό ναυτιλιακό κολοσσό διαχειρίζεται 419 σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων δυναμικότητας 1.460.000 TEUs. Ενώ από τις αρχές του 2009 ενισχύει τη θέση της στο Πειραιά με ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων του κόσμου, το «MSC Daniela», μεταφορικής ικανότητας 14.000 TEUs, 370 μέτρων μήκους το οποίο αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας γραμμής Jade που εγκαινίασε η MSC στην απευθείας σύνδεση της Άπω Ανατολής με την Ανατολική Μεσόγειο.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Τα Επιχειρησιακά και Στρατηγικά Σχέδια που εντάσσονται στους βασικούς άξονες πολιτικής για την ανάπτυξη των Οργανισμών Λιμένων συνδυάζουν την ελεύθερη επιχειρηματική πρωτοβουλία με την κοινωνική ευαισθησία και την οικονομική αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας στην άμεση πρόσβαση σε νέες αγορές, τη προώθηση της συνεργασίας με δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων, την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων και τη μείωση της γραφειοκρατίας,
Συνεπακόλουθο του εκσυγχρονισμού του λιμενικού συστήματος σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας θα είναι και η βελτίωση των μεταφορικών οδικών αξόνων και η ανάπτυξη των Εμπορευματικών Κέντρων για Συνδυασμένες Μεταφορές - κλάδος εφοδιαστικής αλυσίδας σε διάφορα κομβικά σημεία της χώρας.


ΟΛΠ - COSCO
Ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιά ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ) διαχειρίζεται το μεγαλύτερο όγκο εμπορευματοκιβωτίων της χώρας παράλληλα εμφανίζει και το μεγαλύτερο όγκο επιβατικής κίνησης, ενώ  αποτελεί διεθνές κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου, εφόσον βρίσκεται στη διασταύρωση των θαλάσσιων οδών που συνδέουν τη Μεσόγειο με τη Βόρεια Ευρώπη, διευκολύνοντας τα πλοία τακτικών γραμμών (liner ships) να προσεγγίζουν τον Λιμένα χωρίς ουσιαστική εκτροπή από την πορεία «ελάχιστου κόστους» που είναι ο άξονας Σουέζ - Γιβραλτάρ.
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την αναδιάρθρωση των αναγκών και ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το δημόσιο εμπλέκεται όλο και λιγότερο στη διαχείριση λιμένων, κυρώθηκε στη Βουλή η σύμβαση ΟΛΠ - Cosco Pacifice Ltd και της ΑΕΑΣ με την ονομασία Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά - ΣΕΠ για 35 χρόνια, ενώ η εν λόγω σύμβαση παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία ΑΕΑΣ, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση του ΣΕΜΠΟ να εισάγει την μετοχές της στο ΧΑ, εκδίδοντας νέες μετοχές, έχοντας έτσι ολοκληρώσεi το ένα σκέλος της κυβερνητικής πολιτικής για τα λιμάνια.


ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΠ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των αναγκών και των πρόσφατων εξελίξεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ, κ. Ν. Αναστασόπουλος μίλησε στο ΧΡΗΜΑ για τις επενδύσεις που θα πραγματοποιήσει ο ΟΛΠ, για τα αναμενόμενα οφέλη που απορρέουν από την πρόσφατη κύρωση της σύμβασης  ΟΛΠ-COSCO, καθώς επίσης και για τις μελλοντικές δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο ΟΛΠ.


ΧΡΗΜΑ_Τι επενδύσεις πρόκειται να γίνουν από την πλευρά του ΟΛΠ, πότε θα ολοκληρωθούν και ποια θα είναι τα οφέλη;
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ_Τα έργα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα επενδύσεων 2009-2013 διακρίνονται σε δύο ενότητες: α) Στον προϋπολογισμό δαπανών επενδύσεων του ΟΛΠ ΑΕ συνολικού ποσού 221,6 εκατ. ευρώ, β) Στα αυτοχρηματοδοτούμενα  έργα που θα εκτελεσθούν με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης, εκτιμούμενου ύψους 537 εκατ. ευρώ, στα περισσότερα των οποίων ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης  υπερβαίνει την εν λόγω πενταετία.
Στην πρώτη ενότητα, περιλαμβάνεται το υπό εξέλιξη έργο του Προβλήτα Ι στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, συνολικού ύψους άνω των 160 εκ. που χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 25% είτε με χρηματοδοτική μίσθωση, είτε άλλο προσφορότερο τρόπο και 25% από ίδια κεφάλαια. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται στο τέλος του 1ου  τριμήνου 2010, την δε εκμετάλλευση και λειτουργία  του θα έχει ο ΟΛΠ ΑΕ.  Κατά το υπόλοιπο μέρος, το επενδυτικό  πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα εκβάθυνσης του επιβατικού λιμένα, αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος και υποδομών και ανανέωσης υφιστάμενου εξοπλισμού, η χρηματοδότηση των οποίων προβλέπεται με ίδια Κεφάλαια.
Στα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα περιλαμβάνονται : 1.Το έργο αναβάθμισης του Προβλήτα ΙΙ και κατασκευής του Προβλήτα ΙΙΙ στο ΣΕΜΠΟ, συνολικού ύψους επένδυσης  320 εκατ.. ευρώ και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μέχρι το 2015. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης με την ανάδοχο εταιρεία CPL υπεγράφη 25-11-08. 2. Το έργο κατασκευής Σύγχρονου Εκθεσιακού Κέντρου στο Παλατάκι, ύψους επένδυσης  85 εκατ. ευρώ. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης με την ανάδοχο Κοινοπραξία υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2008 και η ολοκλήρωση θα πραγματοποιηθεί  σταδιακά το 2010-2011. Μακροπρόθεσμα και με στόχο την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του ΟΛΠ ΑΕ έργα ύψους 130 εκατ. ευρώ, που αφορούν στην αξιοποίηση του  κτιρίου της Παγόδας, καθώς και των αποθηκών  στο Κεντρικό Λιμάνι.
Με τα ανωτέρω έργα, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη κυρίως των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων & αυτοκινήτων με στόχο την εξέλιξή τους σε μείζονες σταθμούς διαμετακομιστικού εμπορίου προς τις αναδυόμενες αγορές των χωρών  της Μαύρης Θάλασσας και Α. Μεσογείου, ενώ παράλληλα, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα τους.


