Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2010 - Τεύχος 363                              

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΝΤΟΣ


Συνέντευξη στη Γαλάτεια Μπασέα


ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
& ΕΚΕ ΟΜΙΛΟΥ ΙNTERAMERICAN


Η ΕΚΕ ΘΕΛΕΙ
ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΥΣ
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ


Ο κύριος κορμός του επιχειρείν στην Ελλάδα, που τον αποτελούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απέχει λόγω άγνοιας ή δομικών και στρατηγικών αδυναμιών, ενώ και οι οργανισμοί του Δημοσίου παρουσιάζονται αδιάφοροι, παρ’ ότι θα έπρεπε να είναι οι κατ’ εξοχήν αναφερόμενοι στην κοινωνία.


 


ΧΡΗΜΑ_Ο θεσμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει ξεπεράσει στην Ελλάδα την “παιδική ηλικία“ του;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΝΤΟΣ_Η κοινωνική υπευθυνότητα στη χώρα μας δεν χαρακτηρίζεται από ομοιογενή ηλικιακή ανάπτυξη στις επιμέρους συνιστώσες της ιδέας, αν δεχθούμε ως βάση στην υπεύθυνη συμπεριφορά των οργανισμών τις αλληλεξαρτώμενες εκφάνσεις της οικονομικής ευρωστίας, της κοινωνικής συνεισφοράς και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
Μέτρο ωρίμανσης της κοινωνικής υπευθυνότητας είναι η κοινωνική ευημερία και συνοχή, η επιχειρηματική ανάπτυξη σε σχέση με την εργασιακή ειρήνη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Πίσω από αυτά βρίσκονται η εταιρική κουλτούρα και ο εταιρικός πολιτισμός, έννοιες για τις οποίες δεν έχει συνείδηση και συγκροτημένη στάση η πλειονότητα των επιχειρήσεων της χώρας μας, χάνοντας έτσι ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο ανταγωνιστικότητας.


Χ_Ποια είναι τα κυριότερα πεδία δράσης της ΕΚΕ στην Ελλάδα;
Γ.Ρ._Η κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων ανιχνεύεται ιδιαίτερα σε στρατηγικές και συμπεριφορές για το ανθρώπινο δυναμικό τους, τη διαχείριση κινδύνων, την καινοτομία, τη φήμη τους - περιοχές κάθε άλλο παρά ανέφελες στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Οι εσωτερικές αντιφάσεις και παθογένειες των επιμέρους αγορών μας, τα διάτρητα πλαίσια αναφοράς και ελέγχου έως σήμερα, η αδυναμία διαμόρφωσης και εφαρμογής κοινών αντιλήψεων μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως προς τα βασικά ζητούμενα της κοινωνικής υπευθυνότητας, δεν επέτρεψαν στην ιδέα να αναπτυχθεί σε εύρος, με συνέπεια και συνέχεια.


Χ_Μπορείτε να επισημάνετε ελλείψεις ή αδυναμίες στην εν γένει δραστηριότητα ΕΚΕ;
Γ.Ρ._Οργανωμένες πρακτικές ΕΚΕ σε στρατηγικό επίπεδο και με έγκυρα πρότυπα αναφοράς υιοθετούνται από μικρό αριθμό επιχειρήσεων, κυρίως μεγάλων και με διεθνείς δραστηριότητες. Ο κύριος κορμός του επιχειρείν στην Ελλάδα, που τον αποτελούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απέχει λόγω άγνοιας ή δομικών και στρατηγικών αδυναμιών, ενώ και οι οργανισμοί του Δημοσίου παρουσιάζονται αδιάφοροι, παρ’ ότι θα έπρεπε να είναι οι κατ’ εξοχήν αναφερόμενοι στην κοινωνία. Συμπερασματικά, η ΕΚΕ εξελίσσεται μάλλον, παρά αναπτύσσεται, στη χώρα μας με αργούς ρυθμούς και ασύμμετρα, αλλοτριούμενη σε μεγάλο βαθμό από ύποπτες προθέσεις επικοινωνιακής “αρπαχτής”.


Χ_Ποιος παράγοντας θεωρείτε ότι θα συνέβαλε σημαντικά στην “ωρίμανση” του θεσμού;
Γ.Ρ._Για την ωρίμανση της ιδέας, όλα ξεκινούν από την αυτονόητη παραδοχή ότι μια εταιρεία μπορεί να γίνει “της κοινωνίας” μόνο μέσα από τους ανθρώπους της και το έργο της. Ως κέλυφος, ένας επιχειρηματικός οργανισμός έχει να προσφέρει το πλαίσιο αρχών και αξιών και τον οργανωτικό - λειτουργικό θώρακα για την εφαρμογή τους. Απτό περιεχόμενο και παλμό στην “καρδιά” της ΕΚΕ δίνουν οι εργαζόμενοι, ως συνειδητοί απόστολοι και εθελοντές. Επομένως, πρώτο και βασικό ζητούμενο για την ενηλικίωση της υπευθυνότητας είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων στην ΕΚΕ, η μύηση ως προθάλαμος της κινητοποίησης. Μόνο εταιρείες με όραμα μπορούν να έχουν επαφή με αυτό τον στόχο, έχοντας πρωτίστως επαφή με το αίσθημα της εσωτερικής κοινωνίας τους.


