Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2010 - Τεύχος 363                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ-ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΠΕ


Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια διενεργεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο διυλιστηριακό έργο σε εξέλιξη στην Ευρώπη, με σκοπό την παραγωγή καθαρότερων καυσίμων.


 


από τον Ανδρέα Αναστασίου


Σε εποχές επενδυτικής “ανομβρίας” και ατολμίας, όπως αυτές που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα, σε εποχές κατά τις οποίες οι περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν αμυντική στρατηγική, υπό την έννοια της προστασίας των μεγεθών τους και της θέσης τους στην αγορά, λαμβάνοντας μέτρα περιορισμού του κόστους και των θέσεων εργασίας, ένα μεγάλο επενδυτικό εγχείρημα δεν μπορεί παρά να ξεχωρίσει και να προσεχθεί ιδιαίτερα, καθώς αναδεικνύει την εξαιρετική δυναμική της εταιρείας που προβαίνει σε αυτό.
Ο λόγος για το έργο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των διυλιστηρίων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ (ΕΛΠΕ) στην Ελευσίνα. Έργο το οποίο συμβάλλει στη διαμόρφωση διάθεσης σαφώς θετικότερης από αυτήν που οι περισσότερες οικονομικές ειδήσεις κάνουν τους Έλληνες να έχουν. Έργο που, επίσης, συνάδει με τις σύγχρονες τάσεις του επιχειρείν, αυτές τις ενεργού δράσης στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δεδομένου αφ' ενός ότι αποτέλεσμά του θα είναι η παραγωγή καυσίμων καθαρότερων για το περιβάλλον, ενώ αφ' ετέρου δημιουργεί εκατοντάδες -κοινωνικά πολύτιμες- θέσεις εργασίας.


ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Τα Διυλιστήρια του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. για να είναι ανταγωνιστικά πρέπει να αναβαθμιστούν επειδή:
· Το Διυλιστήριο της Ελευσίνας ανήκει στον πιο απλό τύπο διυλιστηρίου και έτσι παράγει καύσιμα όπως Μαζούτ, Νάφθα, Καύσιμο Αεροπορίας και Ντίζελ με προδιαγραφές, που στο προσεχές μέλλον θα εγκαταλειφθούν στην Ευρώπη.
· Όλα τα Ευρωπαϊκά διυλιστήρια για να καλύψουν την αγορά με καθαρότερα καύσιμα για βελτίωση του περιβάλλοντος έχουν ήδη εκσυγχρονιστεί.
· Στην Ε.Ε. των 27 χωρών, από τα 116 διυλιστήρια που λειτουργούν μόνο 2 έχουν το παραγωγικό σχήμα του διυλιστηρίου της Ελευσίνας.
· Από τα 116 διυλιστήρια τα 53 διαθέτουν ήδη μονάδες υδρογονοδιάσπασης.
Ο εκσυγχρονισμός του διυλιστηρίου θα δώσει καθαρότερα καύσιμα στην εσωτερική αγορά, χωρίς να καταφύγει η Εθνική Οικονομία στην αύξηση των εισαγωγών.
Οι λόγοι που επιβάλλουν τα έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης στα Διυλιστήρια είναι προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα διυλιστήρια εκσυγχρονίζονται και αναβαθμίζονται για:
· Παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων, φιλικότερων προς το περιβάλλον
· Μείωση των εκπομπών με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων  τεχνικών
· Βιώσιμη ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υιοθετήσει τη «θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση», η οποία στοχεύει στο να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση των επιβλαβέστερων ρύπων. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδονται μία σειρά από Οδηγίες για τη βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων.


ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Με την αναβάθμιση δεν πρόκειται να αυξηθεί η διυλιστική ικανότητα (100.000 βαρέλια/ημέρα), αλλά:
2.200.000 τόνοι Μαζούτ Υψηλού Θείου (>3,0%) θα μετατραπούν σε:
· 1.320.000 τόνους Ντίζελ μηδενικού θείου
· 450.000 τόνους Νάφθα μηδενικού θείου και υψηλής ποιότητος, κατάλληλη για πετροχημικά ή παραγωγή βενζινών
· Καθαρό αέριο για καύση στους φούρνους και λέβητες του διυλιστηρίου αντί του Μαζούτ που χρησιμοποιείται σήμερα


Το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος, σε τοπικό επίπεδο, με τη σημαντική μείωση των εκπομπών τοπικών αέριων ρύπων και υγρών αποβλήτων, καθώς και με τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή. Η συμβολή στη βελτίωση του περιβάλλοντος επεκτείνεται σε επίπεδο επικράτειας από την παραγωγή καθαρότερων καυσίμων για τους τελικούς καταναλωτές.


Από τα αποτελέσματα μελετών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για το μοντέλο διασποράς και με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τα Διυλιστήρια, προκύπτουν σημαντικές μειώσεις στις αέριες εκπομπές, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό είναι:
· Μεγιστοποίηση της χρήσης καθαρού καυσίμου και ελαχιστοποίηση της χρήσης μαζούτ ιδιοκατανάλωσης.
· Πλήρης αποθείωση του αερίου καυσίμου.
· Μείωση της συγκέντρωσης θείου στο μαζούτ ιδιοκατανάλωσης (από 3,1% σε <1% κατά βάρος)
· Χρήση καυστήρων χαμηλής εκπομπής αζωτοξειδίων (low NOx burners).
· Εφαρμογή τεχνολογίας αντιρύπανσης στους νέους λέβητες (DeNOx).
· Η εφαρμογή τεχνολογίας κατακράτησης σωματιδίων στους νέους λέβητες (DeDust).
Συγκεκριμένα, στις αέριες εκπομπές του Διυλιστηρίου Ελευσίνας τοπικώς μειώνονται:
· κατά 70,2% οι συνολικές εκπομπές του διοξειδίου του θείου από τις εστίες καύσης.
· κατά 11,6% οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου.
· κατά 84,2% τα σωματίδια.


Παράλληλα, με το έργο της αναβάθμισης θα κατασκευαστεί μία νέα μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και θα αναβαθμιστεί η υπάρχουσα. Αυτό, παρ' ό,τι τα χαρακτηριστικά των απορριπτόμενων σήμερα υγρών αποβλήτων, είναι πολύ κάτω από τα νομοθετημένα όρια και τα παρακάτω ποσοστά των μειώσεων αφορούν στα ήδη μειωμένα απορριπτόμενα υγρά απόβλητα.
Θα υπάρξει, λοιπόν, μείωση κατά 24% στις ποσότητες των απορριπτόμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς τον αποδέκτη, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, ενώ -σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ περί υγρών αποβλήτων- αντίστοιχη μείωση κατά 24% θα επιτυγχάνεται και με τη χρήση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών Επεξεργασίας στο απορριπτόμενο φορτίο των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.


Η επένδυση περιλαμβάνει αναβάθμιση και εγκατάσταση πολλών παραγωγικών και περιβαλλοντικών μονάδων, όπως:
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
· Μονάδα Απόσταξης Κενού
· Μονάδα Υδρογονοδιάσπασης (Hydrocracker)
· Μονάδα Θερμικής Πυρόλυσης Ασφάλτου (Flexi Coker)
· Μονάδα Παραγωγής Υδρογόνου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
· Μονάδα Απογύμνωσης Όξινου Νερού
· Μονάδα Ανάκτησης Θείου
· Νέα Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Αναβάθμιση της  Υπάρχουσας Μονάδας
· Εγκατάσταση Νέων Λεβήτων Ατμοπαραγωγής (Με Αντιρρυπαντική Τεχνολογία), για Αντικατάσταση των Παλαιών
· Μονάδα Πύργου Ψύξης
Η επιλογή της μονάδας Flexi Coker, αντί Delayed Coker, στοιχίζει περίπου 100 εκατ. ευρώ επιπλέον στην επένδυση. Παρά το υψηλό κόστος της, προτιμήθηκε για τις περιβαλλοντικές της κυρίως επιδόσεις.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι επενδύσεις υλοποιούνται σε χαρακτηρισμένο βιομηχανικό χώρο (ΒΙ.ΠΕ.) εντός των σημερινών ορίων της Εγκατάστασης (1), ενώ η ζώνη ασφαλείας με την ΠΥΡΚΑΛ (2) διατηρείται ανέπαφη.


