Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2009 - τεύχος 356                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΠΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται και βαθμολογείται ανάλογα με την καινοτομία, την φιλικότητα προς το περιβάλλον, το αν αυτός που υποβάλλει το σχέδιο έχει πολλά πτυχία, αν τα πτυχία αυτά έχουν σχέση με το αντικείμενο της επιχείρησης και την επαγγελματική εμπειρία του.


από τον Γιώργο Καλούμενο


Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) αποτελεί τη συνέχεια του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) και εγκρίθηκε τον Μάιο του 2007 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με απόλυτα σαφείς προτεραιότητες, στο κέντρο των οποίων βρίσκεται η εξωστρέφεια, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η τεχνολογία, η καινοτομία και ο σεβασμός στο περιβάλλον. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 39,4 δισ. ευρώ από τα οποία 20,4 δισ. ευρώ, προέρχονται από κοινοτική συνδρομή, τα 11,5 δισ. ευρώ από εθνική δημόσια δαπάνη και τα 7,5 δισ. ευρώ από ιδιωτική συμμετοχή.  Ήδη η συνδρομή του ΕΣΠΑ είναι πολύ σημαντική για την ελληνική οικονομία καθώς σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα θα είχε το 2009 ύφεση τουλάχιστον 3% αλλά και έκρηξη ανεργίας πάνω από το 10% χωρίς τα κοινοτικά κονδύλια.
Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων είναι σαφώς διαφοροποιημένη σε σχέση με τα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για την Ελλάδα, με κύρια συνιστώσα τον μικρό αριθμό των Προγραμμάτων που υλοποιούνται.
Αυτή τη στιγμή «τρέχουν» μέσω του ΕΣΠΑ αρκετά προγράμματα μεταξύ των οποίων  τα εξής: α) Πρωτοτυπώ 2009 Για επιχειρήσεις, β) Πρωτοτυπώ 2009 για νέους επιχειρηματίες, γ) Mετοικώ, δ) Εξελίσσομαι, ε) Στηρίζω 2009, ζ) Σύγχρονη Επιχείρηση 2009, η) Διαπιστευτείτε 2009, ι) Πρόγραμμα Ελεύθερων Επαγγελματιών, κ) ΠΕΠ 2009 Μεταποίηση – Εμπόριο – Υπηρεσίες - Τουρισμός, λ) Νεανική-Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 2009, μ) Ψηφιακή Ελλάδα-Digi Lodge.
Σε ό,τι αφορά τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, αυτά πλέον αναφέρονται σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες, με στόχο τον ορθολογικότερο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του αναπτυξιακού προγραμματισμού.


ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι κύριοι στόχοι του ΕΣΠΑ είναι:
- Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων
- Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της προώθησης και καθιέρωσης συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας και ελέγχου.
- Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και της νέας γνώσης, καθώς και η εφαρμογή της καινοτομίας.
- Η αύξηση της έρευνας καθώς και της ερευνητικής συνεργασίας
- Η αύξηση του ποσοστού διάθεσης (εξαγωγών) των προϊόντων στις εθνικές και πολύ περισσότερο στις διεθνείς αγορές
- Η πράσινη επιχειρηματικότητα
- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας - επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού
- Βελτίωση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.
- Αύξηση παραγωγικότητας, αύξηση των εξαγωγών, ενίσχυση των νέων τεχνολογιών, ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, αύξηση απασχόλησης.
Το ύψος των επιχορηγούμενων επενδύσεων ανέρχεται ανάλογα με το πρόγραμμα από 50.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη Μεταποίηση, από 30.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ για τον Τουρισμό, από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για το εμπόριο, από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για τις Υπηρεσίες:
Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση είναι να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης που υπάρχουν στην επιχείρηση. Η επένδυση φυσικά  μπορεί να είναι και μεγαλύτερου ύψους αλλά το επιπλέον ποσό δεν επιχορηγείται.
Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται και βαθμολογείται ανάλογα με την καινοτομία, την φιλικότητα προς το περιβάλλον, το αν αυτός που υποβάλλει το σχέδιο έχει πολλά πτυχία, αν τα πτυχία αυτά έχουν σχέση με το αντικείμενο της επιχείρησης και την επαγγελματική εμπειρία του. Οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι αυτές με την υψηλότερη βαθμολογία, μέχρι εξαντλήσεως των χρημάτων του προγράμματος. Όταν το σχέδιο εγκριθεί ο επιχειρηματίας ξεκινά με το δικό του 50% των χρημάτων που απαιτούνται για την επένδυση και μόλις ελεγχθεί η πρόοδος του έργου, λαμβάνει το υπόλοιπο 50%. Στα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φαίνεται ότι διαθέτει τουλάχιστον το 20% των χρημάτων της επένδυσης.