Χ_Άλλοι παράγοντες;
Γ.Ρ._Δεύτερος παράγοντας είναι η ολιστικότητα της εφαρμογής της ιδέας στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, που προϋποθέτει ενιαίο χαρακτήρα μιας εταιρείας. Ας δούμε πόσες εταιρείες ερμηνεύουν με διαφορετική ηθική μια δράση στις πωλήσεις από μια δράση π.χ., για άτομα με ειδικές ανάγκες ή για τη ρύπανση της θάλασσας. Τέτοιες αντινομίες υπονομεύουν την ιδέα της ΕΚΕ.
Τρίτος, είναι η δέσμευση. Δεσμεύεται όποιο εκτίθεται και, συνεπώς, ο απολογισμός της κοινωνικής υπευθυνότητας -μετρήσιμος με μεγέθη κοινής αναφοράς, άλλωστε υφίστανται γι’ αυτό διεθνή πρότυπα που συνεχώς εξελίσσονται και βελτιώνονται- είναι βήμα ωρίμανσης και στοιχείο απόδειξης. Αν απαριθμήσουμε τους εκδιδόμενους απολογισμούς ΕΚΕ στην Ελλάδα ή τους κατά προσέγγιση ή κατ’ απόπειρα “απολογισμούς” θα απογοητευθούμε - κυμαίνονται γύρω στους τριάντα. Δέσμευση σημαίνει και συμμετοχή συνέργειας σε διεθνώς αναγνωρισμένα κινήματα, που έχουν λάβει τη μορφή προγραμμάτων ή διακηρύξεων μέσα από αναγνωρισμένους τοπικούς ή παγκόσμιους θεσμικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν και ελεγκτικά για τα μέλη τους.
Τέταρτο κλειδί ωρίμανσης είναι η διακοινώνηση της ιδέας, όπου ο κάθε επιχειρηματικός οργανισμός ως εκφραστής της θα πρέπει να πολλαπλασιάζει το μήνυμα προς τους όμορους χώρους αρχικά και προς κάθε κατεύθυνση, με αυστηρά σταθμά του περιεχομένου της επικοινωνίας. Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτύσσει έναν εταιρικό σχεδιασμό και διαχείριση για την κοινωνική υπευθυνότητα με εξειδικευμένα στελέχη, απορρίπτοντας αφελείς και αποσπασματικές προσεγγίσεις.


Χ_Πώς επιτυγχάνεται η κατάλληλη διακοινώνηση;
Γ.Ρ._Στο πεδίο της διακοινώνησης κομβικός είναι ο ρόλος των ΜΜΕ, τα οποία αποτελούν μεγάλη δύναμη για την ανάπτυξη της ΕΚΕ – αρκεί να μην περιορίζονται σε αφιερώματα καταχωρίσεων και επαναλήψεων. Στη χώρα μας γύρω από το θέμα έχει στηθεί μια ολόκληρη αγορά υπηρεσιών προβολής (εταιρείες που προτείνουν προγράμματα ΕΚΕ, διαφημιστικές, βραβεία κ.λπ.) χωρίς πλαίσιο, που εν μέρει υποστηρίζει τη διάχυση της ΕΚΕ και εν μέρει τροφοδοτεί μια επικοινωνιακή “φούσκα”. Είναι απαράδεκτο να αναπτύσσεται προβολή μέσω βραβεύσεων που δεν εκτιμούν ως αναγκαία προϋπόθεση π.χ. την αξιολογούμενη λογοδοσία της βραβευόμενης εταιρείας ή να βγαίνει «στον αέρα» μια επικοινωνιακή καμπάνια που πίσω της δεν έχει έναν πιστοποιημένο απολογισμό έργου. Βλέπουμε καμπάνιες για το τι πράττουν οι μητρικές πολυεθνικές, όταν η τοπική παρουσία είναι ανύπαρκτη, διακρίσεις από γκρίζες “έρευνες γνώμης”, που πραγματοποιούνται από ανεκπαίδευτους προς ανεκπαίδευτους, “βραβεύσεις” (ούτε καν ευσχήμως μνείες τιμής…) χορηγών από χορηγούμενους με επίφαση ΕΚΕ, που διεκδικούν ηχηρή δημοσιότητα και πολλά άλλα λυπηρά. Η ανακοίνωση ενεργειών - δράσεων είναι, κατά τη γνώμη μου, διακριτή ως επιβεβαίωση πρωτοβουλίας και εταιρική έκθεση, γι’ αυτό απολύτως θεμιτή και αναγκαία για τον προσδιορισμό της εταιρικής ταυτότητας και υπευθυνότητας.


Χ_Εν κατακλείδι: μία συμβουλή προς νεοεισερχόμενους στην ΕΚΕ;
Γ.Ρ._Σημαντικό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την ωρίμανση της ιδέας, είναι η σοβαρή δικτύωση και οι όροι που ένας φορέας ο οποίος την εκφράζει -παράδειγμα το Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης- μπορεί να υπαγορεύσει.
Είναι καλό, πριν μια εταιρεία ξεκινήσει καταχωρίσεις για τις κατ’ αντιγραφήν άλλων προθέσεις της στην ΕΚΕ, να εισαχθεί, να μάθει, να κατανοήσει και να δεχθεί τους περιορισμούς και τις αναγκαιότητες: από την κουλτούρα στη στρατηγική, από εκεί στην πράξη και στη λογοδοσία και από εκεί στην επικοινωνία, με το προσήκον μέτρο. Και τούτο δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΝΤΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ 3E, S&B, ΤΙΤΑΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ
ΑΡΘΡΟ: ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site