Ως προς τη μέχρι τώρα πρόοδο του έργου:
· Είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έργα πολιτικού μηχανικού (θεμελιώσεις μηχανημάτων, κτιριακά, σιδηροκατασκευές, υπόγεια δίκτυα).
· Έχει ξεκινήσει η ανέγερση μεγάλων μηχανημάτων (φούρνοι, λέβητες, πυρσός, κλπ).
· Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προκατασκευές σωληνώσεων και η μηχανολογική ανέγερση του έργου.
· Έχει ολοκληρωθεί κατά 99% η προμήθεια εξοπλισμού και υλικών.


Εξ άλλου, η συμβολή του έργου στην ελληνική οικονομία έγκειται -μεταξύ άλλων- και στο ότι:
· Μέχρι σήμερα έχουν ανατεθεί σε ελληνικές εταιρείες παραγγελίες εξοπλισμού και εργολαβίες συνολικού ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ.
· Στο εργοτάξιο εργάζονται σήμερα 500 άτομα και αναμένεται να ανέλθουν στα 3000 άτομα κατά την κορύφωση της ανέγερσης.
· Δημιουργούνται 185 μόνιμες θέσεις εργασίας στο διυλιστήριο.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 400 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΕπ

Η επένδυση της ΕΛΠΕ είναι πολύτιμη, σε μία περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, τόσο στον ενεργειακό όσο και στον χρηματοπιστωτικό τομέα.


Για την πραγματοποίηση της επένδυσης, η ΕΛΠΕ συφώνησαν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη λήψη χρηματοδότησης ύψους 400 εκατ. ευρώ. Η υπογραφή για την χορήγηση του δανείου πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση, στη διάρκεια της οποίας τις συμβάσεις υπέγραψαν για την ΕΤΕπ ο κ. Πλούταρχος Σακελλάρης, Αντιπρόεδρος, και για την Ελληνικά Πετρέλαια οι κκ. Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, και Ανδρέας Σιάμισης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου, παρουσία του Προέδρου κ. Τάσου Γιαννίτση.


ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΠΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Κατά την τελετή υπογραφής, ο κ. Τάσος Γιαννίτσης, Πρόεδρος της Ελληνικά Πετρέλαια, σχολίασε:
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στον ακρογωνιαίο λίθο του επενδυτικού μας προγράμματος, την αναβάθμιση του διυλιστηρίου μας στην Ελευσίνα. Αυτή η επένδυση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, παράγει καλύτερα και φιλικότερα προϊόντα για το περιβάλλον, μειώνει τις εισαγωγές και αυξάνει τις εξαγωγές, και βελτιώνει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του διυλιστηρίου, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές όλων των τοπικών ρύπων.
Η υλοποίηση του έργου έχει δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, η Ελληνικά Πετρέλαια δεσμεύεται να υλοποιήσει τη στρατηγική της για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, η οποία περιλαμβάνει ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2009-11 που εστιάζει στις δραστηριότητες διύλισης και εμπορίας, καθώς και μια σημαντική πρωτοβουλία για τη βελτίωση της απόδοσης όλων των δραστηριοτήτων μας.»


ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΕπ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
O Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Πλούταρχος Σακελλάρης, ανέφερε στην ομιλία του:
«Μέσα σε αυτή την συγκυρία, απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη στροφή της ενεργειακής μας παραγωγής προς πηγές με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πηγών ενέργειας. Αυτές οι επενδυτικές ανάγκες θέτουν σημαντικές προκλήσεις και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι χρηματοδοτήσεις μας, όπως και στην συγκεκριμένη περίπτωση, κατευθύνονται σε επενδύσεις που ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή της ΕΕ, και προωθούν την ανάκαμψη.
Με την Ελληνικά Πετρέλαια μας συνδέει μια μακρόχρονη και αποδοτική συνεργασία. Στην παρούσα συγκυρία όμως αναπτύσσουμε νέες πρωτοβουλίες, με σαφή περιβαλλοντικά οφέλη τόσο από την μείωση των τοπικών ρύπων, όσο και την παραγωγή καθαρότερων καυσίμων. Μαζί με την Ελληνικά Πετρέλαια, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, και ανοίγουμε τον δρόμο της ανάπτυξης πρωτογενών αλλά και δευτερογενών θέσεων εργασίας, εξασφαλίζοντας δουλειά σε πολλές ελληνικές παραγωγικές μονάδες. Η συμμετοχή της ΕΤΕπ αποφέρει οφέλη, καθόσον συνεπάγεται, αφενός, τη δυνατότητα παροχής πιστώσεων μεγαλύτερης διάρκειας και, αφετέρου, χαμηλότερα επιτόκια. Παράλληλα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής πίστης στην χώρα.»ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Ο κλάδος συνεισφέρει στο εξαγωγικό ισοζύγιο της Ελλάδας περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως, απασχολεί αμέσως και εμμέσως 100.000 άτομα, ενώ συλλέγει για λογαριασμό του κράτους περίπου 10 δισ. ευρώ ετησίως πέραν των φόρων εισοδήματος που αποδίδει.


Σε ομιλία του σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:


ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΠΕ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Ο κλάδος διύλισης και λιανικής εμπορίας στην Ελλάδα συναλλάσσεται σε περιβάλλον τιμών που διαμορφώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ λειτουργεί ανάμεσα σε δύο διακριτές παγκόσμιες ευμετάβλητες αγορές: του αργού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου. Οι τιμές στις δύο αυτές αγορές δημοσιοποιούνται καθημερινά και στη βάση αυτών διεξάγονται όλες οι εμπορικές συναλλαγές των διυλιστηρίων. Δηλαδή τα διυλιστήρια λειτουργούν στο πλαίσιο των απελευθερωμένων αγορών εμπορευμάτων και όχι στη λογική του “cost plus”.
Τα μικτά περιθώρια διύλισης ορίζονται ως η διαφορά της αξίας του μείγματος των προϊόντων που παράγει ένα διυλιστήριο μείον το κόστος της πρώτης ύλης (αργό). Το οικονομικό αποτέλεσμα της διύλισης βασίζεται μόνον σε αυτά τα περιθώρια και δεν σχετίζεται με την απόλυτη τιμή του αργού πετρελαίου. Ο κλάδος λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια διαμόρφωσης των καθημερινών τιμών ‘εκ διυλιστηρίου’ σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την Νομοθεσία.
Εν τούτοις η αγορά χαρακτηρίζεται από διαχρονικά προβλήματα που οδηγούν σε σημαντική απώλεια φορολογητέας ύλης, επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα καυσίμων και ενισχύουν την κακοδαιμονία του κλάδου. Προβλήματα τέτοια είναι: το λαθρεμπόριο, η πειρατεία σε βάρος ανταγωνιστικών εταιρειών, η αδιαφάνεια προσδιορισμού του εισοδήματος και του αναλογούντος ΦΠΑ στο στάδιο της λιανικής, η παντελής απουσία ελέγχου τήρησης λειτουργικών αποθεμάτων ή / και αποθεμάτων ασφαλείας από τους υπόχρεους, η παντελής απουσία ελέγχου προσθήκης βιοντήζελ από εισαγωγείς ντήζελ, οι ελλειμματικές παραδόσεις σε βάρος των καταναλωτών, η νοθεία κ.λπ.
Οι υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου λιανικής εμπορίας (εταιρείες και πρατηριούχοι) επενδύουν συνεχώς σε: εγκαταστάσεις δεξαμενισμού και φόρτωσης βυτιοφόρων, κτήρια και εξοπλισμό πρατηρίων, μεταφορικά οχήματα και συστήματα εφοδιασμού αντίστοιχα της πολυπλοκότητας της ελληνικής γεωγραφίας, συστήματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, συστήματα ελέγχου και διασφάλισης ποσότητας, τήρηση αποθεμάτων σύμφωνα με την νομοθεσία, έργα προστασίας περιβάλλοντος.


ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΠΕ
Τα οφέλη στην τοπική και εθνική οικονομία μετά την αναβάθμιση των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης είναι ότι:
· Διασφαλίζονται οι σημερινές μόνιμες θέσεις εργασίας και δημιουργούνται 185 νέες μόνιμες θέσεις. Παράλληλα δημιουργούνται περίπου άλλες τόσες έμμεσες θέσεις εργασίας.
· Κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων, που θα διαρκέσει δύο χρόνια, θα απασχοληθούν περίπου 2.000 άτομα κατά μέσο όρο. Σήμερα εργάζονται στα εργοτάξια 835 υπάλληλοι. Στην αιχμή της κατασκευαστικής περιόδου, ο αριθμός τους θα ανέλθει στους 3.000.
· Μέχρι σήμερα έχουν ανατεθεί παραγγελίες εξοπλισμού και υπηρεσιών ύψους 155 εκατ. ευρώ σε ελληνικές εταιρείες.
· Επίσης, δημιουργείται πληθώρα περιφερειακών θέσεων εργασίας, λόγω των υπηρεσιών που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της επένδυσης (σίτιση, ένδυση, μεταφορά προσωπικού, χωματουργικές εργασίες,  προμήθειες υλικών, κλπ).
· Υποκαθίστανται οι εισαγωγές και αυξάνεται η Προστιθέμενη Αξία σε εγχώρια παραγόμενα προϊόντα.
· Αυξάνονται τα κρατικά έσοδα.
· Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στα αποθέματα καυσίμων της χώρας.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
· Ο κλάδος διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών χαρακτηρίζεται από ένταση κεφαλαίου, ευμεταβλητότητα τιμών, πολυπλοκότητα λειτουργίας και συνεχώς συναντά προκλήσεις. Η Ελληνικά Πετρέλαια αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με επενδύσεις, διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και ανάπτυξη σε νέες αγορές.
· Ο κλάδος διύλισης και λιανικής εμπορίας συνεισφέρει στο εξαγωγικό ισοζύγιο της Ελλάδας περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως, απασχολεί με άμεσο και έμμεσο τρόπο 100.000 από το εργατικό δυναμικό της χώρας και συλλέγει για λογαριασμό του κράτους περίπου 10 δισ. ευρώ ετησίως πέραν των φόρων εισοδήματος που αποδίδει.
· Οι υγιείς επιχειρήσεις καλούνται να συμβαδίζουν με τις συνεχείς εξελίξεις των προδιαγραφών ποιότητας, να συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία και να διατηρούν σύγχρονα, ασφαλή και εξυπηρετικά στον πελάτη δίκτυα διανομής, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια σε ετήσια βάση σε ένα δυσχερές περιβάλλον, όπου η επίλυση των προβλημάτων καθυστερεί, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό.
· Η πρόσφατη αύξηση των τιμών των καυσίμων κίνησης οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της φορολογίας, ενώ τα περιθώρια εμπορίας συρρικνώνονται.
Η Ελληνικά Πετρέλαια εστιάζει στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΤΟ “WHO IS WHO” ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ


Η Ελληνικά Πετρέλαια, η οποία ιδρύθηκε το 1998, είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας και σε περισσότερες από 11 χώρες. Οι μετοχές του Ομίλου είναι κατά κύριο λόγο εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ: ΕΛΠΕ), και η χρηματιστηριακή του αξία υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.  Το 2009, τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 150 εκατ. ευρώ, επί συνόλου εσόδων 6,8 δισ. ευρώ. Βασικότεροι μέτοχοι της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. είναι το Ελληνικό Δημόσιο (35,5%) και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (39,5%), ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα διαπραγματεύσιμο ποσοστό 25% ανήκει σε θεσμικούς επενδυτές (16,5%) και ιδιώτες (8,5%).
Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, απασχολώντας περισσότερο από το 70% του συνολικού ενεργητικού. Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. διαθέτει τρία από τα τέσσερα συνολικά διυλιστήρια της Ελλάδας, κατέχοντας μερίδιο περίπου 70% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.
Ο Όμιλος επίσης βρίσκεται στην κορυφαία θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω των εξολοκλήρου θυγατρικών του EKO και της Ελληνικά Καύσιμα (πρώην BP Hellas). Οι δραστηριότητες της EKO περιλαμβάνουν δίκτυο λιανικής με περίπου 1.200 πρατήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και δραστηριότητες στο υγραέριο και σε, βιομηχανικά, αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα και λιπαντικά. Η πρόσφατη εξαγορά των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της BP στα καύσιμα επίγειων μεταφορών στην Ελλάδα (με μετονομασία της εταιρείας σε ‘Ελληνικά Καύσιμα’) ενίσχυσε περαιτέρω την εγχώρια θέση του Ομίλου στην εμπορία. Η συμφωνία αφορούσε το δίκτυο των 1200 πρατηρίων με το σήμα της BP σε ολόκληρη την Ελλάδα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης με χωρητικότητα 170.000m3, καθώς και τις δραστηριότητες εμπορικών και βιομηχανικών πωλήσεων.
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. έχει ισχυρή θέση στις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Όμιλος κατέχει το μοναδικό διυλιστήριο στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΠ) και αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες εμπορίας καυσίμων στην Κύπρο, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, τη Βοσνία και τη Γεωργία, μέσω ενός δικτύου που αριθμεί περισσότερα από 300 πρατήρια λιανικής.
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. δραστηριοποιείται σε ερευνητικά προγράμματα στην Αίγυπτο, ενώ κατέχει δικαιώματα έρευνας στην Ελλάδα και το Μαυροβούνιο. Αυτή τη στιγμή, οι δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής εστιάζονται στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στην περιοχή West Obayed, η οποία έχει κατακυρωθεί στον Όμιλο ως διαχειριστή (συμμετοχή 100%), καθώς και στην περιοχή Mesaha της Άνω Αιγύπτου, παραχώρηση στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 30%.
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. διαθέτει το μοναδικό συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα, σε ενοποιημένη βάση με τα διυλιστήριά της. Το μερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50%, ενώ οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% των πωλήσεων. Τα κυριότερα πετροχημικά προϊόντα είναι το πολυπροπυλένιο, το φιλμ πολυπροπυλενίου, το PVC, οι διαλύτες και τα ανόργανα χημικά.
Η Ελληνικά Πετρέλαια έχει συνάψει στρατηγική συμμαχία με την ιταλική EDISON, με στόχο τη δημιουργία ενός κορυφαίου παραγωγού ενέργειας στην Ελλάδα. Η Elpedison, μια κοινοπραξία που σχηματίστηκε πρόσφατα με ίση συμμετοχή των 2 εταίρων (50/50), στοχεύει στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας 1.500-2.000MW, εκ των οποίων τα 390MW αφορούν μια ήδη λειτουργική μονάδα παραγωγής συνδυασμένου κύκλου (CCGT), ενώ μια νέα μονάδα CCGT δυναμικότητας 420MW αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2010. Επιπλέον, η Elpedison αξιολογεί ευκαιρίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. συμμετέχει κατά 35% στην Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον μοναδικό εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ) και το 51% καθεμίας από τις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), εταιρειών τοπικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δικτύων πόλης.
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη βασικών δικτύων αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο όμιλος είναι μέλος της κοινοπραξίας που κατασκευάζει και πρόκειται να διαχειριστεί τον Αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης και, μέσω της συμμετοχής του με 35% στη ΔΕΠΑ, συμμετέχει στην ανάπτυξη των αγωγών φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας, Ελλάδας-Βουλγαρίας, καθώς και του αγωγού ρωσικού φυσικού αερίου South Stream.


