Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2010 - Τεύχος 364                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ FACTORING-FORFAITINGΑΓΟΡΑ FACTORING & FORFAITING:
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΠΑΡΕΑ
ΜΕ ΤΗΝ... ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το factoring και το forfaiting αποτελούν δύο χρηματοδοτικά εργαλεία που κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη χώρα μας καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εκχωρούν στις τράπεζες εμπορικές απαιτήσεις και να αντλούν ρευστότητα μέσω προκαταβολών έναντι των απαιτήσεων αυτών


 


από τον Γιώργο Καλούμενο


Έτος υψηλής ζήτησης για υπηρεσίες factoring από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών αναμένεται να είναι το 2010. Η έλλειψη ρευστότητας και η κατακόρυφη αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας στην ελληνική αγορά και οδηγούν όλο και περισσότερες  επιχειρήσεις στη λύση του Factoring στην προσπάθεια τους να ελέγξουν όσο είναι δυνατόν τα επίπεδα των επισφαλειών τους.  Το 2009 η αγορά του factoring παρουσιάστηκε ανοδική κατά 20% σε σχέση με το 2008 παρά το γεγονός ότι στα μέσα του προηγούμενου  χρόνου κάποιοι προέβλεπαν ακόμα και μείωση λόγω της κρίσης . Έτσι ο τζίρος από τα περίπου 10 δισ  ευρώ το 2008 τελικά  διαμορφώθηκε στα 12,3 δισ. ευρώ το 2009. Επίσης, το 2009 η αξία των συναλλαγών στο εξωτερικό factoring στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 800 εκατ. ευρώ. Η άνοδος της ελληνικής αγοράς το 2009 ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο όπου η  αγορά factoring παρουσίασε μείωση τζίρου Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εγχώρια αγορά γνωρίζει σημαντική αύξηση το factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής δηλαδή αυτό στο οποίο οι τράπεζες αναλαμβάνουν εξολοκλήρου το ρίσκο μη καταβολής των οφειλομένων απαιτήσεων προς τις επιχειρήσεις πελάτες τους. 
Το factoring και το forfaiting αποτελούν δύο χρηματοδοτικά εργαλεία που κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη χώρα μας. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εκχωρούν στις τράπεζες εμπορικές απαιτήσεις και να αντλούν ρευστότητα μέσω προκαταβολών έναντι των απαιτήσεων αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα οι τράπεζες αναλαμβάνουν και τον κίνδυνο μη είσπραξης της οφειλής απαλλάσσοντας έτσι την επιχείρηση από ένα σημαντικό πονοκέφαλο.
Συνολικά στον κλάδο δραστηριοποιούνται 11 τράπεζες εκ των οποίων πέντε με δικές τους θυγατρικές. Πιο συγκεκριμένα το factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων κατά τον ελληνικό νόμο) είναι μια συμβατική σχέση στα πλαίσια της οποίας μια εταιρεία factoring(η τράπεζα) αγοράζει το σύνολο η μέρος των απαιτήσεων του πελάτη της που προέρχονται από πώληση ή εξαγωγή εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών, χορηγεί προκαταβολές, καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο του πελάτη της και αναλαμβάνει τη διαχείριση δηλαδή τη λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη τιμολογίων των παραπάνω απαιτήσεων.


ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Στο factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής η εταιρεία καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο, χρηματοδοτεί με προκαταβολές έναντι εκχωρημένων απαιτήσεων, τηρεί το καθολικό των πελατών της επιχείρησης των οποίων έχουν εκχωρηθεί οι απαιτήσεις, διαχειρίζεται τις εκχωρημένες απαιτήσεις και αξιολογεί τη φερεγγυότητα των πελατών της επιχείρησης.
Στο factoring με δικαίωμα αναγωγής ο πιστωτικός κίνδυνος παραμένει στον προμηθευτή, ενώ η εταιρεία παρέχει χρηματοδότηση με προκαταβολές έναντι εκχωρημένων απαιτήσεων, λογιστική παρακολούθηση καθολικού πελατών, διαχείριση και είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων, καθώς και αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πελατών.
Στην προεξόφληση τιμολογίων η εταιρεία προσφέρει στον προμηθευτή μια διαφορετική και πιο ευέλικτη χρηματοδότηση, προεξοφλώντας ως και το 80% της αξίας των τιμολογίων. Το ποσοστό αυτό βέβαια κυμαίνεται ανάλογα και με το ύψος των πωλήσεων. Σε αυτή την περίπτωση ο προμηθευτής ενεργεί ως αντιπρόσωπος της εταιρείας και εξακολουθεί να εισπράττει τις εκχωρημένες απαιτήσεις του. Υποχρεούται όμως κάθε φορά να αποδίδει το εισπραγμένο ποσό κατά τον συμφωνημένο χρόνο και τρόπο, την τήρηση των οποίων παρακολουθεί και ελέγχει η εταιρεία, έχοντας το δικαίωμα άμεσης αναγωγής σε περίπτωση παρεκκλίσεων από τα συμφωνημένα.
Τέλος στο μη χρηματοδοτικό factoring, όταν ο προμηθευτής δεν έχει χρηματοδοτικές ανάγκες, αλλά ενδιαφέρεται μόνο για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και τη διαχείριση των καλυπτόμενων απαιτήσεών του, η εταιρεία προσφέρει την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των αγοραστών, τη λογιστική παρακολούθηση του καθολικού πελατών, τη διαχείριση και είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων και την απόδοση των εισπραγμένων απαιτήσεων.


ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ FACTORING
Το εξαγωγικό factoring απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εξάγουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες τους στο εξωτερικό. Οι εταιρείες factoring συνεργάζονται με ξένες εταιρείες factoring στις περισσότερες χώρες του κόσμου και παρέχουν χρηματοδότηση έναντι εκχωρημένων εξαγωγικών απαιτήσεων, κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου της φερεγγυότητας του αγοραστή, διαχείριση και είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων, νομική υποστήριξη στη διεκδίκηση εκχωρημένων απαιτήσεων, καθώς και έγκαιρη, έγκυρη και συνεχή αξιολόγηση της φερεγγυότητας των αγοραστών. Ολα τα παραπάνω προσφέρονται χωρίς τραπεζικές ενέγγυες ή εγγυητικές επιστολές και χωρίς εμπράγματες ή άλλες εξοφλήσεις.
Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται στον εξαγωγέα ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική και ειδικότερα ευχέρεια στο να προσφέρει στους πελάτες του ευνοϊκότερους όρους πωλήσεων και διακανονισμού της αξίας των εξαγομένων εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής του στις αγορές του εξωτερικού και να αυξάνονται οι εξαγωγές του.
 Το εισαγωγικό factoring απευθύνεται σε επιχειρήσεις που προμηθεύονται αγαθά ή υπηρεσίες από το εξωτερικό. Στο εισαγωγικό factoring, με τη συνεργασία των μελών του International Factors Group, στο οποίο ανήκουν οι ελληνικές εταιρείες factoring, ο εξαγωγικός factor χρηματοδοτεί τον εξαγωγέα/προμηθευτή και η εταιρεία καλύπτει τη φερεγγυότητα του εισαγωγέα και παρέχει διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων για λογαριασμό του εξαγωγικού factor. Με αυτή τη διαδικασία ο εισαγωγέας εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους αγορών και διακανονισμού της αξίας των εισαγομένων αγαθών και επιταχύνει τη βελτίωση της ρευστότητας και της αποδοτικότητάς του, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.
Το forfaiting είναι η προεξόφληση γραμματίων, συναλλαγματικών ή άλλων αξιογράφων χωρίς δικαίωμα αναγωγής του αγοραστή κατά του πωλητή των τίτλων. Ο όρος forfaiting προέρχεται από το γαλλικό a forfait που σημαίνει απώλεια δικαιώματος. Πράγματι, βασική ιδιότητα του forfaiting είναι η παραίτηση του forfaiter από το δικαίωμα αναγωγής κατά του προηγούμενου κατόχου των χρεωστικών εγγράφων.


ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τα κριτήρια με τα οποία οι εταιρείες factoring εξετάζουν τα αιτήματα των πελατών βασικά είναι τα ίδια με αυτά των τραπεζών. Διαφέρει όμως η βαρύτητα την οποία δίνουν σε αυτά οι δύο αυτοί φορείς . Συγκεκριμένα, οι μεν τράπεζες δίνουν κυρίως σημασία στα κεφάλαια και την χρηματοοικονομική δομή των πιστούχων τους οι δε εταιρείες factoring ενδιαφέρονται πρωτίστως για την ποιότητα των απαιτήσεων που εκχωρούνται σε αυτές. Αυτό σημαίνει ότι όταν μια εταιρεία έχει εξαντλήσει τα πιστοδοτικά της όρια με μια τράπεζα αλλά έχει φερέγγυους πελάτες στους οποίους πουλάει επί πιστώσει σε βραχυπρόθεσμη βάση μπορεί να εξασφαλίσει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, πρόσθετη χρηματοδότηση.
Οι κυριότερες διαφορές  του factoring από τον τραπεζικό δανεισμό είναι οι εξής:
1. Οι εταιρείες factoring δίνουν κατά κανόνα προκαταβολές έναντι τιμολογίων ενώ οι τράπεζες προτιμούν τα αξιόγραφα (μεταχρονολογημένες επιταγές, συναλλαγματικές)ως εξασφάλιση για τις χρηματοδοτήσεις τους.
2. Στις εταιρείες factoring εκχωρείται το σύνολο των απαιτήσεων των πελατών τους που προέρχεται από επί πιστώσει πωλήσεις η τουλάχιστον το σύνολο των απαιτήσεων τους κατά συγκεκριμένων οφειλετών τους. 3.Οι εταιρείες factoring δεν προσφέρουν μόνο χρηματοδότηση αλλά μια ολόκληρη γκάμα υπηρεσιών. 4.Η χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω εταιρειών factoring είναι περισσότερο ευέλικτη γιατί προσαρμόζεται σε συνεχή βάση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους.


ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΦΟΡΑ
Το factoring απευθύνεται σε εταιρείες που ανταποκρίνονται στα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
- Είναι μικρομεσαίες ή κει μεγαλύτερες
- Παράγουν η εμπορεύονται τυποποιημένα καταναλωτικά προϊόντα και παρέχουν στους πελάτες τους βραχυπρόθεσμη πίστωση(διάρκεια μέχρι 6 μήνες).
- Οι απαιτήσεις τους είναι οριστικές και εκκαθαρισμένες πράγμα που σημαίνει ότι η εξόφλησή τους δεν πρέπει να υπόκειται σε κανένα όρο ή προϋπόθεση (π.χ παρακαταθήκη, υπό διαμετακόμιση) και προέρχονται από χονδρικές πωλήσεις.
- Έχουν ένα σταθερό κύκλο φερέγγυων πελατών.
- Επεκτείνουν τις πωλήσεις τους με ταχύ ρυθμό, έτσι ώστε να μην είναι σε θέση οι τράπεζες να καλύψουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες τους(αυτό σημαίνει ότι συνήθως οι εταιρείες που προσφεύγουν στο factoring ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας που δεν προέρχονται, όμως, από οργανική αδυναμία της εταιρείας (π.χ ζημιογόνα αποτελέσματα) αλλά από σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους.
Τα βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το Factoring είναι:
- Σημαντική βελτίωση ρευστότητας λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης των εξαγωγέων μέσω factoring αλλά και της ταχύτερης είσπραξης των απαιτήσεων που εξασφαλίζει η χρησιμοποίηση του χρηματοοικονομικού αυτού εργαλείου.
- Αύξηση της αποδοτικότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε περίπτωση που η επιπλέον χρηματοδότηση που παρέχει το factoring χρησιμοποιείται για να επιτύχει ο εξαγωγέας καλύτερες τιμές (παροχή έκπτωσης από τον προμηθευτή λόγω πληρωμής «τοις μετρητοίς», αγορά μεγάλων ποσοτήτων).
- Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους δεδομένου ότι η εταιρεία factoring αναλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση και την είσπραξη των απαιτήσεων του εξαγωγέα.
- Μείωση των ζημιών των εξαγωγέων από επισφάλειες επειδή η εταιρεία factoring καλύπτει με ορισμένες προϋποθέσεις τον πιστωτικό κίνδυνο.
- Απαλλαγή των φορέων της επιχείρησης από τη φροντίδα ελέγχου φερεγγυότητας των πελατών, είσπραξη των απαιτήσεων κ.λπ.
Τα βασικά στοιχεία του κόστους του factoring είναι:
- Ο τόκος για τις χορηγούμενες προκαταβολές που υπολογίζεται με βάση επιτόκιο ανάλογο με εκείνο που καθορίζονται από τις τράπεζες για χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης.
- Οι προμήθειες που υπολογίζονται ως ποσοστό(συνήθως 0,75%-1,5%) στο ποσό των εκχωρούμενων τιμολογίων. Το ύψος των ποσοστών αυτών εξαρτάται κυρίως από τον κύκλο εργασιών του εξαγωγέα, το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει το factoring, τη μέση διάρκεια των απαιτήσεων, τον αριθμό των οφειλετών και τον αριθμό των ενστάσεων που έχουν εγερθεί κατά τα τελευταία χρόνια κατά των απαιτήσεων του εξαγωγέα.


