Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2010 - Τεύχος 363                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ:
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΙΑΙΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Η εθνική λιμενική πολιτική παραμένει κατακερματισμένη, καθώς σε αυτήν έχει λόγο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Μεταφορών Δικτύων και Υποδομών, το Εσωτερικών, το Εθνικής Αμύνης και το Τουριστικής Ανάπτυξης.


 


από τον Γιώργο Καλούμενο


Οι ιδιαιτερότητα της Ελλάδας στο καθεστώς διαχείρισης των λιμανιών επηρεάζει τη δυνατότητα της χώρας να προχωρήσει στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής και οικονομικά επωφελούς Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού λιμένων και με αντίστοιχα μεγάλο αριθμό φορέων διαχείρισης  δημιουργεί δυσκολίες στην εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων διοίκησης που θα οδηγούσε στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των λιμανιών της χώρας.  Η εθνική λιμενική πολιτική παραμένει κατακερματισμένη, καθώς σε αυτήν έχει λόγο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Μεταφορών Δικτύων και Υποδομών, το Εσωτερικών, το Εθνικής Αμύνης και το Τουριστικής Ανάπτυξης.
Δεδομένου ότι οι διεθνείς λιμένες αλλάζουν πρόσωπο και προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα., τα ελληνικά λιμάνια μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς κόμβους, στο διεθνές περιβάλλον οι οποίοι θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξέλιξη των πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή.
Ο ανταγωνισμός στην Μεσόγειο εντείνεται συνεχώς με στόχο την εξασφάλιση μεριδίου της ραγδαίας αύξησης των εμπορευματικών ροών από την ανατολική Ασία (Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ινδία κλπ) προς Νότια Ευρώπη και τις αναδυόμενες αγορές της Αν. Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας επιβάλει ταχύτατη ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και ποιότητας των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών, προκειμένου τα εμπορικά λιμάνια της χώρας να διατηρήσουν και επεκτείνουν τη θέση τους, ως κόμβοι και πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ΝΑ Μεσόγειο. Λιμάνια όπως του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλα, διαθέτουν μοναδική θέση σε σχέση με τις αγορές των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας. Η αναδιοργάνωση των οικονομιών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προσέφερε στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά και θα συνεχίσει να προσφέρει μετά την κρίση, μια σημαντική ευκαιρία για την ταχεία ανάπτυξη των λιμένων της χώρας σε σημαντικά περιφερειακά λιμάνια – πύλες για τις αγορές αυτές, στον οποίο το μεγαλύτερο μερίδιο θα κατέχει η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων διαμετακόμισης (in transit). Η περιοχή μας περιλαμβάνει μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές λιμενικών υπηρεσιών του κόσμου, δεδομένου ότι η οργανική βασική ανάπτυξη των περιφερειακών οικονομιών έχει ως αποτέλεσμα την σταθερή αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων σε συνάρτηση με την οικονομική ανάπτυξη. Το μερίδιο των ελληνικών λιμένων στην παραπάνω αγορά είναι σημαντικό, αλλά, προκειμένου να παραμείνει σημαντικό και να αυξηθεί απαιτείται η προσαρμογή του λιμενικού συστήματος στις διεθνείς προδιαγραφές και τις σύγχρονες ανάγκες εμπορίου και μεταφορών, που καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή κεφαλαίου και τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα. Η παραχώρηση Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας.