 


Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010
ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ


Το Α΄ τρίμηνο του 2010 επηρεάστηκε από το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και την αργή ανάκαμψη των διεθνών αγορών, που οδήγησαν σε μείωση της ζήτησης για προϊόντα πετρελαιοειδών καθώς και σε μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης. Επί πλέον, η μακροοικονομική και δημοσιονομική συγκυρία της Ελλάδας, είχαν σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η ζήτηση δεν επηρεάστηκε μόνο από την οικονομική επιβράδυνση, αλλά και από τη σημαντική αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια στο Α΄ τρίμηνο του 2010 παραμένουν θετικά, αντικατοπτρίζοντας τα οφέλη από την αποτελεσματική λειτουργία των διυλιστηρίων, την εξαγορά της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα (πρώην BP Hellas) τον Δεκέμβριο του 2009, τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών καθώς και τα κέρδη από το πρόγραμμα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος ύψους 20 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ειδικής φορολογικής εισφοράς για τα αποτελέσματα του 2009, που θεσπίστηκε πρόσφατα.
Τα έργα αναβάθμισης για τα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας προχωρούν σύμφωνα με το αρχικό σχεδιασμό και αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των επενδύσεων στο Α΄ τρίμηνο, ύψους 97 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωθεί προς τα τέλη του 2010, ενώ η αναβάθμιση της Ελευσίνας, που είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση σε εξέλιξη στην Ελλάδα, αναμένεται να ολοκληρωθεί το Β΄ εξάμηνο του 2011. Ως μέρος της στρατηγικής χρηματοδότησής του, και παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει πρόσθετο μεσοπρόθεσμο δανεισμό ύψους 750 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου, για να υποστηρίξει την εφαρμογή της στρατηγικής του και των επενδυτικών του σχεδίων.


ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ


ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
- Μείωση του όγκου πωλήσεων στην Ελλάδα, κυρίως λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης και της μειωμένης ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης λόγω καιρικών συνθηκών.
- Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA σε 93 εκατ. ευρώ (Α΄ τριμ. 2009: 104 εκατ. ευρώ), επηρεασμένα από την πτώση των διεθνών περιθωρίων διύλισης σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009.


ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ
- Αύξηση του όγκου πωλήσεων λόγω της εξαγοράς της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα. Σημειώνεται όμως ότι σε συγκρίσιμη βάση, ο όγκος πωλήσεων και των δύο δικτύων πρατηρίων υποχώρησε κατά 9%.
- Ο αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους και η έλλειψη υποτίμησης αποθεμάτων όπως συνέβη στην περίπτωση του Α’ τριμήνου του 2009, οδήγησαν σε κέρδη EBITDA ύψους 27 εκατ. ευρώ (Α΄ τριμ. 2009: 20 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα).


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
- Η αύξηση του αριθμού πρατηρίων το 2009 και η βελτίωση των περιθωρίων λιανικής στις αγορές της Σερβίας και του Μαυροβουνίου είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου, με κέρδη EBITDA ύψους 8 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 26% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
- Ακολουθείται μία ορθολογική διαχείριση των διεθνών επενδυτικών σχεδίων μας, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές συνθήκες και τις εξελίξεις στις αγορές του εξωτερικού.


ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
- Λόγω της βελτίωσης των διεθνών περιθωρίων και παρά τη μείωση του όγκου πωλήσεων, τα κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 1 εκατ. ευρώ στο Α΄ τρίμηνο του 2009.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
- Η κοινοπραξία ELPEDISON προχωρά την επένδυση της για ολοκλήρωση του 2ου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θίσβη, που αναμένεται να λειτουργήσει στο Β’ εξάμηνο του 2010, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό μας.
- Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθε στα 14 εκατ. ευρώ και αντικατοπτρίζει την άνοδο του όγκου πωλήσεων λόγω της αυξημένης συμμετοχής στη συνολική παραγωγή ενέργειας των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο.


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της 2.6.2010, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2009, συνολικού ύψους ευρώ 0,45 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος ύψους ευρώ 0,15 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27.8.2009, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 0,30 ανά μετοχή.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΝΤΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ 3E, S&B, ΤΙΤΑΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ
ΑΡΘΡΟ: ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site