Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2006                               Τεύχος 321

E-Business O «γίγαντας» που δεν ξύπνησε...
Παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης,όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή


Η πρόοδος της Ελλάδας στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών δεν είναι, δυστυχώς, μέχρι σήμερα ικανοποιητική. Η πορεία που ακολούθησε η χώρα τα τελευταία χρόνια την οδήγησε σε χαμηλές θέσεις στους περισσότερους δείκτες τεχνολογικής κατάταξης στην Ευρώπη, δημιουργώντας ασφαλώς ένα μεγάλο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις άλλες πιο προηγμένες τεχνολογικά χώρες.
Ασφαλώς τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποια βήματα για τη μεγαλύτερη διείσδυση της Τεχνολογίας στη χώρα μας ωστόσο αυτά γίνονται μάλλον... σημειωτόν.
Η αυξανόμενη υιοθέτηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορεί να μην αποτελεί πανάκεια για την ανάπτυξη μιας οικονομίας, όμως οδηγεί σε αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης σε πληροφορίες, σε αποδοτικότερη αξιοποίηση του χρόνου των εργαζομένων και στη διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, με τους προμηθευτές και τους πελάτες. Για την καλύτερη εφαρμογή των ΤΠΕ βέβαια, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να ελέγχει τη συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα επιχείρησης και συνεργατών/ πελατών, τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτείται να έχει το προσωπικό και το κόστος (τηλε-επικοινωνιακό, εγκατάστασης και Συντήρησης).
Ωστόσο δεν λείπουν και τα προβλήματα. Μεταξύ των κυριοτέρων αναφέρονται ο μη επαρκής αριθμός προμηθευτών/αγοραστών, η αβεβαιότητα ασφάλειας των συναλλαγών και η ακαταλληλότητα πρώτων υλών και προϊόντων για online προμήθεια ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους επιχείρησης.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η διείσδυση των πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις να παραμένει σε μέτρια έως χαμηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από τον κλάδο ή το μέγεθος της επιχείρησης.
Εξαίρεση αποτελεί ο μεγάλος βαθμός αξιοποίησης του Διαδικτύου και η ύπαρξη ιστοσελίδας σε αρκετά μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων ή οργανισμών, τα οποία όμως αποτελούν μόνο το αρχικό στάδιο υιοθέτησης πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου (online πωλήσεις και προμήθειες) είναι εξαιρετικά μικρή, χωρίς να διαφαίνονται στον ορίζοντα προοπτικές για περαιτέρω αύξησή της λόγω της θεώρησης ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προμηθευτών/αγοραστών και λόγω της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να υπάρχει για την ασφάλεια των συναλλαγών.
Από την άλλη πλευρά, σημαντικά βοηθούν τα κίνητρα χρηματοδότησης τέτοιων επενδύσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού. Υπογραμμίζεται ότι περίπου 7 στις 10 επιχειρήσεις κάνουν σεμινάρια για ΤΠΕ στο προσωπικό τους. Ωστόσο, η διείσδυση της τηλεεργασίας δεν είναι μεγάλη, αφού περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις δεν την εφαρμόζουν, ενώ οι γνώμες των στελεχών διίστανται για το μέλλον της τηλεεργασίας. Το 2003, 5 στις 10 επιχειρήσεις γνώριζαν το λογισμικό Open Source, ενώ το 2004 το γνώριζαν 6 στις 10 επιχειρήσεις (κυρίως οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών). Από αυτές όμως μόλις 4 στις 10 το χρησιμοποιούν. Πάντως οι μισές από αυτές που δεν το χρησιμοποιούν, πιστεύουν ότι θα το κάνουν κατά την επόμενη 5ετία.
Ας δούμε όμως ποια είναι η εικόνα της… «τεχνολογικής Ελλάδας» σήμερα.


ΗλεκτρονικOI ΥπολογιστέΣ
Σε έρευνα που έγινε σε 1.800 μικρομεσαίες προέκυψε ότι το 42% των επιχειρήσεων διέθεταν το 2004 ηλεκτρονικό υπολογιστή έναντι 34% το 2001.
Ο βασικός λόγος για τη μικρή διείσδυση θεωρείται η έλλειψη αναγκαιότητας από το αντικείμενο της εργασίας, ενώ άλλες αιτίες αφορούν στην έλλειψη κατάλληλων εφαρμογών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στην έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και ενημέρωσης.
Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη διείσδυση Η/Υ στις επιχειρήσεις είναι αυτές του Βορείου Αιγαίου (54%), της Κεντρικής Μακεδονίας (44%), της Δυτικής Ελλάδας (44%) και της Δυτικής Μακεδονίας (44%). Τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην Ήπειρο (32%), την Κρήτη (34%) και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (36%).
Σημαντικό ρόλο παίζει και το μέγεθος της επιχείρησης καθώς στις επιχειρήσεις με προσωπικό 50-250 εργαζομένων υπάρχουν σε όλες Η/Υ, ενώ το ποσοστό υποχωρεί στις μικρότερες (92% για προσωπικό 11-50 ατόμων, 78% για προσωπικό 6-10 ατόμων και 39% για προσωπικό 1-5 ατόμων).
Σχετικά με τους κλάδους με την υψηλότερη διείσδυση Η/Υ, στην πρώτη θέση βρίσκεται η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (84%) και ακολουθούν ο κλάδος παροχής υπηρεσιών (56%) και οι μεταποιητικές βιομηχανίες (43%) ενώ τη χειρότερη επίδοση έχουν τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια (9%). Τέλος, αναφορικά με τα τμήματα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν περισσότερο τους Η/Υ, αυτά είναι κατά σειρά το λογιστήριο (54%), οι πωλήσεις (44%) και η αποθήκη (30%).


