Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2009 - τεύχος 356                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ FACTORING-FORFAITINGFACTORING
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


Ο τζίρος του factoring στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ, με το 2009 να αναμένεται πτωτικό περίπου κατά 30% λόγω και της κρίσης.


 


Το factoring και το forfaiting αποτελούν δύο χρηματοδοτικά εργαλεία που κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εκχωρούν στις τράπεζες εμπορικές απαιτήσεις και να αντλούν ρευστότητα μέσω προκαταβολών έναντι των απαιτήσεων αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα οι τράπεζες αναλαμβάνουν και τον κίνδυνο μη είσπραξης της οφειλής απαλλάσσοντας έτσι την επιχείρηση από ένα σημαντικό πονοκέφαλο.
Συνολικά στον κλάδο δραστηριοποιούνται 11 τράπεζες εκ των οποίων πέντε με δικές τους θυγατρικές. Ο τζίρος του factoring στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ, με το 2009 να αναμένεται πτωτικό περίπου κατά 30% λόγω και της κρίσης. Πιο συγκεκριμένα το factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων κατά τον ελληνικό νόμο) είναι μια συμβατική σχέση στα πλαίσια της οποίας μια εταιρεία factoring(η τράπεζα) αγοράζει το σύνολο η μέρος των απαιτήσεων του πελάτη της που προέρχονται από πώληση ή εξαγωγή εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών, χορηγεί προκαταβολές, καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο του πελάτη της και αναλαμβάνει τη διαχείριση δηλαδή τη λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη τιμολογίων των παραπάνω απαιτήσεων.
Το forfaiting είναι η προεξόφληση γραμματίων, συναλλαγματικών ή άλλων αξιογράφων χωρίς δικαίωμα αναγωγής του αγοραστή κατά του πωλητή των τίτλων. Ο όρος forfaiting προέρχεται από το γαλλικό a forfait που σημαίνει απώλεια δικαιώματος. Πράγματι, βασική ιδιότητα του forfaiting είναι η παραίτηση του forfaiter από το δικαίωμα αναγωγής κατά του προηγούμενου κατόχου των χρεωστικών εγγράφων.


ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΦΟΡΑ
Το factoring απευθύνεται σε εταιρείες που ανταποκρίνονται στα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
- Είναι μικρομεσαίες ή κει μεγαλύτερες
- Παράγουν η εμπορεύονται τυποποιημένα καταναλωτικά προϊόντα και παρέχουν στους πελάτες τους βραχυπρόθεσμη πίστωση(διάρκεια μέχρι 6 μήνες).
- Οι απαιτήσεις τους είναι οριστικές και εκκαθαρισμένες πράγμα που σημαίνει ότι η εξόφλησή τους δεν πρέπει να υπόκειται σε κανένα όρο ή προϋπόθεση (π.χ παρακαταθήκη, υπό διαμετακόμιση) και προέρχονται από χονδρικές πωλήσεις.
- Έχουν ένα σταθερό κύκλο φερέγγυων πελατών.
- Επεκτείνουν τις πωλήσεις τους με ταχύ ρυθμό, έτσι ώστε να μην είναι σε θέση οι τράπεζες να καλύψουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες τους(αυτό σημαίνει ότι συνήθως οι εταιρείες που προσφεύγουν στο factoring ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας που δεν προέρχονται, όμως, από οργανική αδυναμία της εταιρείας (π.χ ζημιογόνα αποτελέσματα) αλλά από σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους.
Τα βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το Factoring είναι:
- Σημαντική βελτίωση ρευστότητας λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης των εξαγωγέων μέσω factoring αλλά και της ταχύτερης είσπραξης των απαιτήσεων που εξασφαλίζει η χρησιμοποίηση του χρηματοοικονομικού αυτού εργαλείου.
- Αύξηση της αποδοτικότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε περίπτωση που η επιπλέον χρηματοδότηση που παρέχει το factoring χρησιμοποιείται για να επιτύχει ο εξαγωγέας καλύτερες τιμές (παροχή έκπτωσης από τον προμηθευτή λόγω πληρωμής «τοις μετρητοίς», αγορά μεγάλων ποσοτήτων).
- Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους δεδομένου ότι η εταιρεία factoring αναλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση και την είσπραξη των απαιτήσεων του εξαγωγέα.
- Μείωση των ζημιών των εξαγωγέων από επισφάλειες επειδή η εταιρεία factoring καλύπτει με ορισμένες προϋποθέσεις τον πιστωτικό κίνδυνο.
- Απαλλαγή των φορέων της επιχείρησης από τη φροντίδα ελέγχου φερεγγυότητας των πελατών, είσπραξη των απαιτήσεων κ.λπ.
Τα βασικά στοιχεία του κόστους του factoring είναι:
- Ο τόκος για τις χορηγούμενες προκαταβολές που υπολογίζεται με βάση επιτόκιο ανάλογο με εκείνο που καθορίζονται από τις τράπεζες για χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης.
- Οι προμήθειες που υπολογίζονται ως ποσοστό(συνήθως 0,75%-1,5%) στο ποσό των εκχωρούμενων τιμολογίων. Το ύψος των ποσοστών αυτών εξαρτάται κυρίως από τον κύκλο εργασιών του εξαγωγέα, το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει το factoring, τη μέση διάρκεια των απαιτήσεων, τον αριθμό των οφειλετών και τον αριθμό των ενστάσεων που έχουν εγερθεί κατά τα τελευταία χρόνια κατά των απαιτήσεων του εξαγωγέα.


ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τα κριτήρια με τα οποία οι εταιρείες factoring εξετάζουν τα αιτήματα των πελατών βασικά είναι τα ίδια με αυτά των τραπεζών. Διαφέρει όμως η βαρύτητα την οποία δίνουν σε αυτά οι δύο αυτοί φορείς . Συγκεκριμένα, οι μεν τράπεζες δίνουν κυρίως σημασία στα κεφάλαια και την χρηματοοικονομική δομή των πιστούχων τους οι δε εταιρείες factoring ενδιαφέρονται πρωτίστως για την ποιότητα των απαιτήσεων που εκχωρούνται σε αυτές. Αυτό σημαίνει ότι όταν μια εταιρεία έχει εξαντλήσει τα πιστοδοτικά της όρια με μια τράπεζα αλλά έχει φερέγγυους πελάτες στους οποίους πουλάει επί πιστώσει σε βραχυπρόθεσμη βάση μπορεί να εξασφαλίσει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, πρόσθετη χρηματοδότηση.
Οι κυριότερες διαφορές  του factoring από τον τραπεζικό δανεισμό είναι οι εξής:
1. Οι εταιρείες factoring δίνουν κατά κανόνα προκαταβολές έναντι τιμολογίων ενώ οι τράπεζες προτιμούν τα αξιόγραφα (μεταχρονολογημένες επιταγές, συναλλαγματικές)ως εξασφάλιση για τις χρηματοδοτήσεις τους.
2. Στις εταιρείες factoring εκχωρείται το σύνολο των απαιτήσεων των πελατών τους που προέρχεται από επί πιστώσει πωλήσεις η τουλάχιστον το σύνολο των απαιτήσεων τους κατά συγκεκριμένων οφειλετών τους. 3.Οι εταιρείες factoring δεν προσφέρουν μόνο χρηματοδότηση αλλά μια ολόκληρη γκάμα υπηρεσιών. 4.Η χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω εταιρειών factoring είναι περισσότερο ευέλικτη γιατί προσαρμόζεται σε συνεχή βάση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους.


 


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΘΝΙΚΗ FACTORS
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ρευστότητά τους, συνδέοντάς την μάλιστα με το ρυθμό αύξησης των πωλήσεών τους.


Η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην παροχή Υπηρεσιών Factoring από το 1994, ενώ από τα μέσα του 2009 τις εργασίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ανέλαβε η νεοσυσταθείσα «Εθνική Factors». Η ίδρυση της Εθνικής Factors. εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής απόφασης της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας για ανάπτυξη των εργασιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η Εθνική Factors, αποτελεί εξειδικευμένη εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της διαρκώς διευρυνόμενης και αναπτυσσόμενης αγοράς Factoring.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ FACTORS
Η συνεργασία με την Εθνική Factors αποτελεί στρατηγικής σημασίας απόφαση για την επιχείρηση που θέλει να επωφεληθεί τόσο από τη χρήση των υπηρεσιών Factoring, όσο και από τη συνεργασία με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, καθώς προσφέρει:
· Εξασφάλιση ρευστότητας ανάλογα με τις πωλήσεις της επιχείρησης και διευκόλυνση του οικονομικού προγραμματισμού
· Αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των απαιτήσεων και πλήρη έλεγχο των όρων πίστωσης
· Διαχειριστική και λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων με μείωση του λειτουργικού κόστους
· Έλεγχο φερεγγυότητας των οφειλετών ή / και κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου
· Διευκόλυνση της εξαγωγικής και εισαγωγικής δραστηριότητας
· Τεχνογνωσία και εμπειρία από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η συνεργασία με την Εθνική Factors σημαίνει:
· Συνεργασία με τον ισχυρότερο χρηματοοικονομικό Όμιλο της χώρας
· Υποστήριξη από το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων
· Δυνατότητα σύνδεσης με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.