Χ_Πώς κρίνετε τις εξελίξεις στο κλάδος σας, τι θα αλλάξει για τον ΟΛΠ μετά από την κύρωση σύμβασης ΟΛΠ-COSCO; Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη για το λιμάνι του Πειραιά, για τους εργαζόμενους;
ΝΑ_Υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων με αιχμή του δόρατος την οικονομική κρίση οι εκτιμήσεις για το 2009 είναι συγκρατημένες. Ήδη από τους πρώτους 2 μήνες  η κίνηση των φορτίων παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, ιδιαίτερα στον τομέα των αυτοκινήτων σημειώνει πτώση άνω του 30% . Στα εμπορευματοκιβώτια διαπιστώνεται μικρότερη μείωση. Παρά την αρνητική συγκυρία,  ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η υπογραφείσα Σύμβαση Παραχώρησης με την COSCO με την οποία ο ΟΛΠ έχει εξασφαλίσει σημαντικό ετήσιο  εγγυημένο αντάλλαγμα, πέραν της αρχικής καταβολής των 50 εκ. που έχουν ήδη διατεθεί στον ΟΛΠ ΑΕ.  Μέσω της παραχώρησης, συνάπτεται μια σημαντική στρατηγική εμπορική συμμαχία, που επιτρέπει στην Ελλάδα να καταστεί αδιαμφισβήτητος εταίρος των κυριότερων αναδυόμενων ασιατικών και ευρωπαϊκών χωρών. Ο Πειραιάς θα καταστεί ο κόμβος για το εμπόριο της ευρύτερης περιοχής. Πρακτικά, το σύνολο του εμπορίου της Κίνας, της μεγαλύτερης εξαγωγικής χώρας του κόσμου για την Αν. Μεσόγειο και τα Βαλκάνια θα διέρχεται από τον Πειραιά. Η χώρα μας επομένως θα καταστεί ο εμπορικός κόμβος για το σύνολο των γειτονικών χωρών.
Η εν λόγω αύξηση των φορτίων θα αυξήσει τον όγκο εργασιών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι και θα αυξήσει παράλληλα και τις θέσεις εργασίας τόσο μέσα στο λιμάνι όσο και στις παραλιμενικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, από τις ανάγκες για προσωπικό του ιδιώτη στο ΝΣΕΜΠΟ θα δημιουργηθούν περίπου 1000 νέες θέσεις, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις με κάθε μια θέση στο λιμάνι δημιουργούνται περίπου 3 ακόμη θέσεις στις λοιπές ναυτιλιακές δραστηριότητες, άρα και περίπου 3000 νέες θέσεις εκτός του λιμανιού.


