Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2010-Τεύχος 359                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣCATERING - ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΤΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ»


Τα τελευταία χρόνια το catering δεξιώσεων και το βιομηχανικό catering παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, γεγονός που αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη τριετία, λόγω ευνοϊκών συνθηκών από την πλευρά της ζήτησης. Στη μαζική εστίαση οι οργανωμένες αλυσίδες κερδίζουν έδαφος σε βάρος των παραδοσιακών μεμονωμένων εστιατορίων.


 


από την Γαλάτεια Μπασέα


Ο κλάδος του catering διακρίνεται σε τρεις τομείς που είναι το catering δεξιώσεων, το βιομηχανικό catering και το αεροπορικό catering. Ο ετήσιος τζίρος της εγχώριας αγοράς catering εκτιμάται σε περίπου 392,5 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο της τροφοδοσίας με τρόφιμα εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται 3.000 περίπου εταιρείες, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία προσφέρει υπηρεσίες catering δεξιώσεων. Ενδεικτικά, το catering δεξιώσεων υπολογίζεται ότι καταλαμβάνει το 51% της αγοράς.
Ο υποκλάδος του catering δεξιώσεων χαρακτηρίζεται από χαμηλά εμπόδια εισόδου και κατά συνέπεια δραστηριοποιείται σε αυτόν πληθώρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και λίγες εταιρείες μεγάλου μεγέθους από πλευράς κύκλου εργασιών. Επιπλέον, υπηρεσίες catering δεξιώσεων προσφέρουν πολλαπλές επιχειρήσεις με άλλη κύρια δραστηριότητα, οι οποίες ωστόσο διαθέτουν τα μέσα για να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στο catering, όπως για παράδειγμα ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κ.τ.λ. Το κύριο στοιχείο ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου είναι η τιμολογιακή πολιτική, ενώ η ποιότητα των γευμάτων καταλαμβάνει δευτερεύουσα θέση.
Η εποχικότητα στο catering δεξιώσεων είναι ιδιαίτερα έντονη (η περίοδος υψηλής ζήτησης είναι από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο), γεγονός που απαιτεί καλό προγραμματισμό και οργάνωση από τις εταιρείες του υποκλάδου, για να αντεπεξέλθουν στην υψηλή ζήτηση και να διαχειριστούν ζητήματα προσωπικού και ρευστότητας. Επιπλέον, προκειμένου να μειωθούν οι επιδράσεις της εποχικότητας, απαιτείται από τις εταιρείες συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης του πελατολογίου τους και προσφοράς νέων υπηρεσιών.
Αντιθέτως, στο βιομηχανικό catering δραστηριοποιούνται λίγες εταιρείες, μεγάλου μεγέθους από πλευράς κύκλου εργασιών. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση στον υποκλάδο είναι υψηλή. Επιπλέον, επικρατεί έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου, όσον αφορά στις προσφερόμενες τιμές, προκειμένου να επιτευχθούν συμφωνίες συνεργασίας με διάφορες κατηγορίες πελατών, όπως τα νοσοκομεία, τα εκπαιδευτήρια, τα ξενοδοχεία, διάφορες επιχειρήσεις κ.τ.λ.
Τέλος, σχετικά με το αεροπορικό catering, σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα πολύ εξειδικευμένο τομέα του catering, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Οι παράμετροι αυτοί, καθώς και λοιπά εμπόδια εισόδου που προκύπτουν από το νομικό πλαίσιο του υποκλάδου, συντελούν στη διαμόρφωση μιας αγοράς με έντονα χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου.


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...
* Οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές των πρώτων υλών ασκούν υψηλή πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες, αρκετές φορές, προκειμένου να αντισταθμίσουν το υψηλότερο κόστος, οδηγούνται σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και σε προσφορά χαμηλής ποιότητας γευμάτων. Το ανεπαρκές νομικό πλαίσιο και οι ανεπαρκείς έλεγχοι συμβάλλουν στην επιδείνωση των φαινομένων αυτών. 
* Όλες οι εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου, κυρίως, προσωπικού.


... ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
* Όσον αφορά στην πορεία του κλάδου, τα τελευταία χρόνια το catering δεξιώσεων και το βιομηχανικό catering παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, γεγονός που αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη τριετία, λόγω ευνοϊκών συνθηκών από την πλευρά της ζήτησης.
* Αντίθετα, στο αεροπορικό catering παρατηρείται σταθερότητα τα τελευταία έτη. Ωστόσο, οι ρυθμοί ανάπτυξης για το συγκεκριμένο υποκλάδο εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε αρνητικό επίπεδο στο άμεσο μέλλον, λόγω δυσμενών συνθηκών που επηρεάζουν αναλόγως τον αεροπορικό κλάδο (κατά κύριο λόγο οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων).


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Όπως προκύπτει από τη χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου, οι εταιρείες γενικά χαρακτηρίζονται από χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας. Οι μικρές ιδιαίτερα, εταιρείες λειτουργούν με ζημίες, γεγονός που δείχνει τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στον κλάδο. Επιπλέον, οι εταιρείες του δείγματος παρουσιάζουν χαμηλή ρευστότητα και υψηλή εξάρτηση από τρίτες πηγές κεφαλαίων. Ο δανεισμός των εταιρειών αφορά ως επί το πλείστον σε βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.
Τα θετικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που προκύπτουν για τις εταιρείες του δείγματος αφορούν σε ιδιαίτερα ευνοϊκό εμπορικό κύκλο, υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού και υψηλή αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων.


ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ


Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου της μαζικής εστίασης κατά τα  τελευταία χρόνια είναι η επέκταση των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης. Όπως προκύπτει και από έρευνα της ICAP, που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2009, οι οργανωμένες αλυσίδες κερδίζουν έδαφος σε βάρος των παραδοσιακών μεμονωμένων εστιατορίων, επεκτείνοντας τα καταστήματα του δικτύου τους που έχουν κοινή οργάνωση και εμπορικό σήμα, στοχεύοντας στην ευρεία αναγνωρισιμότητά τους από το καταναλωτικό κοινό. Η διάδοση του θεσμού της δικαιόχρησης (franchising) συνετέλεσε στην ταχύτερη επέκταση των δικτύων καταστημάτων των αλυσίδων.
Η εγχώρια αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1992-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 15,2%. Τονίζεται ότι,  μετά το 2000 η αγορά συνεχίζει να αυξάνει, αλλά ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνεται συγκριτικά με την περίοδο 1992-2000. Το 2008 η αξία της συνολικής αγοράς γρήγορης εστίασης μέσω αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης αυξήθηκε κατά 8,6% σε σχέση με το 2007, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην θετική απόδοση της κατηγορίας snack-sandwich και της κατηγορίας Pizza. Στα εκτιμώμενα μεγέθη αυτά δεν περιλαμβάνονται τα «ανεξάρτητα» καταστήματα που δεν ανήκουν σε οργανωμένες αλυσίδες.
Η ανάπτυξη που παρουσίασε ο κλάδος των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, συνδέεται άμεσα με την τάση αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών. Κατά κύριο λόγο το φαινόμενο αυτό οφείλεται στις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις των μελών της σύγχρονης οικογένειας και στη γενικότερη επιτάχυνση των ρυθμών ζωής, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επιπλέον, η αυξανόμενη απασχόληση των γυναικών καθιστά οξύτερο το πρόβλημα της προετοιμασίας του καθημερινού φαγητού της οικογένειας. Υπό τις συνθήκες αυτές, η μείωση του διαθέσιμου χρόνου συμβάλλει στην αυξημένη ζήτηση των νοικοκυριών για έτοιμο φαγητό, ανάγκη την οποία καλύπτουν και τα καταστήματα του εξεταζόμενου κλάδου.
Η εξεταζόμενη αγορά διαχωρίζεται στις εξής τέσσερις κύριες κατηγορίες ανάλογα με το βασικό προσφερόμενο μενού: Burger, Pizza, Snack / Sandwich και Σουβλάκι. Το 2008 τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης είχε η κατηγορία Burger με 36,5% και ακολούθησε η κατηγορία Snack / Sandwich της οποίας το μερίδιο ανήλθε σε 29,5%. Η κατηγορία  pizza συμμετείχε με 23,9% στο σύνολο της εξεταζόμενης αγοράς. Το υπόλοιπο 10% μοιράζονται αλυσίδες εστιατορίων  που ασχολούνται με το σουβλάκι με (7,8%), καθώς και άλλων τύπων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης που δεν μπορούν να καταταχθούν σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες (2,3%).


ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
Η πορεία κάθε αλυσίδας επηρεάζεται τόσο από την στρατηγική επέκτασης που ακολουθεί, όσο και από το είδος των προϊόντων που προσφέρει.  Όσον αφορά στην επέκταση των δικτύων, εντονότερη ανάπτυξη κατά την τελευταία τριετία εμφάνισαν τα καταστήματα της κατηγορίας snack - sandwich και τα καταστήματα pizza, ενώ αυξημένα είναι συνολικά και τα καταστήματα της ομάδας «λοιπές κατηγορίες». Αντίθετα, μείωση παρουσιάζει η κατηγορία «σουβλάκι - ethnic» και στασιμότητα τα δίκτυα τύπου burger.
Οι περισσότερες αλυσίδες γρήγορης εξυπηρέτησης αναπτύσσουν τα δίκτυά τους στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους και σε επαρχιακές πόλεις. Στην «αποκεντρωτική» τάση κυρίαρχη αναδεικνύεται η κατηγορία Burger που έχει παρουσία στους περισσότερους νομούς της χώρας, ενώ ακολουθούν σε έκταση γεωγραφικής κάλυψης οι κατηγορίες  Pizza και Snack / Sandwich.
Στo πλαίσιo της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός 15 επιχειρήσεων του κλάδου (εκ των οποίων 10 κερδοφόρες), για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2006 και 2007. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε ελαφρά άνοδο (κατά 1,3%) το 2007 σε σχέση με το 2006, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε αύξηση 3,9% την ίδια περίοδο.
Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν κατά 6,2% το 2007 σε σχέση με το 2006, ενώ τα κέρδη EBITDA των εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 21,9% τη διετία 2007/06. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα  των εταιρειών του δείγματος παρέμεινε αρνητικό και τα δύο έτη, με αξιόλογη όμως μείωση των ζημιών το 2007 σε σχέση με το 2006.


ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ


HELLENIC CATERING
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ»

Η Γενική Τροφίμων - Μπάρμπα Στάθης, προωθεί με ταχείς ρυθμούς την ίδρυση κοινής εταιρίας με τη Hellenic Catering για την παραγωγή, συσκευασία και διανομή φρέσκων λαχανικών. Οι διαδικασίες για την ίδρυση της νέας εταιρίας με τη Hellenic Catering είναι σε φάση ολοκλήρωσης, καθώς έχει εκπονηθεί ήδη το Business Plan και αναζητείται, όπως αναφέρεται από τη διοίκηση της Γενικής Τροφίμων, ο κατάλληλος χώρος εγκατάστασης. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την πλευρά του Ομίλου της Goody's η νέα εταιρία θα εγκατασταθεί στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης.


EVEREST
ΣΤΗ VIVARTIA ΤΟ 100%

Σε εξαγορά του συνόλου του ομίλου Everest με την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου που βρισκόταν στην κατοχή του επιχειρηματία, κ. Λαυρέντιου Φρέρη, θα προχωρήσει εντός των επόμενων ημερών ο όμιλος Vivartia σε συνέχεια δεσμευτικής συμφωνίας. Ο κ. Φρέρης θα παραμείνει και μετά την οριστική συμφωνία στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου. Ο Όμιλος Everest απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζομένους και διαθέτει έξι ισχυρά brand names (Everest, La Pasteria, Kuzina, Papagallino Olympus Plaza, Gloria Jeans, Olympic Catering). Έχει σημαντική επιχειρηματική παρουσία σε κλειστές αγορές (αεροδρόμια, πλοία, σταθμούς ΟΣΕ, ΣΕΑ, θεματικά πάρκα) και εκτεταμένο δίκτυο σε ανοικτές αγορές, με περισσότερα από 330 σημεία πώλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Το εννεάμηνο του 2009 ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 126,3 εκατ. ευρώ και τα ΕBIDTA σε 18,5 εκατ. ευρώ. Μεγαλύτερη θυγατρική του ομίλου Everest, στην οποία συμμετέχει με 74,73%, είναι η Olympic Catering. Με μακρόχρονη εγχώρια και διεθνή εμπειρία στο χώρο της μαζικής εστίασης, η εταιρία διακρίνεται για την εξειδίκευσή της στο χώρο του αεροπορικού catering και handling, στο οποίο έχει διακριθεί εδώ και τρεις δεκαετίες σε κοινή πορεία με την Ολυμπιακή Αεροπορία. Η Olympic Catering απασχολεί περίπου 350 μόνιμους υπαλλήλους καθώς και σημαντικό αριθμό εποχιακών εργαζομένων. Για το εννιάμηνο του 2009 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 47,7 εκατ. ευρώ και τα EBITDA σε 4,2 εκατ. ευρώ.


