Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2009 - Τεύχος 354                              

Entersoft
Πρώτη στα Microsoft Windows 7
Η Entersoft είναι η πρώτη ελληνική εταιρία επίσημα πιστοποιημένη για την νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, Windows 7. Τα Windows 7 θα προσδώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα αξιοπιστίας, ταχύτητας και πλήρους εκμετάλλευσης των σύγχρονων εξελίξεων στον τεχνολογικό εξοπλισμό, και αναμένεται να είναι διαθέσιμα στην αγορά τον ερχόμενο Οκτώβριο. Τέλος, ένα ακόμη αποτέλεσμα της εργασίας της Entersoft στο επίσημο preparation και launch των Windows 7 από τον Νοέμβριο του 2008 είναι και η αναφορά της από στο επίσημο site της Microsoft:.


Έδραση Χ. Ψαλλίδας
Ανάληψη έργου της ΕΥΔΑΠ
Με ένα ακόμη σημαντικό έργο η εισηγμένη Εδραση - Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ διευρύνει τον όγκο εργασιών της. Η εταιρεία στις 10 Ιουνίου 2009, υπέγραψε μία νέα μεγάλη σύμβαση, με την ΕΥΔΑΠ, το συμβατικό αντικείμενο της οποίας, με αναθεώρηση και ΦΠΑ, ανέρχεται σε 11.267.717,82 ευρώ. Το νέο έργο που ανέλαβε η Έδραση  είναι η «εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών του έργου Βασικοί Συλλεκτήρες Αποχέτευσης Ακάθαρτων Υδάτων Θριασίου Πεδίου - Εργολαβία Α431», ενώ η διάρκεια εργασιών -σύμφωνα με τον προγραμματισμό- θα είναι 28 μήνες. Το νέο έργο, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 45% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύει το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της Έδρασης, το οποίο κυμαίνεται στο επίπεδο των 180 εκατ. ευρώ.


ΣΜΕΧΑ
Κατά της συμφωνίας ΟΤΕ - DT
Ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) υπέβαλε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της  συμφωνίας  ΟΤΕ - Deutsche Telecom, επειδή δεν προέβλεπε δημόσια πρόταση για όλους τους μετόχους του ΟΤΕ. Ο ΣΜΕΧΑ θεωρεί ότι η διαδικασία πώλησης - διάθεσης του συγκεκριμένου πακέτου μετοχών του ΟΤΕ προς την DT χαρακτηρίσθηκε από αδιαφάνεια, διακριτική μεταχείριση σε βάρος των υπολοίπων μετόχων του ΟΤΕ, ανισότητα και αδικαιολόγητους περιορισμούς στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι το άθροισμα των ψήφων DT και Δημοσίου ξεπερνά το 50%, έναντι του προβλεπόμενου από τον νόμο 33%, αγνοήθηκαν εντελώς τα δικαιώματα των 112.000 υπολοίπων μετόχων του ΟΤΕ. Η τιμή στην οποία άλλωστε πούλησε η MIG το μερίδιό της στην DT (26 ευρώ ανά μετοχή) ήταν αρκετά υψηλότερη από την τιμή που επικρατούσε στην αγορά την ίδια εποχή (19,14 ευρώ) και αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία του ΟΤΕ. Η παράλειψη αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα άρθρα 3 και 5 της Οδηγίας 2004/25/EK της 21ης Απριλίου 2004 καθώς και με το άρθρα 7, 8 και 9 του  ν.3461/2006.
Η αρμόδια για την τήρηση των διατάξεων αυτών προηγούμενη Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που διορίσθηκε και υπαγόταν στον Υπουργό Οικονομίας αγνόησε τα δικαιώματά τους με την δικαιολογία ότι οι προστατευτικές αυτές διατάξεις δεν ισχύουν επί αποκρατικοποιήσεων.
Επί πλέον, είναι φανερό ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που ενώ υπάγεται και διορίζεται από τον Υπουργό καλείται να ελέγξει τις εισηγμένες ΔΕΚΟ, κύριος μέτοχος των οποίων είναι το ελληνικό δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον ίδιο Υπουργό. Η σύγκρουση αυτή είναι προφανές ότι έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη με τον τελευταίο νόμο, σύμφωνα με τον οποίο ο Υπουργός διορίζει 5 από τα 7 μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ
Κατά 133,79% καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε, καθώς τόσο μέσω της άσκησης «δικαιωμάτων προτίμησης» εκ μέρους των κατόχων αυτών, όσο και μέσω της άσκησης της «δυνατότητας προεγγραφής» εκ μέρους των δικαιούμενων προεγγραφής, κατεγράφη εν συνόλω ζήτηση για την απόκτηση 190.294.197 νέων μετοχών. Από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης εκ μέρους των κατόχων αυτών-η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 96,52%- ήτοι κατά ποσό ύψους 507.948,017,60 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 137.283.248 νέες μετοχές (με τιμή διάθεσης 3,70€ ανά μετοχή), ενώ παρέμειναν αδιάθετες 4.949.734 μετοχές, λόγω μη άσκησης ισάριθμων δικαιωμάτων προτίμησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την πλήρη κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, κατόπιν της οποίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά 526.262.033,40 ευρώ, με την έκδοση 142.232.982 νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ έκαστη. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται πλέον σε 1.277.484.066,80 ευρώ, διαιρούμενο αντίστοιχα σε 284.465.964 άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές και σε 60.800.000 ενσώματες, προνομιούχες, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ έκαστη.