EUROBANK EFG FACTORS
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο Διεθνές Factoring, σε σύνολο 252 εταιρειών από 66 χώρες, κατέταξε ο οργανισμός Factors Chain International (F.C.I.) την Eurobank.
Η αξιολόγηση για την κατάταξη των εταιρειών factoring γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της F.C.I. βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, όπως η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, o όγκος των εκχωρούμενων απαιτήσεων, η αποτελεσματική διαχείριση του management, η εμπειρία των στελεχών της κ.α.
Υπενθυμίζεται ότι το 2009, η Eurobank EFG Factors είχε επιλεγεί στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην αντίστοιχη διοργάνωση.
«Η Εταιρεία αποδεικνύει για μια ακόμη φορά και κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες για την Ελλάδα, ότι μπορεί να απολαμβάνει την εκτίμηση του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο και να διατηρεί το υψηλό επίπεδο και τη συνέπεια στην ποιότητα των υπηρεσιών της, κατοχυρώνοντας την ηγετική της θέση επί σειρά ετών», σχολίασε ο Γενικός Διευθυντής της Eurobank EFG Factors, κ. Γιώργος Καραγιαννόπουλος.


ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ,
MARFIN FACTORS & FORFAITERS
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Factors & Forfaiters, κ. Πάνος Παπαθεοδώρου εκλέχθηκε στο Executive Board της Διεθνούς Οργάνωσης Factors Chain International (FCI).
H FCI, ιδρυθείσα το 1968, αριθμεί σήμερα 252 μέλη από 66 χώρες με συμμετοχή όλων των μεγάλων γνωστών Χρηματοπιστωτικών Ομίλων (HSBC, Citibank, Credit Agricole, Unicredit, BNP, Bank of China, Sumitomo, COFACE κ.α.) που συνεισφέρουν περισσότερο από το 80% του τζίρου στο International Factoring (Export-Import), και 60% του συνολικού τζίρου Factoring παγκοσμίως (EUR 757 δις. επί συνόλου EUR 1.28 τρις.).  Να σημειωθεί ότι στα 42 χρόνια του Οργανισμού είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται εκπρόσωπος Ελληνικής εταιρίας Factoring στο Executive Board.
Η εκλογή του νέου 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εργασιών του Ετησίου Συνεδρίου της FCI, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη. Εκτός των άλλων καθηκόντων του, ο κ. Παπαθεοδώρου ορίσθηκε υπεύθυνος της Οργάνωσης για τις αγορές Factoring της Ελλάδος, Κύπρου, Σερβίας, Αρμενίας, Βοσνίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, και Σλοβενίας.
Στο συνέδριο, όπως κάθε χρόνο, ανακοινώθηκε και η παγκόσμια κατάταξη (Ranking) των μελών στις επιδόσεις Διεθνούς Factoring, όπου βαθμολογούνται, συνδυαστικά, η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, η προϊοντική γνώση, ο κύκλος εργασιών, καθώς και η επικοινωνία και ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των όποιων προβλημάτων προκύπτουν στις επιχειρηματικές συναλλαγές. 
Για το 2009, η Marfin Factors & Forfaiters ανέβηκε στην 11η θέση Παγκοσμίως (8η στην Ευρώπη) στο Διεθνές Factoring.


 