Χ_Ποιες δραστηριότητες εφεξής αναλαμβάνει ο ΟΛΠ;
ΝΑ_Ο ΟΛΠ θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην Προβλήτα Ι. Ταυτόχρονα ο ΟΛΠ θα διαθέτει τρία σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι της Cosco:
1. Τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και Γ/Γ ικανά να εξυπηρετήσουν τα πιο μοντέρνα και μεγάλα πλοία που έχουν κατασκευαστεί ή παραγγελθεί.
2. Βυθίσματα 18μ που επαρκούν για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των σημερινών μεγαλύτερων πλοίων του είδους αλλά και μελλοντικών ακόμη μεγαλύτερων.
3. Νέο σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που θα του επιτρέπει την αποδοτική λειτουργία των σύγχρονων μηχανημάτων.
Ο Π 1 είναι δυναμικότητας κατ’ ελάχιστον 1,1 εκατ. TEU και επαρκεί όχι μόνο για την εξυπηρέτηση του συνόλου του εγχωρίου φορτίου αλλά επιτρέπει σύμβαση για φορτίο μεταφόρτωσης περίπου 400.000 TEU.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΛΠ έλαβε μέτρα κατά της οικονομικής κρίσης  αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της στο διεθνές εμπόριο, στην ναυτιλία και στον εξυπηρετούμενο όγκο φορτίων στο λιμάνι. Ανάμεσα σε αυτά είναι επέκταση του «παγώματος» των τιμολογίων του ΟΛΠ για όλο το 2009, την αναστολή υποχρέωσης για ελάχιστο αριθμό οχημάτων ανά κατάπλου, το περιορισμό του εύρους κλίμακας χρεώσεων για τα μεταφορτούμενα οχήματα, ώστε οι εκπτώσεις να παρέχονται με μικρότερο αριθμό κινήσεων, κ.ά.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΛΠ
Κατά 32,28% σημείωσε μείωση ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ και ανήλθε στα 116,04 εκατ. ευρώ έναντι 171,35 εκατ. ευρώ το 2007, εξ αιτίας των κινητοποιήσεων του προσωπικού που είχε ως συνέπεια της την εκτροπή φορτίων προς άλλα λιμάνια της χώρας ή του εξωτερικού, μειωμένης δραστηριότητας του ΣΕΜΠΟ, ενώ κατά το α’ τρίμηνο του 2009, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 27,86 εκατ. ευρώ έναντι 19 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 46,60%. Τα έσοδα επίσης σημείωσαν αύξηση κατά το α’ τρίμηνο 2009, γεγονός που οφείλεται στην εξυπηρέτηση μεγαλυτέρου αριθμού εμπορευματοκιβωτίων στο ΣΕΜΠΟ  και στην ικανοποιητική αύξηση των λοιπών εκμεταλλεύσεων.
Τα λειτουργικά έσοδα κατέγραψαν μείωση κατά 6,58% και ανήλθαν στα 7,10 εκατ. ευρώ έναντι 7,60 εκατ. ευρώ, ενώ κατά 3,59% κατά το α’ τρίμηνο του 2009 σε σχέση με το αντίστοιχο 2008 φτάνοντας στα 1,61 εκατ. ευρώ έναντι 1,67 για την χρήση 2008. Τα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν κάμψη κατά 21,24% και ανήλθαν στα 112,83 εκατ. ευρώ έναντι 143,26 εκατ. ευρώ το 2007, κάμψη που οφείλεται στην μείωση αμοιβών του προσωπικού συνέπεια των κινητοποιήσεων των εργαζομένων, ενώ τα συνολικά έξοδα για το α’ τρίμηνο του 2009 αυξήθηκαν κατά 8,9% και ανήλθαν στα 27,49 εκατ. ευρώ έναντι 25,23 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος, αυξήθηκαν κατά 1,5% και ανήλθαν στα 2,58 εκατ. ευρώ έναντι 2,54 εκατ. ευρώ της για το αντίστοιχο διάστημα του 2008.
Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ανέρχεται σε 8,91 εκατ. ευρώ έναντι 33,45 εκατ. ευρώ το 2007, σημειώνοντας μείωση κατά 73,36%, ενώ στα 1,89 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της εταιρείας, έναντι ζημιάς 4,41 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2008. Ωστόσο, το αποτέλεσμα μετά φόρων παρουσίασε ζημιά 766,20, έναντι επίσης ζημιάς 5,02 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2008. Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας στις 31.3.2009 σημείωσαν μείωση κατά 10,61 εκατ. ευρώ, στα 30,99 εκατ. ευρώ έναντι 41,60 στις 31.12.2008 και κατά 6,94 εκατ. ευρώ εν συγκρίσει με τα χρηματικά διαθέσιμα στις 31.3.2008.


COSCO
Η εταιρεία Cosco Pacific Ltd, θυγατρική της China Cosco Holding, θυγατρική της Cosco, η οποία κατέχει το 50,97% των μετοχών της CPL, διαθέτει πλήρη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων, ξεκινώντας από την κατασκευή και διάθεση των εμπορευματοκιβωτίων, την θαλάσσια μεταφορά, την διαχείριση στις εγκαταστάσεις και διανομή αυτών μέσω εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παροχή συνδυασμένων μεταφορών.
Η CPL  θα λειτουργήσει στο λιμάνι του Πειραιά ως τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων κοινής πρόσβασης. Η Cosco πρόκειται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 320 εκατ. ευρώ,  σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του προβλήτα ΙΙ, καθώς και του ανατολικού μέρους του προβλήτα ΙΙΙ. Παράλληλα, θα εγκατασταθεί νέος κατάλληλος εξοπλισμός που θα επιτρέπει 21 Γ/Γ φορτοεκφορτώσης, καθώς και 54 μηχανήματα RTG, υιοθετώντας το συστήματος πυκνής στοιβασίας .
Οι εν λόγω επένδυση εντάσσεται στο νδ 2687/53 βάσει του οποίου η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παίρνει δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ενώ απολαμβάνει το δικαίωμα των φοροελαφρύνσεων.


