Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2009-Τεύχος 357                              

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΠΕΤΕΥΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


«Η ΤΚ διαθέτει διεθνώς αξιοζήλευτους δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας. Η κερδοφορία της ενισχύθηκε σημαντικά το γ΄ τρίμηνο, ενώ είναι κερδοφόρος σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.»
A. Ηλιάδης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής


 


από τον Ανδρέα Αναστασίου


Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου για το γ’ τρίμηνο 2009, με θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. Η βελτίωση στην κερδοφορία και οι επιδόσεις του Συγκροτήματος για το εννεάμηνο 2009 δικαιώνουν τους αρχικούς στόχους του Συγκροτήματος για το έτος. Το συντηρητικό επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί το Συγκρότημα με τη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας, την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας, τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και την πειθαρχημένη ανάπτυξη εργασιών υπήρξαν τα ερείσματα στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και αντικατοπτρίζονται στη συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεγεθών του Συγκροτήματος.
Τα κέρδη του Συγκροτήματος πριν από τις προβλέψεις για το γ’ τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 190 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2009, ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το γ’ τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 38% έναντι του β’ τριμήνου 2009. Τα κέρδη του Συγκροτήματος πριν από τις προβλέψεις και τα κέρδη μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο 2009 ανήλθαν σε 446 εκατ. ευρώ και 265 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.
Παράλληλα με την αυξημένη κερδοφορία, το Συγκρότημα διατηρεί ισχυρά μεγέθη ισολογισμού έχοντας υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια (δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 7,9%), ισχυρή ρευστότητα (δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%) και ικανοποιητική ποιότητα χαρτοφυλακίου (ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 5,2%).


ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 8 ΛΕΠΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, την αναμενόμενη κερδοφορία για ολόκληρο το έτος, την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί το Συγκρότημα, αποφάσισε την καταβολή προμερίσματος 8 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.
Το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση βελτιώνοντας οργανικά τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε 12,9% στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ανέρχεται σε 11,4% και ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων σε 7,9%.
Διατηρήθηκε η ισχυρή ρευστότητα του Συγκροτήματος με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%. Το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα στις δυο κύριες αγορές που λειτουργεί με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε Κύπρο και Ελλάδα να ανέρχεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 σε 80% και 86% αντίστοιχα.
Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα (16,0%) σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και αρνητικό περιβάλλον.


ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
Σημαντική ανάκαμψη στην κερδοφορία είχαν οι εργασίες του Συγκροτήματος στη Ρωσία. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το γ’ τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 9 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 78% σε  σχέση με το β’ τρίμηνο 2009.
Το Συγκρότημα ακολουθώντας συντηρητική προσέγγιση τους προηγούμενους μήνες έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αφομοίωση της Uniastrum Bank και στην ενδυνάμωση της υποδομής της μετά και την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της με την Τράπεζα Κύπρου Ρωσίας. Το Συγκρότημα βρίσκεται τώρα σε θέση να επιταχύνει την ανάπτυξή του στη Ρωσία και το γ’ τρίμηνο 2009 σημείωσε αύξηση 5% στα δάνεια. Οι εργασίες του Συγκροτήματος στη Ρωσία το εννεάμηνο 2009 σημείωσαν κέρδη πριν τις προβλέψεις 26 εκατ. ευρώ ενώ μετά τις αυξημένες προβλέψεις και τη φορολογία παρουσίασαν ζημιά 4 εκατ. ευρώ.
Το Συγκρότημα, αξιολογώντας τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη συνεργασία με τους ιδρυτικούς μετόχους της Uniastrum Bank κ.κ. Piskov και Zakaryan, υπέγραψε νέα πενταετή συμφωνία μετοχικής συνεργασίας με την οποία θα συνεχίσουν να ασκούν τα διοικητικά τους καθήκοντα και θα παραμείνουν μέτοχοι στην Uniastrum Bank με ποσοστό 10% έκαστος. Το Συγκρότημα προτίθεται μεσοπρόθεσμα να προχωρήσει στην εισαγωγή της Uniastrum Bank σε ρωσικό χρηματιστήριο, η οποία υπολογίζεται να γίνει το 2014-2016. Η μελλοντική εισαγωγή της Uniastrum Bank σε ρωσικό χρηματιστήριο θα της προσδώσει αυξημένη ορατότητα, πρόσβαση σε περαιτέρω κεφάλαια σε ρωσικά ρούβλια και εδραίωσή της ως μία από τις σημαντικές τραπεζικές παρουσίες στη ρωσική αγορά.


ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2009 και τις επιδόσεις μέχρι σήμερα, το Συγκρότημα εκτιμά ότι το έτος 2009 θα επιτύχει ικανοποιητική κερδοφορία στα πλαίσια των εκτιμήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία για το 2009 αναμένεται  να κυμανθούν μεταξύ 300 εκατ. ευρώ και 400 εκατ. ευρώ.
Το Συγκρότημα διαθέτοντας υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ισχυρή ρευστότητα, ικανοποιητική ποιότητα χαρτοφυλακίου και επιδόσεις κερδοφορίας βρίσκεται σε θέση να επωφεληθεί από ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν με την ανάκαμψη του οικονομικού περιβάλλοντος. Η επιλεκτική ανάπτυξη των εργασιών του Συγκροτήματος στις νέες αγορές αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στην κερδοφορία και να αποφέρει σημαντικά οφέλη στα επόμενα έτη, τόσο από πλευράς ανάπτυξης του όγκου εργασιών, όσο και κερδοφορίας.


ΠΛΑΙΣΙΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ


Η εταιρεία περιέκοψε τα έξοδά της αξιοποιώντας χαμηλότοκο βραχυπρόθεσμο δάνειο, που της έδωσε τη δυνατότητα να πληρώνει τους προμηθευτές σε μετρητά και να εξασφαλίζει χαμηλότερες τιμές. Η Πλαίσιο, με την κίνηση αυτή, έχει μειώσει το κόστος χρήματος σχεδόν στο 3% από 5% και άνω που ήταν προηγουμένως.


 


από τον Γιώργο Καλούμενο


Πολύ προσεκτική θα είναι η πολιτική της Πλαίσιο σε ότι αφορά το άνοιγμα νέων καταστημάτων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο πρόεδρος της εταιρείας  Γ. Γεράρδος στο πλαίσιο παρουσίασης της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, «διανύουμε περίοδο περιορισμού των εξόδων με ταυτόχρονη προσπάθεια αύξησης του τζίρου».
Ο κ. Γεράρδος αναφέρθηκε στη δραστηριοποίηση της εταιρίας στη Βουλγαρία όπου παρατηρείται πτώση της τάξης του 15%, η οποία -σύμφωνα πάντα με τον ίδιο- οφείλεται στην κακή πορεία της οικονομίας της γειτονικής χώρας, αλλά και των Βαλκανίων γενικότερα. «Μεγάλες ανταγωνίστριες εταιρείες του ομίλου μας στη Βουλγαρία εμφανίζουν υποχώρηση τζίρου ακόμα και 30%», υποστηρίζει ο κ. Γεράρδος.


ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Εκτός από την αγορά των Βαλκανίων η διοίκηση της Πλαίσιο εξετάζει και την ευρωπαϊκή αγορά για μελλοντικές επενδύσεις, ενώ ως καλύτερο κατάστημα στην ελληνική περιφέρεια χαρακτηρίστηκε αυτό του Ηρακλείου στην Κρήτη. Επίσης, τονίστηκε ότι η Πλαίσιο δεν έχει προχωρήσει σε απολύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, καθώς και ότι η μείωση κατά 15% του προσωπικού προέρχεται καθαρά από οικειοθελείς αποχωρήσεις εργαζομένων.
Σε ό,τι αφορά στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2009, οι πωλήσεις του ομίλου στο τρίτο τρίμηνο, εμφανίζονται σημαντικά βελτιωμένες. Συγκεκριμένα, υπολείπονται του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου μόλις κατά 2,6%, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο υπολείπονταν κατά 12,3% και στο πρώτο κατά 14,5%. Οι πωλήσεις εννεαμήνου κινήθηκαν πτωτικά κατά 10%. Πιο ειδικά, τα είδη γραφείου (που αφορούν στο 29,1% των πωλήσεων της Πλαίσιο) υποχώρησαν κατά 6,8%, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (που αποτελούν το 58,8% του τζίρου) «έπεσαν» κατά 15,8%, ενώ η τηλεφωνία (που αφορά στο 11,5% του κύκλου εργασιών) ήταν η μόνη κατηγορία με άνοδο κατά 19,2%.
Οι πωλήσεις των καταστημάτων συνολικά υποχώρησαν κατά 9,4%, ενώ οι απ’ ευθείας πωλήσεις σε επιχειρήσεις έκλεισαν στο εννεάμηνο χαμηλότερα κατά 10,1%.