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα χωρίστηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ως εξής:
ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιόνιων Νήσων, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής.
Τα ΠΕΠ συμβάλλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας-περιφέρειας.
Σε κάθε περίπτωση τα ΠΕΠ για όλες τις περιφέρειες  θα καλύψουν ένα κοινό κορμό παρεμβάσεων ως εξής: α) κοινωνικές υποδομές, β) υγεία και κοινωνική  αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δομών κοινωνικής φροντίδας, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος εξοπλισμός, μέτρα ανάπτυξης και προστασίας της δημόσιας υγείας) γ) πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς), δ) έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας, ε) πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, στ) πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών.


ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΠΕΠ 2009:
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η έναρξη της περιόδου κατάθεσης των αιτήσεων είναι 1 Σεπτεμβρίου και λήξη 9 Νοεμβρίου.
Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών. Αποδέκτες είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με αρχική ίδρυση πριν την 01-01-2007.
Όροι και προϋποθέσεις:
- Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες  και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 - Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
 - Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους (ακαθάριστα έσοδα-τζίρος) να κυμαίνεται:
Α) από 30.000 ευρώ  μέχρι 10 εκατ. ευρώ το μέγιστο για τις θεματικές ενότητες  «Υπηρεσίες» και «Εμπόριο».
Β) από 50.000 ευρώ μέχρι 10 εκατ. ευρώ το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
Γ) από 25.000 ευρώ μέχρι 10 εκατ. ευρώ το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Τουρισμός».
Δ) Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού (για τον μέσο όρο δηλαδή), λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο ετών.
Ε) Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΣΤ) Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2008.
Ζ) Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003.
Η) Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
Θ) 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise. Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των επιχειρήσεων που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) θα ελέγχεται επισταμένως το θέμα της δεσπόζουσας θέσης ή της κυρίαρχης επιρροής της «μητρικής εταιρείας» έναντι της «θυγατρικής».
Ι) Υποχρεωτικά το 50%  του συνόλου που θα επενδυθεί (μπορεί και 100% μια επιχείρηση) θα πρέπει να δαπανηθεί σε εξοπλισμό. Δηλαδή το πολύ 0%-50% του συνολικού προϋπολογισμού μπορεί να δαπανηθεί σε κτιριακές εργασίες (αυτό δεν ισχύει για τον τουρισμό).


ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
Στον τομέα της μεταποίησης, οι επενδυτικές δραστηριότητες που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ περιλαμβάνουν:
1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. Η εν λόγω δαπάνη(κτιριακές εργασίες) για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά το 50%  του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.
2. Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων.
4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
5. Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής


ΣΤΗΡΙΖΩ 2009
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις που:
- Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης να ανήκει στους επιλέξιμους κλάδους της μεταποίησης βάσει των μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων (σύμφωνα με τον κωδικό 761 του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης).
- Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 12μηνη) φορολογική χρήση.
- Απασχολούσαν, κατά το έτος 2008, 0-9 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι), εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).
- Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ανέρχεται από 20.000 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ.
- Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως προς μεταποιητική τους δραστηριότητα ή σχετικό απαλλακτικό.
- Διαθέτουν τεκμηριωμένα την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή κατά την υποβολή της πρότασης.
- Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης 50% γενικά
- Έως 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες - σεισμόπληκτες περιοχές


ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009
Αφορά:
- Μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υποστηρικτικές του κλάδου μεταποίησης
- Μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει την παραγωγική δραστηριότητά τους το αργότερο έως την 01/01/2005
- Εμφανίζουν, κατά την τελευταία τριετία, θετικό μέσο όρο των αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων
- Τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας
- Έχουν νομική μορφή (ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)
- Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας που προέρχεται από τη μεταποίηση ή τις υποστηρικτικές στη μεταποίηση υπηρεσίες να είναι μεγαλύτερος του 50%.


ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009
Στοχεύει σε εταιρίες που έχουν μία πρωτότυπη ιδέα.
Προϋπολογισμός:
- 24 εκατ. ευρώ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
- 16 εκατ. ευρώ για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα
Δημόσια Δαπάνη:
- 12 εκατ. ευρώ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
- 8 εκατ. ευρώ για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα
Προϋπολογισμός έργων:
- 50.000 – 200.000 ευρώ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
- 30.000 – 200.000 ευρώ για νέες επιχειρήσεις
Ποσοστά Χρηματοδότησης:
50% γενικά
60% νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους
60% για πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές


ΜΕΤΟΙΚΩ 2009
Στοχεύει στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας με εταιρίες που θέλουν να φύγουν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια
Β. Νέες επιχειρήσεις, που ιδρύονται στην περιφέρεια της χώρας
από φυσικά πρόσωπα ηλικίας μέχρι 55 ετών, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης
Προϋπολογισμός προγράμματος:
- 12 εκατ. ευρώ για μετεγκατάσταση υφιστάμενης επιχείρησης
- 28 εκατ. ευρώ για ίδρυση νέας επιχείρησης
Δημόσια Δαπάνη:
- 6 εκατ. ευρώ για υφιστάμενη επιχείρηση
- 14 εκατ. ευρώ για νέα επιχείρηση
Προϋπολογισμός έργων:
- 30.000-200.000 ευρώ για επιχειρήσεις των κλάδων μεταποίησης και ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης
- 30.000-100.000 ευρώ για επιχειρήσεις τουρισμού
- 20.000-100.000 ευρώ για εμπορικές επιχειρήσεις & επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών


ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DIGI-LODGE
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται ως ξενοδοχειακό ή τουριστικό κατάλυμα.
Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν:
A. Όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα (ξενοδοχεία) που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλινών και κατατάσσονται ανάλογα με τη λειτουργική τους μορφή σε κατηγορίες από 1 έως 5 Αστέρια. Ως ξενοδοχειακά καταλύματα ορίζονται τα ακόλουθα:
i. Ξενοδοχείο Κλασσικού τύπου
ii. Ξενοδοχείο τύπου Motel
iii. Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
iv. Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων (Ξενοδοχείο μικτού
τύπου)
B. Όλα τα τουριστικά καταλύματα που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, τα οποία περιλαμβάνουν:
i. όλες τις μορφές ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
διαμερισμάτων που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και
υπηρεσιών για όλες τις κατηγορίες κλειδιών και τις ελάχιστες υποχρεωτικές
απαιτήσεις ανά κατηγορία κλειδιών
ii. παραδοσιακά καταλύματα
iii. τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις και
iv. οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ)
H συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί:
• στη διεθνή προβολή της χώρας μας, μέσω της ενίσχυσης για τη διαδικτυακή προβολή των τουριστικών μονάδων που διαθέτει στην επικράτεια,
• στη μείωση της εποχικότητας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της αύξησης της προσέλευσης ξένων επισκεπτών και της παράλληλης συνεχούς ποιοτικής αναβάθμισης των ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων & παρεχόμενων υπηρεσιών,
• στην υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις ίδιες τις τουριστικές μονάδες για το συνεχή εκσυγχρονισμό τους.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες θα ενισχυθούν μέσω της Δράσης για:
1. την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων, όσο και για
2. την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.
Ειδικοί στόχοι της δράσης με την επιχορήγηση των δύο παραπάνω ενεργειών είναι:
• η πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων των τουριστικών μονάδων (υποχρεωτικά για υπηρεσίες διαμονής και επιθυμητά για τυχόν λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες),
• η ποιοτική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των τουριστικών μονάδων καθώς και της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται,
• η προσέλκυση νέων επισκεπτών και η διατήρηση πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις τουριστικές μονάδες, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια διαμονής.