MAERSK
Η Maersk Line με έδρα την Δανία, από τις  μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών στον κόσμο, με παρουσία σε περισσότερες από 125 χώρες στο κόσμο,  με στόλο που ξεπερνά τα 450 πλοία container και τα 1,300,000 ΤΕU (twenty feet equivalent unit container), και με παγκόσμιους συνεργάτες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες μέσω χερσαίων ή σιδηροδρομικών μεταφορών, στους στόχους του επενδυτικού της προγράμματος να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά, εξασφαλίζοντας παγκόσμια κάλυψη με το λιμένα του Πειραιά, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι επαναφέρει την ανταπόκρισή της μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Ευρώπης, με το πρώτο  πλοίο της γραμμής Scan Med να καταπλέει στο Πειραιά στις 23 Μαϊου 2009. Με δεδομένη την απόφαση αυτή, ο Διευθυντής Πωλήσεων της Maersk Hellas, κ. Β. Καρώνης αναφέρει στο ΧΡΗΜΑ τους στόχους της εταιρείας, εστιάζοντας στην σημαντικότητα της αγοράς της Βόρειας Ευρώπης σε σχέση με την Ελλάδα.


ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΩΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MAERSK ΕΛΛΑΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑ_Με ποια κριτήρια αποφάσισε η εταιρεία να επαναφέρει την ανταπόκρισή της μεταξύ Ελλάδας και Βόρεια Ευρώπης;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΩΝΗΣ_Η Maersk Line  επανέφερε  την ανταπόκριση μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Ευρώπης. Η γραμμή Scan Med  επανήλθε  δυναμικά προσφέροντας γρήγορη, αξιόπιστη και ανταγωνιστική εξυπηρέτηση στους πελάτες της Maersk, στοχεύοντας πάντα στην βελτίωση των υπηρεσιών της και παρουσιάζοντας συνεχώς καινούργιες υπηρεσίες στην Ελληνική αγορά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της σύνδεσης της Ελλάδας με τη Β. Ευρώπη, η γραμμή είχε διακοπεί λόγω της απεργίας στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Τώρα που η απεργία έχει λήξει, η Maersk επαναφέρει την γραμμή Scan Med τηρώντας τη δέσμευση προς τους πελάτες της για ποιοτικές υπηρεσίες μεταφορών που καλύπτουν τις ανάγκες τους. Η αγορά της Β. Ευρώπης είναι πολύ σημαντική και σίγουρα παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες για τους Έλληνες επιχειρηματίες. To 65% των εισαγωγών της Ελλάδας προέρχεται από την Ευρώπη, είναι πολύ σημαντική αγορά για τη χώρα μας. Με την επαναφορά της γραμμής Ελλάδας-Βόρεια - Ευρώπη, οι Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν πλέον να βασίζονται στη Maersk για εβδομαδιαίες αφίξεις από τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης.


Χ_Ποια λιμάνια της βόρειας Ευρώπης θα συνδέει η γραμμή;
ΒΚ_Το πρώτο καράβι της γραμμής ξεκίνησε από το Gothenburg της Σουηδίας στις 8 Μαΐου 2009 και έφτασε  στον Πειραιά στις 23 Μαΐου 2009.  Οι αφίξεις στον Πειραιά είναι εβδομαδιαίες, ενώ τα πλοία προσεγγίζουν τον προβλήτα 2 του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Νέο Ικόνιο.  Τα πλοία που θα χρησιμοποιούνται σε αυτή τη γραμμή είναι ιδιοκτησία της Maersk Line και έχουν χωρητικότητα 2,500 TEUS  (twenty equivalent unit), ενώ τα. λιμάνια που καλύπτει η γραμμή Scan Med είναι: Gothenburg, Σουηδία, Aarhus, Δανία, Bremerhaven, Γερμανία, Antwerp, Βέλγιο,  Goia Tauro, Ιταλία, Πειραιάς, Ελλάδα, Ambarli, Korfezi και Izmir, Τουρκία, Felixstowe, Αγγλία.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΙΘΑΝΟΣ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Παρελθόν αποτελεί ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση σε ιδιώτη του ΣΕΜΠΟ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΣ του ΟΛΘ ΑΕ,  η ακύρωση της προσφοράς που κατατέθηκε από την  κοινοπραξία Hutchison-Alapis έγινε με γνώμονα το όφελος για το λιμάνι, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις σε εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα αυτοχρηματοδότησης για την βελτίωση του προβλήτα νούμερο 6, ωστόσο ανοιχτό μένει το ενδεχόμενο νέου διαγωνισμού  για την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ σε ιδιώτη, διαμήνυσε ο κ Α. Παπαληγούρας.
Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης είναι σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος, κατέχοντας καίρια θέση, στο σταυροδρόμι των χερσαίων δικτύων μεταφορών Ανατολής-Δύσης (Εγνατία Οδός) και Βορρά-Νότου (ΠΑΘΕ και Διευρωπαϊκοί άξονες ΙΧ, IV και Χ), ενώ υποδομές και ανωδομές του λιμένα, καθώς και το πρόγραμμα ανάπτυξης που υλοποιείται παρέχουν ρεαλιστικές προοπτικές για σημαντική ενίσχυση του στρατηγικού του ρόλου στην ευρύτερη περιοχή. «Προσώρας, ο ΟΛΘ θα προχωρήσει σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 225 εκατ. ευρώ με χρονικό ορίζοντα το έτος 2014, στοχεύοντας στην αύξηση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων»,  δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας κύριος Α. Παπαληγούρας.
Η διοίκηση του ΟΛΘ έχει επιδοθεί σε προσπάθεια προσέλκυσης των χαμένων φορτίων από το λιμάνι, εξαιτίας των πολύμηνων κινητοποιήσεων των εργαζόμενων. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων εμφανίζεται αυξημένη κατά 18% στο πρώτο δίμηνο του 2009 και κατά 8% το Μάρτιο. Στην προσπάθεια ανάκτησης του χαμένου εδάφους, ο υπουργός ανακοίνωσε πως δεν θα πραγματοποιηθεί η προαναγγελθείσα αύξηση των τιμολογίων του ΟΛΘ κατά 2,5% για το 2009.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΛΘ
Μείωση πωλήσεων κατά 13,95% για το α’ τρίμηνο του 2009 εκτιμά ο ΟΛΘ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αναφέροντας επίσης της δραστηριότητες της εταιρείες και την στρατηγική θέση του Λιμένος, στις προγραμματισμένες επενδύσεις καθώς και στις υλοποιούμενες, ενώ σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26/52009, θα δοθεί μέρισμα ανά μετοχή στο ποσό των 0,18 ευρώ, το οποίο μετά του αναλογούντος φόρου, θα ανέλθει σε 0,162 ευρώ.