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ EUROBANK EFG FACTORS
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Οι εμπειρίες που αποκτούμε στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι επώδυνες αλλά και πρωτοφανείς. Η αντίδραση των αγορών στις εντατικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν από επιφυλακτική έως αρνητική. Πολλοί αναλυτές έχουν προεξοφλήσει ένα σενάριο καταστροφής το οποίο συντηρείται με έντονη κινδυνολογία για τη σταθερότητα και τις προοπτικές της χώρας. Ανάλογης έντασης είναι και η δυσπιστία για το ευρώ, η οποία τροφοδοτείται από την αναποφασιστικότητα των ισχυρότερων κρατών μελών, και τις «εθνικές» ατζέντες και ισορροπίες.
Εκτιμούμε όμως ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι καταδικασμένο να πετύχει για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς. Σίγουρα θα χρειασθεί χρόνος για να υιοθετηθούν οι απαραίτητες αλλαγές και να αποκατασταθεί η ηρεμία και η εμπιστοσύνη στις αγορές.
Για την Ελλάδα ελπίζουμε βάσιμα ότι η πιστή εφαρμογή του προγράμματος θα βοηθήσει να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας και να εισέλθουμε σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης. Μέχρι να συμβεί όμως το ευκταίο η Ελληνική επιχείρηση θα είναι αντιμέτωπη με το πρόβλημα της ρευστότητας που εντείνεται από:
- την περιορισμένη πίστωση που δίνουν οι προμηθευτές, ιδίως του εξωτερικού
- τη μειωμένη δυνατότητα για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης από το τραπεζικό σύστημα
Οι ελληνικοί οργανισμοί factoring προσπαθούν να συνεχίζουν το ταξίδι τους μέσα στην καταιγίδα με τις λιγότερες δυνατές αναταράξεις-επιπτώσεις για τους πελάτες τους και να ολοκληρώνουν τα δρομολόγιά τους με ασφαλή προσγείωση στον προορισμό τους.
Αυτό απαιτεί προσαρμογή της πορείας τους στις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον. Δεν μπορεί ο factor, για παράδειγμα, να καλύψει τις εντυπωσιακά αυξημένες αιτήσεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου την στιγμή που και οι ασφάλειες πιστώσεων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό μειώνουν σημαντικά την έκθεσή τους, σε μια αγορά όπου οι ζημιές αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο.
 Όμως, στηρίζει τις υφιστάμενες συνεργασίες που έχει διοχετεύοντας την ρευστότητα που μπορεί και αυτός να αντλήσει και κατά περίπτωση συμμετέχει στον πιστωτικό κίνδυνο που έχει αναλάβει ο προμηθευτής. Επίσης ανταποκρίνεται στην τάση των τραπεζών να αντικαθιστούν τους ακάλυπτους κινδύνους με χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης το οποίο θα αποπληρώνεται από την αιτία που δημιούργησε την ανάγκη: τις εμπορικές απαιτήσεις.
Η Eurobank EFG Factors βρίσκει λύσεις διαχείρισης των απαιτήσεων αλλά και παροχής ρευστότητας, προσαρμοσμένες στις σημερινές συνθήκες. Αυτό συμβαίνει διότι συνυπάρχουν το εξειδικευμένο προσωπικό, οι καινοτόμες ιδέες, η πρωτοπόρα πληροφοριακή υποδομή και η στήριξη του Oμίλου Eurobank.
Ενδεικτική είναι η ένταξη της εταιρείας στην διεύθυνση Corporate Transaction Banking με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στο συναλλακτικό κύκλωμα μιας επιχείρησης. Σαφής είναι και η εστίαση της Eurobank EFG Factors στη στήριξη της εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας με την έμφαση που δίνει στο Εξαγωγικό Factoring.
Εντυπωσιακό είναι ότι η εταιρεία εν μέσω του καταιγισμού απαξιωτικών σχολίων διεθνώς για τη χώρα μας, πριν ένα μήνα επιλέχθηκε ως η δεύτερη καλύτερη εταιρεία factoring στον κόσμο στο διεθνές factoring. Η επιβράβευση αυτή ήρθε ως συνέχεια της περσινής πρώτης θέσης. Αυτό που μας κάνει όμως υπερήφανους είναι ότι αναδειχθήκαμε ανάμεσα από 252 factors ανάμεσά τους μονάδες των μεγαλύτερων χρηματοοικονομικών οργανισμών του κόσμου.


 