 


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΟΥΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, MARFIN EGNATIA BANK
ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΧΡΗΜΑ_Ποιες είναι οι σχετικές με το ΕΣΠΑ υπηρεσίες που προσφέρετε;
Ν. ΣΑΜΟΥΡΗΣ_Η Marfin Egnatia Bank, έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, ορίστηκε σαν Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των Προγραμμάτων ενίσχυσης «Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και «Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών», που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ.
Με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις, η Τράπεζα αναλαμβάνει το σύνολο της διαχείρισης των επενδυτικών προτάσεων που θα κατατεθούν από τους επιχειρηματίες μέσω των 200 περίπου καταστημάτων και 30 Τραπεζικών Κέντρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παραλαβή των φακέλων, την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, καθώς επίσης και την συμβασιοποίηση, παρακολούθηση, πιστοποίηση και εκταμίευση της επιχορήγησης σε όσες προτάσεις εγκριθούν από τη Διατραπεζική Επιτροπή.


Χ_Σε ποιους κυρίως απευθύνονται οι σχετικές υπηρεσίες σας;
Ν.Σ._Όλες οι μικρές  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του εμπορίου και των Υπηρεσιών και συγχρόνως πληρούν τα σχετικά κριτήρια του Προγράμματος, είναι δυνητικά επιλέξιμες και όσες εγκριθούν θα επιχορηγηθούν με υψηλά ποσοστά επιχορήγησης που αναλόγως της περιοχής που θα υλοποιηθεί η επένδυση ανέρχονται σε 55% και 65%. Το ίδιο ισχύει και για τους Επιστήμονες - Ελεύθερους επαγγελματίες, (όπως γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, οικονομολόγους και λογιστές)  οι εγκεκριμένες προτάσεις των οποίων θα επιχορηγηθούν με 50% και 80%, με κριτήριο τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.


Χ_Πώς οι υπηρεσίες που προσφέρετε διευκολύνουν την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στα κονδύλια του ΕΣΠΑ;
Ν.Σ._Η Τράπεζα, στηριζόμενη στη σωρευμένη εμπειρία υλοποίησης αντιστοίχων προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ, έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και ένα στελεχιακό μηχανισμό, προκείμενου να καλύψει όλες τις ανάγκες των υποψηφίων επενδυτών, στοχεύοντας πρωτίστως στην προσέλκυση ποιοτικών επιχειρηματικών σχεδίων. Πέρα από τα ειδικά σχεδιασμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, η στρατηγική που πιθανώς διαφοροποιεί την Τράπεζά μας από τον ανταγωνισμό συνοψίζεται σε τρεις πυλώνες:
1. Την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού των καταστημάτων και των τραπεζικών κέντρων σε θέματα ΕΣΠΑ
2. Την ενίσχυση της Μονάδας Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων
3. Την ανάπτυξη ενός δικτύου επιλεγμένων εξωτερικών συνεργατών-συμβούλων επιχειρήσεων με πανελλήνια κάλυψη
Το μοντέλο αυτό πιστεύουμε ότι προσφέρει την απαραίτητη επάρκεια και ευελιξία, προκειμένου οι επενδυτές που θα επιλέξουν την Τράπεζα μας για υποβολή της επιχειρηματικής τους πρότασης, να έχουν αυξημένες πιθανότητες έγκρισης, αλλά και μια ομαλή υλοποίηση της επένδυσης τους.


ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MILLENNIUM BANK
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΧΡΗΜΑ_Ποιες είναι οι σχετικές με το ΕΣΠΑ υπηρεσίες που προσφέρετε;
Ε. ΚΑΡΒΟΥΝΗ_H Millennium Bank, έχοντας την απαιτούμενη εμπειρία στη διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων, είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για την καταρχήν πληροφόρησή τους όσον αφορά στους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης, μέσω των 178 καταστημάτων και Επιχειρηματικών Κέντρων. Ακολούθως, παρέχεται συνεχής παρακολούθηση και άμεση ενημέρωση για την πορεία των επενδυτικών προτάσεων έως την ολοκλήρωση και υλοποίησή τους. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες προώθησης των αιτήσεων, πιστοποίησης των δαπανών και καταβολής των κρατικών ενισχύσεων. Παράλληλα, προσφέρουμε ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές επιλογές για τις ανάγκες που δημιουργούνται για την υλοποίηση της επένδυσης.