ΛΙΜΕΝΑΣ - ΝΑΒΙΠΕ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ
ΧΡΗΜΑ_Πώς κρίνετε τις συνθήκες και τις προοπτικές στην ελληνική αγορά υπηρεσιών διαχείρισης λιμένων;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ_Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα του Πειραιά στην εταιρεία COSCO, αλλά και την αξιοποίηση της νομοθεσίας περί Σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα σε επενδύσεις έργων υποδομής, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δούμε και άλλες επενδυτικές δραστηριότητες στον τομέα ανάπτυξης και λειτουργίας λιμενικών υποδομών.


Χ_Πώς αντιμετωπίζετε σας τις προκλήσεις που διαμορφώνει η οικονομική συγκυρία;
ΒΚ_Η παρούσα περίοδος χαρακτηρίζεται από την χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία ταλαιπωρεί την διεθνή οικονομία και κατ’ επέκταση και το διεθνές εμπόριο από το φθινόπωρο του 2008. Προβλέψεις έχουν γίνει πολλές από διάφορες πλευρές, αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι σε μια περίοδο κρίσης εκτός από τα προβλήματα παρατηρούμε και ευκαιρίες, τις οποίες κάθε επιχειρηματικός οργανισμός καλείται να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εταιρία μας αγωνίζεται κυρίως στους τομείς της βελτίωσης των λειτουργικών συστημάτων και του επαναπροσδιορισμού των τιμολογίων μας, ώστε οι τιμές μονάδος να συμβαδίζουν με την ποιότητα και το λειτουργικό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών. Η προσπάθειά μας αυτή βρίσκει τους πελάτες, με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, πρόθυμους να συνεργαστούν μαζί μας, διότι οι προτάσεις μας βρίσκονται μέσα στις δικές τους επιδιώξεις, που δεν είναι άλλο από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος το οποίο παράγουν.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS
ΦΩΤΗΣ ΔΑΟΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ LOGISTICS ΟΜΙΛΟΥ ΣΕΛΟΝΤΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LOGISTICS