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΒΟΛΕΑ
MARKETING MANAGER, MARFIN FACTORS & FORFAITERS
FACTORING: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μιλώντας για το factoring και το forfaiting ως «σύγχρονα χρηματοδοτικά προϊόντα» θα πρέπει κατ’ αρχήν να δούμε τα στοιχεία που διαμορφώνουν την σύγχρονη ελληνική και διεθνή πραγματικότητα και στη συνέχεια, με ποιο τρόπο και ποια χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα προϊόντα λαμβάνουν μέρος στην εμπορική δραστηριότητα.
Από χρηματοοικονομική άποψη σήμερα είναι εμφανής ο έντονος περιορισμός της ρευστότητας και  η απροθυμία για ανάληψη πιστωτικού κινδύνου, ενώ στην επιχειρηματική καθημερινότητα  η έλλειψη εμπιστοσύνης και οι αλυσιδωτές επιδράσεις των προβλημάτων διαχέουν ένα κλίμα συντηρητισμού και περιορισμού των δραστηριοτήτων.
Η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων δεν μπορεί πλέον να παρέχει ασφάλεια στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς καθώς οι ισολογισμοί αποτελούν μία εικόνα του παρελθόντος σε μία πραγματικότητα που καθημερινά αλλάζει και δημιουργεί νέα δεδομένα. Οι έως σήμερα γνωστές πρακτικές αξιολόγησης και εκτίμησης κινδύνου, φαίνεται να έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα.
Στο νέο αυτό περιβάλλον, το factoring και το forfaiting αποτελούν χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να διαχειριστούν τις νέες συνθήκες και να έχουν ενεργό ρόλο στην επιχειρηματική ζωή.
Εν πρώτοις, το factoring ως χρηματοοικονομικό προϊόν, δεν περιορίζεται στην αξιολόγηση οικονομικών καταστάσεων, αλλά ερευνά και αξιολογεί το σύνολο της εμπορικής σχέσης (προϊόν, κύκλος ζωής του, προμηθευτής, πελάτης, εμπορική συμφωνία) και στη συνέχεια αγοράζει τιμολογημένες πωλήσεις, τις οποίες διαχειρίζεται και εισπράττει. Με δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχει εμπορική δραστηριότητα, καθώς αρκετοί επιχειρηματικοί κλάδοι καλύπτουν βασικές ανθρώπινες ανάγκες, ενώ άλλοι απευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού, το factoring μπορεί να είναι παρόν στις υγιείς αυτές συναλλαγές. Επίσης, μέσα από την λειτουργία του με την καθημερινή παρακολούθηση των πωλήσεων και εισπράξεων μία  εταιρείας, ελέγχει σε μόνιμη βάση την πορεία της και παρακολουθεί  μέρα με  τη μέρα τις προοπτικές της αλλά και τις δυσκολίες της. Και επειδή η γνώση είναι δύναμη, με τη δύναμη αυτή μπορεί να συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε επιχειρήσεις που διατηρούν μία υγιή πορεία στον κλάδο τους.
Οι διαφορετικές υπηρεσίες που το factoring προσφέρει στις επιχειρήσεις, ο «εμπορικός» τρόπος ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου που εφαρμόζει και η στάση που τηρεί σε περιόδους όπως η σημερινή, αποτελούν τη διαφήμισή του και το προωθούν στις διάφορες αγορές. Οι προοπτικές του λοιπόν, συνδέονται με τις προοπτικές των αγορών (εγχωρίων και παγκόσμιων), με την ανάγκη των ανθρώπων να καταναλώνουν αγαθά και υπηρεσίες, ακολουθώντας τις εμπορικές ροές από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν.


 


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΖΟΥΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, MARFIN FACTORS & FORFAITERS, HEAD OF FORFAITING
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EXECUTIVE BOARD ΤΗΣ INTERNATIONAL FORFAITING ASSOCIATION (IFA)
FORFAITING: ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Ένα άλλο χρηματοοικονομικό εργαλείο, συγγενικό κατά μια έννοια με το factoring, είναι το forfaiting, το οποίο μπορεί να αποτελέσει λύση για εξαγωγικές εταιρείες κεφαλαιουχικών αγαθών. Στη σημερινή συγκυρία και παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά, καθώς πολλές χώρες αναπτύσσονται με υψηλούς ρυθμούς και μπορούν να αποτελέσουν αγοραστές πολλών ελληνικών προϊόντων.
Το forfaiting  υποστηρίζει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, ανοίγοντάς τους δρόμους σε αγορές αναπτυσσόμενων κυρίως χωρών.  Αποτελεί μια μορφή εξαγωγικής εμπορικής πίστωσης χωρίς δικαίωμα αναγωγής στον εξαγωγέα, η οποία ανέρχεται στο 100% της αξίας της εμπορικής απαίτησης, μέσα από την αγορά σε discount συγκεκριμένων εξαγωγικών απαιτήσεων, κυρίως με μεσο-μακροχρόνιο αποπληρωτικό ορίζοντα (από 6 μήνες έως 2 χρόνια, ίσως και παραπάνω ανάλογα τα δεδομένα). 
Ο εξαγωγέας πωλεί στον forfaiter μία απαίτησή του, η οποία ενσωματώνεται σε εμπορικά αξιόγραφα, συνήθως συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις-διαταγή (Bills of exchange ή Promissory Notes), που στις περισσότερες περιπτώσεις συνοδεύονται από Εγγύηση κάποιας φερέγγυας τράπεζας, ανάλογα με την χώρα και την πιστοληπτική ικανότητα του εισαγωγέα.