ΟΛΠ
ΕΣΟΔΑ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ COSCO

Ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ για το α' τρίμηνο του 2010 ανήλθε σε 33,69 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 21,9%, έναντι 27,86 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα μεγέθη, σημειώνει η ανακοίνωση του Οργανισμού, δεν είναι συγκρίσιμα καθώς από 1/10/2009 ισχύει η σύμβαση παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ μεταξύ του ΟΛΠ και της Cosco Pacific, από την οποία προέκυψαν έσοδα 20,12 εκατ. ευρώ.
Οι λοιπές εκμεταλλεύσεις, εκτός του ΣΕΜΠΟ παρουσιάζουν ικανοποιητική άνοδο, με εξαίρεση τον τομέα της διακίνησης των αυτοκινήτων ο οποίος πλήττεται ιδιαίτερα από την ύφεση. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της περιόδου αυξήθηκαν κατά 6,79% και ανήλθαν σε 1,72 εκατ. ευρώ έναντι 1,61 εκατ. ευρώ πέρυσι, λόγω της αύξησης των εσόδων από την εκμίσθωση των χώρων.
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε 31,93 εκατ. ευρώ έναντι 27,49 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,14%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις αμοιβές του προσωπικού, οι οποίες στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2009, ήταν μικρότερες λόγω των κινητοποιήσεων του προσωπικού και της αποχής από υπερωρίες και αργίες.
Οι αναλώσεις των ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών ανήλθαν σε 128,4 χιλ. ευρώ έναντι 778,96 χιλ. ευρώ το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην παραχώρηση του εξοπλισμού του ΣΕΜΠΟ που απορροφούσε το μεγαλύτερο ποσοστό αναλώσεων ανταλλακτικών και υλικών. Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος αυξήθηκαν κατά 6,04% και ανήλθαν σε ευρώ2,73 εκ, έναντι 2,58 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009.
Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ανέρχεται σε κέρδη 3,64 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,89 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (τρέχοντες και αναβαλλόμενους) ανήλθαν σε 1,73 εκτ. ευρώ έναντι ζημίας 766,2 χιλ. ευρώ πέρυσι. Τα χρηματικά διαθέσιμα της 31.3.2010 ανέρχονταν σε 52 εκατ. ευρώ έναντι 31 εκατ. ευρώ εκ της 31.03.2009.
Σχολιάζοντας τα στοιχεία στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Γιώργος Ανωμερίτης, ανέφερε την εκτίμησή του ότι κατά το 2010 θα αναστραφεί το αρνητικό κλίμα του 2009 και τα ζημιογόνα αποτελέσματά του.
Σημείωσε επίσης ότι στα στοιχεία έχει καταγραφεί μόνο κατά 25% το έσοδο ενοικίασης στη ΣΕΠ (Cosco) του Προβλήτα ΙΙ, ενώ δεν εμπεριέχονται έσοδα από τη λειτουργία του Προβλήτα Ι, του οποίου η λειτουργία ξεκινάει τυπικά την 1η Ιουνίου 2010.


ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ο ΟΛΠ προχωρά στην  δημιουργία έξι νέων θέσεων κρουαζιερόπλοιων με κόστος 230 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι ο Πειραιάς , μπορεί να εξελιχθεί σε κέντρο κρουαζιέρας ,πόσο μάλλον δε που μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, όπως η Carnival, η Royal Caribbean και η MSC, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να επενδύσουν στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών του .
Ο όρος που θέτουν όμως, είναι η άρση του καμποτάζ και για τα κρουαζιερόπλοια με μη κοινοτική σημαία. Οι επενδύσεις μάλιστα από αυτές τις εταιρείες ,δεν θα γίνουν μόνο στον Πειραιά ,αλλά και σε άλλα νησιά του Αιγαίου..
Σύμφωνα με στοιχεία του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ), η άρση του καμποτάζ θα φέρει άμεσα κέρδη για την εθνική οικονομία, σε ετήσια βάση, άνω του ενός δισ. ευρώ, ενώ έμμεσα μπορεί να φτάσουν και τα 4,5 δισ. ευρώ .
Καιρός να πάψουμε τις μικροκομματικές ή ατομιστικές μας αντιλήψεις και να προωθήσουμε αυτό που θεωρείται πρώτο κεφάλαιο στην οικονομία, τον τουρισμό.


ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΜΩΛΟΥ
Μια ακόμα πρωτοβουλία επενδυτικού χαρακτήρα ανέλαβε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε., η οποία παράλληλα αναβαθμίζει αισθητικά το Κεντρικό Λιμάνι του Πειραιά. Όπως εισηγήθηκε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ κ. Γιώργος Ανωμερίτης στο Δ.Σ. του Οργανισμού, ο ΟΛΠ προχωράει στην Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση της υπερκατασκευής του «Μώλου Κράκαρη», που βρίσκεται στο λιμενοβραχίονα της αριστερής εισόδου του Κεντρικού Λιμένα Πειραιώς. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είχε προωθηθεί επίσης στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ 2002 - 2005 και είχε εγκαταλειφθεί μετά το 2004.
Η υπερκατασκευή αυτή, η οποία βρίσκεται επί του λιμενοβραχίονα, αποτελεί τμήμα της βιομηχανικής εγκατάστασης του παλαιού Εργοστασίου Λιπασμάτων και η απόφαση του ΟΛΠ. είναι ότι πρέπει να διασωθεί ως Μνημείο της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης του Πειραιά. Με δεδομένο ότι σήμερα οι παρακείμενες περιοχές Βασιλειάδη και λιμενοβιομηχανική περιοχή Δραπετσώνας αναβαθμίζονται, η ανακατασκευή και αξιοποίηση του χώρου γίνεται εξαιρετικά ελκυστική. Το έργο ανακατασκευής θα επαναπροκηρυχθεί, η δε παραχώρηση του θα γίνει με το σύστημα μελέτη, κατασκευή, αυτοχρηματοδότηση. Το έργο εντάσσεται στο υποπρόγραμμα «Πολιτιστική Ακτή Πειραιά» του επενδυτικού προγράμματος του ΟΛΠ 2010 - 2014, αφού στον ανακατασκευασμένο χώρο πρόκειται να ενταχθούν δράσεις πολιτιστικές, εστίασης και αναψυχής.,Με την απόφαση αυτή, ένας ακόμα ιστορικός χώρος του Πειραιά διασώζεται, αναδεικνύεται και προσφέρεται στην Πόλη του Πειραιά.


ΟΛΘ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ, ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Σημαντική μείωση κατά 95,2% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης και κατήλθαν στα 171.720 ευρώ έναντι 3,59 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Η λειτουργική κερδοφορία του Λιμένος μειώθηκε σημαντικά κατά 78,6% και κατήλθε στα 1,08 εκατ. ευρώ από 5,05 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ αντιθέτως ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,54% και ανήλθε στα 11,09 εκατ. ευρώ από 10,71 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένα κατεγράφησαν και τα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΛΘ τα οποία στη λήξη της περιόδου ανήλθαν στα 59,44 εκατ. ευρώ από 57,54 εκατ. ευρώ στις 31/03/2009, ενώ μείωση κατά 4,61% σημείωσαν οι συνολικές υποχρεώσεις οι οποίες στις 31/03/2010 κατήλθαν στα 14,04 εκατ. ευρώ από 14,72 εκατ. ευρώ στις 31/12/2009. Επιπλέον τα λοιπά έσοδα (επιδοτήσεις ΟΑΕΔ, έσοδα ενοικίων κτλ.) του Ομίλου μειώθηκαν κατά 95% στα 290.750 ευρώ από 5,31 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Η μείωση αυτή οφείλεται στο έκτακτο έσοδο των 5.000.000 ευρώ που ευνόησε την συγκρινόμενη περίοδο του 2009 από την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της Hutchinson καθώς και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων κατά 59,65%, γεγονός που οφείλεται στη μείωση των τραπεζικών επιτοκίων καταθέσεων καθώς και στην αποτίμηση του ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας που κατέχει ο ΟΛΘ και το οποίο ανήλθε σε - 169.167 ευρώ μειώνοντας ισόποσα τα χρηματοοικονομικά έσοδα.
Τέλος, στην οικονομική έκθεση της διοίκησης του ΟΛΘ για το εξεταζόμενο διάστημα επισημαίνεται πως στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη- μέλη της Ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επιβάλλεται στις ελληνικές εταιρείες έκτακτη, εφάπαξ εισφορά «κοινωνικής ευθύνης», στο συνολικό καθαρό εισόδημα της χρήσης 1/1 – 31/12/09. Tο ύψος της εν λόγω εισφοράς το οποίο εκτιμάται στο ποσό των 666.000 ευρώ περίπου θα οριστικοποιηθεί µε την έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος από το υπουργείο Οικονομικών και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα των επόμενων ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2010 του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.


ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
Η τακτική επίσκεψη από τις 25 Ιουνίου και για ολόκληρο το καλοκαίρι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης του κρουαζιερόπλοιου «Ocean Majesty», συνολικής δυναμικότητας 1000 ατόμων, που ξεκινάει από τη Σμύρνη και «πιάνει» σε νησιά του Αιγαίου ανακοινώθηκε χθες κατά τη διάρκεια συνάντησης της διοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ με την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης και του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης.
Η συνάντηση είχε στο επίκεντρο την αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης του τουρισμού κρουαζιέρας για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε να διερευνηθούν προτάσεις και να γίνει ενημέρωση των ναυτιλιακών εταιριών που έχουν στη δύναμή τους κρουαζιερόπλοια, ενώ η διοίκηση της ΟΛΘ πρότεινε την έκδοση και διανομή φυλλαδίου το οποίο θα διαφημίζει τη Θεσσαλονίκη ως θαλάσσιο προορισμό.
Στο ίδιο πνεύμα οι εκπρόσωποι των τουριστικών πρακτόρων ζήτησαν από την ΟΛΘ να προχωρήσει σε εκπτώσεις στα τέλη ελλιμενισμού των κρουαζιερόπλοιων και να προωθήσει την εκβάθυνση της προβλήτας στην οποία «δένουν» τα κρουαζιερόπλοια και τα άλλα επιβατικά πλοία, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα προσέγγισης στο λιμάνι μεγαλύτερων σκαφών.
Επίσης, ζήτησαν να υπάρξει μέριμνα για τη συντήρηση και τον καλλωπισμό του Επιβατικού Σταθμού, που αποτελεί τη «βιτρίνα» του λιμανιού για τους επιβάτες που προσεγγίζουν τη Θεσσαλονίκη από τη θάλασσα.


ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6ΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ
Την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη της 6ης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, υπό την πίεση και του εσωτερικού ανταγωνισμού, που σηματοδοτεί η έλευση της "Cosco" στον Πειραιά, φαίνεται ότι θέτει ως άμεση προτεραιότητα η νέα διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος (ΟΛΘ), υπό τον Στέλιο Αγγελούδη, με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού να αναμένεται από το φθινόπωρο.
Η χρηματοοικονομική μελέτη για την απόδοση της επένδυσης της 6ης προβλήτας αναμένεται να παραδοθεί εντός δύο εβδομάδων, ενώ τα τεύχη δημοπράτησης του έργου είναι ήδη έτοιμα.  Σχετικά με τη συνεργασία ΟΛΘ-Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ΟΣΕ) και την ενδεχόμενη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα συναντηθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, ώστε να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για το τί γίνεται με την αντίστοιχη υποδομή στο Θριάσιο Πεδίο και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ 2009

Με ζημιές 300.000 ευρώ έκλεισε το οικονομικό έτος 2009 ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου εν αντιθέσει με το 2008 που εμφάνισε κέρδη 1 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία για την οικονομική χρήση του 2009 θα επικυρωθούν στη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΛΒ η οποία θα συγκληθεί στις 30 Ιουνίου.
Η διοίκηση του ΟΛΒ αποδίδει τη ζημιογόνα χρήση του 2009 στη σημαντική μείωση διακίνησης φορτίων που υπάρχει στο λιμάνι του Βόλου τους τελευταίους μήνες. Είναι ενδεικτικό ότι πέρσι η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων περιορίστηκε κατά τουλάχιστον 35%. Από την καθίζηση στη διακίνηση εμπορευμάτων, επιβίωσαν μόνον τα φορτία δημητριακών και αδρανών υλικών όπου υπήρξε μία μικρή αύξηση.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΛΛΑΖΕΙ “ΠΡΟΣΩΠΟ”

Το λιμάνι του Ηρακλείου αποτελεί την κύρια και πιο σύγχρονη πύλη εισόδου επιβατών και εμπορευμάτων στο νησί της Κρήτης. Είναι ένα από τα δέκα ελληνικά λιμάνια εθνικής σημασίας με εξέχουσα γεωστρατιγική θέση καθώς βρίσκεται στο κέντρο της Νοτιο-Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου, στην συμβολή τριών ηπείρων. Με νέο Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας (Ν. 2932/01) αποτελεί έναν ευέλικτο φορέα και μοχλό ανάπτυξης της περιφερειακής - Κρητικής - και εθνικής οικονομίας.
Το ξεκίνημα του 21ου αιώνα βρίσκει το λιμάνι του Ηρακλείου να αλλάζει πρόσωπο στοχεύοντας:
- Να γίνει ανταγωνιστικό, με παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητές του.
- Να αποτελέσει τον Κρητικό κόμβο της σύγχρονης μεταφορικής αλυσίδας.
- Να αποτελέσει διαμετακομιστικό - εμπορευματικό κέντρο της μεσογείου.
- Να γίνει πόλος έλξης, για τους πολίτες της πόλης, αναδεικνύοντας τα ιστορικά του στοιχεία.
- Να αναπτυχθεί ως τουριστική πύλη της Κρήτης.
- Να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό την ακίνητη περιουσία του & τις υποδομές του.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