Internet
Σε μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία αφορά στη διείσδυση των ΤΠΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2003-2004 προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με τη χρήση του Internet και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Αναφορικά με το Internet, αυτό ουσιαστικά χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων σχεδόν σε καθημερινή βάση. Τα μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης αναφέρονται στο Βόρειο Αιγαίο (89%), την Ήπειρο (85%) και το Νότιο Αιγαίου (78%) και τα χαμηλότερα στη Θεσσαλία (47%) και τη Δυτική Ελλάδα (51%).
Η μεγαλύτερη χρήση αφορά τα LAN, Website και Intranet, ενώ μικρότερη είναι η χρήση των Wireless WAN, Extranet και Videoconferencing.
Το 2004, το 70% των επιχειρήσεων είχε πλήρη διασύνδεση έναντι 60% το 2003, ωστόσο υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια χρήσης ΤΠΕ από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η μισθωμένη γραμμή, το xDSL και το ISDN αποτελούν τους βασικούς τρόπους σύνδεσης.
Η αναζήτηση πληροφοριών (ενημέρωση) και οι συναλλαγές με Τράπεζες και το Δημόσιο αποτελούν τους βασικούς λόγους χρήσης του Internet. Σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών σημειώνουμε ότι το 2004, 87% των επιχειρήσεων του δείγματος εφάρμοζαν πολιτική ασφάλειας, έναντι 79% το 2003.
Σημειώνουμε ακόμη ότι το 2004, ιστοσελίδα στο Internet διέθετε το 82,2% των επιχειρήσεων του δείγματος, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2003 ήταν 80,6%. Η ενημέρωση για το ιστορικό και τις δραστηριότητες της επιχείρησης και η προβολή των προϊόντων/υπηρεσιών αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες ύπαρξης ιστοσελίδας.


ΗλεκτρονικEΣ ΣυναλλαγEΣ
Λιγότερες από 2 στις 10 επιχειρήσεις συμμετέχει σε e-marketplace. Σημειώνεται βέβαια ότι, ενώ το 2003, περίπου 8% των επιχειρήσεων διενεργούσε ηλεκτρονικές δημοπρασίες, το αντίστοιχο ποσοστό το 2004 ανέβηκε στο 18%. Ακόμη, περίπου 2 στις 10 επιχειρήσεις διενεργεί online πωλήσεις.
Οι λόγοι του χαμηλού αυτού ποσοστού είναι ότι τα προϊόντα των περισσοτέρων επιχειρήσεων δεν μπορούν να τεθούν ηλεκτρονικά προς πώληση, η αβεβαιότητα των πληρωμών καθώς και ο μικρός αριθμός πελατών που δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο καθώς και το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό που καταλαμβάνουν οι πωλήσεις αυτές στο σύνολο των πωλήσεων.
Ο συνήθης τρόπος παραγγελίας είναι μέσω e-mail (μικρές), και Internet/ Website (μεγάλες). Σημειώνεται ότι στις μισές επιχειρήσεις υπάρχει αυτόματη ενημέρωση των εσωτερικών συστημάτων (κυρίως ελέγχου αποθηκών και διακίνηση εμπορευμάτων) ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι πληρωμής online, ωστόσο ο πιο συνηθισμένος είναι η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Επειδή όμως οι περισσότεροι καταναλωτές αποφεύγουν την ηλεκτρονική συναλλαγή οι εταιρίες χρησιμοποιούν είτε το απλό ταχυδρομείο, είτε τα courier για τις συναλλαγές τους με τους πελάτες.
Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος διενεργούν online προμήθειες. Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για online προμήθειες είτε επειδή δεν υπάρχει ανάγκη για το αντικείμενο εργασίας, είτε επειδή τα προϊόντα που αγοράζει η κάθε επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση.
Συνηθέστερος τρόπος παραγγελίας είναι μέσω e-mail και website (κυρίως σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών). Οι πληρωμές γίνονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.
Ας επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το «ηλεκτρονικό επιχειρείν».