Η στρατηγική ανάπτυξης των Παγκόσμιων Λιμενικών Διαχειριστών, που βασίζεται στην οργανική ανάπτυξη κυρίως μέσω συμβάσεων παραχώρησης, η οποία –ως γνωστόν– απαιτεί σημαντικά μειωμένες επενδύσεις σε αντίθεση με τις εξαγορές, είναι ένας από τους κύριους λόγους που συνετέλεσε στην αντοχή των διαχειριστών λιμενικών τερματικών σταθμών στην παγκόσμια οικονομική κρίση.
Ένας άλλος λόγος είναι η επιλογή του λιμένα με σκοπό την επένδυση με βάση την ύπαρξη σημαντικού φορτίου χερσαίας προέλευσης ή προορισμού σε αντίθεση με τη ζήτηση για υπηρεσίες μεταφόρτωσης. Όπως είναι γνωστό τα περιθώρια κέρδους στις υπηρεσίες μεταφόρτωσης είναι πολύ περιορισμένα σε αντίθεση με τις υπηρεσίες φόρτωσης φορτίου χερσαίας προέλευσης. Σε αυτό το μοτίβο κινείται και η εταιρία COSCO όσον αφορά στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Τα τελευταία έντεκα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προσπάθειες διαμόρφωσης πολιτικής λιμένων μέσω αναθεώρησης της Λευκής Βίβλου Μεταφορών, διοργάνωσης περιφερειακών συμβουλευτικών συνεδρίων και προσπάθειες πρόσβασης της αγοράς στις λιμενικές υπηρεσίες. Τα περιεχόμενα της πολιτικής λιμένων της ΕΕ περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων– την βιώσιμη ανάπτυξη που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών χωρητικότητας, την διαχείριση του περιβάλλοντος, τη διευθέτηση των εργασιακών θεμάτων και των θεμάτων ασφαλείας, τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ λιμένων και τη σύνταξη κανόνων κρατικής χρηματοδότησης.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, χρησιμοποιούνται κίνητρα ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής για απλοποιημένες διαδικασίες, παρότρυνση για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, βελτίωση της ασφάλειας και αναβάθμιση των σχέσεων λιμένων και τοπικής κοινωνίας.
Εκτός από την εκμετάλλευση των υπηρεσιών φόρτωσης / εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης, οι διεθνείς τάσεις καταγράφουν επενδύσεις για την ανάπτυξη των υπηρεσιών Logistics. Είναι ζωτικής σημασίας τα λιμάνια να προσφέρουν συνολικές λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι απλά παραδοσιακές λύσεις λιμένων. Οι διεθνείς τάσεις ωθούν τα σύγχρονα λιμάνια να μετατραπούν σε “one stop shop” αναφορικά με τις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας και τα ελληνικά λιμάνια πρέπει να ακολουθήσουν το συντομότερο ώστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας – που είναι από μόνη της ένα λιμάνι – να μην περιοριστεί λόγω αδυναμίας να παρέχουν ισάξια με τους διεθνής ανταγωνιστές τους υπηρεσίες. Και στην προσπάθειά τους αυτή πρέπει να βρουν συνεργάτη την πολιτεία, η οποία θα διασφαλίσει την παροχή των απαραίτητων πόρων για την κατασκευή υποδομών πρόσβασης και υπηρεσιών.
Η Ελληνική Εταιρεία Logistics έχει προτείνει –μέσω υπομνήματος προς την πολιτεία– την δημιουργία Γενικής Γραμματείας Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΓΓΕΑ) ως κεντρικού οργάνου που θα συντονίζει, χαράζει και διασφαλίζει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας από τα αρμόδια Υπουργεία, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που θα εντάσσεται η ΓΓΕΑ. Η πρότασή μας δεν αποσκοπεί σε περικοπή αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά αντίθετα στη δημιουργία οργάνου υποστήριξης για την απρόσκοπτη εφαρμογή της πολιτικής του.


ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Η τρίτη βόρεια πύλη της χώρας στον άξονα Δύσης - Ανατολής είναι ο εμπορικός λιμένας της Καβάλας η μετεγκατάσταση του οποίου στη Νέα Καρβάλη προβλέπεται να εξυπηρετεί κυρίως τη βιομηχανική ενδοχώρα και μελλοντικά φορτία διαμετακόμισης μέσω Βουλγαρίας. Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε. είναι ουσιαστικά ο διαχειριστής του λιμενικού συστήματος Καβάλας για τους εξής λιμένες: α) Λιμένας Ν. Περάμου (Ελευθερών), β) Κεντρικός (Παλαιός) Λιμένας Καβάλας, γ) Νέος Μείζων Λιμένας Νέας Καρβάλης - Φίλιππος Β΄, και δ) Λιμένας Κεραμωτής. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Καβάλας παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης διακίνησης εμπορευμάτων, ενώ με την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης, ο λιμένας θα καταστεί ικανός να εξυπηρετήσει εμπορευματική κίνηση κάθε είδους