 


ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING
ΤΟ FACTORING ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ
ΥΓΙΕΙΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύει η οικονομία της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τη μείωση των ρυθμών ανάπτυξης, τη δραστική μείωση των πωλήσεων σε πολλούς κλάδους την διεύρυνση των εμπορικών πιστώσεων και την αύξηση των επισφαλειών, μία από της βασικές προϋποθέσεις για να βγει η χώρα μας από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης είναι να αυξηθεί η ρευστότητα στα κανάλια της οικονομίας μας.
Παράλληλα απαιτείται η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις σε όλους τους κλάδους εκείνους όπως (τουρισμός, υγεία, μεταφορές) καθώς και σε εκείνους  υπό απελευθέρωση όπως ενέργεια και υποδομές της ελληνικής οικονομίας που έχουν συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Οι εταιρείες  factoring  θα έχουν αυξημένο ρόλο στον ευρύτερο χρηματοδοτικό μηχανισμό, χρηματοδοτώντας πραγματικές και υγιείς πωλήσεις (μέσω τιμολογίων), διασφαλίζοντας ότι οι μεταχρονολογημένες επιταγές αφορούν πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών περιορίζοντας την αδιαφάνεια των συναλλαγών (επιταγές ευκολίας).
Παράλληλα το factoring  με την παροχή των υπηρεσιών αφ’ ενός του εξαγωγικού  factoring  συμβάλλει  αποτελεσματικά στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων  μέσω ασφαλισμένων απαιτήσεων, και αφ’ ετέρου του εισαγωγικού στην επίτευξη από τις επιχειρήσεις καλύτερους όρους για την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών.
Η Πειραιώς Factoring ΑΕ, θυγατρική του Ομίλου Πειραιώς, δραστηριοποιείται πάνω από δέκα χρόνια στην Ελληνική αγορά παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων καθώς και μέλος του διεθνούς οργανισμού F.C.I (Factor Chain International) προκειμένου στην κάλυψη των αναγκών αλλά και ολοκληρωμένων λύσεων κυρίως στους πελάτες της με εξαγωγικό προσανατολισμό.
Το 2009 μια ιδιαίτερη δύσκολη χρονιά η Πειραιώς Factoring κατάφερε να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της, με επισφάλειες 1% του κύκλου εργασιών της και με σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της (43%) σε 2,7 εκατ. ευρώ.
Η Πειραιώς Factoring ΑΕ διαθέτοντας εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό και λειτουργώντας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια έρχεται να εκπληρώσει την πελατοκεντρική της προσέγγιση έχοντας διασπορά χαρτοφυλακίου σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας. Επιτυγχάνει με ταχύτητα και με ευελιξία μέσω της άρτιας μηχανογραφικής υποστήριξης να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πελατών της.


 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ
HEAD OF RECEIVABLES FINANCE DEPT.
SENIOR MANAGER - COMMERCIAL BANKING
HSBC BANK PLC - GREECE
ΤΟ FACTORING ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Η παγκόσμια οικονομία κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, δέχτηκε έντονες πιέσεις, επηρρεάζοντας σημαντικά και τη θέση της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές. Σε αυτήν την οικονομική συγκυρία, τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα έχουν αρχίσει να μην ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών.
Το Factoring ως εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό εργαλείο παρέχει μια δέσμη υπηρεσιών που ενισχύουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, απελευθερώνουν πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό, μειώνουν σημαντικά τις επισφάλειες και καλύπτουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το Factoring επωφελήθηκε σημαντικά κατά το 2009, αφού σύμφωνα και με τα δημοσιευμένα στοιχεία από το Διεθνή Οργανισμό FCI (Factors Chain International), η συνολική αγορά στην Ελλάδα διευρύνθηκε κατά 21%. Μία στις σημαντικότερες εξελίξεις για το Factoring τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν η σύσταση της Ελληνικής Ένωσης Factoring, και η συμμετοχή της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, γεγονός που θα συντελέσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού και της δραστηριότητας της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα. Είμαστε υπερήφανοι που η HSBC είναι από τους πρώτους τραπεζικούς οργανισμούς στον κόσμο που εισήγαγε το θεσμό σε παγκόσμιο επίπεδο, διαθέτοντας βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα του Factoring.


ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Την τελευταία διετία η HSBC Ελλάδος αναπροσάρμοσε τη στρατηγική της στο Factoring αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία που διαθέτει με κύριο μέλημά της να  προστατέψει τους πελάτες της από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, προσφέροντάς ωστόσο τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν.
Η HSBC είναι από τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες στον κόσμο, με ιστορία που ξεκινά στις Αγγλικές αποικίες της Ασίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Ειδικά στην Ελλάδα, ο Τομέας Επιχειρηματικής Τραπεζικής της HSBC λειτουργεί 26 χρόνια εξυπηρετώντας Ελληνικές εταιρείες αλλά και εταιρείες του εξωτερικού.  Η φιλοσοφία μας είναι σαφώς πελατοκεντρική, ειδικότερα δε στον τομέα της  Επιχειρηματικής Τραπεζικής βασιζόμαστε στο Relationship Management, κάτι στο οποίο η Τράπεζα διακρίνεται και διαθέτει πολυετή πείρα από την ίδρυσή της.
Ο Όμιλος HSBC στον τομέα της Τραπεζικής Επιχειρηματικής προσφέρει υπηρεσίες Factoring σε 19 χώρες παγκοσμίως, και έχει αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο που μπορεί να εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες, καθιστώντας την HSBC μια από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες τράπεζες στον τομέα του Factoring.
Οι υπηρεσίες Factoring της HSBC απευθύνονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, εξυπηρετώντας πολλές και διαφορετικές χρηματοοικονομικές ανάγκες των μεσαίων αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Οι τρεις άξονες που διαφοροποιούν τις υπηρεσίες Factoring της HSBC και  έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον Έλληνα επιχειρηματία είναι:
Πρώτον η  προσωπική επικοινωνία με τα εξειδικευμένα στελέχη της HSBC, που βρίσκονται πάντα στη διάθεση των πελατών και κατανοούν τις ξεχωριστές οικονομικές απαιτήσεις τους. Έτσι, μπορούν πάντα να προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις Εγχώριου Factoring με ή χωρίς δικαίωμα Αναγωγής, Είσπραξης και Διαχείρισης Απαιτήσεων, Invoice Discounting, καθώς και Εξαγωγικού αλλά και Εισαγωγικού Factoring.
Δεύτερον είναι η ευελιξία της υπηρεσίας να προσαρμόζει τα προσφερόμενα προϊόντα στις εξατομικευμένες ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη.
Τέλος, συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί η άμεση πληροφόρηση μέσω της πρωτοποριακής ηλεκτρονικής υπηρεσίας e- factoring (IIF - Internet Invoice Finance). Ο πελάτης της HSBC έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στους λογαριασμούς του, καθώς και στις συναλλαγές με τους οφειλέτες του.
Η συνεχής ανάπτυξη και αύξηση των εργασιών Factoring στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, αποδεικνύει την ξεχωριστή δυναμική του Factoring ως χρηματοοικονομικού εργαλείου. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Factoring  είναι ότι βασίζεται περισσότερο στο εύρος και την ισχύ των οφειλετών των πελατών μας, παρά σε αυτούς καθαυτούς τους πελάτες. Ως εκ τούτου, το  Factoring επηρεάζεται λιγότερο από οποιαδήποτε πιστωτική κρίση. Αντίθετα τείνει να επωφελείται από περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε, καθώς άλλες μορφές παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού όπως για παράδειγμα οι χρηματοδοτήσεις μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, μπορεί να περιοριστούν ή ακόμα και να κοστολογηθούν ακριβότερα. Υπό αυτές τις συνθήκες, υπάρχει η προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη του Factoring μέσα στο 2010 τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο σε εγχώρια όσο και σε διεθνή κλίμακα έχουν τη δυνατότητα να  εξασφαλίσουν ένα σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας υπηρεσίες Factoring από ένα οργανισμό με παγκόσμια παρουσία όπως η HSBC. Στην ουσία, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Factoring της HSBC, το εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων σε διαφορετικές χώρες γίνεται τόσο απλό όσο και το εγχώριο εμπόριο. Αυτό που πρέπει όλοι να θυμόμαστε είναι ότι κάθε κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ASSET MANAGEMENT
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ CHARTIS
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΒΑΡΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, FOLLI-FOLLIE, SPACE HELLAS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ GOLDEN HALL
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site