E-Business
Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business), αποτελεί έννοια ευρύτερη από το ηλεκτρονικό εμπόριο και αναφέρεται στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών μιας επιχείρησης με τη χρήση δικτύων (Intranet, Extranet, Internet), καθώς και με τη διαχείριση των σχέσεων με τον πελάτη (Customer Relation Management-CRM), τη διαχείριση αποθεμάτων και παραγγελιών (Supply Chain Management-SCM) και την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιχειρηματικών πόρων (Enterprise Resource Planning-ERP).
Οι τρεις βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι:
> Ηλεκτρονικές συναλλαγές επιχειρήσεων με καταναλωτές, (Business-to-Consumer).
> Ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Business-to-Business).
> Ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους (Business-to-Government).
Όταν μιλάμε για ηλεκτρονικό επιχειρείν  ουσιαστικά αναφερόμαστε είτε σε εφαρμογές που αφορούν στη διαχείριση της αλυσίδας προμήθειας-αποθήκευσης-παραγωγής, είτε σε εφαρμογές που αφορούν στο marketing, τις πωλήσεις, τη διακίνηση, την υποστήριξη και τη διοίκηση.
H πρώτη κατηγορία αποτελεί το «λίκνο» των εφαρμογών και λύσεων B2B (Business to Business), με σημαντικότερους εκπρόσωπους τα συστήματα Supply Chain Management (SCM), τις εφαρμογές συνεργασίας μεταξύ εταιριών και συστημάτων (Collaborative Services, Application to Application systems), τις εφαρμογές Knowledge Management και Business Intelligence.
Αντίστοιχα, η δεύτερη κατηγορία συγκεντρώνει τυπικές B2B (Business to Business) και B2C (Business to Consumer) εφαρμογές, όπως τα συστήματα Customer Relationship Management (CRM), τα διάφορα συστήματα E-Commerce, αλλά και το "πελατο-κατευθυνόμενο" μέρος των συστημάτων SCM και Κnowledge Μanagement.
Στην Ελλάδα, οι συναλλαγές τόσο μεταξύ επιχειρήσεων, όσο και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών παρουσιάζουν αυξητική τάση.
Ολοένα περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το αντιλαμβάνονται και έχουν πλέον παρουσία στο Διαδίκτυο, το οποίο και δείχνουν να αξιοποιούν πέραν της απλής παρουσίας τους σε αυτό, συναλλασσόμενες είτε μεταξύ τους είτε με το κοινό.
Οι καταναλωτές, από την πλευρά τους, έχουν αρχίσει να δείχνουν ενδιαφέρον -το οποίο καταγράφεται από την πληθώρα διαδικτυακών συναλλαγών- και εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των online αγορών. Σημαντικοί παράγοντες για τη διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν εν γένει είναι η ασφάλεια και η αξιοπιστία.


Τα οφEλη του e-business
Μια επιτυχημένη στρατηγική e-business παρέχει στην εταιρία που την προωθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μείωση λειτουργικού κόστους και προστιθέμενη αξία για τους πελάτες. Σε γενικές γραμμές, το e-business μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των σχέσεων της εταιρίας με τους πελάτες της και με όσους γενικά σχετίζονται με την εταιρία (εργαζόμενοι, προμηθευτές κτλ.) και να μειώσει το κόστος συναλλαγών της. Ακόμη, μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση της αλυσίδας προμηθειών, τα συστήματα πωλήσεων και διαχείρισης του δικτύου διανομής και να αναπτύξει την τεχνογνωσία των εργαζομένων.
Ειδικότερα, ορισμένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των εταιριών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο εκδήλωσης της ηλεκτρονικής τους επιχειρηματικότητας (e - επιχειρείν) είναι τα ακόλουθα:
Μειωμένη τιμή πρώτων υλών: Η αγορά των ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου μειώνει την τιμή τους λόγω της συναλλαγής με πολλούς προμηθευτές. Το φαινόμενο αυτό εντείνει τον ανταγωνισμό και την αύξηση των προσφορών.
Μειωμένη ποσότητα αποθεμάτων: Η αναδιοργάνωση της επιχείρησης και η ενσωμάτωση του Διαδικτύου στη διαδικασία παραγωγής και διανομής των αγαθών οδηγεί στην αποθήκευση της απολύτως αναγκαίας ποσότητας προϊόντων και κατ΄ επέκταση στη μείωση του κόστους.
Συμπίεση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων: Οι εταιρίες, μέσω του Διαδικτύου, μειώνουν το χρόνο διανομής των προϊόντων τους και τα διακινούν αποτελεσματικότερα.
Μειωμένο κόστος συναλλαγών: Ιδιαίτερα οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές στο Διαδίκτυο είναι φθηνότερες από τις αντίστοιχες παραδοσιακές συναλλαγές.
Ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη της επιχείρησης και είσοδος σε νέες και διευρυμένες αγορές: Όλες οι χώρες του κόσμου και όλοι οι άνθρωποι απέχουν το ίδιο στο χώρο του Internet.