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Η Αλεξανδρούπολη αναλαμβάνει ρόλο δεύτερης Βόρειας πύλης, όσον αφορά στην κίνηση διαμετακόμισης για φορτία που κινούνται με το σύστημα Ro Ro, κυρίως για εξυπηρέτηση των χωρών της Βαλκανικής ενδοχώρας και της Ανατολικής Ευρώπης. Ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς συνδέει τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας με αποφυγή χρήσεων των στενών του Βοσπόρου, έχει σύνδεση με την Εγνατία Οδό και με το σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ υπό εξέλιξη βρίσκεται το έργο εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και εκσκαφής του διαύλου του λιμένα προϋπολογισμού 23.000.000 για την εκβάθυνση στην παρούσα φάση 12,5 μέτρων, με δυνατότητα μέχρι και 15 μέτρων, στοχεύοντας στην προσέλκυση τμήματος της ναυτιλιακής κίνησης των Παρευξείνιων χωρών και την σύνδεση με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η κύρια δυτική πύλη της Χώρας είναι η Πάτρα και αποτελεί κομβικό σημείο στο σχεδιαζόμενο οδικό άξονα της Ιονίας Οδού-  Αδριατικής, ο οποίος αποτελείται από το χερσαίο σύστημα μεταφορών της ανατολικής Ιταλικής χερσονήσου, το αντίστοιχο σύστημα χερσαίων μεταφορών της δυτικής Ελλάδας και την σύνδεση μεταξύ Αδριατικής και Ιονίου Πελάγους. Ο διάδρομος αυτός αποτελεί ήδη ένα μεγάλο αριθμό απλών συνδυασμένων τερματικών σταθμών για υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων σε εθνικό επίπεδο, ενώ εκτελούνται έργα συντήρησης και αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων  των οποίων η ολοκλήρωση αναμένεται εντός του 2009. Σε φάση δε, αποπεράτωσης βρίσκεται το έργο του Νέου Λιμένα Πατρών το οποίο θα συνεισφέρει στην αύξηση διακίνησης φορτίων. Το συνολικό κόστος των προγραμματιζόμενων και εκτελούμενων έργων συμπεριλαμβανομένου και του Γ’ τμήματος που ανήκει στο Εμπορικό Λιμένα και της σύνδεσης με τον συγκοινωνιακό κόμβο της ΠΑΘΕ ανέρχεται στο ποσό των 185 εκατ. ευρώ, ενώ ο νέος επιβατικός σταθμός των Πατρών προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ αναμένεται να παραδοθεί το 2010.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Επιδιώκεται η ανάδειξη του ρόλου του λιμένα Ηγουμενίτσας στις συνδυασμένες μεταφορές, ο οποίος ισχυροποιείται με την αποπεράτωση της Εγνατίας Οδού, ως «Δυτική Πύλη» της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδος για τη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω φορτηγών οχημάτων, από και προς το εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας. Μεταξύ των στρατηγικών στόχων του επενδυτικού και αναπτυξιακού προγραμματισμού του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. επισημαίνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα, βάσει στρατηγικών εκσυγχρονισμού των κύριων λιμενικών δραστηριοτήτων, και της δημιουργίας νέων πακέτων υπηρεσιών. Στο επενδυτικό πρόγραμμα υποδομής του Οργανισμού, σε συνδυασμό με τον επαναπροσδιορισμό της Χερσαίας Ζώνης του λιμένα Ηγουμενίτσας, προβλέπονται έργα επέκτασης και βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής και των συνθηκών λειτουργίας του λιμένα, όπως επίσης δράσεις για τον οργανωτικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό του Οργανισμού.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ο λιμένας του Βόλου διαθέτει ικανοποιητική λιμενική υποδομή και επαρκή χερσαία ζώνη, ενώ το αντικείμενο δράσης του λιμένα εκτείνεται σε όλο το φάσμα των λιμενικών δραστηριοτήτων. Με τον οδικό άξονα Ε65 που συνδέει την Εγνατία με το Βόλο, ο λιμένας Βόλου αποτελεί, όπως και οι λιμένες Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, βασικό σημείο στο σχέδιο της ανάπτυξης της Εγνατίας. Ο Ο.Λ.Β. Α.Ε., με ενδοχώρα την Κεντρική Ελλάδα, αποτελεί πύλη μεταφορών προς Εύξεινο Πόντο, Μικρά Ασία (Σμύρνη), Μέση Ανατολή και Βορειοανατολική Αφρική, ενώ οι υποδομές και ο εξοπλισμός του δημιουργούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός Κέντρου Μεταφόρτωσης Εμπορευματοκιβωτίων. Οι προοπτικές αυτές θα ενισχυθούν στο μέγιστο με τη δημιουργία Ελεύθερης Εμπορευματικής Ζώνης διαμετακόμισης και αποθήκευσης.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο λιμένας του Ηρακλείου αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου επιβατών και εμπορευμάτων στο νησί της Κρήτης και έναν ιδιαίτερα σημαντικό κόμβο για τη διακίνηση εμπορευμάτων στον Ελληνικό χώρο.


ΑΛΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Στο πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» εντάσσεται η δημοπράτηση και άλλων λιμένων όπως της Μυκόνου, Σούδας, Ναυπλίου, Λαυρίου, Βόλου, Θήρας, Μεστών, Ρόδου και Πρεβέζης. Ωστόσο σύμφωνα με ανακοινώσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, σχετικές παρεμβάσεις θα γίνουν σε πολλά λιμάνια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, ενώ το κόστος τους θα καλυφθεί από την ΕΤΕπ κατά 50% και το υπόλοιπο από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους αλλά και ίδια διαθέσιμα των οργανισμών.


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
ΕΝΤΟΝΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


Το μέγεθος της αγοράς των ελληνικών τουριστικών λιμένων παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4% την περίοδο 2005-2008.


