Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2009 - τεύχος 356                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
& ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟ 2009


Ιδιαίτερα θετική ένδειξη συνιστά η συνεχής εισροή κεφαλαίων από την αρχή τους έτους στις κατηγορίες Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού, Μικτών Εσωτερικού, Μετοχικών Εσωτερικού και Μετοχικών Funds of Funds.


 


από τον Ανδρέα Αναστασίου


Με σημαντικές εισροές κεφαλαίων της τάξεως των 567 εκατ. ευρώ και θετικές αποδόσεις σε όλες τις κατηγορίες έκλεισε το τρίτο τρίμηνο 2009 η ελληνική αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 35 εταιρειών μελών της Ένωσης Ελλήνων Θεσμικών ανέρχεται πλέον στα 15,7 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα:
· Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων οι εισροές το 3ο τρίμηνο ξεπέρασαν τα 560 εκατ. ευρώ, και το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 9,45% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε στα 11,39 δισ. ευρώ.
Ιδιαίτερα θετική ένδειξη συνιστά η συνεχής εισροή κεφαλαίων από την αρχή τους έτους στις κατηγορίες των Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Εσωτερικού (411 εκατ. ευρώ), των Μικτών Εσωτερικού (196 εκατ. ευρώ), των Μετοχικών Εσωτερικού (91 εκατ. ευρώ), και των Μετοχικών Funds of Funds (31 εκατ. ευρώ).
Στην πλευρά των αποδόσεων από την αρχή του έτους επισημαίνεται ότι:
α) από τα 64 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφαλαία Εσωτερικού, 7 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 50,96% έως 78,70%, 25 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 40,85% έως 49,50%, 15 ΑΚ είχαν αποδόσεις 33,05% έως 39,37% ενώ τα υπόλοιπα 17 είχαν αποδόσεις από 10,27% έως 29,50%.
β) από τα 31 Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού, 17 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 20,04% έως 31,37% και 11 είχαν αποδόσεις από 11,21% έως 19,17%
Ανάλογη καλή εικόνα επέδειξαν όλες οι κατηγορίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
·  Το ενεργητικό των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου παρουσίασε αύξηση κατά 2,13% στο τρίτο τρίμηνο του 2009 και έφθασε τα 254 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος των ΕΕΧ έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -36,92% και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους  21,71%.
Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο τέλος του τριμήνου είναι πέντε, μετά τη λύση της Ωμέγα ΑΕΕΧ στις 13 Ιουλίου.
· Οι  τρεις Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας έκλεισαν το τρίτο τρίμηνο του έτους με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα οι οποίες ξεπερνούν τα 799 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας τριμηνιαία αύξηση των επενδύσεών τους κατά 6,54%.
Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των πέντε ΕΠΕΥ μελών της ΕΘΕ και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 30/9/2009 σε 3,2 δισ. ευρώ.


ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ ΕΙΣΡΟΕΣ/ΕΚΡΟΕΣ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009 ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ 1.1.09
  
Μετοχικά Εσωτερικού 6,8 38,35%
Μετοχικά Εξωτερικού 20,9 19,27%
Μικτά Εσωτερικού 160,1 19,41%
Μικτά Εξωτερικού -58,2 23,76%
Ομολογιακά Εσωτερικού 63,6 7,89%
Ομολογιακά Εξωτερικού 34,5 5,93%
Διαχ. Διαθεσίμων Εσωτερικού 158,1 2,34%
Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού 182,3 0,06%
Funds of Funds - Μετοχικά 9,1 29,36%
Funds of Funds - Μικτά -3,8 10,36%
Funds of Funds - Ομολογιακά -5,8 4,14%
ΣΥΝΟΛΟ 567,8 Α/Κ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ


Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διαφέρουν καθοριστικά από τα hedge funds και τα σύνθετα ή δομημένα επενδυτικά προϊόντα στο ότι είναι διαφανή και αυστηρά εποπτευόμενα σχήματα, τα οποία δεν είναι δυνατό να αναλάβουν υπερβολική μόχλευση και τον αντίστοιχο υπερβολικό επενδυτικό κίνδυνο.
Υπάρχουν πολλά είδη Αμοιβαίων Κεφαλαίων, περισσότερο, λιγότερο ή και καθόλου εξαρτώμενα από μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Διατίθεται, λοιπόν, ένα μεγάλο εύρος σχετικών επενδυτικών προϊόντων, που κυμαίνονται από πολύ συντηρητικά ως πολύ επιθετικά και τα οποία ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει αναλόγως του επενδυτικού χαρακτήρα και της δυνατότητάς του, αλλά και αναλόγως του χρονικού ορίζοντα που έχει αποφασίσει να δώσει στην επένδυσή του.
Υπάρχουν και Αμοιβαία Κεφάλαια «ειδικού τύπου», τα οποία παρέχουν στον επενδυτή αυξημένη δυνατότητα προστασίας του κεφαλαίου του όταν η γενικότερη πορεία των αγορών δεν είναι θετική. Οι διαχειριστές των κεφαλαίων αυτών εφαρμόζουν τεχνικές, με τις οποίες η απόδοσή τους «κλειδώνεται» και προστατεύεται ανεξαρτήτως της πορείας της αγοράς. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση παραγώγων προϊόντων, καθώς και την προκαθορισμένη διάρκεια της επένδυσης.
«Συγγενή», αλλά πάντως διαφορετικά, επενδυτικά σχήματα αποτελούν οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) και οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ).
Οι ΑΕΕΑΧ είναι εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο, εν αντιθέσει προς τις ΑΕΔΑΚ, οι οποίες επενδύουν τα κεφάλαια των πελατών τους, προς τους οποίους διαθέτουν μερίδια συγκεκριμένων επενδύσεων. Οι ΑΕΕΑΧ τοποθετούν τα κεφάλαια που αντλούν από το Χρηματιστήριο σε κινητές αξίες διαπραγματεύσιμες στην ελληνική και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Διαμορφώνουν, λοιπόν, ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο μπορεί να παρουσιάζει ομοιότητες, αλλά και διαφορές με ένα Α/Κ αντίστοιχου σκοπού.
Οι ΑΕΕΑΠ είναι εταιρείες που έχουν αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση: α) ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς με προσύμφωνο και μετοχών ανώνυμης εταιρείας (κατά την έννοια του άρθρου 22, Ν. 2778/1999, και β) μέσων χρηματαγοράς (κατά την έννοια του άρθρου 3, Ν. 3283/2004).


ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ
Διακρίνονται σε «εσωτερικού» και «εξωτερικού», με τα πρώτα να επενδύουν κυρίως σε μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και με τα δεύτερα να επενδύουν σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε ξένα χρηματιστήρια. Το ποσοστό του ενεργητικού των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, το οποίο επενδύεται σε μετοχές, δεν είναι δυνατό να υποχωρήσει κάτω του 65%. Ειδική υποκατηγορία των Μετοχικών Α/Κ είναι τα Index Funds, τα οποία επενδύουν τουλάχιστον το 95% του ενεργητικού τους σε έναν αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό δείκτη και παρέχουν μία έμμεση δυνατότητα στον επενδυτή να συμμετέχει στη χρηματιστηριακή διαδικασία.


ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ
Επενδύουν άνω του 65% του ενεργητικού τους σε ομόλογα, ενώ επιτρέπεται να τοποθετούν μέχρι 10% σε μετοχές. Διακρίνονται, επίσης, σε εσωτερικού και εξωτερικού, είναι εκτεθειμένα σε σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση με τα μετοχικά κεφάλαια, αλλά σημαντικά χαμηλότερες είναι και οι προσδοκώμενες αποδόσεις τους.