Η κλαδικH διεIσδυση του e-business
Τα αποτελέσματα του e-επιχειρείν θεωρούνται πολύ σημαντικά σε τομείς που είτε κατασκευάζουν ή λειτουργούν συστήματα Πληροφορικής (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Βιομηχανία Ηλεκτρονικών Ειδών), είτε επωφελούνται από την ψηφιοποίηση των προϊόντων τους (Εκδόσεις – Εκτυπώσεις).
Στον τομέα του Τουρισμού επίσης, οι επιχειρήσεις εκτιμούν πως το e-επιχειρείν θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ωστόσο, στον ίδιο τομέα παρατηρείται καθυστέρηση στην υιοθέτηση του e-επιχειρείν, καθώς μόνο το ένα τρίτο των επιχειρήσεων δηλώνει πως είναι ήδη πολύ σημαντικό για αυτές.
Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για το μέλλον, οι πλέον «συντηρητικοί» κλάδοι είναι αυτοί των Τροφίμων και Ποτών, της Βιομηχανίας, και της Κατασκευής Μεταλλικών Προϊόντων. Γενικά είναι προφανές ότι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή λειτουργούν συστήματα Πληροφορικής τα υιοθετούν πιο εύκολα και για τη δική τους λειτουργία.
Γενικότερα, σημαντικότερα πλεονεκτήματα του e-επιχειρείν αποδεικνύονται όσα αφορούν στις ενδοεταιρικές διαδικασίες. Πάνω από το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι εν λόγω διαδικασίες άλλαξαν σημαντικά ή έστω σε κάποιο βαθμό, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί πως η εκτίμηση για τις αλλαγές, σε ό,τι έχει να κάνει με την οργανωτική δομή αλλά και τις σχέσεις με τους πελάτες, είναι παρεμφερής.


E-marketplaces
Tα e-marketplaces (ηλεκτρονικές αγορές) αποτελούν τη σύγχρονη τάση στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και προσανατολίζονται στη δημιουργία διαδραστικών εμπορικών κοινοτήτων που προσφέρουν δυναμικές -και όχι στατικές- λύσεις. Τα e-marketplaces αναφέρoνται σε μια νέα αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελιών η οποία συνδέει άμεσα τους πελάτες με τους προμηθευτές τους και επιτρέπει στους συμμετέχοντες αγοραστές και πωλητές να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τιμές και προσφορές προϊόντων.
Η λογική λειτουργίας τους είναι εξαιρετικά απλή και βασίζεται στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου συνευρίσκονται προμηθευτές και αγοραστές. Μέσω της πλατφόρμας αυτής διενεργούνται αγοραπωλησίες ειδών ή υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, τα εμπλεκόμενα μέρη στις ηλεκτρονικές αγορές είναι τρία: οι προμηθευτές, οι αγοραστές και αυτός που έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αγοράς.
Αρκετά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τίποτα δεν εμποδίζει κάποιο από τα παραπάνω μέρη να έχει και άλλο ή ακόμα και άλλους ρόλους στην όλη διαδικασία, καθώς ο προμηθευτής κάποιων ειδών μπορεί να γίνει αγοραστής κάποιων άλλων και το αντίστροφο, ο δημιουργός της πλατφόρμας μπορεί να λειτουργήσει και ως προμηθευτής ή αγοραστής ειδών/υπηρεσιών.
Επίσης, κάποιος από τους προμηθευτές ή τους αγοραστές (ή και συνασπισμός αυτών) μπορεί να είναι οι ίδιοι δημιουργοί της πλατφόρμας, σε μία προσπάθεια να αυτοματοποιήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα τους.
Η λογική της ηλεκτρονικής αγοράς είναι τέτοια που σε καμία περίπτωση οι πολλαπλοί ρόλοι δεν αποτελούν πρόβλημα, καθώς υπάρχει διάκριση των ιδιοτήτων σε κάθε στάδιο (είναι αδιάφορο εάν ο προμηθευτής είναι και αγοραστής ή εάν ο αγοραστής είναι αυτός που έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα).


ΕλλAδα
Στην Ελλάδα ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων είναι το Β2Β Construct (www.b2bconstruct.gr), μια στρατηγική συνεργασία τριών μεγάλων ομίλων στον χώρο των κατασκευών: των εταιριών J&Ρ Αβαξ, Ελληνική Τεχνοδομική - Ακτωρ, ΓΕΚ Τέρνα. Μέσα σε τέσσερα περίπου χρόνια από την ίδρυσή της η εταιρία έχει ήδη αναπτύξει ένα δίκτυο 600 προμηθευτών και 35 περίπου εγγεγραμμένων κατασκευαστών-αγοραστών και διαδικτυακές συναλλαγές άνω των 207 εκατ. ευρώ.
Άλλοι μεγάλοι κόμβοι στο χώρο του B2B που λειτουργούν στην Ελλάδα σήμερα είναι η CosmOne (www. cosmo-one.gr) - στην οποία μετέχουν οι εταιρίες Cosmote, ΟΤΕ, Διηνεκής Πληροφορική, η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα - και το Business Exchanges (www.be24.gr), θυγατρική εταιρία της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, στην οποία μετέχουν οι εταιρίες Vodafone, LogicDis και οι όμιλοι Φουρλή και Κορασίδη.