ΤΟ FACTORING ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Αναλυτικότερα το factoring αποτελεί ένα σύγχρονο χρηματοοικονομικό εργαλείο το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύτερο από την απλή χρηματοδότηση, σύνολο υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα ο «πράκτορας» (ή factor) έχει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία  να  παρέχει σε έναν προμηθευτή προϊόντων ή υπηρεσιών, ολοκληρωμένες υπηρεσίες προεξόφλησης, διαχείρισης, είσπραξης και κάλυψης πιστωτικού κινδύνου των επιχειρηματικών απαιτήσεων έναντι των οφειλετών (αγοραστών) ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να παρέχονται επιλεκτικά ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ρευστότητά τους, συνδέοντάς τη μάλιστα με το ρυθμό αύξησης των πωλήσεών τους, να αναθέσουν την είσπραξη και τη διαχείριση των απαιτήσεών τους σε εξειδικευμένους επαγγελματίες και επίσης να απολαύσουν την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ή απλά των αξιολόγηση πιστωτικού ελέγχου των οφειλετών (αγοραστών) από τον  «πράκτορα», δεδομένων και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η ελληνική αγορά με μακροχρόνιες πιστώσεις και χρήση των μεταχρονολογημένων επιταγών ως μέσο πληρωμής.
Γενικότερα θα λέγαμε ότι το factoring παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προς την εταιρική πελατεία. Επιπλέον λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε κατά την οποία τα φαινόμενα δυσχερειών είσπραξης και γενικευμένων καθυστερήσεων στις πληρωμές είναι συχνότερα, η ανάπτυξη των υπηρεσιών factoring με όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση και έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου, είναι πολύτιμη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://
www.nbgfactors.gr


 


ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ FACTORING ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ


Στην Ελλάδα το factoring καλύπτει μια αγορά με κύκλο εργασιών της τάξεως των 10 δισ. ευρώ, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεπερνά το 1 τρισ. ευρώ.