Χ_Σε ποιους κυρίως απευθύνονται οι σχετικές υπηρεσίες σας;
Ε.Κ._Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε δυνητικούς επενδυτές που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών και η επιχείρησή τους είναι Μικρή ή Πολύ Μικρή (αν, δηλαδή έχουν από 0-50 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών είναι έως 10 εκατ. ευρώ) και εφόσον, στα άμεσα σχέδιά τους, είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των επιχειρήσεών τους.


Χ_Πώς οι υπηρεσίες που προσφέρετε διευκολύνουν την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα κονδύλια του ΕΣΠΑ;
Ε.Κ._Η τράπεζά μας, στα πλαίσια της δυνατότητας που παρέχεται από το ΕΣΠΑ για κάλυψη μέρους της επένδυσης με τραπεζικό δανεισμό και προκαταβολή της δημόσιας επιχορήγησης, έχει σχεδιάσει και προσφέρει ολοκληρωμένα χρηματοδοτικά προϊόντα:
- βραχυπρόθεσμο δάνειο για την κάλυψη του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης
- μακροπρόθεσμο δάνειο για την κάλυψη του 15-25% του προϋπολογισμού της επένδυσης
Τα δάνεια αυτά καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας  που προκύπτουν κατά την διάρκεια της επένδυσης. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης  Εγγυητικής Επιστολής για την προείσπραξη του ποσού της δημόσιας επιχορήγησης σε ποσοστό έως 40%.


 


ΘΥΡΣΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ ιδρύθηκε το 1992. Στελεχώνεται από μηχανικούς και οικονομολόγους, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με συμβασιακή σχέση με πλειάδα οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα και Λευκωσία. Δραστηριοποιείται με υψηλότατο ποσοστό επιτυχιών στον χώρο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων με την ετοιμασία και υποβολή οικονομοτεχνικών μελετών για την ενίσχυση των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων. Η Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ προσφέρει επίσης τις υπηρεσίες της στην αναγνώριση ευκαιριών και στην εκπόνηση μελετών με σκοπό τη ενίσχυση των επενδυτικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.


ΧΡΗΜΑ_Ποιες είναι οι σχετικές με το ΕΣΠΑ υπηρεσίες που προσφέρετε;
Θ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ_Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ σχετικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 περιλαμβάνουν:
1. Πλήρη παρακολούθηση και διερεύνηση όλων των προγραμμάτων για λογαριασμό της επιχείρησης, σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες της και τα μελλοντικά στρατηγικά της σχέδια.
2. Περιοδική εξέταση και ανάλυση των μελλοντικών επενδύσεων επιχειρήσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν δυνατότητες επίτευξης πάσης φύσεως ενισχύσεων.
3. Συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις αξιοποίησης των ευκαιριών ενίσχυσης.
4. Διερεύνηση δυνατότητας εγκρίσεως ενίσχυσης επιχειρήσεων, στο πλαίσιο συγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.
5. Εκπόνηση τεχνο-οικονομικής μελέτης για λογαριασμό επιχειρήσεων στο πλαίσιο πάσης φύσεως προγραμμάτων.
· Επιμέλεια στη συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή της εκάστοτε μελέτης.
· Επιμέλεια, σύνταξη και παρουσίαση όλων των τεχνο-οικονομικών στοιχείων σχετικά με τις υποβαλλόμενες μελέτες.
· Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την άρτια σύνταξη και συγγραφή κάθε επιμέρους τμήματος της μελέτης.
· Υποβολή της εκάστοτε μελέτης για λογαριασμό της επιχείρησης μαζί με το σύνολο των απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών.
· Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου της υποβληθείσης μελέτης μέχρι την οριστική κρίση.
6. Υποβοήθηση της υλοποίησης της διαχείρισης και αξιολόγηση για λογαριασμό της επιχείρησης των απαραιτήτων ενεργειών κατά την υλοποίηση πάσης φύσεως προγραμμάτων, σε περίπτωση έγκρισης σχετικής υποβαλλομένης μελέτης.
· Υποβοήθηση κατά την ετοιμασία, συμπλήρωση και υποβολή των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών της επιχείρησης.
· Παρακολούθηση και έλεγχος των λειτουργιών τμημάτων - διευθύνσεων της επιχείρησης σχετικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεών της.
· Υποβοήθηση των τμημάτων της επιχείρησης κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη διενέργεια αυτοψιών ελέγχου υλοποίησης του έργου, καθώς και για την εκταμίευση  των δόσεων ενίσχυσης.
· Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη των φορέων διαχείρισης των προγραμμάτων για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών–οδηγιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου.
· Παρουσία στις επιτόπιες αυτοψίες – ελέγχους που θα διενεργηθούν από τα στελέχη των φορέων διαχείρισης των προγραμμάτων.