B2B Construct
Η E-Construction Α.Ε ιδρύθηκε το Μάιο του 2002 με αντικείμενο την ανάπτυξη και παροχή λύσεων Διεπιχειρησιακού (b2b) Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον κλάδο των κατασκευών. Η εταιρία δημιούργησε την πρώτη πύλη στο χώρο με ηλεκτρονική διεύθυνση www.b2bconstruct.gr.
Η ηλεκτρονική αγορά προσφέρει υποδομές και υπηρεσίες σε μέλη, αγοράστριες και προμηθεύτριες εταιρίες, δημιουργώντας, ένα νέο κλαδικό λειτουργικό σύστημα. Με αυτόν το νέο τρόπο συνεργασίας, οι εταιρίες μπορούν να συναλλάσσονται και να συνεργάζονται ηλεκτρονικά με αντικείμενο κατασκευαστικά και άλλα υλικά και υπηρεσίες σε ένα άρτια δομημένο και ασφαλές περιβάλλον.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα από την b2bconstruct.gr στα μέλη της είναι ο Εμπορικός Κατάλογος, το Σύστημα Ζητήσεων / Προσφορών, οι Δημοπρασίες και άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, καλύπτοντας ειδικότερες ανάγκες του κλάδου.
Οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται μέσω Ιnternet και για τη χρήση τους, το μόνο που απαιτείται είναι ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με σύνδεση στο Ιnternet και εγκατεστημένο Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 και άνω.
Η b2bconstruct.gr στοχεύει να καταστεί στον κατασκευαστικό κλάδο ως ο πιο ολοκληρωμένος ηλεκτρονικός κόμβος διεπιχειρησιακών συναλλαγών προσφέροντας τις πιο σύγχρονες εφαρμογές και λειτουργικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ακολουθώντας παγκόσμια πρότυπα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς.


Cosmoone
Αναφορικά με την CosmoONE, σημειώνουμε ότι τον προηγούμενο μήνα ξεπέρασε τις 1.000 ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Αναλυτικότερα, στα σχεδόν 5 έτη παροχής της υπηρεσίας των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών πραγματοποιήθηκαν 1.083 Δημοπρασίες, τόσο πλειοδοτικές όσο και μειοδοτικές, οκτώ διαφορετικών τύπων, στις οποίες συμμετείχαν 6.528 εταιρίες. Η συνολική αξία, προϊόντων και υπηρεσιών, που δημοπρατήθηκε ανήλθε σε 150 εκατ. ευρώ ενώ δόθηκαν 26.910 προσφορές και 5.950 παρατάσεις. Σε κάθε Ηλεκτρονική Δημοπρασία συμμετείχαν κατά μέσο όρο 6,5 επιχειρήσεις. Η μέση αξία της κάθε Δημοπρασίας ανήλθε σε 140 χιλ. ευρώ. Κατά μέσο όρο δόθηκαν 23 προσφορές ανά δημοπρασία και παραχωρήθηκαν 6 παρατάσεις. Τέλος, το μέσο όφελος για κάθε δημοπρασία ανήλθε σε ποσοστό 24% επί της αξίας της Δημοπρασίας.
Μέχρι σήμερα έχουν δημοπρατηθεί: 700 τόνοι βιομηχανικού χάρτου, 5.000.000.000 στελέχη εντύπων, 1,5 εκατομμύριο δεσμίδες χαρτιού Α4, 170.000 χιλιόμετρα καλωδίων, 950 φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα, 25.000 Η/Υ και εκτυπωτές και 130 εργολαβίες κατασκευαστικών έργων. Επιπλέον έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 50 δημοπρασίες για την παροχή διαφόρων τύπων υπηρεσιών όπως: καθαρισμού, φύλαξης και μίσθωσης χώρων, πληροφορικής, συμβουλευτικές, μεταφοράς και αποθήκευσης.
Την υπηρεσία Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών έχουν εμπιστευτεί έως τώρα σημαντικές εταιρίες του Ξενοδοχειακού και Τραπεζικού κλάδου, της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
Πρόσφατα, η CosmoONE διεύρυνε τον τρόπο χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου διαπραγμάτευσης καθιερώνοντας ένα εναλλακτικό κανάλι πώλησης στους κλάδους των μεταχειρισμένων οχημάτων ( Leasing ) και του Real Estate με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.


Business Exchanges
Η Business Exchanges S.A. αποτελεί σήμερα έναν από τους ισχυρότερους ηλεκτρονικούς κόμβους παροχής Β2Β υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων με πάνω από 220 εταιρικούς πελάτες (αγοραστές και προμηθευτές) και περισσότερους από 2.800 χρήστες. Η γκάμα των παρεχομένων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει τη διαχείριση ηλεκτρονικών καταλόγων, την αυτοματοποίηση εσωτερικών εγκριτικών ροών, τη διενέργεια συναλλαγών προμηθειών, τη διενέργεια όλων των δυνατών τύπων διαγωνισμών (RFQ’s Auctions κ.α.), την ολοκλήρωση με τα ERP συστήματα των επιχειρήσεων, καθώς και την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εγγύησης / εκκαθάρισης εμπορικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο μέσω τραπέζης.
Στους απώτερους στόχους τους εταιρίας είναι η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με διεθνείς ηλεκτρονικές αγορές, ώστε να παρέχει πρόσβαση στους συμμετέχοντες και χρήστες των τοπικών ηλεκτρονικών αγορών σε μία διευρυμένη διεθνή βάση αγοραστών και πωλητών.


ΗλεκτρονικO εμπOριο
Το ποσοστό διείσδυσης του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σχετικά υψηλό στον τομέα παροχής υπηρεσιών σε σύγκριση με τον κατασκευαστικό κλάδο και το δημόσιο τομέα.
Στις κατασκευές, οι εταιρίες που συμμετέχουν ως αγοραστές στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εκείνες που διαθέτουν μεγάλη εφοδιαστική αλυσίδα και υψηλά κόστη προμηθειών, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι επιχειρήσεις παραγωγής χημικών, μετάλλου, εξόρυξης καθώς και οι οργανισμοί παραγωγής ενέργειας. Αυτοί οι κλάδοι κυριαρχούνται από μεγάλες εταιρίες, οι οποίες διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να επενδύουν σε ηλεκτρονικές προμήθειες και πλατφόρμες online εμπορίου. Οι εταιρίες αυτές έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τους πελάτες τους.