Η Εμπορική Τράπεζα, μια Τράπεζα  με μακρόχρονη ιστορία και σημαντική θέση στην ελληνική αγορά, διαθέτει ισχυρή παράδοση στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, η Εμπορική Τράπεζα αξιοποιεί τις εμπορικές συνέργιες που δημιουργούνται από την ενσωμάτωσή της στο διεθνή τραπεζικό όμιλο της Credit Agricole, με γνώμονα τη συνεχή παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δημιουργηθεί σημαντικές συνέργιες και στον τομέα της Εταιρικής Τραπεζικής, μέσω της Calyon, τον βραχίονα Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής της Credit Agricole, μία εκ των οποίων αφορά στο factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων).
Οι υπηρεσίες factoring έχουν βελτιωθεί και αναπτυχθεί σημαντικά στην ελληνική τραπεζική αγορά κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, και αποτελούν πλέον ένα ευρέως διαδεδομένο και χρήσιμο χρηματοοικονομικό προϊόν για τις επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα το factoring καλύπτει μια αγορά με κύκλο εργασιών της τάξεως των 10 δισ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεπερνά το 1 τρισ. ευρώ.
Ωστόσο, κάτω από τις παρούσες συνθήκες τόσο στο διεθνές όσο και στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον, η ανάγκη για περαιτέρω στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική.
Έτσι λοιπόν, η χρήση των υπηρεσιών factoring και η αξιοποίηση των διευκολύνσεων που προσφέρουν, αποτελεί ιδανική λύση για τις επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση και διαρκή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι υπηρεσίες factoring είναι τα εξής:
· Προσαρμόζεται εύκολα στο ύψος των πωλήσεων του πελάτη και κατά συνέπεια δεν εξαρτάται από την ύπαρξη εμπράγματων εξασφαλίσεων
· Δεν απαιτείται η χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών εκ μέρους των οφειλετών των επιχειρήσεων.
· Υπάρχει συνεχής αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών καθώς και της δυνατότητας είσπραξης των οφειλών.
· Παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου των οφειλετών.
· Παροχή ρευστότητας άμεσα από την ώρα έκδοσης του τιμολογίου.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το factoring παράλληλα παρέχει πληθώρα επί μέρους υπηρεσιών, οι οποίες δεν παρέχονται με τις «παραδοσιακές» τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, όπως η ασφάλιση πιστώσεων και η είσπραξη απαιτήσεων με μικρή επί πλέον επιβάρυνση.
Παράλληλα, μία νέα μορφή factoring έχει αναπτυχθεί σημαντικά στην ελληνική αγορά, το λεγόμενο ledger financing, την οποία προσφέρει η Εμπορική Τράπεζα, αξιοποιώντας την ισχυρή τεχνογνωσία και κεφαλαιακή βάση της μητρικής Credit Agricole. Το ledger financing απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ελέγχουν στενά τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο και οι οποίες έχουν εισπράξεις μέσω μεγάλων οργανωμένων δικτύων από σημαντικό αριθμό οφειλετών. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται συνήθως «χωρίς αναγωγή» στον πιστούχο μας, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται (σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα) η μη εγγραφή της προεξόφλησης ως δάνειο στα βιβλία μιας εταιρείας αλλά ως «πώληση» του περιουσιακού στοιχείου των εμπορικών απαιτήσεων, βελτιώνοντας αντίστοιχα κατά πολύ την εικόνα των χρηματοοικονομικών δεικτών.
Η αγορά factoring έχει πλέον ωριμάσει και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη -και πολλές φορές απαιτούν- από την τράπεζά τους να τις στηρίξει, προσφέροντας λύσεις στα προβλήματα τους, είτε αυτά είναι ρευστότητας είτε εξασφάλισης ή ακόμα και διαχείρισης, παράλληλα με υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση. Στο άμεσο μέλλον τo «εργαλείο» factoring θα εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο με υπηρεσίες trade finance καθώς και χρηματοδότηση για λόγους αποθεματοποίησης με αποτέλεσμα να αποτελεί one-stop shop για την ικανοποίηση ακόμα περισσότερων εμπορικών αναγκών των επιχειρήσεων.
Με αυτή την προοπτική, η Εμπορική Τράπεζα επενδύει συνεχώς σε συστήματα και τεχνογνωσία, με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών factoring στους εταιρικούς της πελάτες που την εμπιστεύονται για την υλοποίηση των σχεδίων τους.


 


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ
DEPUTY GENERAL MANAGER - BUSINESS DEVELOPMENT, EUROBANK EFG FACTORS
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ


Η προσεκτική τήρηση των πιστοληπτικών κριτηρίων προστατεύει τους υγιείς και παραγωγικούς παίκτες κάθε κλάδου της οικονομίας.