ΜΙΚΤΑ Α/Κ
Επενδύουν σε μετοχές και ομόλογα, αλλά σε ποσοστό μικρότερο του 65% σε καθένα από αυτά. Υποχρεούνται, επίσης, να επενδύουν τουλάχιστον 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές και 10% σε ομόλογα. Είναι προφανές ότι στα Μικτά Α/Κ οι επενδυτές αναλαμβάνουν μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με τα Μετοχικά, αλλά μεγαλύτερο σε σχέση με τα ομολογιακά.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Επενδύουν κυρίως σε προϊόντα χρηματαγοράς και δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, ενώ δεν επιτρέπεται να επενδύουν σε μετοχές. Τα Αμοιβαία αυτά Κεφάλαια απευθύνονται κυρίως σε επενδυτές με βραχυχρόνια επενδυτικό ορίζοντα.


FUNDS OF FUNDS
Αποτελούν σχετικά νέα κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων, πολύ διαδεδομένη στο εξωτερικό, της οποίας το ενεργητικό επενδύεται σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού ή εξωτερικού, της ίδιας ή άλλων ΑΕΔΑΚ.


ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ
Πρόκειται, επίσης, για νέα κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία ως επενδυτικό σκοπό έχουν την αναπαραγωγή της απόδοσης ενός δείκτη του χρηματιστηρίου. Εισάγονται και διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, όπως ακριβώς και οι μετοχές, και επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράζουν ή να πωλούν την αξία των τίτλων που απαρτίζουν τον υποκείμενο δείκτη μέσω μις κινητής αξίας. Απευθύνονται κυρίως σε επενδυτές που επιδιώκουν κεφαλαιακά κέρδη από χρηματιστηριακές τοποθετήσεις, και επιθυμούν να επενδύσουν σε χρηματιστηριακούς δείκτες, προκειμένου να επιτύχουν σημαντική διασπορά του κινδύνου τον οποίο αναλαμβάνουν.


 


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Τα Α/Κ υπάγονται σε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Ο μεριδιούχος δεν φορολογείται για τα κέρδη και τις υπεραξίες της επένδυσής του. Το ενεργητικό των Α/Κ επιβαρύνεται με ένα πολύ χαμηλό συντελεστή φόρου, αναλόγως της κατηγορίας του Α/Κ, που καταβάλλεται από την ΑΕΔΑΚ.
Ο νόμος 3296/2004, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των Μετοχικών και Μικτών Α/Κ Εσωτερικού θεσμοθέτησε ένα επί πλέον σημαντικό φορολογικό κίνητρο για τους μεριδιούχους τους. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο νόμο, σε περίπτωση διακράτησης μεριδίων, μετοχικών ή μικτών Α/Κ εσωτερικού επί μία τριετία, εκπίπτεται από το φορολογητέο εισόδημα (μετά την παρέλευση της τριετίας) ποσοστό 20% της δαπάνης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για αγορά Α/Κ που θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2009.


 


ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΘΕΙ


Οικονομική Ανασκόπηση Επενδύσεων
από την Global Multi-Asset Group
της JPMorgan Asset Management


 