Τι εIναι το ηλεκτρονικO εμπOριο
και πωΣ ψωνIζουμε
Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Internet. Πρόκειται για κάθε εμπορική συναλλαγή, η οποία εκτελείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που συνδέονται μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι προγραμματιστικοί μηχανισμοί και το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
Οι επιχειρήσεις προσφέρουν στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού τους καταστήματος ένα είδος on-line καταλόγου με όλα τα προϊόντα τους, τα λεπτομερή χαρακτηριστικά τους και βέβαια τις αντίστοιχες τιμές τους.
Από την άλλη πλευρά, οι πελάτες που μπαίνουν σε αυτές τις εμπορικές ιστοσελίδες έχουν στη διάθεσή τους ένα «καλάθι», στο οποίο στοιβάζουν τα προϊόντα που επιθυμούν να αγοράσουν. Έχοντας ολοκληρώσει τα ψώνια τους και ακολουθώντας τις οδηγίες δίνουν την τελική παραγγελία τους, η οποία και εκτελείται αυτόματα. Οι πληρωμές, όπως και οι παραγγελίες, γίνονται και αυτές ηλεκτρονικά, μέσω της πιστωτικής κάρτας του καταναλωτή η οποία χρεώνεται με το αντίστοιχο ποσό ή μέσω επιταγής ή εξόφλησης τοις μετρητοίς κατά την παραλαβή της παραγγελίας.
Τα προϊόντα που κατά κύριο λόγο πωλούνται στο Διαδίκτυο είναι βιβλία και CD, ρούχα, παπούτσια, εισιτήρια, προγράμματα υπολογιστή, αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, δομικά υλικά, κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια, είδη δώρων και άλλα παρόμοια.
Πλεονεκτήματα
Το κόστος των προϊόντων που πωλούνται στο Διαδίκτυο είναι κατά γενικό κανόνα χαμηλότερο από τις τιμές του εμπορίου. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απαλλαγμένο από μεγάλο μέρος του λειτουργικού κόστους ενός πραγματικού καταστήματος. Επίσης, η ηλεκτρονική αγορά είναι παγκόσμια, ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο και τα ψώνια από αυτήν απαιτούν λιγότερο χρόνο, ταλαιπωρία και μετακινήσεις.
Μειονεκτήματα
Η προβληματική των αγορών μέσω Διαδικτύου έγκειται στην έλλειψη προστασίας των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή (ονοματεπώνυμο, κατοικία, τηλέφωνο, πιστωτική κάρτα) και την ασφάλεια των συναλλαγών.
Σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας μη Κερδοσκοπικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών, η ασφάλεια φαίνεται να είναι ο αδύναμος κρίκος του ηλεκτρονικού εμπορίου, στοιχείο που λειτουργεί ανασταλτικά στους υποψήφιους αγοραστές. Οι υπεύθυνοι της έρευνας έκαναν 412 παραγγελίες σε ηλεκτρονικά καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Το 60% των παραγγελιών δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του, ενώ 10% των καταστημάτων δεν έδωσαν πίσω τα χρήματα όταν τους επιστράφηκαν τα προϊόντα.
Σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα, το 52% των δυνητικών χρηστών αρνείται να αγοράσει προϊόντα μέσω Διαδικτύου, για να αποφύγει να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα και αριθμούς πιστωτικής κάρτας, τους οποίους θα μπορούσαν να "σπάσουν" οι χάκερς.
Προστασία
Ο καταναλωτής που ψωνίζει μέσω Διαδικτύου πρέπει να αναζητεί όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη συναλλαγή του. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην ιστοσελίδα όλα τα στοιχεία του, δηλαδή την ταυτότητα, την κύρια δραστηριότητά του, τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένος, το εμπορικό μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, τον αριθμό καταχώρησής του αν είναι καταχωρημένος σε μητρώο καθώς και τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής αν η δραστηριότητα του προμηθευτή υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης.
Για την ασφάλειά του ο καταναλωτής οφείλει να επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες από τα μητρώα του Internet, δηλαδή από τη διεθνή βάση δεδομένων www.whois.net ή τη βάση των ελληνικών καταχωρήσεων www.hostmaster.gr/cgi-bin/webwhois, όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα νόμιμα on line καταστήματα. Οι καταναλωτικές οργανώσεις συνιστούν στους αγοραστές, πριν προβούν σε παραγγελίες να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό του φυσικού καταστήματος για να επιβεβαιώνουν πως είναι όντως υπαρκτό.
Επίσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παίρνει μέτρα ασφαλείας για τη μη γνωστοποίηση ή διαρροή σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή. Για την εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συνήθως χρησιμοποιείται η τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το σύστημα προστασίας που χρησιμοποιεί κάθε προμηθευτής οφείλει να το αναγράφει στην  ιστοσελίδα του.