Το Λιμάνι της Πάτρας παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομική ζωή της Πάτρας, της Δυτικής Ελλάδας και της Ελλάδας γενικότερα.
Το Λιμάνι της Πάτρας διαθέτει επιβατικό λιμάνι το οποίο συγκεντρώνει τη μισή περίπου από τη συνολική επιβατική κίνηση εξωτερικού της χώρας που διακινείται με πλοία καθώς και εμπορικό λιμάνι. Επίσης διαθέτει και Μαρίνα σκαφών.
Με τη δημιουργία του Νεου Λιμανιού και τα υπόλοιπα έργα υποδομής στην περιοχή το Λιμάνι της Πάτρας αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο συνδυασμένων μεταφορών στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.


ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Στην Ευρώπη, μεγαλύτερα λιμάνια, κατά σειρά μεγέθους, είναι του Ρότερνταμ (Ολλανδία), της Αμβέρσας (Βέλγιο) και του Αμβούργου (Γερμανία). Στην ηπειρωτική Ασία είναι της Σαγκάης, του Χονγκ Κονγκ, της Σιγκαπούρης, της Καντόνας, του Ουλσάν, του Μπουσάν (Ν. Κορέα). Στην Ιαπωνία το λιμάνι του Τόκιο και της Τσίμπα, στην Νέα Ζηλανδία το λιμάνι του Όκλαντ, στις ΗΠΑ τα λιμάνια του Χιούστον, της Luisianna και της Νέας Υόρκης, στην Αραβική Χερσόνησο το λιμάνι του Ντουμπάι, στην Ινδία το λιμάνι της Βομβάης, στην Αφρική των Νταρ Ελ Σαλάμ (Τανζανία), Μομπάσα (Κένυα), Κέιπ Τάουν και Ντέρμπαν, στην Νιγηρία το Λάγκος, στην Σενεγάλη το Ντακάρ.
Στόχος των μεγαλύτερων επενδυτικών εταιρειών διαχείρισης πλοίων και τερματικών σταθμών, πραγματοποιώντας επενδύσεις, είναι να αυξήσουν την παρουσία τους στα μεγάλα λιμάνια ανά το κόσμο.
H Dubai Ports World, UAE με στόχο την αύξηση των επενδύσεων, και από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης λιμένων παρέχει υπηρεσίες σε πάνω από 100 γραμμές, κατέγραψε αύξηση 11% για το 2008, στους 11,8 εκατ. ΤΕUs εν συγκρίσει με 10,65 εκατ. TEUs το 2007, αύξηση που οφείλεται στις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει και στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της.
Η Hutchison Port Holdings (HPH) από τους μεγαλύτερους στρατηγικούς επενδυτές έχοντας υπό την διαχείριση τους 300 σημεία φορτοεκφόρτωσης σε 49 λιμάνια, σε 25 χώρες ανά το κόσμο. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της εταιρείας μέσα στο 2008, διαχειρίστηκαν 67,6 TEU.
Η Mediterranean Shipping Company ιταλο-ελβετικό ναυτιλιακό κολοσσό διαχειρίζεται 419 σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων δυναμικότητας 1.460.000 TEUs. Ενώ από τις αρχές του 2009 ενισχύει τη θέση της στο Πειραιά με ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων του κόσμου, το «MSC Daniela», μεταφορικής ικανότητας 14.000 TEUs, 370 μέτρων μήκους το οποίο αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας γραμμής Jade που δρομολόγησε η MSC στην απευθείας σύνδεση της Άπω Ανατολής με την Ανατολική Μεσόγειο.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΝΤΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ 3E, S&B, ΤΙΤΑΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ
ΑΡΘΡΟ: ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site