Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2010-Τεύχος 359                              

ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;
ΤΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ
ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανάλυση ορισμένων εκ των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τις αναμενόμενες τιμές των μετοχών και η συγκριτική εξέτασή τους μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Η ανάλυση βασίζεται σε δημοσιευμένες έρευνες καθηγητών του εξωτερικού.


 


από τον Ιωάννη Μιχόπουλο*


Οι αναμενόμενες τιμές των μετοχών αποτελούν συνάρτηση πολλαπλών μεταβλητών σημαντικά συσχετισμένων μεταξύ τους. Μία ιδιαίτερα σημαντική μεταβλητή είναι η ποιότητα και η ποσότητα της πληροφόρησης των επενδυτών. Σύμφωνα με έρευνες η αποτελεσματική πληροφόρηση που συνοδεύεται από ακριβείς και ασφαλείς ενδείξεις διαπιστώθηκε ότι τείνει να αυξήσει παρά να μειώσει τα πριμ κινδύνου των μετοχών. Αντιθέτως όταν η πληροφόρηση βασίζεται σε συγχεόμενες και πολλαπλές πληροφορίες και δεν διέπεται από αυστηρή ποιοτική συνέπεια, τότε υπάρχει ένα ανώτατο όριο στο πριμ κινδύνου των μετοχών και αυτό το ανώτατο όριο είναι ανεξάρτητο από το βαθμό του επενδυτικού κινδύνου και το προφίλ των επενδυτών. Επίσης, η ύπαρξη ποιοτικής πληροφόρησης συνοδευμένης από ακριβείς ενδείξεις, έχει ως συνέπεια  οι αναμενόμενες υπερβολικές αποδόσεις να είναι θετικά συσχετισμένες με την υποθετική διακύμανση, αλλά το αντίθετο μπορεί να ισχύει όταν οι ενδείξεις είναι ανακριβείς και στηρίζονται στο βαθμό αβεβαιότητας των επενδυτών για την πορεία της πραγματική οικονομίας, όπως έχει επισημάνει ο καθηγητής Pietro Veronesi.
Εκτός από την πληροφόρηση ιδιαίτερα σημαντικές μεταβλητές που επηρεάζουν τις αναμενόμενες τιμές των μετοχών  και  τις  μερισματικές  αποδόσεις  είναι  το  ποσοστό  της  μόχλευσης  της εταιρείας, οι ιστορικές αποδόσεις, οι τρέχουσες μερισματικές αποδόσεις, ενώ δύο από τις βασικότερες θεωρούνται  το μέγεθος κάθε εταιρείας  και η λογιστική αξίας κάθε μετοχής. Σύμφωνα με τις υπό εξέταση έρευνες, δεν υπάρχουν ενδείξεις ενός μεμονωμένου παράγοντα κινδύνου στον οποίο κάθε μετοχή να είναι εκτεθειμένη. Οι περισσότερες από τις ταυτόχρονες κινήσεις μετοχών υψηλής λογιστικής αξίας δεν υποτιμώνται λογιστικά λόγω της επίδρασης που ασκούν οι χαμηλής λογιστικής αξίας μετοχές, αλλά εξαιτίας της τάσης των μετοχών με ανάλογα υψηλή λογιστική αξία να μειώνονται στην ίδια περίοδο, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι τα χαρακτηριστικά κάθε μετοχής και όχι το ιδιαίτερο βάρος κάποιου συγκεκριμένου παράγοντα είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για τις αναμενόμενες αποδόσεις των μετοχών.


ΑΔΥΝΑΜΕΣ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ «ΒΕΤΑ»