Χ_Σε ποιους κυρίως απευθύνονται οι σχετικές υπηρεσίες σας;
Θ.Χ._Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται στο σύνολο των μικρών αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, υφιστάμενων ή νεο-ιδρυόμενων, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Επιγραμματικά, τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μία επιχείρηση από μία στρατηγική συνεργασία με την Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ περιλαμβάνουν:
1) Συνεχή καταγραφή του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της.
2) Πλήρη αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών μέσω ενισχύσεων.
3) Αποδοχή συμβουλών ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας και μεταφορά τεχνογνωσίας.
4) Εξασφάλιση προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση για τη συγγραφή τεχνο-οικονομικής μελέτης.
5) Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.
6) Μειωμένο χρόνο απασχόλησης των στελεχών της κατά την υποβολή μελετών και την υλοποίηση έργων.
7) Μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας στα προγράμματα που λαμβάνει μέρος.
8) Έμμεση υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης, διαμόρφωσης στρατηγικής, διασφάλισης ποιότητας και χρηματοοικονομικής διαχείρισης.


Χ_Πώς οι υπηρεσίες που προσφέρετε διευκολύνουν την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στα κονδύλια του ΕΣΠΑ;
Θ.Χ._Η συστηματική αξιοποίηση των παραπάνω εξασφαλίζει τελικά στις επιχειρήσεις αυξημένες εισροές από ενισχύσεις και χαμηλό ρίσκο χρηματοδότησης, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την πρόσβασή τους στα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013.


 


ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ PANAYIOTOPOULOS AND PARTNERS
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ

ΧΡΗΜΑ_Ποιες είναι οι σχετικές με το ΕΣΠΑ υπηρεσίες που προσφέρετε;
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ_Η Panayiotopoulos and Partners στα πλαίσια του ΕΣΠΑ παρέχει σε νέους επιχειρηματίες και υφιστάμενες επιχειρήσεις τις εξής υπηρεσίες της:
1. Καταγραφή των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (οικονομικά στοιχεία, προσωπικό, έτη λειτουργίας) της επιχείρησης για την συσχέτιση με το καταλληλότερο (-α) πρόγραμμα επιδότησης από το ΕΣΠΑ.
2. Σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης και κατάρτιση του επενδυτικού φακέλου για την υποβολή στο επενδυτικό πρόγραμμα.
3. Προ-αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης με βάση τα επίσημα κριτήρια αξιολόγησης. Διερεύνηση βελτίωσης της βαθμολογίας με προσθήκη καινοτομιών, χρήσης τεχνολογίας αιχμής κ.ο.κ.
4. Ηλεκτρονική και φυσική υποβολή του επενδυτικού φακέλου και παρακολούθηση κατά το στάδιο της αξιολόγησης από τις Υπηρεσίες.
5. Μετά την έγκριση, κατάρτιση της στρατηγικής υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου ώστε να οδηγηθούμε σε πλήρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των δαπανών του έργου.
6. Διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων τροποποίησης, πληρωμής και αποπληρωμής καθώς και φυσική παρουσία κατά τους ελέγχους πιστοποίησης από τις Υπηρεσίες.
Ειδικότερα στο ΠΕΠ Μεταποίησης - Εμπορίου - Υπηρεσιών - Τουρισμού, η εταιρεία μας παρέχει ειδική προσφορά στις επιχειρήσεις: Δωρεάν σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού σχεδίου τους και πληρωμή μόνο στην περίπτωση έγκρισης.
Η εταιρεία μας αναφορικά με το ΕΣΠΑ, λειτουργεί ακόμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.e-espa.gr/forum το πρώτο ΕΣΠΑ-Forum, με δωρεάν εγγραφή και συνδρομή προκειμένου να απαντώνται ερωτήσεις των επενδυτών αυθημερόν.