Ο τελευταίος χρόνος χαρακτηρίστηκε από έντονες μεταβολές στην παγκόσμια οικονομική ζωή, φέρνοντας αγορές και επιχειρήσεις αντιμέτωπες, με μέχρι πρότινος ξεχασμένες καταστάσεις αβεβαιότητας και περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας. Ο κλονισμός της εμπιστοσύνης στα πλαίσια του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος και η συνεπακόλουθη έλλειψη ρευστότητας δεν άργησε να επηρεάσει την πραγματική οικονομία οδηγώντας σε μείωση της κατανάλωσης και της παραγωγής.
 Η ελληνική οικονομία βιώνει τις σχετικές επιδράσεις στα πλαίσια του παγκόσμιου οικονομικού χωριού έχοντας, παραδόξως, ως ασπίδα την χαρακτηριστική της εσωστρέφεια αλλά και ως ευάλωτο σημείο τα διαχρονικά δημοσιονομικά της προβλήματα.
Η ελληνική αγορά factoring, εντός των παραπάνω πλαισίων, κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία σειρά αλλαγών ωθούμενη σε μεγάλο βαθμό να αναθεωρήσει υφιστάμενες στρατηγικές αλλά και να εκμεταλλευτεί διαφαινόμενες ευκαιρίες.
Όντας από τους λίγους χρηματοοικονομικούς κλάδους τόσο άμεσα συνδεδεμένος με την οικονομική δραστηριότητα, λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ήρθε αντιμέτωπος με μία σειρά από σημαντικά ζητήματα.
 Τα διψήφια ποσοστά ανάπτυξης του κύκλου εργασιών που σημειώθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια συνεπικουρούμενα από την ανάπτυξη των πελατών των εταιρειών factoring, φαίνεται να περιορίζονται σημαντικά ακολουθώντας την έντονα πτωτική δραστηριότητα. Κλάδοι με μεγάλη συνεισφορά στο παραγωγικό κύκλωμα και κατ’ επέκταση στο χαρτοφυλάκιο των εταιρειών factoring, όπως η μεταλλουργία, η οικοδομή  κ.ά., σημειώνουν έντονη πτώση συμπαρασύροντας την ανάπτυξη της δραστηριότητας του factoring από υφιστάμενους πελάτες σε αρνητικά ποσοστά της τάξης του 20%.
Παράλληλα, η εντατικοποίηση των κριτηρίων πιστοληπτικής αξιολόγησης προμηθευτών και αγοραστών, ως άμυνα απέναντι στο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, οδηγεί σε αποφάσεις για περιορισμό του χαρτοφυλακίου συνεργασιών ενισχύοντας περαιτέρω την πτώση της ανάπτυξης του factoring. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η προσεκτική τήρηση των πιστοληπτικών κριτηρίων δεν αναφέρεται σε πολιτική αποκλεισμού εταιρειών και κλάδων από το factoring αλλά σε λογική και συνετή επιλογή επιχειρήσεων προστατεύοντας, έτσι, την αξιοπιστία του factoring αλλά και τους υγιείς και παραγωγικούς παίκτες κάθε κλάδου της οικονομίας.


ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Αντίδοτο στην υφιστάμενη πτώση φαίνεται να αποτελεί η δραστηριοποίηση των τμημάτων ανάπτυξης εργασιών των εταιρειών factoring. Στοχεύοντας στην προσέλκυση νέων πελατών καταφέρνουν σε μεγάλο βαθμό να αντισταθμίζουν τις απώλειες. Επιχειρήσεις που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν απρόσιτες επιζητούν πλέον τις ευκαιρίες ρευστότητας και περιορισμού των επισφαλειών που αποδεδειγμένα μπορούν να τους παρέχουν οι εταιρείες factoring. Η τάση αυτή των εταιρειών ενισχύεται ιδιαίτερα από τη διαφαινόμενη πολιτική των Τραπεζών για περιορισμό των λεγόμενων ακάλυπτων χρηματοδοτήσεων και αντικατάστασής τους με εναλλακτικές, καλυπτόμενες από το εμπορικό κύκλωμα των επιχειρήσεων.  Καθώς το factoring απαιτεί μία μακροπρόθεσμη πρόθεση συνεργασίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ο εμπλουτισμός των πελατολογίου με νέες υγιείς συνεργασίες αφήνει μία καλή παρακαταθήκη ανάπτυξης για το μέλλον.
Η Eurobank EFG Factors, στο πλαίσιο των νέων οικονομικών δεδομένων, αποτελεί ηγετική δύναμη στο χώρο του ελληνικού factoring, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό την τάση της αγοράς. Το εξειδικευμένο προσωπικό της εγγυάται υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών και με τη σιγουριά του ονόματος Eurobank αλλά και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, στηρίζει ενεργά τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης, χρηματοδότησης και ασφάλισης στο παραδοσιακό πλέον εγχώριο και εξαγωγικό factoring, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της και πιο σύνθετες μορφές συνεργασίας. Η ανάπτυξη δραστηριότητας στο χώρο του forfaiting αλλά και η ενεργή διαχείριση υποχρεώσεων εταιρειών μέσω reverse factoring, αποτελούν νέους τομείς εστίασης της Eurobank EFG Factors. Σημαντική βοήθεια για την ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων & υπηρεσιών προσφέρει η διακεκριμένη από τη Microsoft πληροφοριακή υποδομή, αποτέλεσμα επένδυσης σε ανθρώπους και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Ενδεικτική, του επιπέδου των υπηρεσιών της Eurobank EFG Factors είναι η πρόσφατη βράβευσή της ως του κορυφαίου factor στον κόσμο στο διεθνές factoring. Η εν λόγω διάκριση ελήφθη στα πλαίσια της ετήσιας ψηφοφορίας, τον Ιούνιο του 2009, των μελών του μεγαλύτερου συνδέσμου Factors στον κόσμο, FCI (Factors Chain International). Για εμάς στην Eurobank EFG Factors, η θετική αξιολόγηση από τρίτους αντικειμενικούς παρατηρητές αποτελεί τη μεγαλύτερη ηθική επιβράβευση.