Μια σειρά από ομιλίες και συνεδριάσεις σε επίπεδο χάραξης νομισματικής πολιτικής, καθώς και το συμπόσιο στο Jackson Hole όπου συναντήθηκαν οι κεντρικοί τραπεζίτες, ενίσχυσαν την άποψη ότι οι κεντρικές τράπεζες σκοπεύουν να διατηρήσουν την προσαρμοστική πολιτική τους για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Σαφή εξαίρεση αποτελεί το Ισραήλ που προέβη σε αύξηση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου του κατά 25 μονάδες βάσης. Κατά τα άλλα, οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν τη στάση προσαρμοστικής πολιτικής, ενώ η Δανία και η Ουγγαρία –μεταξύ άλλων– εξακολουθούν να εφαρμόζουν μέτρα χαλάρωσης. Αντίθετα από τις προβλέψεις της αγοράς, οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες επιβεβαίωσαν εκ νέου τη θέση τους ότι δεν βιάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια. Μάλιστα, κάποια στιγμή τον Αύγουστο, τα συμβόλαια ανταλλαγής σε δείκτες (index swaps) προεξοφλούσαν μια σύσφιγξη από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κατά 134 μονάδες βάσης, αν και αυτή η εκτίμηση έχει πλέον υποχωρήσει στις 75 μονάδες βάσης. Ακόμη και αυτή η πρόβλεψη, όμως, φαίνεται υπερβολική, δεδομένου ότι η οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Πράγματι, αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που προκύπτει από τις κεντρικές τράπεζες: αν και αναγνωρίζουν ότι η δραστηριότητα ανακάμπτει, οι διοικητές τους είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να μην προβούν σε μέτρα σύσφιγξης πρόωρα θέτοντας τέρμα στην ανάκαμψη. Εν ολίγοις, εκτιμάται ότι η ανάκαμψη είναι ευπαθής. Ακόμη και η γενικώς επιφυλακτική ΕΚΤ δεν βιάζεται να διαφοροποιήσει τη στάση της. Κατά τη συνεδρίασή της του Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Τρισέ προσπάθησε να επισημάνει ότι η ανάκαμψη θα είναι «με αναταράξεις», παρά την ανοδική αναθεώρηση της ΕΚΤ στις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Κατά την τελευταία της συνεδρίαση η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επανέλαβε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν χαμηλά για κάποιο διάστημα και δεν προέβη σε καμία σημαντική αλλαγή, εκτός από την παράταση που δόθηκε για το πρόγραμμα εξαγοράς τίτλων έως το τέλος Οκτωβρίου.
Ωστόσο, αν και οι συζητήσεις για τις στρατηγικές εξόδου είναι πολύ πρόωρες, η περαιτέρω χαλάρωση από τις κυριότερες κεντρικές τράπεζες είναι εξίσου απίθανη. Η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να αυξήσει το πρόγραμμα εξαγοράς τίτλων κατά 50 δις στερλίνες αιφνιδίασε τις αγορές, αλλά φαίνεται ότι πρόκειται για μια κίνηση «ασφαλείας» και δεν προβλέπουμε να υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση της πολιτικής. Κατά πάσα πιθανότητα έχουμε ουσιαστικά φθάσει στο τέλος της φάσης χαλάρωσης από τις κυριότερες κεντρικές τράπεζες. Εκτιμούμε ωστόσο ότι θα υπάρξει μια σημαντική περίοδος ανάπαυλας προτού οι κεντρικές τράπεζες αρχίσουν να εφαρμόζουν πολιτική σύσφιγξης.


ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο εξακολουθούσαν να επιβεβαιώνουν ότι η παγκόσμια οικονομία εξέρχεται από την ύφεση. Μάλιστα, η Γαλλία και η Γερμανία κατέγραψαν ανάπτυξη με θετικό πρόσημο κατά το δεύτερο τρίμηνο και οι οικονομίες των δύο χωρών σημείωσαν άνοδο 0,3% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους σε πραγματικές τιμές.
Για τις συγκεκριμένες χώρες, καθώς και για την Ιαπωνία που κατέγραψε ετησιοποιημένο πραγματικό ποσοστό ανόδου 3,7% κατά το δεύτερο τρίμηνο, ανακοινώθηκε επίσημα ότι έχουν εξέλθει από την ύφεση. Αναμένεται η ανακοίνωση του NBER (Εθνικού Κέντρου Οικονομικών Ερευνών) που θα θέσει και τις ΗΠΑ εκτός υφέσεως και, δεδομένου ότι ο ρυθμός απώλειας θέσεων εργασίας βελτιώθηκε σημαντικά από τον Ιανουάριο και ότι η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε αύξηση 0,5% τον Ιούλιο έναντι του αντίστοιχου μήνα πέρσι (αυτή υπήρξε η πρώτη αύξηση από τον Οκτώβριο 2008), εκτιμούμε ότι η ανακοίνωση είναι καθ’ οδόν.
Τον Ιούλιο οι παραγγελίες για διαρκή αγαθά στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,9% έναντι του αντίστοιχου μήνα πέρσι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο κατά την τελευταία διετία. Η Κίνα βρίσκεται σε οικονομική ανάκαμψη πέραν πάσης αμφιβολίας, αν και οι ανησυχίες για σύσφιγξη της πολιτικής προκάλεσαν κάποια μεταβλητότητα για τις κινεζικές μετοχές κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Τα νέα δάνεια τον Ιούλιο ανήλθαν συνολικά σε μόλις 356 δισ. ρενμινμπί, σε σύγκριση με 1.892 δις που χορηγήθηκαν τον Μάρτιο, γεγονός που οδήγησε σε ανησυχίες ότι οι αρχές προβαίνουν στην εφαρμογή μέτρων για συγκράτηση της οικονομίας. Αν και έχουμε ορισμένες επιφυλάξεις ότι η αύξηση του χρήματος με την ευρύτερη έννοια ακολουθεί πιο ήπιους ρυθμούς, δεν παύει να κινείται δυναμικά σε επίπεδα 34,5% (ρυθμός εξαμήνου σε ετησιοποιημένη βάση) και τα στοιχεία για τα δάνεια χαρακτηρίζονται σε κάποιο βαθμό από εποχικότητα, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξητική τάση στις αρχές του έτους. Εξ άλλου, δεδομένου του εντυπωσιακού ρυθμού αύξησης κατά την έναρξη του έτους, μια κάποια συγκράτηση δεν θα έπρεπε να φαίνεται περίεργη.
Οι μελλοντικοί δείκτες επίσης εξακολούθησαν να βελτιώνονται και πολλοί από αυτούς κινούνται σήμερα σε επίπεδα άνω του 50, σηματοδοτώντας ότι βρίσκονται σε περιοχή «ανάπτυξης» (βλ. το Γράφημα του Μήνα). Στις ΗΠΑ ο δείκτης μεταποίησης ISM ξεπέρασε τις προσδοκίες σημειώνοντας άνοδο στο 52,9 τον Αύγουστο (αν και ο αντίστοιχος δείκτης εκτός μεταποίησης παραμένει κάτω από το μεταίχμιο ανάπτυξης / συρρίκνωσης του 50). Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνουν και οι δείκτες της ομάδας μας που παρακολουθεί την πορεία της αγοράς συναλλάγματος (Currency Team), οι οποίοι επίσης δείχνουν μια απότομη ανάκαμψη της δραστηριότητας με επάνοδο στα επίπεδα των τάσεων. Πρόσφατα και ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη, τοποθετώντας τη συρρίκνωση των οικονομιών των G-7 για το 2009 στο 3,7% έναντι του 4,1% που είχε προβλέψει τον Ιούνιο. Ο Οργανισμός, ωστόσο, παραμένει επιφυλακτικός και εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα συνεχίσει να είναι συγκρατημένη για ένα διάστημα.
Από τη δική μας πλευρά, συμμεριζόμαστε τις απόψεις του ΟΟΣΑ και οι βασικές μας θέσεις διατηρούνται αμετάβλητες. Για τους επόμενους μήνες εκτιμούμε ότι θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στις ανακοινώσεις οικονομικών στοιχείων. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, παραμένει το ερώτημα κατά πόσο η κεκτημένη ταχύτητα θα είναι επαρκής για να διατηρήσει αυτοδύναμα την ανάπτυξη όταν εξασθενήσει η διττή επίδραση των κρατικών μέτρων τόνωσης και της αναδόμησης του κύκλου των αποθεμάτων. Θα θέλαμε να δούμε κάποια στοιχεία ότι ανακάμπτει η τελική ζήτηση ως ένδειξη ότι η ανανεωμένη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει αυτοδύναμα.


ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
Η «κεκτημένη ταχύτητα» της κερδοφορίας στις 24 αγορές που παρακολουθούμε βελτιώθηκε σε σύγκριση με τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από τρεις και έξι μήνες. Εξ άλλου, σε 16 από αυτές τις αγορές οι αναβαθμίσεις των αναλυτών είναι περισσότερες από τις υποβαθμίσεις. Εν συγκρίσει με τα στοιχεία του περασμένου μήνα, ωστόσο, οι αγορές που ανακοίνωσαν βελτιούμενη κεκτημένη ταχύτητα της κερδοφορίας μειώθηκαν από 24 σε 18.
Είναι αξιοσημείωτο, χωρίς ίσως να αποτελεί έκπληξη, ότι οι αγορές που βιώνουν μια ανατροπή της πορείας των κερδών τους είναι εκείνες που χαρακτηρίζονταν από φιλόδοξο πνεύμα. Στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, για παράδειγμα, η κεκτημένη ταχύτητα μειώθηκε, αν και δεδομένου του ιλιγγιώδους ρυθμού των αυξήσεων κατά τους τελευταίους μήνες αυτό ίσως δεν είναι περίεργο. Στην Κίνα, παραδείγματος χάριν, για κάθε καθοδική αναθεώρηση αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2,1 ανοδικές αναθεωρήσεις για τα κέρδη, ενώ τον περασμένο μήνα αυτή η σχέση είχε διαμορφωθεί στο 2,5. Στο Χονγκ Κονγκ, εν τω μεταξύ, η κεκτημένη ταχύτητα της κερδοφορίας μειώθηκε από 3,5 στο 2,3. Δεδομένου του επιπέδου των αποτελεσμάτων της κεκτημένης ταχύτητας της κερδοφορίας, οι συγκεκριμένες αγορές εξακολουθούν να προπορεύονται κατά πολύ των παραδοσιακών ανεπτυγμένων αγορών.
Είναι κάποιος καιρός τώρα που κάνουμε λόγο για μια επέκταση της κεκτημένης ταχύτητας της κερδοφορίας και εκτός της Ασίας και των αναδυόμενων αγορών∙ συνεπώς, το γεγονός ότι η πορεία αυτή φαίνεται να έχει φθάσει στην κορυφή δεν είναι κατ’ ανάγκη αρνητικό. Ίσως όμως να αποτελεί ένδειξη ότι η ευφορία που περιβάλλει τις αναδυόμενες αγορές, και ειδικότερα την Κίνα, αρχίζει να εξανεμίζεται.
Οι προβλέψεις για την αύξηση της κερδοφορίας για το 2009 αναβαθμίστηκαν αλλά, σε γενικές γραμμές, παραμένουν στα ίδια επίπεδα για το 2010. Oι συγκεντρωτικές εκτιμήσεις του IBES μέσα από μια bottom-up προσέγγιση (που δίνει έμφαση πρωταρχικώς στις εταιρείες, μετά στους κλάδους και μετά στην ευρύτερη οικονομία) δείχνουν ότι οι αναλυτές αναμένουν πτώση στα παγκόσμια κέρδη κατά 10% το 2009 και μια ανάκαμψη και αύξηση της τάξης του 25% για το επόμενο έτος. Στις ΗΠΑ οι αναλυτές αναβάθμισαν τις εκτιμήσεις τους και προβλέπουν σήμερα μια πτώση 5,5% για τα κέρδη του S&P 500 για το 2009, συγκριτικά με τη μείωση κατά 10,3% που προέβλεπαν στα τέλη Ιουλίου. Οι αναβαθμίσεις αυτές έρχονται μετά από ένα δυναμικό δεύτερο τρίμηνο και υποδεικνύουν ότι τα χειρότερα για τον κύκλο των εταιρικών κερδών έχουν πλέον παρέλθει.
Σύμφωνα με τις περισσότερες μετρήσεις που παρακολουθούμε, οι μετοχές δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα φθηνές, αλλά ούτε και ιδιαίτερα ακριβές. Σε σύγκριση με τα ομόλογα, οι μετοχές προσφέρουν εύλογη αξία, με την αναμενόμενη αυξημένη απόδοση των μετοχών δεδομένου του κινδύνου τους (equity risk premium) για τις αμερικανικές μετοχές (όπως προκύπτει σύμφωνα με το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων που χρησιμοποιούν οι αναλυτές μας) να βρίσκεται σε ευνοϊκά επίπεδα έναντι των κρατικών ομολόγων. Ωστόσο, αν εξετάσουμε το ιστορικό των μετοχών, τότε οι σύνθετοι δείκτες αποτίμησης που χρησιμοποιούμε βρίσκονται σχεδόν σε ουδέτερα επίπεδα.


ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Δεδομένης της βελτίωσης στα οικονομικά στοιχεία, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αποδόσεις των ομολόγων σημείωσαν πτώση κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Τα ομόλογα βραχύτερης διάρκειας υπήρξαν ιδιαίτερα ισχυρά και τα κρατικά ομόλογα διετούς διάρκειας σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη σημείωσαν πτώση κατά 28 και 34 μονάδες βάσης αντίστοιχα από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε η Έκθεση για την Απασχόληση στις ΗΠΑ για τον Ιούλιο (στις 7 Αυγούστου) και έως το τέλος του μήνα. Η μείωση των αποδόσεων έρχεται σε αντίθεση με τη βελτιούμενη μακροοικονομική εικόνα που παρουσιάζουν τα στοιχεία. Όσοι υιοθετούν μια θεώρηση καθοδικής αγοράς (οι «αρκούδες» της αγοράς) ενδεχομένως να προτείνουν ότι η οικονομική ανάκαμψη είναι –στην καλύτερη περίπτωση– παροδική και ότι οι αγορές ομολόγων διέρχονται μια βραχυπρόθεσμη ευρωστία. Μια εναλλακτική ερμηνεία θα ήταν ότι η αυξημένη ζήτηση από τις τράπεζες με ισχυρά επίπεδα διαθεσίμων υποστηρίζει την άνοδο των ομολόγων.
Οι αγορές μετοχών παγκοσμίως εξακολούθησαν να ανταποκρίνονται θετικά στην άνοδο της δραστηριότητας και στο βελτιωμένο οικονομικό κλίμα. Ωστόσο, οι καλές αποδόσεις δεν υπήρξαν καθολικές κατά τον Αύγουστο και ο δείκτης των αναδυόμενων αγορών MSCI παρέμεινε αμετάβλητος κατά τη διάρκεια του μήνα, συγκρατούμενος από τη μεταβλητότητα των κινεζικών μετοχών λόγω των ανησυχιών για σύσφιγξη της πολιτικής. Αυτό δείχνει ότι οι επενδυτές μετριάζουν τουλάχιστον τον ενθουσιασμό τους για την αγορά – ένα μήνυμα που προέκυψε και από την πρόσφατη έρευνα της Merrill Lynch. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι διαχειριστές κεφαλαίων μετακινήθηκαν προς τις ρωσικές μετοχές εις βάρος των κινεζικών οι οποίες μειώθηκαν σε ουδέτερα επίπεδα. Ωστόσο, δεδομένης της καταπληκτικής πορείας των κινεζικών μετοχών από τις αρχές του έτους (ο σύνθετος δείκτης Σαγκάης σημείωσε άνοδο 53% από τις αρχές του έτους έως σήμερα), οι σύντομες περίοδοι μεταβλητότητας θα πρέπει να θεωρούνται αναμενόμενες καθώς οι αγορές αφομοιώνουν τα κέρδη. Παρ’ όλα αυτά, κατά βάση διατηρούμε τη θετική μας άποψη για την προοπτική της Ασίας, ειδικότερα, και των μετοχών των αναδυόμενων αγορών γενικότερα.
Δεδομένης της διάρκειας και της έκτασης της παρούσας ανόδου, είναι απόλυτα κατανοητή η επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Ωστόσο, αν και εξακολουθούμε να είμαστε επιφυλακτικοί για την προοπτική της οικονομίας μεσοπρόθεσμα (και κατ’ επέκταση για την προοπτική των επενδύσεων που ενέχουν κίνδυνο), υπάρχει μια σειρά από παράγοντες που θεωρούμε ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις μετοχές προς το παρόν:
Πρώτον, εκτιμούμε ότι τα οικονομικά στοιχεία θα εξακολουθήσουν να βελτιώνονται και να παρέχουν θετικές εκπλήξεις, υποδεικνύοντας ότι η ανάκαμψη δεν έχει πλήρως προεξοφληθεί. Μάλιστα, o δείκτης Economic Surprise Indicator της Citigroup για τις οικονομίες των G-10 εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανοδική πορεία και μόνον ο επί μέρους δείκτης για την Ιαπωνία βρίσκεται σε αρνητικές περιοχές υποδεικνύοντας ότι τα πραγματικά στοιχεία και οι εκτιμήσεις συνεχίζουν να μην είναι ευθυγραμμισμένα.