Ιατρικό Αθηνών
Συμφωνία με την Allianz
Συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρεία Allianz Ελλάδος υπέγραψε το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για την απευθείας κάλυψη των ασφαλισμένων της με προγράμματα υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδας. Ο κύριος Άγγελος Ευτυχίδης Εκτελεστικός Διευθυντής της Allianz Ελλάδος δήλωσε πως η συμφωνία αυτή «Για μεν την Allianz θα προσθέσει ικανοποίηση στους πελάτες από την επιλογή που τους προσφέρουμε  αλλά και αυξημένες πωλήσεις, για δε το Ιατρικό Διαβαλκανικό θα προσθέσει στους εν δυνάμει πελάτες/νοσηλευόμενους μία ομάδα αυξημένων απαιτήσεων και δυνατοτήτων.» Από την πλευρά του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δήλωσε ο κύριος Α. Γερονικολάου ότι «Με γνώμονα τον άνθρωπο και στόχο την ουσιαστική και πλήρη φροντίδα των ασθενών μας, δημιουργούμε ένα περιβάλλον που ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες και απαιτήσεις τους.»


Υγεία
Νέος Διοικητικός Διευθυντής
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, το«Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία ΑΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το διορισμό του κ. Κυριάκου Κοψίδη στην θέση του Διοικητικού Διευθυντή του Υγεία ΑΕ. Ο κ. Κ. Κοψίδης είναι απόφοιτος της σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε επί έξι χρόνια στην Εταιρία «Arthur Andersen» στο ναυτιλιακό τομέα και στην συνέχεια ως Οικονομικός Διευθυντής διαφόρων ναυτιλιακών εταιρειών. Από το 1991 εργάζεται στο χώρο της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας ως Οικονομικός Διευθυντής (ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ για πέντε χρόνια), ενώ τα τελευταία εννέα χρόνια διετέλεσε Γενικός Διευθυντής σε Κλινικές των Ομίλων Ιατρικού Αθηνών και Ιασώ.


Intrasoft
Συμβάσεις 60 εκατ. ευρώ
Η Intrasoft International, διά συμμετοχών σε κοινοπραξίες, ανέλαβε τρεις νέες τετραετείς συμβάσεις-πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρώτη σύμβαση της κοινοπραξίας Intrasoft International, Sword Luxembourg και Cronos Belgium αφορά στις υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσει του χρόνου και των μέσων. Η δεύτερη σύμβαση της κοινοπραξίας Intrasoft International και Sword Luxembourg αφορά στις υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού με τη μορφή σταθερής τιμής. Η τρίτη σύμβαση περιλαμβάνει τις υπηρεσίες υποστήριξης τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, και ανατέθηκε στην κοινοπραξία Intrasoft International και IBM.
Η αξία του μεριδίου της Intrasoft International για τις τρεις αυτές συμβάσεις ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ. Περισσότερες από 14 κοινοπραξίες, αποτελούμενες από 34 μεγάλες και μεσαίου μεγέθους εταιρίες, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, καθώς ήταν από τους πιο σημαντικούς διαγωνισμούς στην αγορά ΤΠΕ το 2008, τόσο σε μέγεθος όσο και σε προϋπολογισμό.
Οι νέες συμβάσεις-πλαίσιο ανατίθενται στην Intrasoft International ως συνέχεια της σύμβασης-πλαίσιο για τη διαχείριση του Έκτου Προγράμματος Πλαισίου (ΠΠ6).


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...ΥΦΕΣΗ: ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ... ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2009
ΑΡΘΡΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ... ΧΑΜΟΓΕΛΑ
BANKING MONEY CONFERENCE 2009
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY: ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site