 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ
MANAGER - HEAD OF RECEIVABLES FINANCE DEPT.,
HSBC - COMMERCIAL BANKING - GREECE
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ


Πλεονέκτημα του Factoring είναι ότι βασίζεται στο εύρος και την ισχύ των πελατών του εκάστοτε προμηθευτή, παρά στους ίδιους τους προμηθευτές.


 


Η HSBC είναι σήμερα η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στον κόσμο, με μία ιστορία που ξεκινά στις αγγλικές αποικίες της Ασίας στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο Τομέας Επιχειρηματικής Τραπεζικής της HSBC λειτουργεί στην Ελλάδα εδώ και 26 χρόνια εξυπηρετώντας ελληνικές και διεθνείς εταιρείες μέσω των επιχειρηματικών κέντρων που λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά περιθώρια για μια παγκόσμια εμπορική τράπεζα να προσφέρει σε ελληνικές επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό, υπηρεσίες και προϊόντα που μπορούν να τους ανοίξουν πραγματικά παγκόσμιους ορίζοντες.
Σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική της HSBC στο Commercial Banking (CMB) συνίσταται στο να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της Τραπεζικής Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών στις ελληνικές επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτηριστικά. Η HSBC επιδιώκει να γίνει η προτιμώμενη Τράπεζα για τις διεθνείς συναλλαγές των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η Τραπεζική Επιχειρήσεων (Commercial Banking) στην HSBC λειτουργεί στο πλαίσιο του Relationship Banking, κάτι στο οποίο η Τράπεζα διακρίνεται και διαθέτει πολυετή πείρα από την ίδρυσή της. Η Τράπεζα προσαρμόζει τη χρηματοδοτική της πρόταση στην ανάγκη του πελάτη. Τα εξειδικευμένα στελέχη της (Relationship Managers) εντοπίζουν τις ανάγκες των πελατών και τους προτείνουν τη σωστή λύση μέσα από πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών (δανειακά προϊόντα, Factoring, προϊόντα κάλυψης επιτοκιακού και συναλλαγματικού κινδύνου, χρηματοδότηση και διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών, πληρωμές, ασφαλιστικά προϊόντα, διαχείριση ρευστότητας, υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής καθώς και Personal και Private Banking).


ΣΕ 17 ΧΩΡΕΣ
Ειδικότερα για το Factoring, η HSBC είναι από τους πρώτους τραπεζικούς οργανισμούς στον κόσμο που εισήγαγε το θεσμό σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας χτίσει όλα αυτά τα χρόνια μια βαθιά τεχνογνωσία για τη χρήση του factoring ως επιχειρηματικό εργαλείο.
Σήμερα η HSBC προσφέρει υπηρεσίες Factoring σε 17 χώρες: στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Ελλάδα, την Τουρκία, την Πολωνία, τα Ηνωμένα Εμιράτα, το Μεξικό, τη Βραζιλία, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ινδία, την Αυστραλία, την Ταϊβάν, τη Δημοκρατία της Τσεχίας και την Ιαπωνία. Πρόσφατα άνοιξαν δύο νέα γραφεία: στη Μαλαισία και την Ισπανία, ενώ επεκτείνεται σημαντικά και η παρουσία της στη Μέση Ανατολή – καθιστώντας την HSBC μια από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες τράπεζες που προσφέρουν Factoring στον κόσμο.
Η συνεχής ανάπτυξη και αύξηση των εργασιών Factoring αποδεικνύει την ξεχωριστή δυναμική του ως χρηματοοικονομικού εργαλείου που συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη είναι αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη περιοχή για την αγορά Factoring εκπροσωπώντας περίπου το 75% της παγκόσμιας αγοράς.
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Factoring είναι ότι βασίζεται περισσότερο στο εύρος και την ισχύ των πελατών του εκάστοτε προμηθευτή (τους οφειλέτες τους), παρά σε αυτούς καθ’ αυτούς τους προμηθευτές, που είναι και οι πελάτες factoring. Ως εκ τούτου, το Factoring επηρεάζεται λιγότερο σε σχέση με άλλα προϊόντα από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί λόγω της πιστωτικής κρίσης. Αν μη τι άλλο, το Factoring τείνει να επωφελείται από περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε, καθώς άλλες μορφές παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού (για παράδειγμα, ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός) μπορεί να περιοριστούν ή/και να κοστολογηθούν ακριβότερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Factoring γίνεται πιο ελκυστικό τόσο για τους δανειστές όσο και για τις επιχειρήσεις.


ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ
Η  HSBC προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών Factoring, εξυπηρετώντας πολλές και διαφορετικές ανάγκες των μικρομεσαίων αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων όπως:
· Εξασφάλιση σημαντικής ρευστότητας με αποτέλεσμα τη δημιουργία ευνοϊκότερων όρων αγοράς πρώτων υλών και την άμεση εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών
· Δυνατότητα παροχής ανταγωνιστικότερων όρων πώλησης προς τους πελάτες τους
· Καλύτερο έλεγχο των εισπράξεων μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους,
· Άμεση ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση του λογαριασμού τους καθώς και των συναλλαγών με τους οφειλέτες τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e - factoring IIF (Internet Invoice Finance)
· Μείωση επισφαλειών μέσω του καλύτερου ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών τους και κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (μέσω ασφάλειας πιστώσεων)
·  Βελτίωση της εικόνας των ισολογισμών τους (factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής)
· Η HSBC αποτελεί την ιδανική λύση και για τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν ή συναλλάσσονται ήδη στο εξωτερικό
Στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, οι υπηρεσίες και τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι πελάτες παραμένουν τα ίδια, μέσα από ένα διεθνές δίκτυο ανταποκριτών, που έχει την τεχνογνωσία να υποστηρίξει την ελληνική επιχείρηση, όπου και αν αυτή επιλέξει να δραστηριοποιηθεί.
Συνοψίζοντας, η υπηρεσία Factoring της HSBC βασίζεται σε τρεις διαφοροποιούς άξονες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον Έλληνα επιχειρηματία.
Πρώτον, η  προσωπική επικοινωνία με τα εξειδικευμένα στελέχη της HSBC, που βρίσκονται πάντα στη διάθεση των πελατών και κατανοούν τις ξεχωριστές οικονομικές απαιτήσεις τους. Έτσι, μπορούν πάντα να προτείνουν ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις, ικανοποιώντας ακόμη και τις πιο σύνθετες χρηματοοικονομικές ανάγκες τους.
Δεύτερον, η δυναμική ευελιξία της υπηρεσίας που έχει τη δυνατότητα της απόλυτης προσαρμογής των προϊόντων στις ξεχωριστές ανάγκες ή δεδομένα κάθε πελάτη.
Τρίτον, η άμεση πληροφόρηση μέσα από την πρωτοποριακή ηλεκτρονική υπηρεσία e-factoring (IIF - Internet Invoice Finance). Ο πελάτης της HSBC έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τους λογαριασμούς του καθώς και τις συναλλαγές με τους οφειλέτες του.


ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι προοπτικές ανάπτυξης του Factoring τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι καλές. Στην ουσία, χρησιμοποιώντας το Factoring, το εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων σε διαφορετικές χώρες γίνεται τόσο απλό όσο και το εγχώριο εμπόριο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο σε εγχώρια όσο και σε διεθνή κλίμακα μπορούν να εξασφαλίσουν ένα σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας υπηρεσίες Factoring από έναν οργανισμό με παγκόσμια παρουσία όπως η HSBC.
Εμείς στην HSBC βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μία διαρκώς διευρυνόμενη ομάδα ελληνικών επιχειρήσεων που στηρίζονται στην εξωστρέφεια και την επιχειρηματικότητα. Σε αυτούς τους επιχειρηματίες - αλλά και τους ιδιώτες με ανάλογους στόχους, η HSBC μπορεί να προσφέρει το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, μέσω της παγκόσμιας παρουσίας της. Στην  HSBC μετατρέπουμε τις τραπεζικές εργασίες σε ολόκληρο τον πλανήτη σε μια απλή διαδικασία. Οπουδήποτε οι πελάτες μας επιλέξουν να τους παρασχεθούν υψηλής ποιότητας τραπεζικές υπηρεσίες, στη δική τους γλώσσα, το δικό τους ωράριο, με βάση τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Ανοίγουμε τους ορίζοντες στην ελληνική επιχειρηματικότητα και στηρίζουμε τους Έλληνες να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα χωρίς σύνορα.