Χ_Σε ποιους κυρίως απευθύνονται οι υπηρεσίες σας;
Π.Π._Οι υπηρεσίες της Panayiotopoulos and Partners απευθύνονται σε όλες τις υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των κλάδων καθώς και σε νέους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να ιδρύσουν με σταθερά βήματα τη δική τους επιχείρηση. Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση συνδυάζουμε προγράμματα του ΕΣΠΑ με προγράμματα του ΟΑΕΔ για ακόμα μεγαλύτερα οφέλη στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής μας προς νέους επιχειρηματίες, συμπεριλαμβάνεται η καθοδήγηση αναφορικά με πληροφορίες που άπτονται της φορολογίας και της νομικής ευθύνης των υπό σύσταση επιχειρήσεων.


Χ_Πώς οι υπηρεσίες που προσφέρετε διευκολύνουν την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα κονδύλια του ΕΣΠΑ;
Π.Π._Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους ενδιαφερόμενους επενδυτές για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, τους διευκολύνουν διότι:
1. Χωρίς κάποιο κόστος, μπορεί κάποιος να διατυπώσει την ερώτησή του και να λάβει μια τεκμηριωμένη, προσωποποιημένη απάντηση στο ΕΣΠΑ-Forum.
2. Η ενημέρωση που πραγματοποιούμε δεν παραμένει στα τυπικά χαρακτηριστικά των δράσεων, αλλά αναλύει σε βάθος τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους ώστε να συμφωνήσει ο επενδυτής ενσυνείδητα πριν λάβει την απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα επιδότησης.
3. Παρέχουμε χωρίς χρέωση, κάθε επίσημο αρχείο δράσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακριβώς για να μπορεί ο κάθε επενδυτής να μελετήσει τα στοιχεία που του παραθέτουμε.
4. Κινούμαστε ως εταιρεία με απόλυτη διαφάνεια στο διαδίκτυο, με συνέπεια στους λόγους μας και προσπαθούμε με αυτό τον τρόπο να καταπολεμήσουμε την «μυστικοπάθεια» των δήθεν «συμβούλων» που οδηγούν επενδυτές σε εξαπάτηση και αρνητική προδιάθεση για τις επιδοτήσεις.
5. Προσπαθούμε συνεχώς με ειδικές προσφορές, ιδίως στην παρούσα οικονομική κρίση, να δώσουμε δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε επιχείρηση με όσο το δυνατόν ελάχιστο ρίσκο. Παράδειγμα αποτελεί η υποβολή φακέλου στο ΠΕΠ για όλους τους κλάδους χωρίς κόστος. Για να νιώσει η επιχείρηση ότι θέλουμε να εγκριθεί και ότι δεν έχουμε αυτοσκοπό την αμοιβή σύνταξης του επενδυτικού φακέλου, για να μπορέσει να συμμετέχει η κάθε επιχείρηση σε αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα επιδότησης που στην παρούσα χρονική στιγμή είναι απολύτως αναγκαίο για τη στήριξη της αγοράς.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: JOHN WILCOX
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΥΝΟΕΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: JUMBO, MOTOR OIL, ΕΛΙΝΟΙΛ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: Η FED ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΑΛΛΑ...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΠΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - INTERNET: ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ «ΠΑΙΚΤΕΣ»...
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: SAXO BANK
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: XNET
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ CREDIT RISK MANAGEMENT
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΦΟΜ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΗΜΕΡΙΔΑ MANAGEMENT KPMG
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site