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
Την αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα έξοδα του ομίλου. Συγκεκριμένα, το σύνολο των εξόδων τρίτου τριμήνου, λαμβάνοντας υπόψη και τα χρηματοοικονομικά, μειώθηκε κατά 14,9%. Στο δεύτερο τρίμηνο 2009 η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθηκε στο 10,1% και στο πρώτο στο 0,8%. Συνολικά τα έξοδα εννεαμήνου μειώθηκαν κατά 9,6%.
Το συμμάζεμα των εξόδων προήλθε, σύμφωνα με τον κ. Γεράρδο, και από ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους 12 εκατ. ευρώ, το οποίο έλαβε η εταιρεία από τη Eurobank με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο, και της δίνει την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να πληρώνει τους προμηθευτές σε μετρητά και να εξασφαλίζει έτσι χαμηλότερες τιμές. Η Πλαίσιο, με την κίνηση αυτή, έχει μειώσει το κόστος χρήματος σχεδόν στο 3% από 5% και άνω που ήταν νωρίτερα.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του ομίλου (ΕΒΤ) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009, στα 759 χιλ. ευρώ από 140 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, σε αντίθεση με τη μείωση της κερδοφορίας που παρατηρήθηκε στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο.


ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τέλος, έγινε αναφορά στις νέες εμπορικές ενέργειες του εννεαμήνου και ιδιαίτερα:
- Στη δυνατότητα Service σε Brand Laptops (Acer, HP και Toshiba) που απολαμβάνουν οι πελάτες της Πλαίσιο.
- Στο νέο πιο φιλικό προς το χρήστη web site, που έχει πιο ξεκάθαρη και δομημένη εμφάνιση, απλούστερη κατηγοριοποίηση των προϊόντων και βελτιωμένα κριτήρια αναζήτησης για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος μοναδικών επισκεπτών του site να έχει αυξηθεί από 67.500 σε 80.500 ανά ημέρα.
- Στο συνεχή ανασχεδιασμό των καταστημάτων, με τελευταίο βήμα τον ανασχεδιασμό του καταστήματος της Μεταμόρφωσης που κόστισε 200.000 ευρώ.
- Στον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης προσωπικού με χρήση προηγμένων οπτικοακουστικών μέσων και την εξάσκηση των εκπαιδευομένων συνεργατών με τη μέθοδο της ερμηνείας ρόλων.FG EUROPE
ΔΙΝΕΙ ΒΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Θετική συμβολή στα αποτελέσματα της εταιρείας είχαν οι επενδύσεις σε αιολικά πάρκα, καθώς τα σχετικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 200% στο 9μηνο.


 


από τον Γιώργο Καλούμενο


Τα αποτελέσματα εννεαμήνου της FG Europe κρίνονται θετικά από τη διοίκηση της εταιρείας, δεδομένου του αρνητικού κλίματος, καθώς στο τρίτο τρίμηνο φαίνεται ότι η πορεία των πωλήσεων έχει αρχίσει να εισέρχεται σε τροχιά ανόδου. Επίσης, σημαντική είναι η συμβολή στα αποτελέσματα της εταιρείας των επενδύσεων στην ενέργεια καθώς τα έσοδα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα παρουσίασαν αύξηση στο 9μηνο κατά 200%. Οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να ενταθούν με στόχο να διπλασιαστεί η δυναμικότητα παραγωγής μέσα στα επόμενα χρόνια. Σε ότι αφορά την παρουσία της FG Europe στο εξωτερικό, στα Βαλκάνια τα περιθώρια ανάπτυξης περιορίζονται προς το παρόν λόγω της κρίσης, στην Τουρκία εμφανίζονται σημαντικές προοπτικές και στην Ιταλία η αγορά έχει παρόμοια με την Ελλάδα χαρακτηριστικά, καθώς και οι δύο είναι πλέον ώριμες αγορές.
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Ιωάννη Παντούση και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Υπεύθυνο Σχέσεων Μετόχων, κ. Ευάγγελο Λιανόπουλο  στο πλαίσιο των παρουσιάσεων που διοργανώνει η Ένωση Θεσμικών
Συμπερασματικά για το 9μηνο του 2009, αναφέρθηκε ότι:
· Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το 9μηνο σε 101,56 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 126,29 εκατ. ευρώ  του 9μήνου του 2008, μειωμένες κατά 19,58%.
· Τα έσοδα του Ομίλου από την ενέργεια, σημαντικά αυξημένα κατά 200%, ανήλθαν το 9μηνο σε 2,921 εκατ. έναντι  0,97 εκατ. του 9μήνου του 2008, (Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα από τη λειτουργία των δύο υπό εξαγορά αιολικών πάρκων).
· Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών ανήλθαν σε  94,18 εκατ. ευρώ, προσεγγίζοντας τις πωλήσεις του 9μήνου του 2007 (98,95 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 15% έναντι των αντίστοιχων πωλήσεων του 2008 (111,21 εκατ. ευρώ), αντιπροσωπεύοντας πλέον το 96% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας
· Οι συνολικές πωλήσεις των κλιματιστικών ανήλθαν σε  85,97 εκατ. ευρώ έναντι 98,74 εκατ. αυτών του αντίστοιχου 9μήνου του 2008, μειωμένες κατά 13%.
· Οι εξαγωγές κλιματιστικών ανήλθαν το 9μηνο σε 31,26 εκατ. ευρώ έναντι  33,56 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2008, μειωμένες κατά 7%. 
· Στην εσωτερική αγορά οι πωλήσεις των κλιματιστικών, ανήλθαν σε 54,71 εκατ. ευρώ έναντι 65,18 εκατ. ευρώ του 9μήνου του 2008, μείωση 16%.
· Οι πωλήσεις των προϊόντων ESKIMO ανήλθαν σε 2,38 εκατ. ευρώ έναντι 4,48 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 47%
· Οι πωλήσεις των προϊόντων της Sharp:
· στις τηλεοράσεις LCD μειώθηκαν κατά 27%, από 4,80 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2008 σε  3,51 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2009.
· στα ψυγεία και φούρνους μικροκυμάτων, ανήλθαν σε 2,32 εκατ. ευρώ, έναντι  3,19 εκατ. ευρώ, το 9μηνο του 2008, μειωμένες κατά 27%.


ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΕBITDA
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), μειωμένα κατά 28,38%, ανήλθαν σε 18,20 εκατ. ευρώ έναντι 25,41 εκατ. ευρώ αυτών του αντίστοιχου 9μήνου του 2008.
Ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε 17,92% έναντι 20,12% του αντίστοιχου 9μήνου του 2008, μειωμένος κατά 2,20 μονάδες.
Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου, σαφώς βελτιωμένα έναντι αυτών του α΄ εξαμήνου (που εμφάνιζαν μείωση 44,11%), ανήλθαν το 9μηνο του 2009 σε 10,933 εκατ. ευρώ έναντι 15,862 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου 9μήνου του 2008, μειωμένα κατά 31,07%.
Επίσης αναφέρθηκαν:
- Η σημαντική αύξηση κατά 31,55% των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας. Τα ίδια κεφάλαια την 30/9/2009, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας, ανερχόταν σε 71,83 εκατ. ευρώ έναντι 54,60 εκατ. ευρώ αυτών της 31/12/2008.
- Η μείωση κατά 36,42% των συνολικών υποχρεώσεων οι οποίες από 189,47 εκατ. ευρώ την 31/12/2008, περιορίσθηκαν την 30/9/2009 σε 120,45 εκατ. ευρώ. Η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων του Ομίλου, οφείλεται στην κατά 45,49% μείωση των τραπεζικών και λοιπών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας.
- Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά στις δραστηριότητες του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας μέσω των θυγατρικών της RF Energy AE. Αναφέρθηκε η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του δεύτερου αιολικού πάρκου στο Κιλκίς ισχύος 10 MW και η έναρξη της λειτουργίας του από το μήνα Μάιο, καθώς και η έναρξη λειτουργίας του δεύτερου υδροηλεκτρικού σταθμού στον ποταμό Κερυνίτη, ισχύος 1,015 MW.
- Στο στάδιο της αδειοδότησης είναι: ένδεκα αιολικά πάρκα στη νότιο Εύβοια, ισχύος 387 MW, 25,5 MW στο όρος Παναχαϊκό, καθώς και άλλα αιολικά πάρκα ισχύος 48 MW.
Αναφέρθηκε τέλος ότι η RF Energy AE εξαγόρασε τρία αιολικά πάρκα στη φάση της αδειοδότησης, ισχύος 34 MW, και ότι με την προϋπόθεση υλοποίησης της κατ’ αρχήν συμφωνίας εξαγοράς δύο αιολικών πάρκων (σε λειτουργία από το Νοέμβριο του 2008), η εγκατεστημένη ισχύς σε αιολικά και υδροηλεκτρικά πάρκα του Ομίλου, θα ανέρχεται σε 70,6 MW.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΕΕ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ: «ΣΟΒΑΡΕΥΘΕΙΤΕ...»
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΗΡΘΕ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΡΔΑΣ
ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΛΑΙΣΙΟ, FG EUROPE
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: GEORGE W. GREER
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΡΘΡΟ: Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ BRANDS
ΑΝΑΛΥΣΗ BLACKROCK
ΑΡΘΡΟ: ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΘΕΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site