Ακόμη οι έρευνες έδειξαν ότι οι υψηλής λογιστικής αξίας μετοχές  συνδιακυμαίνονται  με έντονη συσχέτιση με άλλες ανάλογης λογιστικής αξίας μετοχές και ότι οι διακυμάνσεις αυτές δεν συνδέονται με τους μεμονωμένους κινδύνους υποτίμησης της αξίας της μετοχής, αλλά αντιθέτως αντανακλούν το γεγονός ότι οι υψηλής λογιστικής αξίας μετοχές τείνουν να έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία οδηγούν σε παρόμοιες συμπεριφορές και σε έντονη θετική συσχέτιση στις περισσότερες περιπτώσεις. Αντιθέτως, στις υποτιμημένες μετοχές δεν παρατηρούνται έντονες συσχετίσεις, με αποτέλεσμα να μην καθίστανται ασφαλείς οι μελλοντικές προβλέψεις. Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι οι προβλέψεις για τα μελλοντικά μερίσματα συνδιακυμαίνονται με τις προβλέψεις για τις υπερβολικές αναμενόμενες αποδόσεις και έχουν θετική συσχέτιση με τις αποκλίσεις στον οικονομικό κύκλο των προσδοκώμενων μετοχικών αποδόσεων.
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση των δεικτών που χρησιμοποιούνται στη διενέργεια ασφαλών προβλέψεων και στις αναλύσεις. Καταρχήν σημαντικά αξιόλογη είναι η άποψη των καθηγητών Kent Daniel και Sheridan Titman οι οποίοι απέδειξαν ότι ο δείκτης beta για την αγορά, δεν έχει αποτελεσματική δύναμη πρόβλεψης και ερμηνείας των αναμενόμενων αποδόσεων των μετοχών, ασχέτως αν ελέγχει τους δύο βασικούς παράγοντες, δηλαδή το μέγεθος της εταιρείας και τους δείκτες λογιστικής αξίας των μετοχών. Επιπροσθέτως διαπιστώθηκε ότι οι μεταβλητές που αποτελούν δείκτες για τη δομή της μελλοντικής συνδιακύμανσης των μετοχών, δεν είναι σε θέση να κάνουν ασφαλείς προβλέψεις για τις μελλοντικές μερισματικές αποδόσεις.
Επίσης, αποδείχτηκε ότι ο δείκτης μερίσματος προς τιμή δεν είναι ο πλέον αποτελεσματικός δείκτης για την εκτίμηση των μελλοντικών μερισματικών αποδόσεων και των τιμών των μετοχών, ενώ υπάρχει ένας δείκτης ο οποίος ονομάζεται cayt και έχει την ιδιαίτερη ικανότητα να  καταγράφει τις αποκλίσεις από τη μέσο όρο της κατανάλωσης, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αλλά και των εισοδηματικών πόρων και ο οποίος αναλύεται διεξοδικά σε έρευνα των Lettau και Ludvigson.


ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Ακόμη παρατηρήθηκε ότι ο μακροχρόνιος δείκτης μερίσματος προς τιμή έχει σημαντικές δυσκολίες στην πρόβλεψη τόσο της μερισματικής πολιτικής όσο και των υπερβολικών αποδόσεων των μετοχών, επειδή οι υπερβολικές αναμενόμενες αποδόσεις συνδιακυμαίνονται με την αναμενόμενη μερισματική πολιτική στους ίδιους λόγους και η εξάρτηση αυτή των μεταβλητών οδηγεί σε λανθασμένες ενδείξεις τον παραπάνω δείκτη λόγω της ενσωμάτωσης πολλών φορών των ίδιων μεταβλητών στο ίδιο μοντέλο, ενώ η διαχρονική μεταβολή στις επενδυτικές ευκαιρίες δεν ενσωματώνεται κατάλληλα στις αποκλίσεις του δείκτη αυτού. Εκτός από την επίδραση των δεικτών αξιοσημείωτο είναι το συμπέρασμα ότι η μεταβλητότητα των αποδόσεων είναι πιο ευαίσθητη σε μεταβολές του επιτοκίου δανεισμού σε περιόδους οικονομικών υφέσεων. Ομοίως οι προσδοκώμενες τιμές των μετοχών είναι πιο ευαίσθητες σε μεταβολές τους επιτοκίου, των πριμ κινδύνου και της πολιτικής νομισματικής ανάπτυξης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.
Όσον αφορά στην επίδραση της φορολογικής πολιτικής στην εκτίμηση των αναμενόμενων μερισματικών αποδόσεων και των τιμών των μετοχών, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει περίπτωση η φορολογική πολιτική να μην μπορεί να εξηγήσει όλες τις ανωμαλίες που μπορούν να προκύψουν στη σχέση μεταξύ της μερισματική πολιτικής και της πολιτικής εκτίμησης της λογιστικής αξίας των μετοχών. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή δεν θα επιδρούσε αρνητικά στις μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις.
Τέλος, ένα άλλο πολύ βασικό συμπέρασμα των Αndy Νaranjo, Μ. Nimalendran και Mike Ryngaert, είναι ότι η θετική συσχέτιση μεταξύ των μερισματικών αποδόσεων και των αναμενόμενων τιμών των μετοχών μπορεί να είναι εικονική ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην υπάρχει τόσο έντονη συσχέτιση, καθώς τα παραπάνω μεγέθη ενδέχεται να δεχτούν επιδράσεις και από άλλες μη εξεταζόμενες μεταβλητές, όπως οι ανωμαλίες που παρατηρούνται στο ρυθμό αύξησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στις εισοδηματικές ή ταμειακές ροές σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική, στις προοπτικές έκδοσης νέων μετοχών καθώς και επιδράσεις και άλλων παραγόντων που μπορούν  να θέσουν εμπόδια στις πολιτικές μερισματικής ανάπτυξης.


ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Όσον αφορά στα διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων οικονομιών, ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα των ερευνητών που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα στην κίνηση των μετοχών και στις πραγματοποιούμενες μερισματικές αποδόσεις είναι τα εξής: Στις οικονομίες με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σύμφωνα με τους καθηγητές Randall Morck, Bernard Yeung και Wayne Yu, οι τιμές των μετοχών τείνουν να μεταβάλλονται κατά μη συγχρονισμένο τρόπο, ενώ αντιθέτως στις οικονομίες με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρατηρήθηκαν συγχρονισμένες ανοδικές και καθοδικές πορείες μετοχικών τίτλων και αυτή η συγχρονισμένη κίνηση που παρατηρείται στις αναπτυσσόμενες οικονομίες δεν εξαρτάται από τη διάρθρωση της αγοράς, αλλά από άλλους βασικούς παράγοντες που συνδέονται  με την πολιτική κάθε χώρας και είναι η προστασία των επενδυτών, η κοινοποίηση της ενδοεπιχειρησιακής πληροφόρησης, η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και ο αντίκτυπος των συναλλαγών.
Σε έρευνα των καθηγητών Geert Bekaert, Campbell R. Harvey και Christian Lundblad διαπιστώθηκε ότι ένας ιδιαίτερα αξιόλογος δείκτης είναι οι μηδενικές ημερήσιες αποδόσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μέτρο πρόβλεψης και εκτίμησης αναμενόμενων αποδόσεων τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες οικονομίες και επίσης ότι οι ξαφνικές κρίσεις ρευστότητας είναι θετικά συσχετισμένες με τις αναμενόμενες αποδόσεις των μετοχών και αρνητικά συσχετισμένες με τις μερισματικές αποδόσεις και στις δύο κατηγορίες οικονομιών.
Τέλος, η ανάλυση των ερευνών κατέδειξε ότι το φορολογικό καθεστώς, οι επενδυτικοί περιορισμοί, η επικαιρότητα των εμπορικών πληροφοριών, οι κανονισμοί συναλλάγματος, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών, η διάρθρωση των χρεογράφων που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές, η ρευστότητα της αγοράς, ο πολιτικός κίνδυνος και οι θεσμικές δομές προστατεύουν τους επενδυτές των αναδυόμενων οικονομιών και δημιουργούν αυτόνομους μηχανισμούς εκτίμησης των αναμενόμενων τιμών των μετοχών και των μερισματικών αποδόσεων, κάτι το οποίο προστατεύει τις οικονομίες αυτές από την πλήρη ενοποίηση με τις ανεπτυγμένες στα πλαίσια της απελευθέρωσης των αγορών.


* Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΑΜΚ 4,6 ΔΙΣ. ΤΟ 2009 ΣΤΟ Χ.Α.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΟ Χ.Α.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ: ΦΑΙΝΕΤΑΙ «ΦΩΣ» ΣΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS
ΡΕΠΟΡΤΑΖ EUROBANK TRADER’S EYE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ AEGEAN AIRLINES
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΞΑΦΝΙΚΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site