ΕλληνικA e-shops
Στα Είδη πληροφορικής, ένα από τα πιο γνωστά e-shops στην ελληνική αγορά είναι ασφαλώς αυτό που διαθέτει η εισηγμένη εταιρία «Πλαίσιο» (http://www.plaisio.gr). Το ηλεκτρονικό της κατάστημα ξεχωρίζει για την υποστήριξη που παρέχει αλλά και για την αξιοπιστία στην παράδοση των προϊόντων.
Εξαιρετικά δημοφιλές είναι και το ηλεκτρονικό κατάστημα Ε-Shop.gr (http://www.e-shop.gr). Λειτουργεί από το 1998 και η έδρα του βρίσκεται στο Χαλάνδρι (από όπου μπορεί κάποιος να παραλάβει τις αγορές του αν δεν επιλέξει να του τις παραδώσουν στο σπίτι). Πρόκειται για e-shop με μεγάλη ποικιλία προϊόντων στα είδη πληροφορικής, τα οποία πωλούνται σε καλύτερες τιμές απ’ ό,τι στις επώνυμες αλυσίδες.
Σημαντική ανάπτυξη έχει και η εταιρία e-direct digital express (http://www.edirect.gr) η οποία έχει ως αντικείμενό της, την πώληση ηλεκτρονικών ειδών (υπολογιστών και σχετικών με αυτούς προϊόντων, ηλεκτρονικών προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων), καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών (service, αναβαθμίσεων, κ.λπ.) που σχετίζονται με αυτά.
Και το Shop21.gr (http://www.Shop21.gr) πάντως είναι εξαιρετικά ενημερωμένο, πλούσιο σε επιλογές και με εντυπωσιακή ποικιλία. Καλύπτει όχι μόνο τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά στις σελίδες του μπορείτε να βρείτε και είδη δώρων, CD και DVD, ακόμη και βιβλία. Οι τιμές του είναι ανταγωνιστικές και η αξιοπιστία του δεδομένη.
Πολύ καλά στα είδη πληροφορικής είναι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα της αλυσίδας
Multirama (http://www.multirama.gr) και της Microland (http://www.eml.gr).
Για είδη πληροφορικής υπάρχουν ακόμη το Pixmania (http://www.pixmania.com/gr/gr/home.html),
το HardShop.gr (http://www.hardshop.gr/shop/),
το pc-shop.gr (http://www.pc-shop.gr),
το Ram-shop (http://www.ram-shop.gr),
το Digitalshop (http://www.digitalshop.gr) κ.ά.
Για την αγορά cd/dvd υπάρχουν στο Διαδίκτυο πολλά e-shops. Μεταξύ αυτών αναφέρουμε το Compact
Disc Club (http://www.compactdisclub.gr),
 το Deltaclub (http://www.deltaclub.gr)
το Discobole (http://www.discobole.gr)
και το Virgin mega (http://www.virginmega.gr)
για μουσική κυρίως και
τα DVD club (http://www.dvdclub.gr),
Greek Dvds (http://www.greekdvds.gr),
DVDLand (http://secure.videoland.gr/shop/) για ταινίες.
Για τους φίλους των βιβλίων υπάρχουν ουκ ολίγα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Μεταξύ αυτών αναφέρουμε
τον Παπασωτηρίου (http://www.papasotiriou.gr),
το Greek books (http://www.greekbooks.gr) - όπου πωλούνται ακόμη CD, DVD και παιχνίδια -
το Books in Greek (http://www.books-in-greek.gr/booksingreek),
τον Ελευθερουδάκη (http://www.books.gr),
τον Μαλλιάρη (http://www.malliaris.gr),
τις Εκδόσεις Λιβάνη (http://www.livanis.gr),
την Πρωτοπορία (http://www.protoporia.gr),
τον Ιανό (http://www.ianos.gr) κ.ά.
Στον τουριστικό κλάδο, τα περισσότερα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν τη δυνατότητα στον κόσμο να κάνει κρατήσεις τόσο σε αεροπορικά εισιτήρια όσο και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια και ξενοδοχεία, ενώ και οι οργανωμένες ξενοδοχειακές αλυσίδες λύνουν τα προβλήματα του κόσμου μέσω... Ίντερνετ.
Σημαντική είναι και η παρουσία των «ηλεκτρονικών ανθοπωλείων» όπως π.χ.
της Interflora (http://www.interflora.gr),
του valentine.gr (http://www.valentine.gr),
του Antonello (http://www.antonello.gr),
του Fiorellino (http://www.fiorellino.gr),
του Fiorissimo (http://www.fiorissimo.gr),
του GEM Floral Creations (http://www.florist.gr),
του Red-Rose.gr (http://www.red-rose.gr) κ.α.
Στο διαδίκτυο ξεχωρίζουμε ακόμη
το iBid (http://www.ibid.gr) και
το Fleamarket (http://www.fleamarket.gr) δύο πύλες online δημοπρασίων, το Car.gr (http://www.car.gr/) τη μεγαλύτερη ελληνική αγορά για αυτοκίνητα
στο Internet, το Gifts to Greece
(http://www.gifts-to-greece.com/)
το οποίο προσφέρει διάφορες προτάσεις για δώρα,
το Office Profit (http://www.officeprofit.gr) όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα είδη γραφείου κ.ά.
Για συγκρίσεις τιμών μεταξύ των εκατοντάδων e-shops που υπάρχουν στην ελληνική ιντερνετική αγορά υπάρχουν τα http://www.skroutz.gr, http://www.wiz.gr, και το http://www.less.gr.
ΗλεκτρονικH ΔιακυβEρνηση
(e-government) στην ΕλλAδα