Δεύτερον, το πληθωριστικό περιβάλλον παραμένει ήπιο. Επί πλέον, η σημαντική κάμψη στις αγορές εργασίας ευνοεί τις επιχειρήσεις και θα ενισχύσει την κερδοφορία τους. Στα πιο πάνω θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι κεντρικές τράπεζες έχουν δείξει ότι δεν σκοπεύουν να προβούν σε σύσφιγξη της πολιτικής τους. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένας συνδυασμός ικανοποιητικής ανάπτυξης, χαμηλού πληθωρισμού, και νομισματικής πολιτικής που διαμορφώνεται σε επίπεδα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κάμψης (ή, εν προκειμένω, της ύφεσης), δημιουργώντας ενδεχομένως ένα πολύ θετικό κλίμα για τις μετοχές.
Τρίτον, υπάρχει η αίσθηση ότι οι επενδυτές δεν κινήθηκαν αρκετά γρήγορα για να εκμεταλλευθούν αυτή την άνοδο με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα που περιμένουν να αξιοποιηθούν. Καθώς τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων έχουν σχεδόν μηδενικές αποδόσεις, οι επενδυτές θα αναγκασθούν να ξεπεράσουν τις ανησυχίες τους και να «μπουν» στις αγορές καθώς αυτές συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
Συνεπώς, εξακολουθούμε να διατηρούμε αυξημένη στάθμιση στις μετοχές, προτιμώντας τη Βρετανία, την Αυστραλία και την περιοχή της μικρής κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ, καθώς και τη Γερμανία και την Ισπανία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες αγορές ενδέχεται να εξακολουθήσουν να εμφανίζουν αναταράξεις, διατηρούμε τις αυξημένες θέσεις μας στο Χονγκ Κονγκ και τις αναδυόμενες αγορές. Μειωμένη στάθμιση, αντιθέτως, διατηρούμε στις μετοχές ΗΠΑ μεγάλης κεφαλαιοποίησης (με αποτέλεσμα να έχουμε ουδέτερη θέση στις ΗΠΑ), στην Ευρώπη πλην Βρετανίας, και στην Ολλανδία. Τέλος, αν και αναγνωρίζουμε ότι η ιστορικής σημασίας εκλογική νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιαπωνίας ενδέχεται να αποτελέσει θετικό καταλύτη για την οικονομία και την αγορά της χώρας, διατηρούμε την ουδέτερη θέση μας σε ιαπωνικές μετοχές.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: JOHN WILCOX
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΥΝΟΕΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: JUMBO, MOTOR OIL, ΕΛΙΝΟΙΛ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: Η FED ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΑΛΛΑ...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΠΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - INTERNET: ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ «ΠΑΙΚΤΕΣ»...
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: SAXO BANK
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: XNET
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ CREDIT RISK MANAGEMENT
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΦΟΜ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΗΜΕΡΙΔΑ MANAGEMENT KPMG
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site