 


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑ
MARKETING MANAGER - MARFIN FACTORS & FORFAITERS
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ


Επιβάλλεται προσοχή στο χτίσιμο σύγχρονου και υγιούς μηχανισμού διαχείρισης πελατολογίου, θωρακίζοντας την αγορά από μελλοντικές κρίσεις.


Το τελευταίο χρόνο η αγορά βίωσε μία σημαντική μείωση της παροχής ρευστότητας από τις Τράπεζες και τα Χρηματοδοτικά Ιδρύματα εν γένει και ταυτόχρονα αύξηση των επισφαλειών και των προβληματικών πιστώσεων. Έτσι  έγινε εμφανής η ανάγκη χρήσης κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία να μπορούν να προστατεύσουν τόσο τους χρηματοδότες όσο και τους πελάτες τους. Ως τέτοιο εργαλείο, το factoring έδωσε λύσεις ρευστότητας στις επιχειρήσεις και κράτησε σε χαμηλό επίπεδο τις επισφάλειες από τις διαχειρισθείσες σχέσεις.
Το factoring εντάσσεται στα προϊόντα του ευρύτερου commercial finance και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν πελατολόγιο χονδρικής, με επαναληπτικές πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών. Προσφέρει αξιόπιστες λύσεις ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας τους ρευστότητα  βάσει των πωλήσεών τους και βοηθώντας την ανάπτυξή τους, καθώς παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν αδυναμίες οργανωτικής φύσης όπως λογιστηρίου και εισπρακτικού  μηχανισμού.
Με πιστή τήρηση των κριτηρίων διασποράς και έλεγχου εκχωρούμενων πελατολογίων, αναγνώρισης κύκλου ζωής προϊόντων και προοπτικών των  αγορών τους όπως και της θέσης σ΄ αυτές των συναλλασσόμενων προμηθευτών και αγοραστών, και με την σε βάθος ανάλυση των παραμέτρων των συναλλαγών τους (εμπορικές συμφωνίες, πιστωτική περίοδος κ.λπ.) μειώνουμε σημαντικά τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον λειτουργικό στη σχέση με τους Προμηθευτές - Πελάτες μας.
Η κρίση στην αγορά έδειξε ότι, σχέσεις που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια άντεξαν στις δυσκολίες και στήριξαν τις επιχειρήσεις που συνεργάσθηκαν με factoring. Παρ’ ότι διαφαίνεται ανάκαμψη πλέον στις αγορές, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμη ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο χτίσιμο σύγχρονου και υγιούς μηχανισμού διαχείρισης πελατολογίου, θωρακίζοντας  τις εταιρείες μας αλλά και την αγορά από μελλοντικές κρίσεις.
Κατά το 2009 φαίνεται πως το factoring θα εμφανίσει σημαντική ανάπτυξη. Επίσης μέσα από την λειτουργία του Συνδέσμου εταιρειών και τραπεζικών τμημάτων factoring, που θα συσταθεί μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να προωθηθούν λύσεις σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο  και να διαμορφωθεί μία πιο συστηματική και ουσιαστική δύναμη παρέμβασης στην ελληνική αγορά.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: JOHN WILCOX
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΥΝΟΕΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: JUMBO, MOTOR OIL, ΕΛΙΝΟΙΛ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: Η FED ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΑΛΛΑ...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΠΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - INTERNET: ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ «ΠΑΙΚΤΕΣ»...
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: SAXO BANK
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: XNET
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ CREDIT RISK MANAGEMENT
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΦΟΜ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΗΜΕΡΙΔΑ MANAGEMENT KPMG
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site