Σύμφωνα με  διάφορες πηγές και πρόσφατες έρευνες του ΣΕΒ, μόνο το 32% των δημόσιων υπηρεσιών παρέχονται εξ ολοκλήρου online στην Ελλάδα, ποσοστό αρκετά χαμηλό σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό άλλων χωρών της Ευρώπης. Η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό είναι η Σουηδία και ακολουθούν η Αυστρία, η Φιλανδία, η Εσθονία και η Αγγλία. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζουν η Λετονία, η Ελβετία, η Πολωνία και η Σλοβακία. Αναφορικά με το επίπεδο ανάπτυξης, δηλαδή με το πόσο εξελιγμένα είναι τα συστήματα  για την online παροχή υπηρεσιών, η Ελλάδα βρίσκεται στο 61%, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ-25 μαζί με την Ελβετία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία είναι 65%. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα συστήματα online παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίπεδο της απλής διάθεσης εγγράφων (“κατέβασμα” αιτήσεων, φορμών κλπ)
Παρόλα αυτά το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συναλλαγές με το δημόσιο είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά άλλων χωρών. Ειδικότερα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συναλλαγές με το δημόσιο φτάνει στο 81%, ποσοστό το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα στην 5η θέση μεταξύ 24 χωρών της Ευρώπης για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία. Οι χώρες που προηγούνται είναι η Ισλανδία με ποσοστό 97%, η Φιλανδία (91%), η Δανία (87%) και η Νορβηγία (84%). Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα, το ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS αποτελεί μια εξήγηση για το υψηλό ποσοστό χρήσης του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις, όπως και το γεγονός ότι ο δείκτης αυτός εξετάζει μόνο τις επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους.
Αντίθετα με τις επιχειρήσεις, το ποσοστό των πολιτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Το γεγονός αυτό προφανώς οφείλεται στο ότι τα συστήματα online παροχής υπηρεσιών για τους πολίτες δεν είναι τόσο εξελιγμένα όσο εκείνα των υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις.
ΕπιπτΩσειΣ τηΣ ηλεκτρονικHΣ
διακυβEρνησηΣ
Οι θετικές επιπτώσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν καταρχήν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Πράγματι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ, το κόστος της γραφειοκρατίας μειώνεται σημαντικά στις περιπτώσεις που οι συναλλαγές με το δημόσιο πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου.
Ακόμη, όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat, οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά online παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών κατατάσσονται υψηλά σύμφωνα με το δείκτη αντίληψης διαφάνειας της Διεθνούς Διαφάνειας.
ΣχEση ηλεκτρονικHΣ διακυβEρνησηΣ
και ανταγωνιστικOτηταΣ
Παρά το γεγονός ότι είναι αυτονόητο και σε κάθε περίπτωση κοινά αποδεκτό ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση παίζει αποφασιστικό ρόλο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τεκμηριωμένες και συστηματικές εργασίες και μετρήσεις που να αποδεικνύουν τη συγκεκριμένη συσχέτιση. Ενδεικτικά όμως, λαμβάνοντας υπόψη το Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ανάπτυξης του World Economic Forum και το ποσοστό των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται εξ ολοκλήρου online για τις χώρες της ΕΕ μαζί με την Ισλανδία, την Ελβετία και τη Νορβηγία, διαπιστώνεται μια συσχέτιση η οποία φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι χώρες που διαθέτουν τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες online έχουν υψηλές θέσεις στην κατάταξη με κριτήριο τον δείκτη ανταγωνιστικότητας ανάπτυξης 2005-2006.


Του Mάκη Aποστόλου

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΑΛΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ...
Επενδύσεις: Διεθνείς Αγορές: Εντείνονται οι διεθνείς χρηματοοικονομικές αντιθέσεις
Αφιέρωμα: Βαριά Βιομηχανία: Κι όμως, έχει μέλλον
Αφιέρωμα: Τηλεπικοινωνίες: ένας κλάδος γεμάτος deals
¶ρθρο: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ...
Αφιέρωμα: Επιβατηγός ναυτιλία: Μερική απελευθέρωση της αγοράς
¶ρθρο: ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
Αφιέρωμα: E-Business O «γίγαντας» που δεν ξύπνησε...
¶ρθρο: PRIVATE BANKING: «ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ» ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Αφιέρωμα: Αυτοκίνητο: Τα νέα μοντέλα
¶ρθρο: Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ: Τα Private Banking, τα Funds και η διασπορά του Κινδύνου
¶ρθρο: Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
¶ρθρο: ΣΠΥΡΟΥ: ΕΝΑ «ΤΡΕΛΟ» ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
¶ρθρο:
Επενδύσεις: EΠENΔYΣEIΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2006

 Όροι και προϋποθέσεις του site