INTERCATERING
ΧΩΡΟΙ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Βασικοί τομείς δραστηριότητας της είναι: 1. η οργάνωση εκδηλώσεων που καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα από ένα μικρό τραπέζι 10 ατόμων μέχρι μία εκδήλωση 10.000 ατόμων. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, η εταιρεία διαθέτει δικούς της χώρους υψηλών προδιαγραφών, που μπορούν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις, είτε κοινωνικές είτε επαγγελματικές. 2. Το επαγγελματικό catering (contract catering), το οποίο αφορά τη λειτουργία χώρων εστίασης σε κλειστούς χώρους (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και Θεσσαλονίκης κ.ά.). Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 15 τέτοιοι χώροι. Η Intercatering απασχολεί 90 άτομα, μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η εταιρεία στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 2.500 τ.μ., πιστοποιημένες με ISO 9001 και HACCP, στις οποίες γίνεται και η παραγωγή.
Οι χώροι της εταιρείας είναι:
- IIsland (Βουλιαγμένη) 5 χώροι -   έως 2.000 άτομα
- Ble (Άλιμος) - 2 χώροι  - έως 2.500 άτομα
- Κάππα Studios (Σπάτα) 3 χώροι - έως 2.500 άτομα
- Plaza Resort Hotel (Ανάβυσσος) 1 χώρος - έως 500 άτομα
- ΠΟΙΑΘ (Μικρολίμανο) 3 χώροι  - έως  250 άτομα
- Κέντρο Τεχνών Χαλανδρίου (Χαλάνδρι) 3 χώροι - έως 1.000 άτομα
- Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Ταύρος) 2 χώροι  έως 1.500 άτομα


ΖΑΝΑΕ
ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΖΑΝΑΕ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930 και λειτούργησε αρχικά σαν βιομηχανία παραγωγής Ζύμης Αρτοποιίας. Το 1939 επεκτάθηκε στον τομέα της κονσερβοποιίας με την παραγωγή Έτοιμων Φαγητών και το 1972 ιδρύθηκε το εργοστάσιο παραγωγής Προϊόντων Τομάτας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης σε νέες εγκαταστάσεις στην ΒΙΠΕ της Σίνδου με τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Η εταιρεία στις δυο παραγωγικές μονάδες που διαθέτει, απασχολεί 300 άτομα μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό που φτάνει έως 500 στις περιόδους αιχμής. Δραστηριοποιείται σε τρεις κλάδους βιομηχανικής παραγωγής: Έτοιμα Φαγητά, Προϊόντα Τομάτας και βέβαια, Ζύμη Αρτοποιίας στην οποία είναι ο leader της αγοράς.


 


ΑΝΝΑ ΔΑΪΚΙΔΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING INTERCATERING
ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Κάποτε ερωτήθηκε ο Henry Ford πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν να διοικεί ένα κολοσσό με τέτοια τεράστια επιτυχία. Η απάντηση του ήταν άμεση... «Μα φυσικά ποντάροντας στην τεχνολογία και στα μηχανήματα και όσο το δυνατό λιγότερο στον ανθρώπινο παράγοντα». Επενδύοντας τεράστια ποσά στην ανάπτυξη νέων μέσων για την βελτίωση των γραμμών παραγωγής, προσπάθησε να αντικαταστήσει την ασταθή αποδοτικότητα των ανθρώπων με την σταθερότητα και αποτελεσματικότητα των μηχανημάτων. Για να μην παρεξηγηθούμε, όποιο μηχάνημα και να δημιουργηθεί πάντα θα χρειάζεται κάποιον άνθρωπο για να το χειρίζεται αλλά και για να το κατασκευάζει.
Το παράδειγμα του Henry Ford μπορεί να είχε εφαρμογή στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά θα είχε τραγικό τέλος εάν εφαρμοζόταν στον χώρο της εστίασης και δει του Outside Catering (o/c). Ο λόγος είναι απλός. Εάν κάποιος έκανε την ίδια ερώτηση σε κάποιον έμπειρο caterer θα του απαντούσε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι «ποντάροντας στον ανθρώπινο παράγοντα και σημαντικά λιγότερο στην σύγχρονη τεχνολογία».
Ακούγεται πραγματικά οξύμωρο αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει κάθε εταιρεία που ασχολείται με catering έγκειται στο ότι η σωστή και αποτελεσματική της δράση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον παράγοντα «άνθρωπος». Eκεί είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες catering. Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών σίτισης των τελευταίων ετών δεν βρήκε μια αγορά έτοιμη και ώριμη ώστε να αντιμετωπίσει την νέα πρόκληση με τον απαραίτητο προγραμματισμό. Επιπτώσεις αυτού ήταν (και είναι) η κάπως παρεξηγημένη άποψη πολλών, για το πόσο υπεύθυνα αντιμετωπίζουν οι απανταχού caterers τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Δεν νοείται catering που δεν έχει πιστοποίηση HACCP όπως επίσης και ανθρώπινο δυναμικό (ανάλογα με το μέγεθός της) που να έχει εκτός από πρακτική εμπειρία και ακαδημαϊκή.
Τι συμβαίνει όμως με το ταχέως αναπτυσσόμενο «Βιομηχανικό Catering»; Θα μπορούσαμε να πούμε σαφέστατα ότι το διέπουν οι ίδιοι πάνω κάτω κανόνες που προείπαμε με μια μικρή διαφορά... ότι η παρουσία του βιομηχανικού catering λειτουργεί συμπληρωματικά στα πεδία δράσης ενός οργανωμένου Caterer. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι δεν θα μπορούσε ποτέ η βιομηχανική παραγωγή φαγητού να λειτουργήσει σαν αυτοτελής παράγοντας μίας εξωτερικής εκδήλωσης.


ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ
Προσπαθώντας να τονίσουμε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα που μπορεί να παίξει στην ζωή μας το o/c θα αναφερθούμε στην συνεισφορά του στα Πολιτισμικά και Τουριστικά δρώμενα μιας χώρας. Σκεφθείτε την τεράστια προβολή της χώρας μας με τα ολοένα (ευτυχώς) και περισσότερα events που λαμβάνουν χώρα δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους. Περισσότερες εταιρείες από ποτέ προτιμούν να διοργανώσουν τα Παγκόσμια Συνέδρια τους στην χώρα μας. Τα μελλοντικά σχέδια για την ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού προϋποθέτουν έμπειρους και αποτελεσματικούς caterers όπου και θα αναλαμβάνουν την λειτουργία τους. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες απλά μας έδειξαν τον δρόμο που ανοίγεται καθώς επίσης και τις προοπτικές μιας τέτοιας ανάπτυξης. Αποκομίσαμε μια πολύ χρήσιμη εμπειρία για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα σε μία δεκαετία.
Μέσα σε όλα αυτά ο ρόλος της Intrercatering είναι σίγουρα μεγάλος. Το όνομά της καθώς και η πολυετής εμπειρία των στελεχών της είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για την διασφάλιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Η σιγουριά που μας χαρίζουν τα 21 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον ελληνικό χώρο είναι ένας από τους λόγους που μας τοποθετούν στην κορυφή της αγοράς. Η άρρηκτα δεμένη ιστορία της Intercatering με τις πρωτοποριακές ιδέες καθώς και επενδύσεις στο χώρο της εστίασης είναι ένας ακόμα λόγος που μας κρατά στην πρώτη θέση όλα αυτά τα χρόνια.
Βλέποντας το μέλλον η Intercatering επένδυσε σε τομείς όπου ήσαν είτε άγνωστοι είτε με μεγάλο κόστος για την εποχή όπως (Δημιουργία τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου, Προσωπικού, Πωλήσεων, Operation και τέλος Παραγωγής). Σημαντικό κομμάτι της εταιρείας είναι το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου το οποίο  έχει την ευθύνη ώστε  η παρασκευή και διακίνηση των φαγητών της να γίνεται με συνθήκες που προβλέπουν οι σύγχρονοι κανόνες υγιεινής και διασφάλισης ποιότητας.
Πέραν του εσωτερικού ελέγχου που γίνεται καθημερινά η Εταιρεία είναι   πιστοποιημένη από το 2000 σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 από το φορέα πιστοποίησης BVQI το οποίο εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της μαζικής εστίασης με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΑΜΚ 4,6 ΔΙΣ. ΤΟ 2009 ΣΤΟ Χ.Α.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΟ Χ.Α.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ: ΦΑΙΝΕΤΑΙ «ΦΩΣ» ΣΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS
ΡΕΠΟΡΤΑΖ EUROBANK TRADER’S EYE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ AEGEAN AIRLINES
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΞΑΦΝΙΚΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site