Με ανοδικούς ρυθμούς κινείται η αγορά των τουριστικών λιμένων στη χώρα μας, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση κλαδικής μελέτης η οποία κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι Μαρίνες, τα Αγκυροβόλια – Καταφύγια Τουριστικών Σκαφών, καθώς και οι Ξενοδοχειακοί Λιμένες που λειτουργούν στη χώρα μας.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα τη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων, με βάση τα στοιχεία του 2008 (Ιούλιος), το σύνολο των θέσεων ελλιμενισμού σκαφών όλων των κατηγοριών που έχουν χωροθετηθεί σε πανελλαδικό επίπεδο (δεν περιλαμβάνονται θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής σε εμπορικά λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και λιμενίσκους ναυταθλητικών ομίλων), ανέρχεται σε 19.269 θέσεις και οι οποίες αντιστοιχούν σε 128 λιμένες. Ωστόσο, 55 είναι στον αριθμό οι εν λειτουργία τουριστικοί λιμένες, αγκυροβόλια και καταφύγια το δε σύνολο των θέσεων ελλιμενισμού σε αυτούς ανέρχεται σε 10.015. Κατά κατηγορία, οι τουριστικοί λιμένες (μαρίνες) συγκεντρώνουν το 80,7% του συνόλου των εν λειτουργία θέσεων. Αν και έχουν ολοκληρωθεί οι χωροθετήσεις για 1.427 θέσεις ελλιμενισμού, στο στάδιο της κατασκευής βρίσκονται 9.254 θέσεις σε 73 τουριστικούς λιμένες, αγκυροβόλια – καταφύγια και ξενοδοχειακούς λιμένες ανά την επικράτεια, ενώ στο ΕΣΠΑ έχει ήδη ενταχθεί η κατασκευή 37 καταφυγίων – αγκυροβολίων συνολικού προϋπολογισμού 88 εκατ. ευρώ.
Το μέγεθος της αγοράς (σε αξία) των ελληνικών τουριστικών λιμένων παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4% κατά την περίοδο 2005-2008. Θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι το εκτιμώμενο μέγεθος αγοράς προέρχεται από το σύνολο των εν λειτουργία θέσεων ελλιμενισμού σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες), αγκυροβόλια – τουριστικά καταφύγια καθώς και ξενοδοχειακούς λιμένες της χώρας και αντιστοιχεί στο σύνολο των τελών ελλιμενισμού που καταβάλει κάθε σκάφος που δένει σε κάποια θέση ενός τουριστικού λιμένα.
Ως βασικότερος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη ζήτηση για υπηρεσίες τουριστικών λιμένων, θεωρείται ο θαλάσσιος τουρισμός και ειδικότερα το yachting και οι κρουαζιέρες. Επιπλέον, θέσεις ελλιμενισμού στους τουριστικούς λιμένες της χώρας, ζητούνται και από τον υφιστάμενο στόλο των σκαφών εκείνων που κυκλοφορούν στις ελληνικές θάλασσες. Το 2007 αφίχθησαν στη χώρα μας μέσω κρουαζιέρων 1,2 εκατ. αλλοδαποί τουρίστες, αντιπροσωπεύοντας μερίδιο 6,6% στο σύνολο των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών το συγκεκριμένο έτος. Επίσης, καταχωρήθηκαν στα βιβλία μικρών σκαφών των διαφόρων λιμενικών υπηρεσιών της χώρας 11.112 νέα σκάφη με μήκος έως 10 μέτρα (αύξηση 14,9% σε σχέση με το 2006), ενώ εκτιμάται ότι σήμερα στις ελληνικές θάλασσες πλέουν περίπου 4.200 επαγγελματικά τουριστικά σκάφη.
Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 11 εταιρειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία τόσο για το 2007 όσο και για το 2006. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 165,3 εκατ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2006 αύξηση η οποία προήλθε κυρίως από τα υψηλότερα καθαρά πάγια.
Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 64,7 εκατ. ευρώ το 2007 από 61 εκατ. ευρώ το 2006, σημειώνοντας αύξηση 5,9%. Οι μεν μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 2006, οι δε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 34,6% την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των 11 εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 13,7% το 2007 (30,6 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το 2006, ενώ οι εταιρίες του δείγματος εμφανίζουν κέρδη το 2007 έναντι ζημιών το 2006, λόγω κυρίως της αύξησης των προμηθειών και λοιπών λειτουργικών εσόδων. Όσον αφορά τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, η σχέση των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια δεν μεταβλήθηκε σημαντικά το 2007 (1,56) σε σχέση με το 2006 (1,62), ενώ η γενική ρευστότητα αυξήθηκε από 0,6 (2006) σε 0,87 (2007).
Παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση, θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τόσο τον αριθμό των τουριστών που αναμένεται να επισκεφθούν τη χώρα μας το 2009 όσο και το ύψος των δαπανών που θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Όσον αφορά ειδικά τον κλάδο των τουριστικών λιμένων, με δεδομένη την έλλειψη θέσεων ελλιμενισμού στις ελληνικές θάλασσες, οι πιθανές απώλειες από τυχόν μείωση του θαλάσσιου τουρισμού δεν αναμένεται να είναι σημαντικές.

  Περιεχόμενα
ΧΡΗΜΑ τ. 353, Ιούνιος 2009
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΟΓΙΚΗΣ…
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΘΕΜΑ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ AKINHTA
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2009
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (συνέχεια)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (συνέχεια)
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site